Filtrování a sdílení sestav Power BIFilter and share a Power BI report

Sdílení je vhodný způsob, jak můžete své řídicí panely a sestavy zpřístupnit několika uživatelům.Sharing is a good way to give a few people access to your dashboards and reports. Co dělat, když chcete sdílet filtrovanou verzi sestavy?What if you want to share a filtered version of a report? Třeba chcete, aby se v sestavě zobrazovala jen data pro konkrétní město, prodejce nebo rok.Maybe you want the report to show only data for a specific city or salesperson or year. Tento článek vysvětluje, jak sestavu filtrovat a jak filtrovanou verzi sdílet.This article explains how to filter a report and share the filtered version of the report. Další možností, jak sdílet filtrovanou sestavu, je přidat do adresy URL sestavy parametry dotazu.Another way to share a filtered report is to add query parameters to the report URL. V obou případech se v okamžiku, kdy ji příjemci poprvé otevřou, zobrazí filtrovaná sestava.In both cases, the report is filtered when recipients first open it. Příjemci můžou výběry filtrů v sestavě vymazat.They can clear the filter selections in the report.

Filtrovaná sestava

Power BI také nabízí další způsoby, jak můžete spolupracovat a distribuovat sestavy.Power BI also offers other ways to collaborate and distribute your reports. U sdílení je potřeba, abyste vy i příjemci měli licenci Power BI Pro nebo pro svůj obsah používali kapacitu Premium.With sharing, you and your recipients need a Power BI Pro license, or the content needs to be in a Premium capacity.

Vyzkoušejte si postup s ukázkovými datyFollow along with sample data

V tomto článku používáme ukázkovou aplikaci šablony Prodej a marketing.This article uses the Marketing and Sales sample template app. Chcete si to vyzkoušet?Want to try it?

 1. Nainstalujte si ukázkovou aplikaci šablony Prodej a marketing.Install the Marketing and Sales sample template app.

 2. Vyberte aplikaci a potom možnost Prozkoumat aplikaci.Select the app and select Explore app.

  Projděte si ukázková data

 3. Pomocí ikony tužky otevřete pracovní prostor, který jste nainstalovali spolu s aplikací.Select the pencil icon to open the workspace that you installed with the app.

  Tužka pro úpravy aplikace

 4. V seznamu obsahu pracovního prostoru vyberte Sestavya pak vyberte sestavu Ukázka prodeje a marketingu v souboru PBIX.In the workspace content list, select Reports, then select the report Sales and Marketing Sample PBIX.

  Otevřete ukázkovou sestavu

  Teď jste připraveni vyzkoušet si postup spolu s námi.Now you're ready to follow along.

Nastavení filtru v sestavěSet a filter in the report

Otevřete sestavu v zobrazení pro úpravy a použijte filtr.Open a report in Editing view and apply a filter.

V tomto příkladu filtrujeme stránku YTD Category (Kategorie OZR) v ukázkové šabloně Prodej a marketing, aby se zobrazily jenom hodnoty, kde se možnost Region (Oblast) rovná hodnotě Central (Střední).In this example, we're filtering the YTD Category page of the Marketing and Sales sample template app to show only values where Region equals Central.

Podokno s filtrem sestavy

Sestavu uložte.Save the report.

Sdílení filtrované sestavyShare the filtered report

 1. Vyberte Sdílet.Select Share.

  Vybrání možnosti Sdílet

 2. Zrušte zaškrtnutí možnosti Poslat příjemcům oznámení e-mailem, abyste mohli poslat odkaz na filtrovanou sestavu. Pak vyberte Sdílet sestavu s aktuálními filtry a průřezy a nakonec Sdílet.Clear Send email notification to recipients, so you can send a filtered link instead, select Share report with current filters and slicers, then select Share.

  Sdílení sestavy s filtry

 3. Ještě jednou vyberte možnost Sdílet.Select Share again.

  Vybrání možnosti Sdílet

 4. Vyberte kartu Přístup a potom Spravovat sdílená zobrazení sestavy.Select the Access tab, then select Manage shared report views.

  Správa sdílených zobrazení sestavy

 5. Klikněte pravým tlačítkem na požadovanou adresu URL a vyberte Kopírovat odkaz.Right-click the URL you want, and select Copy link.

  Kopírování odkazu na filtrovanou sestavu

 6. Když budete sdílet tento odkaz, uvidí příjemci filtrovanou sestavu.When you share this link, recipients will see your filtered report.

Omezení a důležité informaceLimitations and considerations

Co je potřeba mít na paměti o sdílení sestav:Things to keep in mind about sharing reports:

 • Když nasdílíte datovou sadu pomocí správy oprávnění, pomocí sdílení sestav nebo řídicích panelů nebo pomocí publikování aplikace, udělíte přístup k celé datové sadě, pokud přístup neomezuje zabezpečení na úrovni řádků.When you share a dataset by managing permissions, by sharing reports or dashboards, or by publishing an app, you're granting access access to the entire dataset unless row-level security (RLS) limits their access. Autoři sestav můžou využívat možnosti, které přizpůsobí uživatelské prostředí při zobrazení sestav nebo práci s nimi, například skrývání sloupců, omezení akcí u vizuálů a podobně.Report authors may use capabilities that customize user experiences when viewing or interacting with reports, for example hiding columns, limiting the actions on visuals, and others. Tato přizpůsobená uživatelská prostředí neomezují to, ke kterým datům v datové sadě mají uživatelé přístup.These customized user experience do not restrict what data users can access in the dataset. Když chcete, aby přihlašovací údaje jednotlivých uživatelů určovaly, ke kterým datům budou mít přístup, použijte v datové sadě zabezpečení na úrovni řádků.Use row-level security (RLS) in the dataset so that each person's credentials determine which data they can access.

Další krokyNext steps