Připojení k excelovým sešitům v Power BI DesktopuConnect to Excel workbooks in Power BI Desktop

Připojení k excelovému sešitu z Power BI Desktopu je jednoduché. Tento článek vás provede jednotlivými kroky.Connecting to an Excel workbook from Power BI Desktop is straightforward, and this article walks you through the steps.

Na kartě Domů na pásu karet Power BI Desktopu vyberte Získat data > Excel.In Power BI Desktop, select Get Data > Excel from the Home ribbon.

Snímek obrazovky s možností Excel

V zobrazeném dialogu Otevřít vyberte sešit.Select your workbook from the Open dialog that appears. Snímek obrazovky s dialogovým oknem OtevřítScreenshot of the Open dialog.

Power BI Desktop zobrazuje tabulky týkající se jiných prvků dat ze sešitu v okně Navigátor.Power BI Desktop presents the tables on other data elements from the workbook in the Navigator window. Když v levém podokně vyberete tabulku, v pravém podokně se zobrazí náhled dat.When you select a table in the left pane, a preview of the data appears in the right pane.

Snímek obrazovky s oknem Navigátor

Můžete vybrat tlačítko Načíst pro import dat nebo pokud chcete upravit data pomocí Editoru dotazů, než je načtete do Power BI Desktopu, vyberte tlačítko Upravit.You can select the Load button to import the data, or if you want to edit the data using Query Editor before bringing it into Power BI Desktop, select the Edit button.

Při načítání dat zobrazí Power BI Desktop okno Načíst a zobrazí aktivitu související s načítáním dat.When you load the data, Power BI Desktop displays the Load window and displays the activity associated with loading the data.

Snímek obrazovky s oknem Načíst

Po dokončení zobrazí Power BI Desktop tabulky a pole, která naimportoval z excelového sešitu, v podokně Pole na pravé straně plochy.When complete, Power BI Desktop displays the tables and fields it imported from your Excel workbook in the Fields pane, on the right side of the Desktop.

Snímek obrazovky s podoknem Pole

A je to hotovo.And that’s it!

Teď jste připraveni používat importovaná data z excelového sešitu v Power BI Desktopu k vytváření vizuálů, sestav nebo k interakci s ostatními daty, ke kterým se můžete chtít připojit a která můžete chtít importovat, jako jsou třeba jiné excelové sešity, databáze nebo kterýkoli jiný zdroj dat.You’re now ready to use the imported data from your Excel workbook in Power BI Desktop to create visuals, reports, or interact with any other data you might want to connect with and import, such as other Excel workbooks, databases, or any other data source.

Další krokyNext steps

Pomocí Power BI Desktopu se můžete připojit ke všem typům dat.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Další informace o zdrojích dat najdete v následujících článcích:For more information on data sources, check out the following resources: