Připojení k LinkedIn Sales Navigatoru v Power BI DesktopuConnect to LinkedIn Sales Navigator in Power BI Desktop

Stejně jako k jiným zdrojům dat se v Power BI Desktopu můžete připojit k LinkedIn Sales Navigatoru, který vám pomůže najít a vybudovat vztahy a vytvářet hotové sestavy o průběhu.In Power BI Desktop, you can connect to LinkedIn Sales Navigator to help find and build relationships just like any other data source in Power BI Desktop, and create ready-made reports about your progress.

Karta Usage v LinkedIn Sales Navigatoru

Abyste se mohli připojit k datům LinkedIn pomocí LinkedIn Sales Navigatoru, potřebujete plán LinkedIn Sales Navigator Enterprise a ve smlouvě pro Sales Navigator musíte být správcem nebo uživatelem sestav.To connect to LinkedIn data using the LinkedIn Sales Navigator, you need to have a LinkedIn Sales Navigator Enterprise plan, and either be an Admin or Reporting User on the Sales Navigator Contract.

Následující video nabízí rychlou prohlídku a kurz pro používání aplikace šablony LinkedIn Sales Navigator, která je podrobně popsaná dále v tomto článku.The following video provides a quick tour and tutorial for using the LinkedIn Sales Navigator template app, which is described in detail later in this article.

Připojení k LinkedIn Sales NavigatoruConnect to LinkedIn Sales Navigator

K datům LinkedIn Sales Navigatoru se připojíte tak, že na pásu karet Domovská stránka v Power BI Desktopu vyberete Získat data.To connect to LinkedIn Sales Navigator data, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Z kategorií vlevo vyberte Online služby a posuňte se dolů, dokud neuvidíte LinkedIn Sales Navigator (beta verze) .Select Online Services from the categories on the left, then scroll until you see LinkedIn Sales Navigator (Beta).

Načíst data v Power BI Desktopu

Zobrazí se oznámení, že se připojujete ke konektoru třetí strany, který je stále ve vývoji.You'll be advised that you're connecting to a third-party connecter that's still under development.

Upozornění týkající se třetích stran

Když vyberete Pokračovat, zobrazí se výzva, abyste určili potřebná data.When you select Continue, you're prompted to specify which data you want.

Výzva k určení informací, které chcete poskytnout

V zobrazeném okně LinkedIn Sales Navigator vyberte v prvním rozevíracím seznamu, která data chcete vrátit, a sice Všechny kontakty nebo Vybrané kontakty.In the LinkedIn Sales Navigator window that appears, select which data you want to return, either All contacts or Selected contacts from the first drop-down selector. Zadáním počátečního a koncového data pak můžete přijatá data omezit na konkrétní časové období.You can then specify the start and end dates to constrain the data it receives to a particular time window.

Jakmile tyto informace zadáte, připojí se Power BI Desktop k datům přidruženým k vaší smlouvě pro LinkedIn Sales Navigator.Once you've provided the information, Power BI Desktop connects to the data associated with your LinkedIn Sales Navigator contract. Použijte stejnou e-mailovou adresu, kterou používáte pro přihlášení k LinkedIn Sales Navigatoru přes web.Use the same email address you use to sign in to LinkedIn Sales Navigator through the website.

Přihlášení k LinkedInu

Po úspěšném připojení se zobrazí výzva, abyste v okně Navigator vybrali, která data z vaší smlouvy pro LinkedIn Sales Navigator chcete.When you connect successfully, you're prompted to select which data from your LinkedIn Sales Navigator contract from a Navigator window.

Výběr dat v okně Navigator

Z dat pocházejících od LinkedIn Sales Navigatoru můžete vytvářet sestavy podle libosti.You can create whatever reports you like with your LinkedIn Sales Navigator data. Abychom vám usnadnili práci, můžete si také stáhnout soubor .PBIX pro LinkedIn Sales Navigator, který už obsahuje ukázková data, takže se s daty a sestavami můžete seznámit, aniž musíte začít od nuly.To make things easier, there is also a LinkedIn Sales Navigator .PBIX file that you can download, that has sample data already provided, so you can get familiar with the data and the reports, without having to start from scratch.

Tento soubor PBIX si můžete stáhnout z následujícího umístění:You can download the PBIX file from the following location:

Kromě tohoto souboru PBIX je pro LinkedIn Sales Navigator dostupná také aplikace šablony, kterou si můžete stáhnout a používat.In addition to the PBIX file, the LinkedIn Sales Navigator also has a template app that you can download and use, too. Tato aplikace šablony je podrobně popsaná v další části.The next section describes the template app in detail.

Použití aplikace šablony LinkedIn Sales NavigatorUsing the LinkedIn Sales Navigator template app

Používání LinkedIn Sales Navigatoru si můžete co nejvíce usnadnit pomocí aplikace šablony, která z vašich dat LinkedIn Sales Navigatoru automaticky vytvoří hotovou sestavu.To make using the LinkedIn Sales Navigator as easy as possible, you can use the template app that automatically creates a ready-made report from your LinkedIn Sales Navigator data.

Aplikace šablony pro LinkedIn Sales Navigator

Při stažení této aplikace můžete zvolit, jestli se chcete připojit ke svým datům, nebo aplikaci prozkoumat pomocí ukázkových dat.When you download the app, you can select whether to connect to your data, or explore the app with sample data. Po prozkoumání ukázkových dat se můžete kdykoli vrátit a připojit se k vlastním datům LinkedIn Sales Navigatoru.You can always go back and connect to your own LinkedIn Sales Navigator data after you explore the sample data.

Připojení k datům LinkedIn Sales Navigatoru

Aplikaci šablony LinkedIn Sales Navigator si můžete opatřit z následujícího odkazu:You can get the LinkedIn Sales Navigator template app from the following link:

Tato aplikace šablony nabízí čtyři karty, které vám pomohou analyzovat a sdílet informace:The template app provides four tabs to help analyze and share your information:

  • VyužitíUsage
  • HledáníSearch
  • InMailInMail
  • SSISSI

Karta Usage (Využití) zobrazuje vaše celková data LinkedIn Sales Navigatoru.The Usage tab shows your overall LinkedIn Sales Navigator data.

Karta Usage (Využití) v LinkedIn Sales Navigatoru zobrazuje vaše celková data LinkedIn Sales Navigatoru.

Karta Search (Hledání) umožňuje podrobnější procházení výsledků hledání:The Search tab lets you drill deeper into your search results:

Karta Search v LinkedIn Sales Navigatoru

Karta InMail (Vnitřní pošta) nabízí přehled využívání této funkce včetně počtu odeslané pošty, míru přijetí a jiné užitečné informace:The InMail provides insights into your InMail usage, including number of InMails sent, acceptance rates, and other useful information:

Karta InMail v LinkedIn Sales Navigatoru

Karta SSI poskytuje další podrobnosti o vašem indexu SSI (Social Selling Index):The SSI tab provides additional details into your social selling index (SSI):

Karta SSI v LinkedIn Sales Navigatoru

Pokud chcete přejít z ukázkových dat na vlastní data, vyberte upravit aplikaci v pravém horním rohu (ikona tužky) a na zobrazené obrazovce vyberte Připojit data.To go from the sample data to your own data, select edit app in the top-right corner (the pencil icon) and then select Connect your data from the screen that appears.

Připojení vlastních dat

Odtud se můžete připojit k vlastním datům a vybrat, za kolik dnů se data mají načíst.From there you can connect your own data, selecting how many days of data to load. Můžete načíst data až za 365 dnů.You can load up to 365 days of data. Budete se muset znovu přihlásit pomocí stejné e-mailové adresy, kterou používáte pro přihlášení k LinkedIn Sales Navigatoru přes web.You'll need to sign in, again using the same email address you use to sign in to LinkedIn Sales Navigator through the website.

Sign in

Aplikace šablony pak data v aplikaci aktualizuje vašimi daty.the template app then refreshes the data in the app with your data. Můžete také nastavit plánovanou aktualizaci, takže data v aplikaci budou tak aktuální, jak určuje frekvence aktualizací.You can also set up a scheduled refresh, so the data in your app is as current as your refresh frequency specifies.

Po aktualizaci dat uvidíte aplikaci naplněnou vašimi vlastními daty.Once the data updates, you can see the app populated with your own data.

Kde najít nápověduGetting help

Pokud při připojování k datům narazíte na problémy, můžete kontaktovat podporu LinkedIn Sales Navigatoru na https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.If you run into problems when connecting to your data, you can contact LinkedIn Sales Navigator support at https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

Další krokyNext steps

Pomocí Power BI Desktopu se můžete připojit ke všem typům dat.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Další informace o zdrojích dat najdete v následujících článcích:For more information on data sources, check out the following resources: