Připojení k datovým kanálům OData v Power BI DesktopuConnect to OData feeds in Power BI Desktop

V Power BI Desktopu se můžete připojit k datovému kanálu OData a používat podkladová data stejně jako jiný zdroj dat v Power BI Desktopu.In Power BI Desktop, you can connect to an OData feed and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

Pokud se chcete připojit k datovému kanálu OData, vyberte v Power BI na pásu karet Domů možnost Získat data > Datový kanál OData.To connect to an OData feed, select Get Data > OData Feed from the Home ribbon in Power BI Desktop.

Snímek obrazovky s pásem karet Získat data v Power BI Desktopu a vybranou možností Datový kanál OData

V zobrazeném okně Datový kanál OData zadejte nebo vložte do příslušného pole adresu URL datového kanálu OData a vyberte OK.In the OData Feed window that appears, type or paste your OData feed URL into the box, and select OK.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Datový kanál OData a zobrazeným polem adresy URL

Power BI Desktop se připojí k datovému kanálu OData a v okně Navigátor zobrazí dostupné tabulky a další datové prvky.Power BI Desktop connects to the OData feed, and displays the available tables and other data elements in the Navigator window. Při výběru prvku se v pravém podokně okna Navigátor zobrazí náhled dat.When you select an element, the right pane of the Navigator window displays a preview of the data. K importu můžete vybrat libovolný počet tabulek.You can select as many tables as you want to import. V okně Navigátor se zobrazí náhled aktuálně vybrané tabulky.The Navigator window shows a preview of the currently selected table.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Navigátor a zobrazeným náhledem dat vybrané tabulky

Můžete zvolit tlačítko Upravit, kterým spustíte Editor dotazů. V něm můžete tvarovat a transformovat data z datového kanálu OData, než je naimportujete do Power BI Desktop.You can choose the Edit button, which launches Query Editor, where you can shape and transform the data from the OData feed before importing it into Power BI Desktop. Můžete ale také vybrat tlačítko Načíst a importovat všechny datové prvky, které jste vybrali v levém podokně.Or you can select the Load button, and import all of the data elements you selected in the left pane.

Při výběru tlačítka Načíst naimportuje Power BI Desktop vybrané položky a zobrazí okno Načíst s průběhem importu.When we select Load, Power BI Desktop imports the selected items, and displays a Load window of the import progress.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Načíst a průběhem importu

Po dokončení Power BI Desktop zpřístupní vybrané tabulky a další datové prvky v podokně Pole, které se nachází na pravé straně zobrazení Sestavy v Power BI Desktopu.Once complete, Power BI Desktop makes the selected tables and other data elements available in the Fields pane, found on the right side of the Reports view in Power BI Desktop.

Snímek obrazovky s podoknem Pole a seznamem vybraných tabulek

A je to hotovo.And that’s it!

Teď jste připraveni používat importovaná data z datového kanálu OData v Power BI Desktopu k vytváření vizuálů, sestav a k interakci s ostatními daty, ke kterým se můžete chtít připojit a která můžete chtít importovat, jako jsou jiné excelové sešity, databáze nebo kterýkoli jiný zdroj dat.You’re now ready to use the imported data from the OData feed in Power BI Desktop to create visuals, reports, or interact with any other data you might want to connect with and import, such as other Excel workbooks, databases, or any other data source.

Další krokyNext steps

Pomocí Power BI Desktopu se můžete připojit ke všem typům dat.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Další informace o zdrojích dat najdete v následujících článcích:For more information on data sources, check out the following resources: