Připojení k souborům PDF v Power BI DesktopuConnect to PDF files in Power BI Desktop

V Power BI Desktopu se můžete připojit k souboru PDF a používat data zahrnutá v tomto souboru stejně jako jiný zdroj dat v Power BI Desktopu.In Power BI Desktop, you can connect to a PDF file and use the included data from the file, just like any other data source in Power BI Desktop.

Připojení k datům v souborech PDF

Následující části popisují, jak se připojit k souboru PDF, vybrat data a přenést tato data do Power BI Desktopu.The following sections describe how to connect to a PDF file, select data, and bring that data into Power BI Desktop.

Vždy doporučujeme upgradovat na nejnovější verzi Power BI Desktopu, který můžete získat z odkazu na stránce Získání Power BI Desktopu.We always recommend upgrading to the most recent release of Power BI Desktop, which you can get from a link in get Power BI Desktop.

Připojení k souboru PDFConnect to a PDF file

Pokud se chcete připojit k souboru PDF, vyberte v Power BI Desktopu na pásu karet Domů možnost Získat data.To connect to a PDF file select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Z kategorií nalevo vyberte Soubor a zobrazí se PDF.Select File from the categories on the left, and you see PDF.

Výběr možnosti PDF v nabídce Získat data

Zobrazí se výzva k zadání umístění souboru PDF, který chcete použít.You're prompted to provide the location of the PDF file you want to use. Po zadání umístění souboru a načtení souboru PDF se zobrazí okno Navigátor a zobrazí se data, která jsou dostupná v tomto souboru. Z nich můžete vybrat jeden nebo více prvků, které naimportujete do Power BI Desktopu a budete je v něm používat.Once you provide the file location and the PDF file loads, a Navigator window appears and displays the data available from the file, from which you can select one or multiple elements to import and use in Power BI Desktop.

Připojení k datům v souborech PDF

Když vyberete zaškrtávací políčko vedle zjištěných prvků v souboru PDF, zobrazí se tyto prvky v pravém podokně.Selecting a checkbox next to discovered elements in the PDF file displays them in the right pane. Až budete připraveni na import, vyberte tlačítko Načíst a přeneste data do Power BI Desktopu.When you're ready to import, select the Load button to bring the data into Power BI Desktop.

Od verze Power BI Desktopu vydané v listopadu 2018 můžete pro připojení PDF zadat počáteční a koncovou stránku jako volitelné parametry.Beginning with the November 2018 release of Power BI Desktop, you can specify the Start page and End Page as optional parameters for your PDF connection. Pomocí následujícího formátu můžete také zadat tyto parametry v jazyce vzorců M:You can also specify these parameters in the M formula language, using the following format:

Pdf.Tables(File.Contents("c:\sample.pdf"), [StartPage=10, EndPage=11])

Omezení a důležité informaceLimitations and considerations

Při práci s konektorem PDF a datovými sadami v kapacitě Premium nevytvoří konektor PDF správně připojení.When working with the PDF connector on datasets in a Premium capacity, the PDF connector does not properly make the connection. Pokud chcete konektoru PDF povolit práci s datovou sadou v kapacitě Premium, nakonfigurujte datovou sadu na použití brány a ověřte, že připojení k této datové sadě prochází branou.To enable the PDF connector to work on a dataset in a Premium capacity, configure that dataset to use a gateway, and confirm the connection to that dataset goes through the gateway.

Další krokyNext steps

Pomocí Power BI Desktopu se můžete připojit ke všem typům dat.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Další informace o zdrojích dat najdete v následujících článcích:For more information on data sources, check out the following resources: