Připojení k databázi Amazon Redshift v Power BI DesktopuConnect to an Amazon Redshift database in Power BI Desktop

V Power BI Desktopu se můžete připojit k databázi Amazon Redshift a používat podkladová data stejně jako jiný zdroj dat v Power BI Desktopu.In Power BI Desktop, you can connect to an Amazon Redshift database and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

Připojení k databázi Amazon RedshiftConnect to an Amazon Redshift database

Pokud se chcete připojit k databázi Amazon Redshift, vyberte v Power BI Desktopu na pásu karet Domů možnost Získat data.To connect to an Amazon Redshift database, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Z kategorií nalevo vyberte Databáze a zobrazí se Amazon Redshift.Select Database from the categories on the left, and you see Amazon Redshift.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Získat data a výběrem databáze Amazon Redshift

V zobrazeném okně Amazon Redshift zadejte nebo vložte do pole název serveru a databáze Amazon Redshift.In the Amazon Redshift window that appears, type or paste the name of your Amazon Redshift server and database into the box. Jako součást pole Server mohou uživatelé zadat port v následujícím formátu: ServerURL:Port.As part of the Server field, users can specify a port in the following format: ServerURL:Port

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Amazon Redshift a s poli Server a Databáze

Po zobrazení výzvy zadejte uživatelské jméno a heslo.When prompted, put in your username and password. Použijte název serveru, který přesně odpovídá certifikátu SSL, aby nedocházelo k chybám.You should use the server name that precisely matches the SSL certificate to avoid errors.

Snímek obrazovky s výzvou k přihlášení k databázi Amazon Redshift a s poli Uživatelské jméno a Heslo

Po úspěšném připojení se zobrazí okno Navigátor a zobrazí se data, která jsou dostupná na serveru. Z nich můžete vybrat jeden nebo více prvků, které naimportujete do Power BI Desktopu a budete je v něm používat.Once you successfully connect, a Navigator window appears and displays the data available on the server, from which you can select one or multiple elements to import and use in Power BI Desktop.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Navigátor, ve kterém jsou data dostupná na serveru

Jakmile provedete v okně Navigátor potřebné volby, můžete data Načíst nebo Upravit.Once you make selections from the Navigator window, you can either Load or Edit the data.

  • Pokud se rozhodnete data Načíst, budete vyzváni, jestli se má k načtení dat použít režim importu nebo režim DirectQuery.If you choose to Load data, you'll be prompted to use either Import or DirectQuery mode to load the data. Další informace najdete v tomto článku popisujícím DirectQuery.For more information, check out this article that explains DirectQuery.
  • Pokud se rozhodnete data Upravit, zobrazí se vám Editor dotazů umožňující použít na data různé typy transformací a filtrů. Velká část z nich se použije na samotnou podkladovou databázi Amazon Redshift (pokud se podporuje).If you select to Edit the data, Query Editor appears where you can apply all sorts of transformations and filters to the data, many of which are applied to the underlying Amazon Redshift database itself (if supported).

Další krokyNext steps

Pomocí Power BI Desktopu se můžete připojit ke všem typům dat.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Další informace o zdrojích dat najdete v následujících článcích:For more information on data sources, check out the following resources: