Připojení k webovým stránkám z Power BI DesktopuConnect to webpages from Power BI Desktop

V Power BI Desktopu se můžete připojit k webové stránce a importovat její data do této aplikace, abyste je mohli používat ve vizuálech a v datových modelech.You can connect to a webpage and import its data into Power BI Desktop, to use in your visuals and in your data models.

Na pásu karet Domů v Power BI Desktopu vyberte Získat data > Web.In Power BI Desktop, select Get Data > Web from the Home ribbon.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s vybranou možností Web

Zobrazí se dialogové okno se žádostí o zadání adresy URL webové stránky, ze které chcete importovat data.A dialog appears, asking for the URL of the web page from which you want to import data.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem webu a zobrazeným polem adresy URL

Po zadání (nebo vložení) adresy URL vyberte OK.Once you’ve typed in (or pasted) the URL, select OK. Power BI Desktop se připojí k uvedené stránce a pak v okně Navigátor zobrazí dostupná data stránky.Power BI Desktop connects to that page, then presents the page’s available data in the Navigator window. Když vyberete jeden z dostupných datových prvků, třeba tabulku celé stránky, na pravé straně okna Navigátor se zobrazí náhled dat.When you select one of the available data elements, such as a table of the entire page, the Navigator window displays a preview of that data on the right side of the window.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Navigátor a zobrazeným náhledem dat vybrané tabulky

Můžete zvolit tlačítko Upravit, kterým spustíte Editor dotazů. V něm můžete tvarovat a transformovat data na dané webové stránce, než je naimportujete do Power BI Desktopu.You can choose the Edit button, which launches Query Editor, where you can shape and transform the data on that Web page before importing it into Power BI Desktop. Můžete ale také vybrat tlačítko Načíst a importovat všechny datové prvky, které jste vybrali v levém podokně.Or you can select the Load button, and import all of the data elements you selected in the left pane.

Když vyberete Načíst, Power BI Desktop naimportuje vybrané položky a zpřístupní je v podokně Pole, které se nachází na pravé straně zobrazení sestav v Power BI Desktopu.When we select Load, Power BI Desktop imports the selected items, and makes them available in the Fields pane, found on the right side of the Reports view in Power BI Desktop.

Snímek obrazovky s podoknem Pole a seznamem vybraných tabulek

Při připojení k webové stránce a přenesení jejích dat do Power BI Desktopu už nic víc nemusíte dělat.That’s all there is to connecting to a web page and bringing its data into Power BI Desktop.

Z Power BI Desktopu můžete pak tato pole přetáhnout na plátno Sestava a vytvořit libovolnou požadovanou vizualizaci.From there, you can drag those fields onto the Report canvas and create all the visualizations you want. Data z této webové stránky můžete také použít stejně jako jakákoli jiná data – můžete měnit jejich strukturu, vytvářet relace mezi nimi a jinými zdroji dat v modelu a jinak s nimi manipulovat, abyste si vytvořili přesně tu sestavu Power BI, kterou chcete.You can also use the data from that Web page just like you would any other data – you can shape it, you can create relationships between it and other data sources in your model, and otherwise do what you’d like to create the Power BI report you want.

Podrobnější informace o připojení k webové stránce a akci najdete v základní příručce k Power BI Desktopu.To see connecting to a Web page in more depth and action, take a look at the Power BI Desktop Getting Started Guide.

Další krokyNext steps

Pomocí Power BI Desktopu se můžete připojit ke všem typům dat.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Další informace o zdrojích dat najdete v následujících článcích:For more information on data sources, check out the following resources: