Získání dat webové stránky pomocí příkladůGet webpage data by providing examples

Získání dat z webové stránky umožňuje uživatelům snadno extrahovat data z webových stránek a importovat je do Power BI Desktopu.Getting data from a web page lets users easily extract data from web pages, and import that data into Power BI Desktop. Data na webových stránkách ale často nejsou v úhledných tabulkách, které lze snadno extrahovat.Often however, data on Web pages aren't in tidy tables that are easy to extract. Získávání dat z těchto stránek může být náročné, i když jsou data strukturovaná a konzistentní.Getting data from such pages can be challenging, even if the data is structured and consistent.

Existuje ale řešení.There's a solution. Díky funkci získání dat z webu pomocí příkladu můžete Power BI Desktopu v podstatě ukázat, která data chcete extrahovat, a sice poskytnutím jednoho nebo více příkladů v dialogovém okně konektoru.With the Get Data from Web by example feature, you can essentially show Power BI Desktop which data you want to extract by providing one or more examples within the connector dialog. Power BI Desktop shromáždí na stránce další data, která se shodují s vašimi příklady.Power BI Desktop gathers other data on the page that match your examples. Pomocí tohoto řešení můžete extrahovat nejrůznější data z webových stránek, včetně dat v tabulkách i ostatních dat, která v tabulkách nejsou.With this solution you can extract all sorts of data from Web pages, including data found in tables and other non-table data.

Získání dat z webu pomocí příkladu

Ceny na obrázcích mají jen ilustrativní charakter.Prices in graphics are for example purposes only.

Používání získání dat z webu pomocí příkladůUsing Get Data from Web by example

Na kartě Domovská stránka pásu karet vyberte Načíst data.Select Get Data from the Home ribbon menu. V zobrazeném dialogovém okně vyberte z kategorií v levém podokně Další a pak vyberte Web.In the dialog box that appears, select Other from the categories in the left pane, and then select Web. Pokračujte kliknutím na Připojit.Select Connect to continue.

vyberte Web z Načíst data

Do pole Z webu zadejte adresu URL webové stránky, ze které chcete extrahovat data.In From Web, enter the URL of the Web page from which you'd like to extract data. V tomto článku použijeme webovou stránku Microsoft Storu a ukážeme, jak tento konektor funguje.In this article, we'll use the Microsoft Store Web page, and show how this connector works.

Pokud chcete postupovat s námi, můžete použít adresu URL Microsoft Storu, kterou používáme v tomto článku:If you want to follow along, you can use the Microsoft Store URL that we use in this article:

https://www.microsoft.com/store/top-paid/games/xbox?category=classics

Dialogové okno Z webu

Když vyberete OK, dostanete se do dialogového okna Navigátor, kde se zobrazují všechny automaticky rozpoznané tabulky z webové stránky.When you select OK, you're taken to the Navigator dialog box where any autodetected tables from the Web page are presented. V případě zobrazeném na obrázku níže nebyly nalezeny žádné tabulky.In the case shown in the image below, no tables were found. Vyberte Přidat tabulku pomocí příkladů a zadejte příklady.Select Add table using examples to provide examples.

Okno Navigátoru

Příkaz Přidat tabulku pomocí příkladů zobrazí interaktivní okno, ve kterém můžete zobrazit náhled obsahu webové stránky.Add table using examples presents an interactive window where you can preview the content of the Web page. Zadejte ukázkové hodnoty dat, která chcete extrahovat.Enter sample values of the data you want to extract.

V tomto příkladu budeme extrahovat položky Name (Název) a Price (Cena) každé hry na stránce.In this example, we'll extract the Name and Price for each of the games on the page. To můžeme udělat tak, že pro každý sloupec zadáme několik příkladů z této stránky.We can do that by specifying a couple of examples from the page for each column. Při zadávání příkladů extrahuje Power Query data, která vyhovují vzoru ukázkových položek pomocí chytrých algoritmů pro extrakci dat.As you enter examples, Power Query extracts data that fits the pattern of example entries using smart data extraction algorithms.

Snímek obrazovky zobrazuje data z internetu.

Poznámka

Navrhované hodnoty nesmí být delší než 128 znaků.Value suggestions only include values less than or equal to 128 characters in length.

Jakmile budete s daty extrahovanými z webové stránky spokojeni, výběrem tlačítka OK přejděte do Editoru Power Query.Once you're happy with the data extracted from the Web page, select OK to go to Power Query Editor. Můžete aplikovat další transformace nebo data strukturovat, například zkombinováním těchto dat s jinými zdroji dat.You can apply more transformations or shape the data, such as combining this data with other data our sources.

Snímek obrazovky zobrazuje data extrahovaná z Internetu v Editoru Power Query.

Při vytváření sestav Power BI Desktopu zde můžete vytvořit vizuály nebo data z webové stránky použít jinak.From there, you can create visuals or otherwise use the Web page data when creating your Power BI Desktop reports.

Další krokyNext steps

Pomocí Power BI Desktopu se můžete připojit ke všem typům dat.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Další informace o zdrojích dat najdete v následujících článcích:For more information on data sources, check out the following resources: