Rozšiřitelnost konektorů v Power BIConnector extensibility in Power BI

Power BI se může připojit k datům pomocí stávajících konektorů a obecných zdrojů dat, jako je ODBC, OData, OLE DB, Web, CSV, XML a JSON.Power BI can connect to data by using existing connectors and generic data sources, like ODBC, OData, OLE DB, Web, CSV, XML, and JSON. Vývojáři mohou také povolit nové zdroje dat s vlastními rozšířeními dat, které se nazývají vlastní konektory.Or, developers can enable new data sources with custom data extensions called custom connectors. Některé vlastní konektory jsou certifikovány a distribuovány společností Microsoft jako certifikované konektory.Some custom connectors are certified and distributed by Microsoft as certified connectors.

Pokud chcete používat necertifikované vlastní konektory, které jste vy nebo třetí strana vyvinuli, musíte upravit nastavení zabezpečení v Power BI Desktopu, aby se rozšíření mohla načíst bez ověření nebo upozornění.To use non-certified custom connectors that you or a third party have developed, you must adjust the Power BI Desktop security settings to allow extensions to load without validation or warning. Vzhledem k tomu, že tento kód může zpracovávat přihlašovací údaje, včetně jejich odesílání přes HTTP, a ignorovat úrovně ochrany osobních údajů, měli byste toto nastavení zabezpečení použít jenom v případě, že k vlastním konektorům máte naprostou důvěru.Because this code can handle credentials, including sending them over HTTP, and ignore privacy levels, you should only use this security setting if you absolutely trust your custom connectors.

Další možností je, že vývojář podepíše konektor pomocí certifikátu a poskytne potřebné informace, aniž byste museli měnit nastavení zabezpečení.Another option is for the developer to sign the connector with a certificate, and provide the information you need to use it without changing your security settings. Další informace najdete v tématu Informace o důvěryhodných konektorech třetích stran.For more information, see About trusted third-party connectors.

Vlastní konektoryCustom connectors

Necertifikované vlastní konektory nabízejí jak rozhraní API pro malé firmy, tak i komplexní služby specifické pro konkrétní obor, pro které Microsoft nevydal konektor.Non-certified custom connectors can range from small business-critical APIs to large industry-specific services that Microsoft hasn't released a connector for. Spoustu konektorů distribuují dodavatelé.Many connectors are distributed by vendors. Pokud potřebujete konkrétní datový konektor, obraťte se na dodavatele.If you need a specific data connector, contact the vendor.

Pokud chcete použít necertifikovaný vlastní konektor, vložte soubor konektoru .pq, .pqx, .m nebo .mez do složky [Dokumenty]\Power BI Desktop\Vlastní konektory.To use a non-certified custom connector, put the connector .pq, .pqx, .m, or .mez file in the [Documents]\Power BI Desktop\Custom Connectors folder. Pokud adresář neexistuje, vytvořte ho.If the folder doesn't exist, create it.

Nastavení zabezpečení rozšíření dat upravte takto:Adjust the data extension security settings as follows:

V Power BI Desktopu vyberte Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti > Zabezpečení.In Power BI Desktop, select File > Options and settings > Options > Security.

V části Datové rozšíření vyberte (Nedoporučeno) Povolit načtení libovolného rozšíření bez ověření nebo upozornění.Under Data Extensions, select (Not Recommended) Allow any extension to load without validation or warning. Vyberte OKa pak restartujte Power BI Desktop.Select OK, and then restart Power BI Desktop.

Povolení necertifikovaných vlastních konektorů v možnostech zabezpečení datových rozšíření

Výchozí nastavení zabezpečení datových rozšíření v Power BI Desktopu je (Doporučeno) Povolit načtení jenom rozšíření certifikovaných společností Microsoft a dalších důvěryhodných rozšíření třetích stran.The default Power BI Desktop data extension security setting is (Recommended) Only allow Microsoft certified and other trusted third-party extensions to load. Pokud jsou při tomto nastavení v systému k dispozici necertifikované vlastní konektory, zobrazí se při spuštění Power BI Desktopu dialogové okno Necertifikované konektory se seznamem konektorů, které nelze bezpečně načíst.With this setting, if there are non-certified custom connectors on your system, the Uncertified Connectors dialog box appears at Power BI Desktop startup, listing the connectors that can't securely load.

Dialogové okno Necertifikované konektory

Pokud chcete chybu vyřešit, můžete buď změnit nastavení zabezpečení Datových rozšíření, nebo odebrat necertifikované konektory ze složky Vlastní konektory.To resolve the error, you can either change your Data Extensions security setting, or remove the uncertified connectors from your Custom Connectors folder.

Certifikované konektoryCertified connectors

Za certifikovaná datová rozšíření se považuje jen omezená podmnožina datových rozšíření.A limited subset of data extensions is considered certified. Microsoft tyto konektory sice distribuuje, ale nezodpovídá za jejich výkon ani za stálou funkčnost.While Microsoft distributes the connectors, it's not responsible for their performance or continued function. Za údržbu a podporu zodpovídá vývojář třetí strany, který daný konektor vytvořil.The third-party developer who created the connector is responsible for its maintenance and support.

V Power BI Desktopu se certifikované konektory třetích stran zobrazí v seznamu v dialogovém okně Načíst data spolu s obecnými a běžnými konektory.In Power BI Desktop, certified third-party connectors appear in the list in the Get Data dialog box, along with generic and common connectors. Abyste mohli používat certifikované konektory, nemusíte měnit nastavení zabezpečení.You don't need to adjust security settings to use the certified connectors.

Pokud chcete certifikovat vlastní konektor, požádejte dodavatele, aby kontaktoval dataconnectors@microsoft.com.If you would like a custom connector to be certified, ask your vendor to contact dataconnectors@microsoft.com.