Zdroje dat v Power BI DesktopuData sources in Power BI Desktop

S Power BI Desktopem se můžete připojovat k datům z mnoha různých zdrojů.With Power BI Desktop, you can connect to data from many different sources. Úplný seznam dostupných zdrojů dat najdete v tématu Zdroje dat Power BI.For a full list of available data sources, see Power BI data sources.

K datům se připojíte pomocí pásu karet Domovská stránka.You connect to data by using the Home ribbon. Chcete-li zobrazit Nejčastější datové typy, vyberte popisek nebo šipku dolů tlačítka Načíst data.To show the Most Common data types menu, select the Get Data button label or the down arrow.

Nabídka nejčastějších zdrojů dat, tlačítko Načíst data, Power BI Desktop

Chcete-li přejít do dialogového okna Načíst data, zobrazte nabídku nejčastějších datových typů a vyberte Další.To go to the Get Data dialog box, show the Most Common data types menu and select More. Dialogové okno Načíst data můžete vyvolat (a obejít nabídku Nejčastější) tak, že vyberete přímo ikonu Načíst data.You can also bring up the Get Data dialog box (and bypass the Most Common menu) by selecting the Get Data icon directly.

Tlačítko Načíst data, Power BI Desktop

Poznámka

Tým Power BI neustále rozšiřuje zdroje dat dostupné v Power BI Desktopu a službě Power BI.The Power BI team is continually expanding the data sources available to Power BI Desktop and the Power BI service. Proto se vám často zobrazí starší verze zpracovávaných zdrojů dat označené jako Beta nebo Preview.As such, you'll often see early versions of work-in-progress data sources marked as Beta or Preview. Jakýkoli zdroj dat označený jako Beta nebo Preview má omezenou podporu a funkčnost a neměli byste ho používat v produkčním prostředí.Any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and it shouldn't be used in production environments. Jakýkoli zdroj dat označený jako Beta nebo Preview pro Power BI Desktop navíc nemůže být dostupný pro použití ve službě Power BI nebo v jiných službách Microsoftu, dokud se zdroj dat nestane všeobecně dostupným.Additionally, any data source marked as Beta or Preview for Power BI Desktop may not be available for use in the Power BI service or other Microsoft services until the data source becomes generally available (GA).

Poznámka

Existuje řada datových konektorů pro Power BI Desktop, které kvůli ověřování potřebují Internet Explorer 10 (nebo novější).There are many data connectors for Power BI Desktop that require Internet Explorer 10 (or newer) for authentication.

Zdroje datData sources

Dialogové okno Načíst data uspořádává datové typy do následujících kategorií:The Get Data dialog box organizes data types in the following categories:

 • VšeAll
 • SouborFile
 • DatabázeDatabase
 • Platforma PowerPower Platform
 • AzureAzure
 • Online službyOnline Services
 • DalšíOther

Kategorie Vše zahrnuje všechny typy datových připojení ze všech kategorií.The All category includes all data connection types from all categories.

Zdroje dat ze souborůFile data sources

Kategorie Soubor poskytuje následující datová připojení:The File category provides the following data connections:

 • ExcelExcel
 • Text/CSVText/CSV
 • XMLXML
 • JSONJSON
 • SložkaFolder
 • PDFPDF
 • Sharepointová složkaSharePoint folder

Následující obrázek znázorňuje okno Získat data pro Soubor.The following image shows the Get Data window for File.

Zdroje dat typu Soubor, dialogové okno Načíst data, Power BI Desktop

Databázové zdroje datDatabase data sources

Kategorie Databáze poskytuje následující datová připojení:The Database category provides the following data connections:

 • Databáze SQL ServeruSQL Server database
 • Databáze aplikace AccessAccess database
 • Databáze služby SQL Server Analysis ServicesSQL Server Analysis Services database
 • Databáze OracleOracle database
 • Databáze IBM Db2IBM Db2 database
 • Databáze IBM Informix (beta verze)IBM Informix database (Beta)
 • IBM NetezzaIBM Netezza
 • Databáze MySQLMySQL database
 • Databáze PostgreSQLPostgreSQL database
 • Databáze SybaseSybase database
 • Databáze TeradataTeradata database
 • Databáze SAP HANASAP HANA database
 • Aplikační server SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse Application Server
 • Server zpráv SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon RedshiftAmazon Redshift
 • ImpalaImpala
 • Google BigQueryGoogle BigQuery
 • VerticaVertica
 • SnowflakeSnowflake
 • EssbaseEssbase
 • Datové krychle AtScaleAtScale cubes
 • Konektor BIBI Connector
 • Data Virtuality LDW (beta verze)Data Virtuality LDW (Beta)
 • DenodoDenodo
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • Indexima (beta verze)Indexima (Beta)
 • InterSystems IRIS (beta verze)InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (Beta)Jethro (Beta)
 • KyligenceKyligence
 • Databáze Linkar PICK Style / MultiValue (beta verze)Linkar PICK Style / MultiValue Databases (Beta)
 • MarkLogicMarkLogic

Poznámka

Některé databázové konektory vyžadují, abyste je povolili výběrem možností Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti, výběrem možnosti Funkce ve verzi Preview a povolením konektoru.Some database connectors require that you enable them by selecting File > Options and settings > Options then selecting Preview Features and enabling the connector. Pokud se vám některé z výše uvedených konektorů nezobrazují a chcete je použít, zkontrolujte si nastavení Funkce ve verzi Preview.If you don't see some of the connectors mentioned above and want to use them, check your Preview Features settings. Mějte také na paměti, že jakýkoli zdroj dat označený jako Beta nebo Preview má omezenou podporu a funkčnost a neměli byste ho používat v produkčním prostředí.Also note that any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

Následující obrázek znázorňuje okno Získat data pro Databázi.The following image shows the Get Data window for Database.

Zdroje dat typu Databáze, dialogové okno Načíst data, Power BI Desktop

Zdroje dat Power PlatformPower Platform data sources

Kategorie Power Platform poskytuje tato datová připojení:The Power Platform category provides the following data connections:

 • Datové sady Power BIPower BI datasets
 • Toky dat Power BIPower BI dataflows
 • Common Data ServiceCommon Data Service
 • Toky dat Power Platform (beta verze)Power Platform dataflows (Beta)

Následující obrázek znázorňuje okno Načíst data pro Power Platform.The following image shows the Get Data window for Power Platform.

Zdroje dat Power Platform, dialogové okno Načíst data, Power BI Desktop

Zdroje dat AzureAzure data sources

Kategorie Azure poskytuje následující datová připojení:The Azure category provides the following data connections:

 • Azure SQL DatabaseAzure SQL Database
 • Azure SQL Data WarehouseAzure SQL Data Warehouse
 • Databáze Azure Analysis ServicesAzure Analysis Services database
 • Azure Database for PostgreSQLAzure Database for PostgreSQL
 • Azure Blob StorageAzure Blob Storage
 • Azure Table StorageAzure Table Storage
 • Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
 • Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Data Lake Storage Gen2Azure Data Lake Storage Gen2
 • Azure Data Lake Storage Gen1Azure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark
 • HDInsight Interactive QueryHDInsight Interactive Query
 • Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Cost ManagementAzure Cost Management
 • Azure Time Series Insights (beta verze)Azure Time Series Insights (Beta)

Následující obrázek znázorňuje okno Získat data pro Azure.The following image shows the Get Data window for Azure.

Zdroje dat Azure, dialogové okno Načíst data, Power BI Desktop

Zdroje dat z online služebOnline Services data sources

Kategorie Online služby poskytuje následující datová připojení:The Online Services category provides the following data connections:

 • Seznam SharePointu OnlineSharePoint Online List
 • Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online
 • Dynamics 365 (online)Dynamics 365 (online)
 • Dynamics NAVDynamics NAV
 • Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (v místním prostředí)Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Microsoft Azure Consumption Insights (beta verze)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 • Azure DevOps (jen Boards)Azure DevOps (Boards only)
 • Azure DevOps Server (jen Boards)Azure DevOps Server (Boards only)
 • Objekty SalesforceSalesforce Objects
 • Sestavy SalesforceSalesforce Reports
 • Google AnalyticsGoogle Analytics
 • Adobe AnalyticsAdobe Analytics
 • appFigures (beta verze)appFigures (Beta)
 • Data.World – získat datovou sadu (beta verze)Data.World - Get Dataset (Beta)
 • GitHub (beta verze)GitHub (Beta)
 • LinkedIn Sales Navigator (beta verze)LinkedIn Sales Navigator (Beta)
 • Marketo (beta verze)Marketo (Beta)
 • Mixpanel (beta verze)Mixpanel (Beta)
 • Planview Enterprise One – PRM (beta verze)Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 • QuickBooks Online (beta verze)QuickBooks Online (Beta)
 • SmartsheetSmartsheet
 • SparkPost (beta verze)SparkPost (Beta)
 • SweetIQ (beta verze)SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise One - CTM (beta verze)Planview Enterprise One - CTM (Beta)
 • Twilio (beta verze)Twilio (Beta)
 • Zendesk (beta verze)Zendesk (Beta)
 • Asana (beta verze)Asana (Beta)
 • Dynamics 365 Customer Insights (beta verze)Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
 • Emigo Data SourceEmigo Data Source
 • Entersoft Business Suite (beta verze)Entersoft Business Suite (Beta)
 • FactSet AnalyticsFactSet Analytics
 • Palantir FoundryPalantir Foundry
 • Industrial App StoreIndustrial App Store
 • Datový sklad Intune (beta verze)Intune Data Warehouse (Beta)
 • Microsoft Graph Security (beta verze)Microsoft Graph Security (Beta)
 • Projectplace pro Power BI (beta verze)Projectplace for Power BI (Beta)
 • Product Insights (beta verze)Product Insights (beta)
 • Quick BaseQuick Base
 • TeamDesk (beta verze)TeamDesk (Beta)
 • WebTrends Analytics (beta verze)Webtrends Analytics (Beta)
 • Witivio (beta verze)Witivio (Beta)
 • Workplace Analytics (beta verze)Workplace Analytics (Beta)
 • Zoho Creator (beta verze)Zoho Creator (Beta)

Následující obrázek znázorňuje okno Získat data pro Online služby.The following image shows the Get Data window for Online Services.

Zdroje dat typu online služby, dialogové okno Načíst data, Power BI Desktop

Other data sourcesOther data sources

Kategorie Další poskytuje následující datová připojení:The Other category provides the following data connections:

 • WebWeb
 • Seznam SharePointuSharePoint list
 • Datový kanál ODataOData Feed
 • Active DirectoryActive Directory
 • Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange
 • Soubor Hadoop (HDFS)Hadoop File (HDFS)
 • SparkSpark
 • Hive LLAP (beta verze)Hive LLAP (Beta)
 • Skript jazyka RR script
 • Skript jazyka PythonPython script
 • ODBCODBC
 • OLE DBOLE DB
 • Acterys : Automatizace a plánování modelů (beta verze)Acterys : Model Automation & Planning (Beta)
 • Automation Anywhere (beta verze)Automation Anywhere (Beta)
 • SolverSolver
 • Cherwell (beta verze)Cherwell (Beta)
 • Cognite Data Fusion (beta verze)Cognite Data Fusion (Beta)
 • FHIRFHIR
 • Information Grid (beta verze)Information Grid (Beta)
 • Jamf Pro (beta verze)Jamf Pro (Beta)
 • MicroStrategy for Power BIMicroStrategy for Power BI
 • PaxataPaxata
 • QubolePresto (beta verze)QubolePresto (Beta)
 • Roamler (beta verze)Roamler (Beta)
 • Shortcuts Business Insights (beta verze)Shortcuts Business Insights (Beta)
 • SiteimproveSiteimprove
 • SurveyMonkey (beta verze)SurveyMonkey (Beta)
 • Tenforce (Smart)ListTenforce (Smart)List
 • TIBCO(R) Data Virtualization (beta verze)TIBCO(R) Data Virtualization (Beta)
 • Vena (beta verze)Vena (Beta)
 • Vessel Insight (beta verze)Vessel Insight (Beta)
 • Workforce Dimensions (beta verze)Workforce Dimensions (Beta)
 • Zucchetti HR Infinity (beta verze)Zucchetti HR Infinity (Beta)
 • Prázdný dotazBlank Query

Následující obrázek znázorňuje okno Získat data pro typ Další.The following image shows the Get Data window for Other.

Další zdroje dat, dialogové okno Načíst data, Power BI Desktop

Poznámka

V současné době není možné se připojovat k vlastním zdrojům dat zabezpečeným pomocí Azure Active Directory.At this time, it's not possible to connect to custom data sources secured using Azure Active Directory.

Připojení ke zdroji datConnecting to a data source

Pokud se chcete připojit ke zdroji dat, vyberte zdroj dat v okně Získat data a vyberte Připojit.To connect to a data source, select the data source from the Get Data window and select Connect. Na následujícím obrázku je v kategorii datového připojení Další vybrána možnost Web.In the following image, Web is selected from the Other data connection category.

Připojení k webu, dialogové okno Načíst data, Power BI Desktop

Zobrazí se dialogové okno připojení, které je specifické pro daný typ datového připojení.A connection window is displayed, specific to the type of data connection. Pokud se vyžadují přihlašovací údaje, budete vyzváni k jejich zadání.If credentials are required, you’ll be prompted to provide them. Následující obrázek ukazuje adresu URL zadávanou pro připojení k webovému zdroji dat.The following image shows a URL being entered to connect to a Web data source.

Vstupní adresa URL, dialogové okno Z webu, Power BI Desktop

Zadejte adresu URL nebo informace o připojení k prostředku a potom vyberte OK.Enter the URL or resource connection information, and then select OK. Power BI Desktop vytvoří připojení ke zdroji dat a zobrazí dostupné zdroje dat v Navigátoru.Power BI Desktop makes the connection to the data source, and it presents the available data sources in the Navigator.

Dialogové okno Navigátor, Power BI Desktop

Chcete-li načíst data, vyberte tlačítko Načíst v dolní části okna Navigátor.To load the data, select the Load button at the bottom of the Navigator pane. Chcete-li transformovat nebo upravit dotaz v Editoru Power Query před načtením dat, vyberte tlačítko Transformovat data.To transform or edit the query in Power Query Editor before loading the data, select the Transform Data button.

A to je k připojování ke zdrojům dat v Power BI Desktopu vše.That’s all there is to connecting to data sources in Power BI Desktop! Zkuste se připojit k datům pomocí našeho rozrůstajícího se seznamu zdrojů dat. Vracejte se zpět, protože seznam neustále rozšiřujeme.Try connecting to data from our growing list of data sources, and check back often - we continue to add to this list all the time.

Používání souborů PBIDS k získávání datUsing PBIDS files to get data

Soubory PBIDS jsou soubory Power BI Desktopu, které mají specifickou strukturu a mají příponu .PBIDS, která označuje, že se jedná o soubor zdroje dat Power BI.PBIDS files are Power BI Desktop files that have a specific structure, and they have a .PBIDS extension to identify it is a Power BI data source file.

Soubor PBIDS můžete vytvořit, abyste zefektivnili prostředí pro možnost Načíst data pro tvůrce sestav ve vaší organizaci.You can create a PBIDS file to streamline the Get Data experience for report creators in your organization. Aby bylo nového autora sestavy snazší používat soubory PBIDS, doporučujeme, aby tyto soubory pro běžně používaná připojení vytvořil správce.To make it easier for a new report author to use PBIDS files, we recommend that an administrator create these files for commonly used connections.

Když autor otevře soubor PBIDS, otevře se Power BI Desktop a vyzve uživatele k zadání přihlašovacích údajů k ověření a připojení ke zdroji dat uvedenému v souboru.When an author opens a PBIDS file, Power BI Desktop opens and prompts the user for credentials to authenticate and connect to the data source that's specified in the file. Zobrazí se dialogové okno Navigace a uživatel musí vybrat tabulky z daného zdroje dat, které se mají načíst do modelu.The Navigation dialog box appears, and the user must select the tables from that data source to load into the model. Uživatelé budou možná také muset vybrat databáze, pokud v souboru PBIDS nebyla žádná databáze zadána.Users may also need to select the database(s) if none was specified in the PBIDS file.

Od tohoto okamžiku může uživatel začít vytvářet vizualizace nebo vybrat Poslední zdroje a načíst do modelu novou sadu tabulek.From that point forward, the user can begin building visualizations or select Recent Sources to load a new set of tables into the model.

Soubory PBIDS v současné době podporují jen jeden zdroj dat v jednom souboru.Currently, PBIDS files only support a single data source in one file. Když zadáte více než jeden zdroj dat, dojde k chybě.Specifying more than one data source results in an error.

K vytvoření souboru PBIDS musí správce určit požadované vstupy pro jedno připojení.To create the PBIDS file, an administrator must specify the required inputs for a single connection. Může také určit režim připojení – buď DirectQuery, nebo Import.They can also specify the connection mode as either DirectQuery or Import. Pokud možnost režim v souboru chybí, uživateli, který soubor otevře v Power BI Desktopu, se zobrazí výzva k výběru možnosti DirectQuery nebo Import.If mode is missing/null in the file, the user who opens the file in Power BI Desktop is prompted to select DirectQuery or Import.

Příklady souborů PBIDSPBIDS file examples

V této části najdete některé příklady běžně používaných zdrojů dat.This section provides some examples from commonly used data sources. Typ souboru PBIDS podporuje jenom datová připojení, která jsou podporována také v Power BI Desktopu, se dvěma výjimkami: živé připojení a prázdný dotaz.The PBIDS file type only supports data connections that are also supported in Power BI Desktop, with two exceptions: Live Connect and Blank Query.

Soubor PBIDS neobsahuje informace o ověřování ani informace o tabulce a schématu.The PBIDS file doesn't include authentication information and table and schema information.

Následující fragmenty kódu představují několik běžných příkladů pro soubory PBIDS, ale nejde o úplný přehled ani vyčerpávající výčet.The following code snippets show several common examples for PBIDS files, but they aren't complete or comprehensive. Informace o dalších zdrojích dat najdete v článku o formátu odkazu na zdroj dat (DSR) pro protokol a adresu.For other data sources, you can refer to the Data Source Reference (DSR) format for protocol and address information.

Jedná se pouze o příklady, nejde o vyčerpávající informace a nejsou tady uvedené všechny podporované konektory pro formát DSR.These examples are for convenience only, aren't meant to be comprehensive, and don't include all supported connectors in DSR format. Správce nebo organizace si může pomocí těchto příkladů vytvořit vlastní zdroje dat, ze kterých může vytvářet a podporovat vlastní soubory zdrojů dat.An administrator or organization can create their own data sources using these examples as guides, from which they can create and support their own data source files.

Azure ASAzure AS

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
  { 
    "details": { 
    "protocol": "analysis-services", 
    "address": { 
      "server": "server-here" 
    }, 
    } 
  } 
  ] 
}

SložkaFolder

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "folder", 
    "address": { 
      "path": "folder-path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

ODataOData

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "odata", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP BWSAP BW

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-bw-olap", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here", 
     "systemNumber": "system-number-here", 
     "clientId": "client-id-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP HanaSAP Hana

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-hana-sql", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here:port-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

Seznam SharePointuSharePoint list

Adresa URL musí odkazovat na samotný sharepointový web, nikoli na seznam na webu.The URL must point to the SharePoint site itself, not to a list within the site. Uživatelé získají navigátor, který jim umožní vybrat jeden nebo více seznamů z tohoto webu, z nichž každý se stane tabulkou v modelu.Users get a navigator that allows them to select one or more lists from that site, each of which becomes a table in the model.

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sharepoint-list", 
    "address": { 
     "url": "URL-here" 
    }, 
    } 
  } 
 ] 
} 

SQL ServerSQL Server

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
    { 
      "details": { 
        "protocol": "tds", 
        "address": { 
          "server": "server-name-here", 
          "database": "db-name-here (optional) "
        } 
      }, 
      "options": {}, 
      "mode": "DirectQuery" 
    } 
  ] 
} 

Textový souborText file

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "file", 
    "address": { 
      "path": "path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

WebWeb

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "http", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

Tok datDataflow

{
 "version": "0.1",
 "connections": [
  {
   "details": {
    "protocol": "powerbi-dataflows",
    "address": {
     "workspace":"workspace id (Guid)",
     "dataflow":"optional dataflow id (Guid)",
     "entity":"optional entity name"
    }
    }
  }
 ]
}

Další krokyNext steps

Pomocí Power BI Desktopu můžete provádět nejrůznější akce.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Další informace o jeho schopnostech najdete v těchto článcích:For more information on its capabilities, check out the following resources: