Připojení k SAP Business Warehouse pomocí DirectQuery v Power BIConnect to SAP Business Warehouse by using DirectQuery in Power BI

Ke zdrojům dat SAP Business Warehouse (BW) se můžete připojit přímo pomocí DirectQuery.You can connect to SAP Business Warehouse (BW) data sources directly using DirectQuery. Vzhledem k povaze OLAP nebo multidimenzionální povaze SAP BW existuje mnoho důležitých rozdílů mezi DirectQuery přes SAP BW v porovnání s relačními zdroji, jako je SQL Server.Given the OLAP/multidimensional nature of SAP BW, there are many important differences between DirectQuery over SAP BW versus relational sources like SQL Server. Tyto rozdíly jsou v souhrnu následující:These differences are summarized as follows:

 • V DirectQuery přes relační zdroje je sada dotazů (podle definice v dialogovém okně Načíst data nebo Editor dotazů), které logicky definují data, která jsou dostupná v seznamu polí.In DirectQuery over relational sources there are a set of queries (as defined in the Get Data or Query Editor dialog) that logically define the data that is available in the field list. Toto ale neplatí v případě připojování ke zdroji OLAP, jako je například SAP BW.This is not the case when connecting to an OLAP source such as SAP BW. Místo toho při připojování k serveru SAP pomocí Načíst data je vybraná jenom Infocube nebo dotaz BEx.Instead, when connecting to the SAP server using Get Data, just the Infocube or BEx Query is selected. Potom všechny klíčové hodnoty a dimenze vybraného dotazu Infocube/BEx budou dostupné v seznamu polí.Then all the Key Figures and dimensions of the selected Infocube/BEx Query will be available in the field list.
 • Podobně platí, že při připojování k SAP BW není žádný Editor dotazů.Similarly, there is no Query Editor when connecting to SAP BW. Nastavení zdroje dat (například název serveru) můžete změnit tak, že vyberete Upravit dotazy > Nastavení zdroje dat.The data source settings (for example, server name) can be changed by selecting Edit Queries > Data source settings. Nastavení pro kterýkoliv parametr můžete změnit výběrem možnosti Upravit dotazy > Spravovat parametry.The settings for any Parameters can be changed by selecting Edit Queries > Manage Parameters.
 • Vzhledem k jedinečné povaze zdrojů OLAP tu platí další omezení (pro modelování i vizualizace) navíc kromě normálních omezení vynucených pro DirectQuery.Given the unique nature of OLAP sources, there are additional restrictions (for both modeling and visualizations) that apply, in addition to the normal restrictions imposed for DirectQuery. Tato omezení jsou popsaná dál v tomto článku.These restrictions are described later in this article.

Kromě toho je velmi důležité rozumět tomu, že existuje mnoho funkcí SAP BW, které nejsou podporované v Power BI, a že vzhledem k povaze veřejného rozhraní SAP BW jsou důležité případy, kdy výsledky zobrazené prostřednictvím Power BI nebudou odpovídat výsledkům zobrazeným pomocí nástroje SAP.In addition, it is extremely important to understand that there are many features of SAP BW that are not supported in Power BI, and that because of the nature of the public interface to SAP BW, there are important cases where the results seen through Power BI will not match those seen when using an SAP tool. Tato omezení jsou popsaná dál v tomto článku.These limitations are described later in this article. Tato omezení a rozdíly v chování je třeba pečlivě projít, aby se výsledky zobrazené prostřednictvím Power BI, jak je vrátilo veřejné rozhraní SAP, s jistotou správně interpretovaly.These limitations and behavior differences should be carefully reviewed, to ensure that the results seen through Power BI, as returned by the SAP public interface, are interpreted correctly.

Poznámka

Možnost použití DirectQuery přes SAP BW byla do aktualizace Power BI Desktopu z března 2018 ve verzi Preview.The ability to use DirectQuery over SAP BW was in preview until the March 2018 update to Power BI Desktop. Na základě zpětné vazby a navržených vylepšení došlo během této doby ke změně, která má vliv na sestavy vytvořené pomocí této verze Preview.During the preview, feedback and suggested improvements prompted a change that impacts reports that were created using that preview version. Teď, když je funkce DirectQuery přes SAP BW všeobecně dostupná, musíte zahodit všechny existující sestavy (vytvořené ve verzi Preview) používající DirectQuery přes SAP BW, které byly vytvořeny ve verzi před všeobecnou dostupností.Now that General Availability (GA) of DirectQuery over SAP BW has released, you must discard any existing (preview-based) reports using DirectQuery over SAP BW that were created with the pre-GA version. V sestavách vytvořených ve verzi DirectQuery přes SAP BW před všeobecnou dostupností se při vyvolání aktualizace vyskytnou chyby jako výsledek pokusu o aktualizaci metadat o změny podkladové datové krychle SAP BW.In reports created with the pre-GA version of DirectQuery over SAP BW, errors will occur with those pre-GA reports upon invoking Refresh, as a result of attempting to refresh the metadata with any changes to the underlying SAP BW cube. Vytvořte prosím tyto sestavy znovu z prázdné sestavy pomocí všeobecně dostupné verze DirectQuery přes SAP BW.Please re-create those reports from a blank report, using the GA version of DirectQuery over SAP BW.

Další omezení modelováníAdditional Modeling Restrictions

Primární další omezení modelování při připojování k SAP BW pomocí DirectQuery v Power BI jsou následující:The primary additional modeling restrictions when connecting to SAP BW using DirectQuery in Power BI are the following:

 • Žádná podpora pro počítané sloupce: Funkce vytváření počítaných sloupců je zakázaná.No support for calculated columns: The ability to create calculated columns is disabled. Také to znamená, že seskupování a clustering, které vytvářejí počítané sloupce, nejsou k dispozici.This also means that Grouping and Clustering, which create calculated columns, are not available.
 • Další omezení pro míry: Existují další omezení vynucená pro výrazy jazyka DAX, které se dají použít v mírách, aby odrážely úroveň podpory, kterou nabízí SAP BW.Additional limitations for measures: There are additional limitations imposed on the DAX expressions that can be used in measures, to reflect the level of support offered by SAP BW.
 • Žádná podpora pro definování relací: Relace vyplývají z externího zdroje SAP a další relace nejde v modelu definovat.No support for defining relationships: The relationships are inherent in the external SAP source, and additional relationships cannot be defined in the model.
 • Žádné zobrazení dat: Zobrazení dat obvykle zobrazuje data na úrovni podrobností v tabulkách.No Data View: The Data View normally displays the detail level data in the tables. Vzhledem k povaze zdrojů OLAP jako SAP BW není toto zobrazení dostupné prostřednictvím SAP BW.Given the nature of OLAP sources like SAP BW, this view is not available over SAP BW.
 • Sloupce a podrobnosti měr jsou pevně dané: Seznamy sloupců a měr zobrazených v seznamu polí jsou pevně dané v podkladovém zdroji a nejde je upravovat.Column and measure details are fixed: The list of columns and measures seen in the field list are fixed by the underlying source, and cannot be modified. Například není možné odstranit sloupec ani změnit jeho datový typ (ale dá se přejmenovat).For example, it is not possible to delete a column, nor change its datatype (it can, however, be renamed).
 • Další omezení v DAX: Existují další omezení jazyka DAX, která je možné použít v definicích měr, aby odrážely omezení ve zdroji.Additional limitations in DAX: There are additional limitations on the DAX that can be used in measure definitions, to reflect limitations in the source. Například není možné na tabulku použít agregační funkci.For example, it is not possible to use an aggregate function over a table.

Další omezení vizualizacíAdditional Visualization Restrictions

Primární další omezení ve vizualizacích při připojování k SAP BW pomocí DirectQuery v Power BI jsou následující:The primary additional restrictions in visualizations when connecting to SAP BW using DirectQuery in Power BI are the following:

 • Žádné agregace sloupců: Není možné změnit agregaci pro sloupec ve vizuálu, vždy platí Nevytvářet souhrn.No aggregation of columns: It is not possible to change the aggregation for a column on a visual; it is always Do Not Summarize
 • Filtrování měr je zakázáno: Filtrování měr je zakázáno, aby to odráželo podporu, kterou nabízí SAP BW.Measure filtering is disabled: Measure filtering is disabled to reflect the support offered by SAP BW.
 • Vícenásobný výběr a zahrnutí/vyloučení: Možnost vybrat více datových bodů ve vizuálu je zakázaná, pokud body představují hodnoty z více než jednoho sloupce.Multi-select and include/exclude: The ability to multi-select data points on a visual is disabled if the points represent values from more than one column. Pokud například máme pruhový graf zobrazující prodej podle země, s kategorií v legendě, nebylo by možné vybrat bod pro (USA, kola) a (Francie, oblečení).For example, given a bar chart showing Sales by Country, with Category on the Legend, it would not be possible to select the point for (USA, Bikes) and (France, Clothes). Podobně by nebylo možné vybrat bod pro (USA, kola) a vyloučit ho z vizuálu.Similarly, it would not be possible to select the point for (USA, Bikes) and exclude it from the visual. Obě omezení se vynucují, aby odrážela podporu, kterou nabízí SAP BW.Both limitations are imposed to reflect the support offered by SAP BW.

Podpora pro funkce SAP BWSupport for SAP BW features

V následující tabulce jsou uvedené všechny funkce SAP BW, které nejsou plně podporované nebo se budou chovat jinak při používání Power BI.The following table lists all SAP BW features that are not fully supported, or will behave differently when using Power BI.

FunkceFeature PopisDescription
Místní výpočtyLocal calculations Místní výpočty definované v dotazu BEx změní čísla, jako by byla zobrazená prostřednictvím nástrojů jako BEx Analyzer.Local calculations defined in a BEx Query will change the numbers as displayed through tools like BEx Analyzer. Neprojeví se však v číslech vrácených ze SAPu prostřednictvím veřejného rozhraní MDX.However, they are not reflected in the numbers returned from SAP, through the public MDX interface.

Za těchto okolností se čísla zobrazená ve vizuálu Power BI nemusí nutně shodovat s čísly odpovídajícího vizuálu v nástroji SAP.As such, the numbers seen in a Power BI visual will not necessarily match those for a corresponding visual in an SAP tool.

Například při připojování k dotazové krychli z dotazu BEx, který nastaví agregaci na Cumulated (tj. průběžný součet), by se do Power BI načetla základní čísla a toto nastavení by se ignorovalo.For example, when connecting to a query cube from a BEx query that sets the aggregation to be Cumulated (i.e. running sum), Power BI would get back the base numbers, ignoring that setting. Analytik pak určitě může použít výpočet průběžného součtu místně v Power BI, ale musí postupovat obezřetně při interpretaci čísel, pokud se to tak neudělá.An analyst could certainly then apply a running sum calculation locally in Power BI, but would need to exercise caution in how the numbers are interpreted if this is not done.
AgregaceAggregations V některých případech (zejména při práci s více měnami) nemusí agregovaná čísla vrácená veřejným rozhraním SAP odpovídat těm zobrazeným v nástrojích SAP.In some cases (particularly when dealing with multiple currencies), the aggregate numbers returned by the SAP public interface do not match those shown by SAP tools.

Za těchto okolností se čísla zobrazená ve vizuálu Power BI nemusí nutně shodovat s čísly odpovídajícího vizuálu v nástroji SAP.As such, the numbers seen in a Power BI visual will not necessarily match those for a corresponding visual in an SAP tool.

Například součty v různých měnách by se v BEx Analyzeru zobrazily jako *, ale celkový součet by vrátilo veřejné rozhraní SAP zcela bez informací, že takový agregační počet je nesmyslný.For example, totals over different currencies would show as "*" in BEx Analyzer, but the total would get returned by the SAP public interface, without any information that such an aggregate number is meaningless. Takto by se číslo (agregující řekněme USD, euro a AUD) zobrazilo pomocí Power BI.Thus the number (aggregating, say, $, EUR, and AUD) would get displayed by Power BI.
Formátování měnyCurrency formatting Žádné formátování měny (například 2300 USD nebo 4000 AUD) se v Power BI neprojeví.Any currency formatting (for example, $2,300 or 4000 AUD) is not reflected in Power BI.
Měrné jednotkyUnits of measure Měrně jednotky (například 230 kg) se v Power BI neprojeví.Units of measure (for example, 230 KG) are not reflected in Power BI.
Klíč a text (krátký, střední, dlouhý)Key versus text (short, medium, long) Pro charakteristiku SAP BW jako CostCenter se v seznamu polí zobrazí jeden sloupec Cost Center (Nákladové středisko).For an SAP BW characteristic like CostCenter, the field list will show a single column Cost Center. Pomocí tohoto sloupce se zobrazí výchozí text.Using that column will display the default text. Když se zobrazí skrytá pole, bude také možné zobrazit jedinečný sloupec názvů (který vrací jedinečný název přiřazený nástrojem SAP BW a je základem jedinečnosti).By showing hidden fields, it will also be possible to see the unique name column (that returns the unique name assigned by SAP BW, and is the basis of uniqueness).

Klíč a další textová pole nejsou k dispozici.The key and other text fields are not available.
Více hierarchií v charakteristiceMultiple hierarchies of a characteristic V SAPu může mít charakteristika více hierarchií.In SAP, a characteristic can have multiple hierarchies. Když se pak v nástrojích jako BEx Analyzer zahrne charakteristika do dotazu, může uživatel vybrat hierarchii, kterou chce použít.Then in tools like BEx Analyzer, when a characteristic is included in a query, the user can select the hierarchy to use.

V Power BI se různé hierarchie zobrazují v seznamu polí jako různé hierarchie na stejné dimenzi.In Power BI, the various hierarchies can be seen in the field list as different hierarchies on the same dimension. Pokud se ale vybere více úrovní ze dvou různých hierarchií na stejné dimenzi, vrátí SAP prázdná data.However, selecting multiple levels from two different hierarchies on the same dimension will result in empty data being returned by SAP.
Zacházení s nepravidelnými hierarchiemiTreatment of ragged hierarchies Snímek obrazovky s nezarovnaným obsahem znázorňuje zacházení s nepravidelnými hierarchiemi
Měřítko / opačné znaménkoScaling factor/reverse sign V SAPu může mít klíčová hodnota měřítko (například 1000) definované jako možnost formátování, což znamená, že celé zobrazení se bude tímto měřítkem řídit.In SAP, a key figure can have a scaling factor (for example, 1000) defined as a formatting option, meaning that all display will be scaled by that factor.

Podobně může mít nastavenou vlastnost, která převrátí znaménko.It can similarly have a property set that reverses the sign. Použití takové klíčové hodnoty v Power BI (ve vizuálu nebo jako součást výpočtu) bude mít za následek použití čísla bez měřítka (a znaménko se nepřevrátí).Use of such a key figure in Power BI (in a visual, or as part of a calculation) will result in the unscaled number being used (and the sign is not reversed). Podkladové měřítko není k dispozici.The underlying scaling factor is not available. Ve vizuálech Power BI se jednotky měřítka zobrazené na ose (K,M,B) dají řídit jako součást formátování vizuálu.In Power BI visuals, the scale units shown on the axis (K,M,B) can be controlled as part of the visual formatting.
Hierarchie, kde se úrovně zobrazují/mizí dynamickyHierarchies where levels appear/disappear dynamically Původně se při připojování k SAP BW načtou informace o úrovních hierarchie načtou a jejich výsledkem bude sada polí v seznamu polí.Initially when connecting to SAP BW, the information on the levels of a hierarchy will be retrieved, resulting in a set of fields in the field list. Uloží se do mezipaměti a pokud se sada úrovní změní, pak se sada polí nezmění, dokud se nevyvolá příkaz Aktualizovat.This is cached, and if the set of levels changes, then the set of fields do not change until Refresh is invoked.

To je možné jenom v Power BI Desktopu.This is only possible in Power BI Desktop. Takovou aktualizaci, aby odrážela změny úrovní, nejde vyvolat v rámci služby Power BI po publikování.Such Refresh to reflect changes to the levels cannot be invoked in the Power BI service after Publish.
Výchozí filtrDefault filter Dotaz BEx může zahrnovat výchozí filtry, které SAP BEx Analyzer použije automaticky.A BEx query can include Default Filters, which will be applied automatically by SAP BEx Analyzer. Ty se nezveřejní, a proto ve výchozím nastavení odpovídající použití v Power BI nebude aplikovat stejné filtry.These are not exposed, and hence the equivalent usage in Power BI will not apply the same filters by default.
Skryté klíčové hodnotyHidden Key figures Dotaz BEx můžete řídit viditelnost klíčových hodnot a ty, které jsou skryté, se nezobrazí v SAP BEx Analyzeru.A BEx query can control visibility of Key Figures, and those that are hidden will not appear in SAP BEx Analyzer. To se neprojeví prostřednictvím veřejného rozhraní API, a proto se takové skryté klíčové hodnoty přesto objeví v seznamu polí.This is not reflected through the public API, and hence such hidden key figures will still appear in the field list. Jdou však potom skrýt v rámci Power BI.However, they can then be hidden within Power BI.
Formátování číselNumeric formatting Číselné formátování (počet desetinných míst, desetinná čárka atd.) se automaticky neprojeví v Power BI.Any numeric formatting (number of decimal positions, decimal point, etc.) will not automatically be reflected in Power BI. Toto formátování však potom jde nastavit v rámci Power BI.However, it is possible to then control such formatting within Power BI.
Správa verzí hierarchieHierarchy versioning SAP BW umožňuje udržování různých verzí hierarchie, například hierarchie nákladového centra v roce 2007 ve srovnání s rokem 2008.SAP BW allows different versions of a hierarchy to be maintained, for example, the cost center hierarchy in 2007 versus 2008. V Power BI bude dostupná jenom nejnovější verze, protože informace o verzích se ve veřejném rozhraní API nezveřejňují.Only the latest version will be available in Power BI, as information on versions is not exposed by the public API.
Hierarchie závislé na časeTime dependent hierarchies Pokud používáte Power BI, časově závislé hierarchie se vyhodnocují s aktuálním datem.When using Power BI, time dependent hierarchies are evaluated at the current date.
Převod měnCurrency conversion SAP BW podporuje převody měn podle kurzů uložených v datové krychli.SAP BW supports currency conversion, based on rates held in the cube. Takové funkce se ve veřejném rozhraní API nezveřejňují, a proto nejsou v Power BI dostupné.Such capabilities are not exposed by the public API, and are therefore not available in Power BI.
Pořadí řazeníSort Order V SAPu se může definovat pořadí řazení (podle textu nebo podle klíče) pro charakteristiku.The sort order (by Text, or by Key) for a characteristic can be defined in SAP. Toto pořadí řazení se neprojeví v Power BI.This sort order is not reflected in Power BI. Například měsíce se můžou zobrazit jako Březen, Červen a tak dále.For example, months might appear as “April”, “Aug”, and so on.

V Power BI není možné toto pořadí řazení změnit.It is not possible to change this sort order in Power BI.
Technické názvyTechnical names V okně Načíst data je možné vidět názvy (popisy) i technické názvy charakteristik nebo měr.In Get Data, the characteristic/measure names (descriptions) and technical names can both be seen. Seznam polí bude obsahovat jenom názvy (popisy) charakteristik nebo měr.The field list will contain just the characteristic/measure names (descriptions).
AtributyAttributes V rámci Power BI není možné pracovat s atributy charakteristiky.It is not possible to access the attributes of a characteristic within Power BI.
Nastavení jazyka koncového uživateleEnd user language setting Národní prostředí použité k připojení k SAP BW je nastavené jako součást podrobností připojení a neodráží národní prostředí konečného příjemce sestavy.The locale used to connect to SAP BW is set as part of the connection details, and does not reflect the locale of the final report consumer.
Textové proměnnéText Variables V SAP BW je možné, aby názvy polí obsahovaly zástupné symboly proměnných (například $YEAR$ Actuals), které by se pak nahradily vybranou hodnotou.SAP BW allows field names to contain placeholders for variables (for example, "$YEAR$ Actuals") that would then get replaced by the selected value. Pole se například v nástrojích BEx zobrazí jako 2016 Actuals (Skutečné hodnoty pro rok 2016), pokud se pro proměnnou vybrala hodnota 2016.For example, the field appears as "2016 Actuals" in BEx tools, if the year 2016 were selected for the variable.

Název sloupce v Power BI se nezmění v závislosti na hodnotě proměnné, a proto by byl zobrazený jako $YEAR$ Actuals.The column name in Power BI will not be changed depending on the variable value, and therefore would appear as "$YEAR$ Actuals". Název sloupce pak ale jde v Power BI změnit.However, the column name can then be changed in Power BI.
Proměnné Customer ExitCustomer Exit Variables Proměnné Customer Exit nejsou veřejným rozhraním API zpřístupněné, proto je Power BI nepodporuje.Customer Exit variables are not exposed by the public API, and are therefore not supported by Power BI.
Charakteristické strukturyCharacteristic Structures Všechny charakteristické struktury v podkladovém zdroji SAP BW budou mít za následek zpřístupnění spousty měr v Power BI.Any Characteristic structures in the underlying SAP BW source will result in an ‘explosion’ of measures being exposed in Power BI. Například při použití dvou měr Prodej a Náklady a charakteristické struktury obsahující Rozpočet a Skutečnost se zpřístupní čtyři míry: Prodej.Rozpočet, Prodej.Skutečnost, Náklady.Rozpočet a Náklady.Skutečnost.For example, with two measures Sales and Costs, and a characteristic structure containing Budget and Actual, four measures will be exposed: Sales.Budget, Sales.Actual, Costs.Budget, Costs.Actual.

Další krokyNext steps

Další informace o DirectQuery získáte z následujících prostředků:For more information about DirectQuery, check out the following resources: