Připojení ke zdrojům dat SAP HANA pomocí DirectQuery v Power BIConnect to SAP HANA data sources by using DirectQuery in Power BI

Ke zdrojům dat SAP HANA se můžete připojit přímo pomocí DirectQuery.‎You can connect to SAP HANA data sources directly using DirectQuery. Při připojování k SAP HANA máte dvě možnosti:There are two options when connecting to SAP HANA:

 • Nakládat se SAP HANA jako s multidimenzionálním zdrojem (výchozí) : Chování bude v tomto případě podobné, jako když Power BI připojíte k jiným multidimenzionálním zdrojům, jako je SAP Business Warehouse nebo Analysis Services.Treat SAP HANA as a multi-dimensional source (default): In this case, the behavior will be similar to when Power BI connects to other multi-dimensional sources like SAP Business Warehouse, or Analysis Services. Když se k SAP HANA připojíte pomocí tohoto nastavení, vybere se jedno zobrazení analýzy nebo výpočtů a v seznamu polí budou dostupné všechny míry, hierarchie a atributy tohoto zobrazení.When connecting to SAP HANA using this setting, a single analytic or calculation view is selected and all the measures, hierarchies and attributes of that view will be available in the field list. Při vytváření vizuálů se budou ze SAP HANA načítat vždy data agregace.As visuals are created, the aggregate data will always be retrieved from SAP HANA. Tato metoda je doporučená a pro nové sestavy DirectQuery přes SAP HANA se používá jako výchozí.This is the recommended approach, and is the default for new DirectQuery reports over SAP HANA.

 • Nakládat se SAP HANA jako s relačním zdrojem: Power BI v tomto případě považuje SAP HANA za relační zdroj.Treat SAP HANA as a relational source: In this case, Power BI treats SAP HANA as a relational source. Tato možnost nabízí větší flexibilitu.This offers greater flexibility. U této metody je třeba zajistit, aby míry byly agregované podle očekávání a aby nedocházelo k problémům s výkonem.Care must be taken with this approach to ensure that measures are aggregated as expected, and to avoid performance issues.

Metoda připojení je určená globální možností nástroje, která se nastavuje přes Soubor > Možnosti a nastavení, následně Možnosti > DirectQuery a dále výběrem možnosti Nakládat se SAP HANA jako s relačním zdrojem, jak je znázorněno na následujícím obrázku.The connection approach is determined by a global tool option, which is set by selecting File > Options and settings and then Options > DirectQuery, then selecting the option Treat SAP HANA as a relational source, as shown in the following image.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Možnosti, ve kterém jsou zobrazené možnosti DirectQuery

Možnost nakládání se SAP HANA jako s relačním zdrojem určuje metodu použitou pro všechny nové sestavy používající DirectQuery přes SAP HANA.The option to treat SAP HANA as a relational source controls the approach used for any new report using DirectQuery over SAP HANA. Nemá žádný vliv na existující připojení SAP HANA v aktuální sestavě ani na připojení v jakýchkoli jiných sestavách, které jsou otevřené.It has no effect on any existing SAP HANA connections in the current report, nor on connections in any other reports that are opened. Pokud tedy tato možnost není aktuálně zaškrtnutá, bude při přidání nového připojení k SAP HANA pomocí možnosti Získat data toto připojení nakládat se SAP HANA jako s multidimenzionálním zdrojem.So if the option is currently unchecked, then upon adding a new connection to SAP HANA using Get Data, that connection will be made treating SAP HANA as a multi-dimensional source. Pokud se ale otevře jiná sestava, která se také připojuje k SAP HANA, bude se tato sestava dál chovat podle možnosti, která byla nastavena v době jejího vytvoření. To znamená, že všechny sestavy připojující se k SAP HANA, které byly vytvořeny před únorem 2018, budou dál nakládat se SAP HANA jako s relačním zdrojem.However, if a different report is opened that also connects to SAP HANA, then that report will continue to behave according to the option that was set at the time it was created, which means that any reports connecting to SAP HANA that were created prior to February 2018 will continue to treat SAP HANA as a relational source.

Tyto dvě metody způsobují odlišné chování a není možné přepnout existující sestavu z jedné metody na jinou.The two approaches constitute different behavior, and it's not possible to switch an existing report from one approach to the other.

Pojďme se na tyto dvě metody podívat o něco podrobněji.Let's look at more detail about each of these two approaches, in turn.

Nakládat se SAP HANA jako s multidimenzionálním zdrojem (výchozí)Treat SAP HANA as a multi-dimensional source (default)

U všech nových připojení k SAP HANA se tato metoda připojení používá standardně a se SAP HANA se nakládá jako s multidimenzionálním zdrojem.All new connections to SAP HANA use this connection method by default, treating SAP HANA as a multi-dimensional source. Abyste se SAP HANA mohli nakládat jako s relačním zdrojem, musíte vybrat Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti a pak zaškrtnout políčko v oblasti DirectQuery > Nakládat se SAP HANA jako s relačním zdrojem.In order to treat a connection to SAP HANA as a relational source, you must select File > Options and settings > Options, then check the box under Direct Query > Treat SAP HANA as a relational source. Protože je tato funkce ve verzi Preview, nelze sestavy vytvořené pomocí multidimenzionální metody publikovat do služby Power BI. Když to uděláte, dojde při otevření sestavy ve službě Power BI k chybám.While this feature is in Preview, reports created using the multi-dimensional approach cannot be published to the Power BI service, and doing so will result in errors when the report is opened within the Power BI service.

Při připojování k SAP HANA jako k multidimenzionálnímu zdroji platí následující požadavky:When connecting to SAP HANA as a multi-dimensional source, the following considerations apply:

 • V navigátoru Získat data je možné vybrat jedno zobrazení SAP HANA.In the Get Data Navigator, a single SAP HANA view can be selected. Není možné vybrat individuální míry nebo atributy.It is not possible to select individual measures or attributes. V době připojování není definovaný žádný dotaz, což se odlišuje od importu dat nebo použití DirectQuery, když se se SAP HANA nakládá jako s relačním zdrojem.There is no query defined at the time of connecting, which is different from importing data or when using DirectQuery while treating SAP HANA as a relational source. Zároveň to znamená, že při výběru této metody připojení není možné přímo použít dotaz SQL SAP HANA.This also means that it's not possible to directly use an SAP HANA SQL query when selecting this connection method.

 • V seznamu polí budou zobrazeny všechny míry, hierarchie a atributy vybraného zobrazení.All the measures, hierarchies, and attributes of the selected view will be displayed in the field list.

 • Při použití míry ve vizuálu se dotazováním SAP HANA načte hodnota míry na úrovni agregace nezbytné pro vizuál.As a measure is used in a visual, SAP HANA will be queried to retrieve the measure value at the level of aggregation necessary for the visual. Pokud tedy pracujete s nesoučtovými mírami (jako jsou čítače, poměry atd.), provádí veškeré agregace SAP HANA, přičemž Power BI neprovádí žádné další agregace.So when dealing with non-additive measures (counters, ratios, and so on) all aggregations are performed by SAP HANA, and no further aggregation is performed by Power BI.

 • Aby bylo zajištěno, že se ze SAP HANA vždy získají správné hodnoty agregace, je potřeba zavést určitá omezení.To ensure the correct aggregate values can always be obtained from SAP HANA, certain restrictions must be imposed. Není například možné přidávat počítané sloupce nebo v jedné sestavě kombinovat data z různých zobrazení SAP HANA.For example, it's not possible to add calculated columns, or to combine data from multiple SAP HANA views within the same report.

Nakládání se SAP HANA jako s multidimenzionálním zdrojem neposkytuje větší flexibilitu, kterou nabízí alternativní relační metoda, je ale jednodušší a zajišťuje správné hodnoty agregace při zpracování komplexnějších měr SAP HANA a navíc má obecně vyšší výkon.Treating SAP HANA as a multi-dimensional source does not offer the greater flexibility provided by the alternative relational approach, but it is simpler, and ensures correct aggregate values when dealing with more complex SAP HANA measures, and generally results in higher performance.

Seznam Pole bude obsahovat všechny míry, atributy a hierarchie ze zobrazení SAP HANA.The Field list will include all measures, attributes, and hierarchies from the SAP HANA view. Při použití této metody připojení si můžete všimnout následujícího chování:Note the following behaviors that apply when using this connection method:

 • Všechny atributy, které jsou zahrnuté v nejméně jedné hierarchii, budou standardně skryté.Any attribute that is included in at least one hierarchy will be hidden by default. Výběrem příkazu Zobrazit skryté v místní nabídce seznamu polí je ale v případě potřeby můžete zobrazit.However, they can be seen if required by selecting View hidden from the context menu on the field list. Ve stejné místní nabídce je v případě potřeby lze také zviditelnit.From the same context menu they can be made visible, if required.

 • V SAP HANA lze atribut definovat tak, aby jako popisek používal jiný atribut.In SAP HANA, an attribute can be defined to use another attribute as its label. Například Produkt (s hodnotami 1, 2, 3 atd.) může jako popisek používat NázevProduktu (s hodnotami Bicykl, Tričko, Rukavice atd.).For example, Product (with values 1,2,3, and so on) could use ProductName (with values Bike, Shirt, Gloves, and so on) as its label. V takovém případě se v seznamu polí zobrazí jedno pole Produkt, jehož hodnotami budou popisky Bicykl, Tričko, Rukavice atd., jejichž řazení a jedinečnost ale budou určeny hodnotami klíče 1, 2, 3.In this case, a single field Product will be shown in the field list, whose values will be the labels Bike, Shirt, Gloves, and so on, but which will be sorted by, and with uniqueness determined by, the key values 1,2,3. Vytvoří se také skrytý sloupec Produkt.Klíč, který v případě potřeby umožňuje přístup k podkladovým hodnotám klíče.A hidden column Product.Key is also created, allowing access to the underlying key values if required.

V době připojování se zobrazí všechny proměnné definované v podkladovém zobrazení SAP HANA a bude možné zadat potřebné hodnoty.Any variables defined in the underlying SAP HANA view will be displayed at the time of connecting, and the necessary values can be entered. Tyto hodnoty lze následně změnit výběrem příkazu Upravit dotazy na pásu karet a dále příkazu Spravovat parametry v zobrazeném rozevíracím seznamu.Those values can subsequently be changed by selecting Edit Queries from the ribbon, and then Manage Parameters from the drop-down menu displayed.

Při použití DirectQuery jsou přípustné operace modelování omezenější než v tomto obecném případě, protože je potřeba zajistit, aby ze SAP HANA bylo možné vždy získat správná data agregace.The modeling operations allowed are more restrictive than in the general case when using DirectQuery, given the need to ensure that correct aggregate data can always be obtained from SAP HANA. Pořád je ale možné provádět spoustu úprav a změn včetně definování měr, přejmenování a skrytí polí a definování formátů zobrazení.However, it's still possible to make many additions and changes, including defining measures, renaming and hiding fields, and defining display formats. Při aktualizaci budou všechny tyto změny zachovány a uplatní se všechny nekonfliktní změny provedené v zobrazení SAP HANA.All such changes will be preserved on refresh, and any non-conflicting changes made to the SAP HANA view will be applied.

Další omezení modelováníAdditional modeling restrictions

Při připojení k SAP HANA pomocí DirectQuery (nakládání jako s multidimenzionálním zdrojem) platí pro modelování tato základní další omezení:The primary additional modeling restrictions when connecting to SAP HANA using DirectQuery (treat as multi-dimensional source) are the following:

 • Žádná podpora pro počítané sloupce: Funkce vytváření počítaných sloupců je zakázaná.No support for calculated columns: The ability to create calculated columns is disabled. Také to znamená, že seskupování a clustering, které vytvářejí počítané sloupce, nejsou k dispozici.This also means that Grouping and Clustering, which create calculated columns, are not available.
 • Další omezení pro míry: Existují další omezení vynucená pro výrazy jazyka DAX, které se dají použít v mírách, aby odrážely úroveň podpory, kterou nabízí SAP HANA.Additional limitations for measures: There are additional limitations imposed on the DAX expressions that can be used in measures, to reflect the level of support offered by SAP HANA.
 • Žádná podpora pro definování relací: V rámci sestavy lze dotazovat jen jedno zobrazení, tudíž chybí podpora pro definování relací.No support for defining relationships: Only a single view can be queried within a report, and as such, there's no support for defining relationships.
 • Žádné zobrazení dat: Zobrazení dat obvykle zobrazuje data na úrovni podrobností v tabulkách.No Data View: The Data View normally displays the detail level data in the tables. S ohledem na povahu zdrojů OLAP, jako je SAP HANA, není toto zobrazení dostupné přes SAP HANA.Given the nature of OLAP sources such as SAP HANA, this view is not available over SAP HANA.
 • Sloupce a podrobnosti měr jsou pevně dané: Seznamy sloupců a měr zobrazených v seznamu polí jsou pevně dané v podkladovém zdroji a nejde je upravovat.Column and measure details are fixed: The list of columns and measures seen in the field list are fixed by the underlying source, and cannot be modified. Není například možné odstranit sloupec ani změnit jeho datový typ (ale dá se přejmenovat).For example, it's not possible to delete a column, nor change its datatype (it can, however, be renamed).
 • Další omezení v DAX: Existují další omezení jazyka DAX, která je možné použít v definicích měr, aby odrážely omezení ve zdroji.Additional limitations in DAX: There are additional limitations on the DAX that can be used in measure definitions, to reflect limitations in the source. Není například možné použít na tabulku agregační funkci.For example, it's not possible to use an aggregate function over a table.

Další omezení vizualizacíAdditional visualization restrictions

Při připojení k SAP HANA pomocí DirectQuery (nakládání jako s multidimenzionálním zdrojem) platí u vizuálů tato omezení:There are restrictions in visuals when connecting to SAP HANA using DirectQuery (treat as multi-dimensional source):

 • Žádné agregace sloupců: Není možné změnit agregaci pro sloupec ve vizuálu a vždy platí Nevytvářet souhrn.No aggregation of columns: It's not possible to change the aggregation for a column on a visual, and it is always Do Not Summarize.

Nakládat se SAP HANA jako s relačním zdrojemTreat SAP HANA as a relational source

Pokud zvolíte, že se se SAP HANA má nakládat jako s relačním zdrojem, budete mít k dispozici určitou dodatečnou flexibilitu.When choosing to connect to SAP HANA as a relational source, some additional flexibility becomes available. Můžete například vytvářet počítané sloupce, zahrnovat data z několika zobrazení SAP HANA a vytvářet relace mezi výslednými tabulkami.For example, you can create calculated columns, include data from multiple SAP HANA views, and create relationships between the resulting tables. Když ale SAP HANA používáte tímto způsobem, je důležité pochopit určité aspekty toho, jak se zachází s připojeními, aby bylo zajištěno, že:However, when using SAP HANA in this manner, it's important to understand certain aspects of how connections are treated, to ensure the following:

 • Výsledky odpovídají očekávání, pokud zobrazení SAP HANA obsahuje nesoučtové míry (například rozdílné počty nebo průměry místo jednoduchých součtů).The results are as expected, when the SAP HANA view contains non-additive measures (for example, distinct counts, or averages, rather than simple sums).
 • Výsledné dotazy jsou účinné.The resulting queries are efficient

Je vhodné začít tím, že si objasníme chování relačního zdroje, jako je například SQL Server, když dotaz definovaný v dialogovém okně Získat data nebo v Editoru dotazů provede agregaci.It's useful to start by clarifying the behavior of a relational source such as SQL Server, when the query defined in Get Data or Query Editor performs an aggregation. V následujícím příkladu dotaz definovaný v Editoru dotazů vrátí průměrnou cenu podle položky ProductID (ID produktu).In the example that follows, a query defined in Query Editor returns the average price by ProductID.

Diagram zobrazuje dotaz definovaný v Editoru dotazů, který vrátí průměrnou cenu za ID produktu.

Pokud se data importují do Power BI (oproti použití DirectQuery), výsledkem bude:If the data is being imported into Power BI (versus using DirectQuery), the following would result:

 • Data se importují na úrovni agregace definované dotazem vytvořeným v Editoru dotazů.The data is imported at the level of aggregation defined by the query created in Query Editor. Například průměrná cena podle produktu.For example, average price by product. Výsledkem je tabulka se dvěma sloupci ProductID (ID produktu) a AveragePrice (Průměrná cena). Tyto sloupce můžete použít ve vizuálech.This results in a table with the two columns ProductID and AveragePrice that can be used in visuals.
 • Ve vizuálu se jakákoli následná agregace (například Součet, Průměr, Minimum a další) provádí na těchto importovaných datech.In a visual, any subsequent aggregation (such as Sum, Average, Min, others) is performed over that imported data. Když například do vizuálu zahrnete hodnotu AveragePrice (Průměrná cena), použije se standardně agregace Součet a vrátí se součet hodnot AveragePrice (Průměrná cena) pro každou hodnotu ProductID (ID produktu). V tomto příkladu by se jednalo o hodnotu 13,67.For example, including AveragePrice on a visual will use the Sum aggregate by default, and would return the sum over the AveragePrice for each ProductID – which in this example case would be 13.67. Totéž platí i pro jakoukoli jinou agregační funkci (například Minimum, Průměr atd.) použitou ve vizuálu.The same applies to any alternative aggregate function (such as Min, Average, so on) used on the visual. Například Průměr pro AveragePrice (Průměrná cena) vrátí průměr pro hodnoty 6,66, 4 a 3, což je 4,56. Nejedná se o průměr sloupce Price (Cena) se šesti záznamy v podkladové tabulce, který činí 5,17.For example, Average of AveragePrice returns the average of 6.66, 4 and 3, which equates to 4.56, and not the average of Price on the six records in the underlying table, which is 5.17.

Pokud se místo importu použije DirectQuery (pro stejný relační zdroj), platí stejná sémantika a výsledky budou naprosto stejné:If DirectQuery (over that same relational source) is being used instead of Import, the same semantics apply and the results would be exactly the same:

 • Když použijeme stejný dotaz, logicky se ve vrstvě sestav budou prezentovat naprosto stejná data, i když tato data ve skutečnosti neimportujeme.Given the same query, logically exactly the same data is presented to the reporting layer – even though the data is not actually imported.

 • Jakákoli následná agregace (například Součet, Průměr, Minimum a další) se ve vizuálu znovu provede prostřednictvím logické tabulky v dotazu.In a visual, any subsequent aggregation (Sum, Average, Min, others) is again performed over that logical table from the query. A vizuál obsahující funkci Průměr sloupce AveragePrice (Průměrná cena) opět vrátí stejnou hodnotu 4,56.And again, a visual containing Average of AveragePrice returns the same 4.56.

Teď vezměme do úvahy SAP HANA, když bude s připojením nakládáno jako s relačním zdrojem.Now let's consider SAP HANA, when the connection is treated as a relational source. Power BI může v SAP HANA pracovat s analytickými zobrazeními a zobrazeními pro výpočty. Oba typy zobrazení mohou obsahovat míry.Power BI can work with both Analytic Views and Calculation Views in SAP HANA, both of which can contain measures. Současná metoda pro SAP HANA se ale řídí stejnými principy, které jsme dříve popsali v tomto oddílu: Dotaz definovaný v dialogovém okně Získat data nebo v Editoru dotazů určí dostupná data a potom jakoukoli následnou agregaci těchto dat ve vizuálu. To stejné platí pro import i DirectQuery.Yet today the approach for SAP HANA follows the same principles as described previously in this section: the query defined in Get Data or Query Editor will determine the data available, and then any subsequent aggregation in a visual is over that data, and the same applies for both Import and DirectQuery.
Ale vzhledem k povaze platformy SAP HANA je dotaz definovaný v počátečním dialogovém okně Získat data nebo Editoru dotazů vždy agregačním dotazem a obecně bude obsahovat míry, ve kterých bude skutečná použitá agregace definovaná zobrazením SAP HANA.However, given the nature of SAP HANA, the query defined in the initial Get Data dialog or Query Editor is always an aggregate query, and generally will include measures where the actual aggregation that will be used is defined by the SAP HANA view.

Ekvivalentem příkladu SQL Serveru uvedeného výše je zobrazení SAP HANA, které obsahuje ID, ProductID (ID produktu), DepotID (ID skladu) a míry, včetně hodnoty AveragePrice (Průměrná cena) definované v zobrazení jako Average of Price (Průměr ceny).The equivalent of the SQL Server example above is that there is a SAP HANA view containing ID, ProductID, DepotID, and measures including AveragePrice, defined in the view as Average of Price.

Pokud byly v dialogovém okně Získat data provedeny výběry pro ProductID (ID produktu) a míru AveragePrice (Průměrná cena), pak se jedná o definici dotazu na toto zobrazení vyžadující tato agregovaná data (v předchozím příkladu se pro jednoduchost používá pseudo SQL server, který neodpovídá přesné syntaxi SAP HANA SQL).If in the Get Data experience, the selections made were for ProductID and the AveragePrice measure, then that is defining a query over the view, requesting that aggregate data (in the earlier example, for simplicity pseudo-SQL is used that doesn’t match the exact syntax of SAP HANA SQL). Potom jakékoli další agregace definované ve vizuálu budou dále agregovat výsledky tohoto dotazu.Then any further aggregations defined in a visual are further aggregating the results of such a query. Toto se, stejně jako v případě SQL Serveru výše, týká jak importu, tak i DirectQuery.Again, as described above for SQL Server, this applies both for the Import and DirectQuery case. V případě DirectQuery se dotaz z dialogového okna Získat data nebo Editoru dotazů použije v dílčím výběru uvnitř jednoho dotazu odeslaného platformě SAP HANA, a proto se ve skutečnosti nejedná o případ, kdy by se všechna data před další agregací nejdříve četla.In the DirectQuery case, the query from Get Data or Query Editor will be used in a subselect within a single query sent to SAP HANA, and thus it is not actually the case that all the data would be read in, prior to aggregating further.

Všechny tyto aspekty a chování vedou při používání DirectQuery v rámci SAP HANA k následujícím důležitým úvahám:All of these considerations and behaviors necessitate the following important considerations when using DirectQuery over SAP HANA:

 • Je potřeba věnovat pozornost veškerým dalším agregacím prováděným ve vizuálech, kdykoli je míra v SAP HANA nesoučtová (například se nejedná o jednoduché funkce Součet, Minimum nebo Maximum).Attention must be paid to any further aggregation performed in visuals, whenever the measure in SAP HANA is non-additive (for example, not a simple Sum, Min, or Max).

 • V dialogovém okně Získat data nebo Editoru dotazů by měly být k získání nezbytných dat používány pouze vyžadované sloupce s ohledem na to, že výsledkem bude dotaz, který má být rozumný a který se odešle do platformy SAP HANA.In Get Data or Query Editor, only the required columns should be included to retrieve the necessary data, reflecting the fact that the result will be a query, that must be a reasonable query that can be sent to SAP HANA. Pokud by například byly vybrány desítky sloupců s tím, že by mohly být použity v následných vizuálech, potom by i jednoduchý vizuál pro DirectQuery znamenal, že agregační dotaz použitý v dílčím výběru bude obsahovat tyto desítky sloupců a výsledný výkon bude obecně špatný.For example, if dozens of columns were selected, with the thought that they might be needed on subsequent visuals, then even for DirectQuery a simple visual will mean the aggregate query used in the subselect will contain those dozens of columns, which will generally perform poorly.

Podívejme se na příklad.Let's look at an example. V následujícím příkladu vybereme pět sloupců (CalendarQuarter (Čtvrtletí), Color (Barva), LastName (Příjmení), ProductLine (Produktová řada), SalesOrderNumber (Číslo prodejní objednávky)) v dialogovém okně Získat data a také míru OrderQuantity (Objednané množství). To znamená, že když později vytvoříme jednoduchý vizuál obsahující Min OrderQuantity, bude výsledkem následující dotaz SQL na platformu SAP HANA.In the following example, selecting five columns (CalendarQuarter, Color, LastName, ProductLine, SalesOrderNumber) in the Get Data dialog, along with the measure OrderQuantity, will mean that later creating a simple visual containing the Min OrderQuantity will result in the following SQL query to SAP HANA. Šedě označený je dílčí výběr, který obsahuje dotaz z dialogu Získat data / Editoru dotazů.The shaded is the subselect, containing the query from Get Data / Query Editor. Pokud má výsledek tohoto dílčího výběru vysokou kardinalitu, bude výsledný výkon platformy SAP HANA pravděpodobně nízký.If this subselect gives a high cardinality result, then the resulting SAP HANA performance will likely be poor.

Snímek obrazovky s příkladem dotazu SQL do systému SAP HANA

Kvůli tomuto chování doporučujeme, abyste položky vybrané v dialogovém okně Získat data nebo Editoru dotazů omezili na ty, které jsou nezbytné a jejichž výsledkem je i přesto rozumný dotaz na platformu SAP HANA.Because of this behavior, we recommend the items selected in Get Data or Query Editor be limited to those items that are needed, while still resulting in a reasonable query for SAP HANA.

Osvědčené postupyBest practices

U obou metod připojení k SAP HANA platí doporučení pro použití DirectQuery rovněž pro SAP HANA, a to zvláště ta, která souvisí se zajištěním dobrého výkonu.For both approaches to connecting to SAP HANA, recommendations for using DirectQuery also apply to SAP HANA, particularly those related to ensuring good performance. Tato doporučení jsou podrobně popsaná v článku Použití DirectQuery v Power BI.These recommendations are described in detail in the article using DirectQuery in Power BI.

OmezeníLimitations

Následující seznam popisuje všechny funkce SAP HANA, které nejsou plně podporované nebo které se při použití Power BI chovají odlišně.The following list describes all SAP HANA features that are not fully supported, or features that behave differently when using Power BI.

 • Hierarchie nadřazenosti a podřízenosti – hierarchie nadřazenosti a podřízenosti nebudou v Power BI viditelné.Parent Child Hierarchies - Parent child hierarchies will not be visible in Power BI. Power BI totiž přistupuje k SAP HANA přes rozhraní SQL, které nedokáže hierarchie nadřazenosti a podřízenosti plně zpřístupnit.This is because Power BI accesses SAP HANA using the SQL interface, and parent child hierarchies cannot be fully accessed via SQL.
 • Metadata jiných hierarchií – základní struktura hierarchií se v Power BI zobrazuje, některá jejich metadata (jako řízení chování nepravidelných hierarchií) ale nebudou mít žádný vliv.Other hierarchy metadata - The basic structure of hierarchies is displayed in Power BI, however some hierarchy metadata (such as controlling the behavior of ragged hierarchies) will have no effect. Důvodem jsou opět omezení způsobená rozhraním SQL.Again, this is due to the limitations imposed by the SQL interface.
 • Připojení pomocí protokolu SSL – můžete se připojit pomocí importu a multidimenzionálního zdroje s protokolem SSL, ale nemůžete se připojit k instancím SAP HANA, které používají protokol SSL pro relační konektor.Connection using SSL - You can connect using Import and multi-dimensional with SSL, buy cannot connect to SAP HANA instances configured to use SSL for the relational connector.
 • Podpora zobrazení atributů – Power BI se dokáže připojit k zobrazením analýzy a výpočtů, nedokáže se ale připojit přímo k zobrazení atributů.Support for Attribute views - Power BI can connect to Analytic and Calculation views, but cannot connect directly to Attribute views.
 • Podpora objektů katalogu – Power BI se nedokáže připojit k objektům katalogu.Support for Catalog objects - Power BI cannot connect to Catalog objects.
 • Změna proměnných po publikování – po publikování sestavy nelze změnit hodnoty proměnných SAP HANA přímo ve službě Power BI.Change to Variables after publish - You cannot change the values for any SAP HANA variables directly in the Power BI service, after the report is published.

Známé problémyKnown issues

Následující seznam popisuje všechny známé problémy při připojení k SAP HANA (DirectQuery) pomocí Power BI.The following list describes all known issues when connecting to SAP HANA (DirectQuery) using Power BI.

 • Problém platformy SAP HANA při dotazu na čítače a jiné míry – při připojení k zobrazení analýzy se ze SAP HANA vrátí nesprávná data, přičemž do stejného vizuálu je zahrnuta míra Čítač a některé jiné míry poměrů.SAP HANA issue when query for Counters, and other measures - Incorrect data is returned from SAP HANA if connecting to an Analytical View, and a Counter measure and some other ratio measure, are included in the same visual. Popisuje to dokument SAP Note 2128928 (Neočekávané výsledky při dotazu na počítaný sloupec nebo čítač).This is covered by SAP Note 2128928 (Unexpected results when query a Calculated Column and a Counter). Míra poměru bude v tomto případě nesprávná.The ratio measure will be incorrect in this case.

 • Několik sloupců Power BI z jednoho sloupce SAP HANA – pokud se v některých zobrazeních výpočtů používá sloupec SAP HANA ve více než jedné hierarchii, zpřístupní se jako dva samostatné atributy.Multiple Power BI columns from single SAP HANA column - For some calculation views, where a SAP HANA column is used in more than one hierarchy, SAP HANA exposes this as two separate attributes. Ve výsledku se v Power BI vytvoří dva sloupce.This results in two columns being created in Power BI. Tyto sloupce jsou ale standardně skryté a všechny dotazy zahrnující tyto hierarchie nebo přímo tyto sloupce se chovají správně.Those columns are hidden by default, however, and all queries involving the hierarchies, or the columns directly, behave correctly.

Další krokyNext steps

Další informace o DirectQuery získáte z následujících prostředků:For more information about DirectQuery, check out the following resources: