Azure SQL Data Warehouse s DirectQueryAzure SQL Data Warehouse with DirectQuery

Azure SQL Data Warehouse s DirectQuery umožňuje vytvářet dynamické sestavy na základě dat a metrik, které už máte ve službě Azure SQL Data Warehouse.Azure SQL Data Warehouse with DirectQuery allows you to create dynamic reports based on data and metrics you already have in Azure SQL Data Warehouse. Během vašeho zkoumání dat se dotazy odesílají pomocí DirectQuery v reálném čase zpět do služby Azure SQL Data Warehouse.With DirectQuery, queries are sent back to your Azure SQL Data Warehouse in real time as you explore the data. Dotazy v reálném čase ve spojení se škálováním služby SQL Data Warehouse uživatelům umožňují během krátké doby vytvářet dynamické sestavy založené na terabajtech dat.Real-time queries, combined with the scale of SQL Data Warehouse enables users to create dynamic reports in minutes against terabytes of data. Zavedení tlačítka Otevřít v Power BI navíc umožňuje uživatelům přímo připojit Power BI do SQL Data Warehouse, aniž by museli tyto informace ručně zadávat.In addition, the introduction of the Open in Power BI button allows users to directly connect Power BI to their SQL Data Warehouse without having to manually specify the information.

Při použití konektoru pro SQL Data Warehouse:When using the SQL Data Warehouse connector:

 • Při připojování zadejte plně kvalifikovaný název serveru (podrobnosti najdete níže).Specify the fully qualified server name when connecting (see below for details)
 • Ujistěte se, že jsou pravidla firewallu pro daný server nakonfigurovaná na možnost Povolit přístup ke službám Azure.Ensure firewall rules for the server are configured to "Allow access to Azure services"
 • Každá akce, jako je například výběr sloupce nebo přidání filtru, bude pokládat dotaz přímo datovému skladu.Every action such as selecting a column or adding a filter will directly query the data warehouse
 • Dlaždice jsou nastavené tak, aby se aktualizovaly přibližně každých 15 minut, a aktualizaci není potřeba plánovat.Tiles are set to refresh approximately every 15 minutes and refresh does not need to be scheduled. Aktualizaci lze upravit v části Rozšířená nastavení, když se připojíte.Refresh can be adjusted in the Advanced settings when you connect.
 • Pro datové sady DirectQuery není funkce Q&A dostupná.Q&A isn't available for DirectQuery datasets
 • Změny schématu se nenačítají automaticky.schema changes aren't picked up automatically

Tato omezení a poznámky se můžou změnit, protože tyto produkty neustále zdokonalujeme.These restrictions and notes may change as we continue to improve the experiences. Postup pro připojení je podrobně popsaný níže.The steps to connect are detailed below.

Použití tlačítka Otevřít v Power BIUsing the 'Open in Power BI' button

Důležité

Na možnostech připojení k Azure SQL Warehouse neustále pracujeme.We have been improving our connectivity to Azure SQL Data Warehouse. Nejvhodnější možností připojení ke zdroji dat Azure SQL Warehouse je Power BI Desktop.For the best experience to connect to your Azure SQL Data Warehouse data source, use Power BI Desktop. Jakmile vytvoříte model a sestavu, můžete ji publikovat do služby Power BI.Once you've built your model and report, you can publish it to the Power BI service. Přímý konektor Azure SQL Warehouse se ve službě Power BI už nepoužívá.The direct connector for Azure SQL Data Warehouse in the Power BI service is now deprecated.

Nejjednodušším způsobem, jak se přesunout mezi SQL Data Warehouse a Power BI, je použití tlačítka Otevřít v Power BI na portálu Azure Portal.The easiest way to move between your SQL Data Warehouse and Power BI is with the Open in Power BI button within the Azure portal. Toto tlačítko umožňuje bezproblémově zahájit vytváření nových řídicích panelů v Power BI.This button allows you to seamlessly begin creating new dashboards in Power BI.

 1. Pokud chcete začít, přejděte k instanci SQL Data Warehouse na portálu Azure Portal.To get started, navigate to your SQL Data Warehouse instance in the Azure portal. Upozorňujeme, že momentálně se SQL Data Warehouse nachází jenom na webu Azure Portal.Note that SQL Data Warehouse only have a presence in the Azure portal at this time.

 2. Klikněte na tlačítko Otevřít v Power BI.Click the Open in Power BI button

  Otevřít v Power BI

 3. Pokud vás nemůžeme přihlásit přímo nebo pokud nemáte účet Power BI, musíte se přihlásit.If we aren't able to sign you in directly or if you do not have a Power BI account, you'll need to sign in.

 4. Budete přesměrováni na stránku pro připojení ke službě SQL Data Warehouse, na které se předem vyplní údaje z SQL Data Warehouse.You'll be directed to the SQL Data Warehouse connection page, with the information from your SQL Data Warehouse pre-populated. Zadejte svoje přihlašovací údaje a kliknutím na tlačítko pro připojení vytvořte připojení.Enter your credentials and hit connect to create a connection.

Připojení pomocí Power BIConnecting through Power BI

Služba SQL Data Warehouse je uvedená také v Power BI na stránce Získat data.SQL Data Warehouse is also listed on the Power BI Get Data page.

 1. V dolní části navigačního podokna vyberte Získat data.Select Get Data at the bottom of the nav pane.

  Tlačítko Získat data

 2. V části Databáze vyberte Získat.Within Databases, select Get.

  Databáze

 3. Vyberte SQL Data Warehouse > Připojit.Select SQL Data Warehouse > Connect.

  Azure SQL DW s přímým připojením

 4. Zadejte informace potřebné k připojení.Enter the necessary information to connect. V části Vyhledání hodnot parametrů níže se uvádí, kde lze tato data najít na webu Azure Portal.The Finding Parameters section below shows where this data can be located in your Azure portal.

  Název serveru

  Rozšířený název serveru

  Uživatelské jméno

  Poznámka

  Uživatelské jméno bude uživatel, který je definovaný v instanci Azure SQL Data Warehouse.The username will be a user that is defined in your Azure SQL Data Warehouse instance.

 5. Přejděte k podrobnostem datové sady výběrem nové dlaždice nebo nově vytvořené datové sady, která je označená hvězdičkou.Drill into the dataset by selecting the new tile or the newly created dataset, indicated by the asterisk. Tato datová sada bude mít stejný název jako databáze.This dataset will have the same name as your database.

  Datová sada 2

 6. Můžete prozkoumat všechny její tabulky a sloupce.You can explore all of the tables and columns. Výběrem sloupce se odešle dotaz zpět do zdroje a dynamicky se vytvoří vizuál.Selecting a column will send a query back to the source, dynamically creating your visual. Filtry se také přeloží na dotazy, které se odešlou zpět do datového skladu.Filters will also be translated into queries back to your data warehouse. Tyto vizuály lze uložit do nové sestavy a připnout zpět na řídicí panel.These visuals can be saved in a new report and pinned back to your dashboard.

  Zkoumání 3

Vyhledání hodnot parametrůFinding Parameter Values

Plně kvalifikovaný název serveru a název databáze najdete na webu Azure Portal.Your fully qualified server name and database name can be found in the Azure portal. Upozorňujeme, že momentálně se SQL Data Warehouse nachází jenom na webu Azure Portal.Note that SQL Data Warehouse only have a presence in the Azure portal at this time.

Portál Azure Portal

Poznámka

Pokud se váš tenant Power BI nachází ve stejném regionu jako Azure SQL Data Warehouse, nebudou účtovány žádné náklady za výchozí přenos dat.If your Power BI tenant is in the same region as the Azure SQL Data Warehouse there will be no egress charges. Umístění tenanta Power BI najdete pomocí těchto pokynů.You can find where your Power BI tenant is located using these instructions.

Jednotné přihlašováníSingle sign-on

Když datovou sadu Azure SQL DirectQuery publikujete ve službě, můžete pro koncové uživatele povolit jednotné přihlašování (SSO) pomocí OAuth2 služby Azure Active Directory (Azure AD).After you publish an Azure SQL DirectQuery dataset to the service, you can enable single sign-on (SSO) using Azure Active Directory (Azure AD) OAuth2 for your end users.

Pokud chcete povolit jednotné přihlašování, přejděte k nastavení datové sady, otevřete kartu Zdroje dat kartě a zaškrtněte políčko pro jednotné přihlašování.To enable SSO, go to settings for the dataset, open the Data Sources tab, and check the SSO box.

Dialogové okno Configure Azure SQL DQ (Konfigurovat Azure SQL DQ)

Když je možnost jednotného přihlašování povolená a uživatelé přistupují k sestavám vytvořeným na základě zdroje dat, Power BI odešle jejich ověřené přihlašovací údaje Azure AD v dotazech databázi Azure SQL nebo datovému skladu.When the SSO option is enabled and your users access reports built atop the data source, Power BI sends their authenticated Azure AD credentials in the queries to the Azure SQL database or data warehouse. Tato možnost umožňuje Power BI respektovat nastavení zabezpečení, která jsou nakonfigurovaná na úrovni zdroje dat.This option enables Power BI to respect the security settings that are configured at the data source level.

Možnost jednotného přihlašování se projeví u všech datových sad, které tento zdroj dat používají.The SSO option takes affect across all datasets that use this data source. Neovlivňuje metodu ověřování použitou pro scénáře importu.It does not affect the authentication method used for import scenarios.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community