Připojení k Řídicímu panelu pro podporu rozhodování o řešeních Hospital Emergency ResponseConnect to the Hospital Emergency Response Decision Support Dashboard

Šablona aplikace Řídicí panel pro podporu rozhodování o řešeních Hospital Emergency Response je součástí řešení Microsoft Power Platform pro reakce v nouzovém stavu ve zdravotnictví, která slouží k vytváření sestav.The Hospital Emergency Response Decision Support Dashboard template app is the reporting component of the Microsoft Power Platform solution for healthcare emergency response. Řídicí panel ukazuje krizovým manažerům data agregovaná v rámci zdravotního systému a umožňuje jim tak činit rychlá a správná rozhodnutí.The dashboard shows emergency managers aggregate data across their health system to help them to make timely, correct decisions.

Sestava aplikace Řídicí panel pro podporu rozhodování o řešeních Hospital Emergency Response

V tomto článku se dozvíte, jak nainstalovat aplikaci a jak se připojit ke zdrojům dat.This article tells you how to install the app and how to connect to the data sources. Pokud se chcete dozvědět, jak používat sestavu, která se vám zobrazí v této aplikaci, podívejte se na dokumentaci k Řídicímu panelu pro podporu rozhodování o řešeních Hospital Emergency Response.To learn how to use the report that you will see with this app, see the Hospital Emergency Response Decision Support Dashboard documentation.

Až aplikaci šablony nainstalujete a připojíte se ke zdrojům dat, můžete sestavu podle potřeby přizpůsobit.After you've installed the template app and connected to the data sources, you can customize the report as per your needs. Pak ji můžete distribuovat jako aplikaci kolegům ve vaší organizaci.You can then distribute it as an app to colleagues in your organization.

PožadavkyPrerequisites

Než tuto šablonu aplikace nainstalujete, musíte nejdříve nainstalovat a nastavit řešení Hospital Emergency Response pro Power Platform.Before installing this template app, you must first install and set up the Hospital Emergency Response Power Platform solution. Při instalaci tohoto řešení se vytvoří odkazy na zdroj dat, které jsou nezbytné k naplnění aplikace daty.Installing this solution creates the datasource references necessary to populate the app with data.

Při instalaci řešení Hospital Emergency Response pro Power Platform si poznamenejte adresu URL instance prostředí Common Data Service.When installing Hospital Emergency Response Power Platform solution, take note of the URL of your Common Data Service environment instance. Budete ji potřebovat pro připojení aplikace šablony k datům.You will need it to connect the template app to the data.

Instalace aplikaceInstall the app

 1. K aplikaci se dostanete tak, že kliknete na tento odkaz: Aplikace šablony Řídicí panel pro podporu rozhodování o řešeních Hospital Emergency ResponseClick the following link to get to the app: Hospital Emergency Response Decision Support Dashboard template app

 2. Na stránce aplikace na webu AppSource vyberte GET IT NOW (Získat).On the AppSource page for the app, select GET IT NOW.

  Aplikace Řídicí panel pro podporu rozhodování o řešeních Hospital Emergency Response na webu AppSourceHospital Emergency Response Decision Support Dashboard app in AppSource

 3. Přečtěte si informace v části One more thing (Ještě jedna věc) a vyberte Continue (Pokračovat).Read the information in One more thing, and select Continue.

  Aplikace Řídicí panel pro podporu rozhodování o řešeních Hospital Emergency Response, One more thing

 4. Vyberte Nainstalovat.Select Install.

  Instalace aplikace Řídicí panel pro podporu rozhodování o řešeních Hospital Emergency Response

  Až bude aplikace nainstalovaná, uvidíte ji na své stránce Aplikace.Once the app has installed, you see it on your Apps page.

  Aplikace Řídicí panel pro podporu rozhodování o řešeních Hospital Emergency Response na stránce Aplikace

Připojení ke zdrojům datConnect to data sources

 1. Otevřete aplikaci vybráním její ikony na stránce Aplikace.Select the icon on your Apps page to open the app.

 2. Na úvodní obrazovce vyberte Prozkoumat.On the splash screen, select Explore.

  Úvodní obrazovka aplikace šablony

  Aplikace se otevře a zobrazí ukázková data.The app opens, showing sample data.

 3. Na banneru v horní části stránky vyberte odkaz Připojit data.Select the Connect your data link on the banner at the top of the page.

  Aplikace Řídicí panel pro podporu rozhodování o řešeních Hospital Emergency Response – odkaz Připojit data

 4. V dialogovém okně:In the dialog box:

  1. Do pole pro název organizace zadejte název vaší organizace, například Contoso Health Systems.In the organization name field, enter the name of your organization, for example, "Contoso Health Systems". Toto pole je nepovinné.This field is optional. Tento název se zobrazí v levé horní části řídicího panelu.This name appears in the upper-left side of the dashboard.
  2. Do pole CDS_base_solution zadejte adresu URL instance prostředí Common Data Service.In the CDS_base_solution field, Type the URL of your Common Data Service environment instance. Příklad: https://[mojeprost].crm.dynamics.com.For example: https://[myenv].crm.dynamics.com. Až budete hotovi, klikněte na Další.When done, click Next.

  Dialogové okno pro zadání URL aplikace Řídicí panel pro podporu rozhodování o řešeních Hospital Emergency Response

 5. V dalším dialogovém okně, které se zobrazí, nastavte metodu ověřování na OAuth2.In the next dialog that appears, set the authentication method to OAuth2. S nastavením úrovně ochrany osobních údajů nemusíte nic dělat.You don't have to do anything to the privacy level setting.

  Vyberte Sign in (Přihlásit se).Select Sign in.

  Ověřovací dialogové okno aplikace Řídicí panel pro podporu rozhodování o řešeních Hospital Emergency Response

 6. Na přihlašovací obrazovce Microsoftu se přihlaste k Power BI.At the Microsoft sign-in screen, sign in to Power BI.

  Přihlašovací obrazovka Microsoftu

  Po přihlášení se sestava připojí ke zdrojům dat a bude se plnit aktuálními daty.After you've signed in, the report connects to the data sources and is populated with up-to-date data. Během této doby se bude monitor aktivity otáčet.During this time, the activity monitor turns.

  Probíhající aktualizace aplikace Řídicí panel pro podporu rozhodování o řešeních Hospital Emergency Response

Naplánování aktualizace sestavySchedule report refresh

Po dokončení aktualizace dat nastavte plán aktualizace, aby se data sestavy udržovala v aktuálním stavu.When the data refresh has completed, set up a refresh schedule to keep the report data up to date.

 1. V horním panelu záhlaví vyberte Power BI.In the top header bar, select Power BI.

  Navigace Power BI s popisem cesty

 2. V levém navigačním podokně vyhledejte v části Pracovní prostory pracovní prostor Řídicí panel pro podporu rozhodování o řešeních Hospital Emergency Response a postupujte podle pokynů popsaných v článku Konfigurace plánované aktualizace.In the left navigation pane, look for the Hospital Emergency Response Decision Support Dashboard workspace under Workspaces, and follow the instructions described in the Configure scheduled refresh article.

Přizpůsobit a sdíletCustomize and share

Podrobnosti najdete v části o přizpůsobení a sdílení aplikace.See Customize and share the app for details. Před publikováním nebo distribucí aplikace si nezapomeňte přečíst zřeknutí se záruk pro sestavu.Be sure to review the report disclaimers before publishing or distributing the app.

Další krokyNext steps