Připojení k aplikaci Power BI Premium Capacity MetricsConnect to Power BI Premium Capacity Metrics

Monitorování kapacit je nezbytné ke kompetentnímu rozhodování o co nejlepším využití prostředků v kapacitě Premium.Monitoring your capacities is essential to making informed decisions on how best to utilize your Premium capacity resources. Aplikace Power BI Premium Capacity Metrics nabízí nejpodrobnější informace o výkonu kapacit.The Power BI Premium Capacity Metrics app provides the most in-depth information into how your capacities are performing.

Sestava aplikace Power BI Premium Capacity Metrics

V tomto článku se dozvíte, jak si můžete tuto aplikaci nainstalovat a jak se můžete připojit ke zdrojům dat.This article describes how to install the app and connect to data sources. Informace o obsahu sestavy a jejím používání najdete v článku Monitorování kapacit Premium v aplikaci a v blogovém příspěvku o aplikaci Premium Capacity Metrics.For information about the contents of the report and how to use it, see Monitor Premium capacities with the app, and the Premium Capacity Metrics app blog post.

Až si aplikaci nainstalujete a připojíte se ke zdrojům dat, můžete si sestavu podle potřeby přizpůsobit.After you've installed the app and connected to the data sources, you can customize the report as per your needs. Pak ji můžete distribuovat kolegům ve vaší organizaci.You can then distribute it to colleagues in your organization.

Poznámka

Instalace aplikací šablon vyžaduje oprávnění.Installing template apps requires permissions. Pokud zjistíte, že nemáte dostatečná oprávnění, obraťte se na správce tenanta.Contact you tenant admin if you find you don't have sufficient permissions.

Instalace aplikaceInstall the app

 1. K aplikaci se dostanete tak, že kliknete na tento odkaz: Aplikace šablon Power BI Premium Capacity MetricsClick the following link to get to the app: Power BI Premium Capacity Metrics template app

 2. Na stránce aplikace na webu AppSource vyberte GET IT NOW (Získat).On the AppSource page for the app, select GET IT NOW.

  Aplikace Power BI Premium Capacity Metrics v AppSourcePower BI Premium Capacity Metrics app in AppSource

 3. Vyberte Nainstalovat.Select Install.

  Instalace aplikace Power BI Premium Capacity Metrics

  Poznámka

  Pokud jste si tuto aplikaci už v minulosti nainstalovali, zobrazí se vám dotaz, jestli chcete přepsat tuto instalaci nebo provést instalaci do nového pracovního prostoru.If you've installed the app previously, you will be asked whether you want to overwrite that installation or install to a new workspace.

  Až bude aplikace nainstalovaná, uvidíte ji na své stránce Aplikace.Once the app has installed, you see it on your Apps page.

  Aplikace Power BI Premium Capacity Metrics na stránce Aplikace

Připojení ke zdrojům datConnect to data sources

 1. Otevřete aplikaci vybráním její ikony na stránce Aplikace.Select the icon on your Apps page to open the app.

 2. Na úvodní obrazovce vyberte Prozkoumat.On the splash screen, select Explore.

  Úvodní obrazovka aplikace šablony

  Aplikace se otevře a zobrazí ukázková data.The app opens, showing sample data.

 3. Na banneru v horní části stránky vyberte odkaz Připojit data.Select the Connect your data link on the banner at the top of the page.

  Odkaz Připojit data v aplikaci Power BI Premium Capacity Metrics

 4. V dialogovém okně, které se zobrazí, nastavte posun oproti času UTC, tedy rozdíl v hodinách mezi koordinovaným univerzálním časem (UTC) a časem v místě, kde se nacházíte.In the dialog box that appears, set the UTC offset, that is, the difference in hours between Coordinated Universal Time and the time in your location. Potom klikněte na Další.Then click Next.

  Dialogové okno nastavení času UTC v aplikaci Power BI Premium Capacity Metrics

 5. V dalším dialogovém okně, které se zobrazí, nemusíte dělat nic.In the next dialog that appears, you don't have to do anything. Pouze vyberte možnost Přihlásit se.Just select Sign in.

  Dialogové okno ověřování v aplikaci Power BI Premium Capacity Metrics

 6. Na přihlašovací obrazovce Microsoftu se přihlaste k Power BI.At the Microsoft sign-in screen, sign in to Power BI.

  Přihlašovací obrazovka Microsoftu

  Po přihlášení se sestava připojí ke zdrojům dat a bude se plnit aktuálními daty.After you've signed in, the report connects to the data sources and is populated with up-to-date data. Během této doby se bude monitor aktivity otáčet.During this time, the activity monitor turns.

  Probíhající aktualizace aplikace Power BI Premium Capacity Metrics

  Data sestavy se budou automaticky aktualizovat jednou denně, pokud to během procesu přihlašování nezakážete.Your report data will automatically refresh once a day, unless you disabled this during the sign-in process. Pokud chcete, můžete si také nastavit vlastní plán aktualizace a udržovat tak data sestavy aktuální.You can also set up your own refresh schedule to keep the report data up to date if you so desire.

Přizpůsobit a sdíletCustomize and share

Když budete chtít začít s přizpůsobováním aplikace, klikněte na ikonu tužky v pravém horním rohu.To start customizing the app, click the pencil icon in the upper right corner.

Přihlašovací obrazovka Microsoftu

Podrobnosti najdete v části o přizpůsobení a sdílení aplikace.See Customize and share the app for details.

Další krokyNext steps