Připojení k aplikaci Regional Emergency Response DashboardConnect to the Regional Emergency Response Dashboard

Regional Emergency Response Dashboard je vykazovací součást řešení Microsoft Power Platform Regional Emergency Response.The Regional Emergency Response Dashboard is the reporting component of the Microsoft Power Platform Regional Emergency Response solution. Správci regionálních organizací mohou tento řídicí panel zobrazit ve svém tenantovi Power BI a rychle tak zjistit důležitá data a metriky, které jim pomohou při efektivním rozhodování.Regional organization admins can view the dashboard in their Power BI tenant, enabling them to quickly view important data and metrics that will help them make efficient decisions.

Sestava aplikace Regional Emergency Response Dashboard

V tomto článku se dozvíte, jak nainstalovat aplikaci Regional Emergency Response pomocí aplikace šablony Regional Emergency Response Dashboard a jak se připojit ke zdrojům dat.This article tells you how to install the Regional Emergency Response app using the Regional Emergency Response Dashboard template app, and how to connect to the data sources.

Podrobnosti o tom, co se na tomto řídicím panelu zobrazuje, najdete v článku Získání přehledů.For detailed information about what is presented in the dashboard, see Get insights.

Až aplikaci šablony nainstalujete a připojíte se ke zdrojům dat, můžete sestavu podle potřeby přizpůsobit.After you've installed the template app and connected to the data sources, you can customize the report as per your needs. Pak ji můžete distribuovat jako aplikaci kolegům ve vaší organizaci.You can then distribute it as an app to colleagues in your organization.

PožadavkyPrerequisites

Než tuto aplikaci šablony nainstalujete, musíte nejdříve nainstalovat a nastavit řešení Regional Emergency Response.Before installing this template app, you must first install and set up the Regional Emergency Response solution. Při instalaci tohoto řešení se vytvoří odkazy na zdroj dat, které jsou nezbytné k naplnění aplikace daty.Installing this solution creates the datasource references necessary to populate the app with data.

Při instalaci řešení Regional Emergency Response si poznamenejte adresu URL instance prostředí Common Data Service.When installing Regional Emergency Response solution, take note of the URL of your Common Data Service environment instance. Budete ji potřebovat pro připojení aplikace šablony k datům.You will need it to connect the template app to the data.

Instalace aplikaceInstall the app

 1. K aplikaci se dostanete tak, že kliknete na tento odkaz: Aplikace šablony Regional Emergency Response DashboardClick the following link to get to the app: Regional Emergency Response Dashboard template app

 2. Na stránce aplikace na webu AppSource vyberte GET IT NOW (Získat).On the AppSource page for the app, select GET IT NOW.

  Aplikace Regional Emergency Response Dashboard v AppSourceRegional Emergency Response Dashboard app in AppSource

 3. Vyberte Nainstalovat.Select Install.

  Instalace aplikace Regional Emergency Response Dashboard

  Až bude aplikace nainstalovaná, uvidíte ji na své stránce Aplikace.Once the app has installed, you see it on your Apps page.

  Aplikace Regional Emergency Response Dashboard na stránce Aplikace

Připojení ke zdrojům datConnect to data sources

 1. Otevřete aplikaci vybráním její ikony na stránce Aplikace.Select the icon on your Apps page to open the app.

 2. Na úvodní obrazovce vyberte Prozkoumat.On the splash screen, select Explore.

  Úvodní obrazovka aplikace šablony

  Aplikace se otevře a zobrazí ukázková data.The app opens, showing sample data.

 3. Na banneru v horní části stránky vyberte odkaz Připojit data.Select the Connect your data link on the banner at the top of the page.

  Aplikace Regional Emergency Response Dashboard – odkaz Připojit data

 4. V zobrazeném dialogovém okně zadejte adresu URL instance prostředí Common Data Service.In the dialog box that appears, type the URL of your Common Data Service environment instance. Příklad: https://[mojeprost].crm.dynamics.com.For example: https://[myenv].crm.dynamics.com. Až budete hotovi, klikněte na Další.When done, click Next.

  Aplikace Regional Emergency Response Dashboard – dialog s adresou URL

 5. V dalším dialogovém okně, které se zobrazí, nastavte metodu ověřování na OAuth2.In the next dialog that appears, set the authentication method to OAuth2. S nastavením úrovně ochrany osobních údajů nemusíte nic dělat.You don't have to do anything to the privacy level setting.

  Vyberte Sign in (Přihlásit se).Select Sign in.

  Aplikace Regional Emergency Response Dashboard – ověřovací dialog

 6. Na přihlašovací obrazovce Microsoftu se přihlaste k Power BI.At the Microsoft sign-in screen, sign in to Power BI.

  Přihlašovací obrazovka Microsoftu

  Po přihlášení se sestava připojí ke zdrojům dat a bude se plnit aktuálními daty.After you've signed in, the report connects to the data sources and is populated with up-to-date data. Během této doby se bude monitor aktivity otáčet.During this time, the activity monitor turns.

  Aplikace Regional Emergency Response Dashboard – probíhající aktualizace

Naplánování aktualizace sestavySchedule report refresh

Po dokončení aktualizace dat nastavte plán aktualizace, aby se data sestavy udržovala v aktuálním stavu.When the data refresh has completed, set up a refresh schedule to keep the report data up to date.

 1. V horním panelu záhlaví vyberte Power BI.In the top header bar, select Power BI.

  Navigace Power BI s popisem cesty

 2. V levém navigačním podokně vyhledejte v části Pracovní prostory pracovní prostor Regional Emergency Response Dashboard a postupujte podle pokynů popsaných v článku Konfigurace plánované aktualizace.In the left navigation pane, look for the Regional Emergency Response Dashboard workspace under Workspaces, and follow the instructions described in the Configure scheduled refresh article.

Přizpůsobit a sdíletCustomize and share

Podrobnosti najdete v části o přizpůsobení a sdílení aplikace.See Customize and share the app for details. Před publikováním nebo distribucí aplikace si nezapomeňte přečíst zřeknutí se záruk pro sestavu.Be sure to review the report disclaimers before publishing or distributing the app.

Další krokyNext steps