Připojení k Smartsheetu v Power BIConnect to Smartsheet with Power BI

V tomto článku se dozvíte, jak nastavit načítání dat z vašeho účtu Smartsheet pomocí aplikace šablony Power BI.This article walks you through pulling your data from your Smartsheet account with a Power BI template app. Smartsheet nabízí jednoduchou platformu pro spolupráci a sdílení souborů.Smartsheet offers an easy platform for collaboration and file sharing. Aplikace šablony Smartsheet pro Power BI obsahuje řídicí panel, sestavy a datovou sadu, které zobrazují přehled informací o účtu Smartsheet.The Smartsheet template app for Power BI provides a dashboard, reports, and dataset that show an overview of your Smartsheet account. Můžete se také pomocí Power BI Desktopu připojit přímo k jednotlivým listům v účtu.You can also use Power BI Desktop to connect directly to individual sheets in your account.

Po instalaci aplikace šablony můžete řídicí panel a sestavu změnit.After you've installed the template app, you can change the dashboard and report. Pak ho můžete distribuovat jako aplikaci kolegům ve vaší organizaci.Then you can distribute it as an app to colleagues in your organization.

Připojte se k aplikaci šablony Smartsheet pro Power BI.Connect to the Smartsheet template app for Power BI.

Poznámka

Pro připojení a načtení aplikace šablony Power BI se preferuje účet správce Smartsheet, protože umožňuje další možnosti přístupu.A Smartsheet admin account is preferred for connecting and loading the Power BI template app as it has additional access.

Jak se připojitHow to connect

 1. V navigačním podokně vyberte Aplikace a pak v pravém horním rohu vyberte Získat aplikace.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

  Ikona Získat aplikace

 2. V AppSource vyberte kartu Aplikace a vyhledejte požadovanou službu.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

  Karta Aplikace v AppSource

 1. Vyberte Smartsheet > Získat hned.Select Smartsheet > Get it now.

 2. V okně Instalovat tuto aplikaci Power BI? vyberte Nainstalovat.In Install this Power BI App? select Install.

 3. V podokně Aplikace vyberte dlaždici Smartsheet.In the Apps pane, select the Smartsheet tile.

  Dlaždice aplikace Smartsheet pro Power BI

 4. V části Začínáme s novou aplikací vyberte Připojit.In Get started with your new app, select Connect.

  Začínáme s novou aplikací

 5. V poli Metoda ověřování vyberte oAuth2 > Přihlásit se.For Authentication Method, select oAuth2 > Sign In.

  Po zobrazení výzvy zadejte svoje přihlašovací údaje k Smartsheetu a pokračujte v procesu ověřování.When prompted, enter your Smartsheet credentials and follow the authentication process.

  Přihlašovací údaje Smartsheet

  Přihlášení ke Smartsheetu

 6. Jakmile Power BI naimportuje data, otevře se řídicí panel Smartsheet.After Power BI imports the data, the Smartsheet dashboard opens.

  Řídicí panel Smartsheet

Úprava a distribuce aplikaceModify and distribute your app

Nainstalovali jste si aplikaci šablony Smartsheet.You've installed the Smartsheet template app. To znamená, že jste zároveň vytvořili pracovní prostor Smartsheet.That means you've also created the Smartsheet workspace. V tomto pracovním prostoru můžete sestavu a řídicí panel upravit a potom ho distribuovat jako aplikaci kolegům ve vaší organizaci.In the workspace, you can change the report and dashboard, and then distribute it as an app to colleagues in your organization.

 1. Pokud chcete zobrazit veškerý obsah vašeho nového pracovního prostoru Smartsheet, vyberte v navigačním podokně možnost Pracovní prostory > Smartsheet.To view all the contents of your new Smartsheet workspace, in the nav pane, select Workspaces > Smartsheet.

  Pracovní prostor Smartsheet v navigačním podokně

  Toto zobrazení je seznam obsahu pro pracovní prostor.This view is the content list for the workspace. V pravém horním rohu vidíte položku Aktualizovat aplikaci.In the upper-right corner, you see Update app. Až budete připraveni k distribuci aplikace kolegům, můžete začít.When you're ready to distribute your app to your colleagues, that's where you'll start.

  Seznam obsahu Smartsheet

 2. Vyberte Sestavy a Datové sady, abyste viděli i ostatní prvky v pracovním prostoru.Select Reports and Datasets to see the other elements in the workspace.

  Přečtěte si další informace o distribuci aplikací kolegům.Read about distributing apps to your colleagues.

Co je součástíWhat's included

Součástí aplikace šablony Smartsheet pro Power BI jsou základní informace o účtu Smartsheet, například počet pracovních prostorů, sestav a listů, data jejich změn atd. Správcům se zobrazují také určité informace o uživatelích v jejich systémech, například uživatelé, kteří vytvořili nejvíce listů.The Smartsheet template app for Power BI includes an overview of your Smartsheet account, such as the number of workspaces, reports, and sheets you have, when they're modified etc. Admin users also see some information around the users in their system, such as top sheet creators.

Pokud se chcete připojit přímo k jednotlivým listům v účtu, můžete použít konektor Smartsheetu v Power BI Desktopu.To connect directly to individual sheets in your account, you can use the Smartsheet connector in the Power BI Desktop.

Další krokyNext steps