Připojení ke Xeru pomocí Power BIConnect to Xero with Power BI

Xero je snadno použitelný online účetní software, který je navržený speciálně pro malé firmy.Xero is easy to use online accounting software that's designed specifically for small businesses. Pomocí této aplikace šablony Power BI můžete z finančních dat v Xeru vytvářet přesvědčivé vizualizace.Create compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI template app. Výchozí řídicí panel obsahuje řadu metrik pro malé firmy, jako je stav pokladny, příjmy a výdaje, trend zisku a ztrát, pohledávky po splatnosti a návratnost investic.Your default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days, and return on investment.

Připojte se k aplikaci šablony Xero pro Power BI nebo si přečtěte další informace o integraci Xera a Power BI.Connect to the Xero template app for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

Jak se připojitHow to connect

 1. V navigačním podokně vyberte Aplikace a pak v pravém horním rohu vyberte Získat aplikace.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

  Ikona Získat aplikace

 2. V AppSource vyberte kartu Aplikace a vyhledejte požadovanou službu.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

  Karta Aplikace v AppSource

 1. Vyberte Xero > Načíst hned.Select Xero > Get it now.

 2. V okně Instalovat tuto aplikaci Power BI? vyberte Nainstalovat.In Install this Power BI app? select Install.

  Instalace Xera

 3. V podokně Aplikace vyberte dlaždici Xero.In the Apps pane, select the Xero tile.

  Výběr dlaždice Xero

 4. V části Začínáme s novou aplikací vyberte Připojit.In Get started with your new app, select Connect.

  Začínáme s novou aplikací

 5. Zadejte přezdívku pro organizaci přidruženou k vašemu účtu Xero.Enter a nickname for the organization associated with your Xero account. Můžete zadat prakticky cokoliv, přezdívky jenom usnadňují orientaci uživatelům, kteří mají v Xeru více organizací.Anything will do, it's mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. Další podrobnosti o hledání parametrů najdete dále v tomto článku.See details on finding parameters later in this article.

  Přezdívka organizace

 6. V nabídce Metoda ověřování vyberte OAuth.For Authentication Method, select OAuth. Když se zobrazí výzva, přihlaste se k účtu Xero a vyberte organizaci, ke které se chcete připojit.When prompted sign into your Xero account and select the organization to connect to. Po přihlášení vyberte Přihlásit se a spustí se proces načítání.Once sign-in is complete, select Sign In to start the loading process.

  Metoda ověřování

  Welcome to Xero

 7. Po schválení začne automaticky proces importu.After approving, the import process will begin automatically. Po jeho dokončení se v navigačním podokně zobrazí nový řídicí panel, sestava a model.When complete, a new dashboard, report, and model will appear in the nav pane. Vyberte řídicí panel, aby se naimportovaná data zobrazila.Select the dashboard to view your imported data.

  Řídicí panel Xero

Co teď?What now?

Co je součástíWhat's included

Řídicí panel aplikace šablony obsahuje dlaždice a metriky, které pokrývají celou řadu oblastí, s odpovídajícími sestavami s dalšími informacemi:The template app dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

OblastArea Dlaždice řídicího paneluDashboard Tiles SestavaReport
Cash (Hotovost)Cash Daily cash flow (Denní cashflow)Daily cash flow
Cash in (Příjmy v hotovosti)Cash in
Cash out (Výdaje v hotovosti)Cash out
Closing balance by account (Konečný zůstatek podle účtu)Closing balance by account
Closing balance today (Konečný zůstatek dnes)Closing balance today
Bank Accounts (Bankovní účty)Bank Accounts
ZákazníkCustomer Invoiced sales (Fakturované prodeje)Invoiced sales
Invoiced sales by customer (Fakturované prodeje podle zákazníka)Invoiced sales by customer
Invoiced sales growth trend (Trend nárůstu fakturovaných prodejů)Invoiced sales growth trend
Invoices due (Splatné faktury)Invoices due
Outstanding receivables (Nevyřízené pohledávky)Outstanding receivables
Overdue receivables (Pohledávky po splatnosti)Overdue receivables
Customer (Zákazník)Customer
Inventory (Inventář)Inventory
Supplier (Dodavatel)Supplier Billed purchases (Fakturované nákupy)Billed purchases
Billed purchases by supplier (Fakturované nákupy podle dodavatele)Billed purchases by supplier
Billed purchases growth trend (Trend nárůstu fakturovaných nákupů)Billed purchases growth trend
Bills due (Splatné faktury)Bills due
Outstanding payables (Nevyřízené závazky)Outstanding payables
Overdue payables (Závazky po splatnosti)Overdue payables
Suppliers (Dodavatelé)Suppliers
Inventory (Inventář)Inventory
Inventory (Inventář)Inventory Monthly sales amount by product (Měsíční částky prodejů podle produktu)Monthly sales amount by product Inventory (Inventář)Inventory
Profit and loss (Zisk a ztráta)Profit and loss Monthly profit and loss (Měsíční zisk a ztráta)Monthly profit and loss
Net profit this fiscal year (Čistý zisk za tento fiskální rok)Net profit this fiscal year
Net profit this month (Čistý zisk za tento měsíc)Net profit this month
Top expense accounts (Účty s nejvyššími výdaji)Top expense accounts
Profit and Loss (Zisk a ztráta)Profit and Loss
Balance sheet (Rozvaha)Balance sheet Total assets (Celkem aktiva)Total assets
Total liabilities (Celkové závazky)Total liabilities
Equity (Jmění)Equity
Balance Sheet (Rozvaha)Balance Sheet
StavHealth Current ratio (Aktuální poměr)Current ratio
Gross profit percentage (Procento hrubého zisku)Gross profit percentage
Return on total assets (Návratnost z celkového majetku)Return on total assets
Total liabilities to equity ratio (Celkový poměr závazků vůči jmění)Total liabilities to equity ratio
Health (Kondice)Health
Glossary and Technical Notes (Glosář a technické poznámky)Glossary and Technical Notes

Datová sada obsahuje také následující tabulky pro přizpůsobení sestav a řídicích panelů:The dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

 • Addresses (Adresy)Addresses
 • Alerts (Výstrahy)Alerts
 • Bank Statement Daily Balance (Denní zůstatek na bankovním výpisu)Bank Statement Daily Balance
 • Bank Statements (Bankovní výpisy)Bank Statements
 • KontaktyContacts
 • Expense Claims (Nárokované náklady)Expense Claims
 • Invoice Line Items (Položky řádků faktur)Invoice Line Items
 • Invoices (Faktury)Invoices
 • Items (Položky)Items
 • Month End (Konec měsíce)Month End
 • Má organizaceOrganization
 • Trial BalanceTrial Balance
 • Xero Accounts (Účty Xero)Xero Accounts

Požadavky na systémSystem requirements

Pro přístup k aplikaci šablony Xero jsou potřebné tyto role: Standard + Reports (Standardní + sestavy) nebo Advisor (Poradce).The following roles are required to access the Xero template app: "Standard + Reports" or "Advisor".

Vyhledání parametrůFinding parameters

Zadejte název vaší organizace za účelem sledování v Power BI.Provide a name for your organization to track in Power BI. Specifický název vám umožní připojovat se k více různým organizacím.A specific name allows you to connect to multiple different organizations. Nemůžete se připojit vícekrát ke stejné organizaci, protože to ovlivní plánovanou aktualizaci.You can't connect to the same organization multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

Řešení potížíTroubleshooting

 • Uživatelé Xera musí mít pro přístup k aplikaci šablony Xero pro Power BI následující role: Standard + Reports (Standardní + sestavy) nebo Advisor (Poradce).Xero users must have the following roles to access the Xero template app for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". Aplikace šablony využívá při přístupu k datům pro vytváření sestav pomocí Power BI oprávnění pro jednotlivé uživatele.The template app relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
 • Během načítání jsou dlaždice na řídicím panelu v obecném stavu načítání.During the load, the tiles on the dashboard are in a generic loading state. Zůstanou tak, dokud se data úplně nenačtou.They stay that way until the full load completes. Pokud se zobrazí oznámení, že načítání se dokončilo, ale dlaždice se stále načítají, zkuste dlaždice řídicího panelu aktualizovat pomocí ikony se třemi tečkami (...) v pravé horní části řídicího panelu.If you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
 • Pokud aplikace šablony nejde aktualizovat, zkontrolujte, jestli jste se v Power BI nepřipojili více než jednou ke stejné organizaci.If your template app fails to refresh, check if you have connected to the same organization more than once in Power BI. Xero umožňuje jenom jedno aktivní připojení k organizaci, a pokud se ke stejné organizaci připojíte vícekrát, může se zobrazit chyba oznamující, že vaše přihlašovací údaje nejsou platné.Xero only allows a single active connection to an organization and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
 • V případě potíží s připojením k aplikaci šablony Xero pro Power BI, jako jsou chybové zprávy nebo pomalé načítání, napřed vymažte mezipaměť a soubory cookie a restartujte prohlížeč. Pak se zkuste znovu připojit k Power BI.For issues connecting the Xero template app for Power BI, like error messages or slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

Pokud máte jiné potíže a nedaří se vám je vyřešit, vytvořte lístek na webu https://support.powerbi.com.For other issues, file a ticket at https://support.powerbi.com if the issue persists.

Další krokyNext steps

Začínáme s Power BIGet started in Power BI

Načtení dat v Power BIGet data in Power BI