Připojení k službě Zendesk přes Power BIConnect to Zendesk with Power BI

V tomto článku se dozvíte, jak nastavit načítání dat z vašeho účtu Zendesk pomocí aplikace šablony Power BI.This article walks you through pulling your data from your Zendesk account with a Power BI template app. Aplikace Zendesk poskytuje řídicí panel Power BI a sadu sestav Power BI, které poskytují přehled o objemu lístků a výkonu agenta.The Zendesk app offers a Power BI dashboard and a set of Power BI reports that provide insights about your ticket volumes and agent performance. Data se aktualizují automaticky jednou za den.The data is refreshed automatically once a day.

Jakmile nainstalujete aplikaci šablony, můžete řídicí panel a sestavu přizpůsobit, abyste měli zvýrazněné informace, které vás zajímají nejvíc.After you've installed the template app, you can customize the dashboard and report to highlight the information you care about most. Pak ho můžete distribuovat jako aplikaci kolegům ve vaší organizaci.Then you can distribute it as an app to colleagues in your organization.

Připojte se k aplikaci šablony Zendesk nebo si přečtěte další informace o integraci Zendesku s Power BI.Connect to the Zendesk template app or read more about the Zendesk integration with Power BI.

Po instalaci aplikace šablony můžete řídicí panel a sestavu změnit.After you've installed the template app, you can change the dashboard and report. Pak ho můžete distribuovat jako aplikaci kolegům ve vaší organizaci.Then you can distribute it as an app to colleagues in your organization.

Poznámka

K připojení potřebujete účet správce Zendesku.You need a Zendesk Admin account to connect. Další informace najdete v požadavcích níže.More details on requirements below.

Upozornění

Před 15. říjnem 2019 umožňovalo rozhraní API pro hledání v podpoře Zendesku přijetí celkem 200 000 výsledků prostřednictvím stránkování velkých dotazů.Before Oct 15, 2019, the Zendesk Support Search API allowed for a total of 200,000 results to be received through pagination of large queries. Aby se hledání používalo v souladu se zamýšleným rozsahem, omezuje teď Zendesk maximální počet výsledků na celkem 1 000 výsledků s maximálně 100 výsledky na stránku.To align search usage with its intended scope, Zendesk now limits the maximum number of results returned to 1,000 total results, with a maximum of 100 results per page. Aktuální konektor Power BI pro Zendesk může ale pořád vytvářet volání rozhraní API, která překračují tyto nové limity, což může vést k zavádějícím výsledkům.However, the current Power BI Zendesk connector can still create API calls that exceed these new limits, resulting in possibly misleading results.

Jak se připojitHow to connect

 1. V navigačním podokně vyberte Aplikace a pak v pravém horním rohu vyberte Získat aplikace.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

  Ikona Získat aplikace

 2. V AppSource vyberte kartu Aplikace a vyhledejte požadovanou službu.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

  Karta Aplikace v AppSource

 1. Vyberte Zendesk > Načíst hned.Select Zendesk > Get it now.

 2. V okně Instalovat tuto aplikaci Power BI? vyberte Nainstalovat.In Install this Power BI App? select Install.

 3. V podokně Aplikace vyberte dlaždici Zendesk.In the Apps pane, select the Zendesk tile.

  Dlaždice aplikace Zendesk v Power BI

 4. V části Začínáme s novou aplikací vyberte Připojit.In Get started with your new app, select Connect.

  Začínáme s novou aplikací

 5. Zadejte adresu URL přidruženou k vašemu účtu.Provide the URL associated with your account. Adresa URL má tvar https://company.zendesk.com .The URL has the form https://company.zendesk.com. Podrobnosti o tom, jak tyto parametry najít, jsou uvedené níže.See details on finding these parameters below.

  Připojte se k Zendesk

 6. Po zobrazení výzvy zadejte přihlašovací údaje Zendesku.When prompted, enter your Zendesk credentials. Vyberte oAuth 2 jako mechanismus ověřování a klikněte na Přihlásit se.Select oAuth 2 as the Authentication Mechanism and click Sign In. Postupujte podle procesu ověřování Zendesku.Follow the Zendesk authentication flow. (Pokud už jste přihlášení k Zendesku v prohlížeči, nemusí se výzva k zadání přihlašovacích údajů zobrazit.)(If you're already signed in to Zendesk in your browser, you may not be prompted for credentials.)

  Poznámka

  Tato aplikace šablony vyžaduje, abyste se připojili s účtem správce Zendesku.This template app requires that you connect with a Zendesk Admin account.

  Přihlášení pomocí oAuth2

 7. Klikněte na Povolit, aby služba Power BI měla přístup k datům Zendesku.Click Allow to allow Power BI to access your Zendesk data.

  Kliknutí na Povolit

 8. Kliknutím na Připojit spustíte proces importu.Click Connect to begin the import process.

 9. Když Power BI dokončí import dat, zobrazí se seznam obsahu aplikace Zendesk: nový řídicí panel, sestava a datová sada.After Power BI imports the data, you see the content list for your Zendesk app: a new dashboard, report, and dataset.

 10. Kliknutím na řídicí panel spustíte proces průzkumu.Select the dashboard to start the exploration process.

  Řídicí panel Zendesk

Úprava a distribuce aplikaceModify and distribute your app

Nainstalovali jste si aplikaci šablony Zendesk.You've installed the Zendesk template app. To znamená, že jste současně vytvořili pracovní prostor v Zendesku.That means you've also created the Zendesk workspace. V tomto pracovním prostoru můžete sestavu a řídicí panel upravit a potom ho distribuovat jako aplikaci kolegům ve vaší organizaci.In the workspace, you can change the report and dashboard, and then distribute it as an app to colleagues in your organization.

 1. Pokud chcete zobrazit veškerý obsah vašeho nového pracovního prostoru v Zendesku, vyberte v navigačním podokně možnost Pracovní prostory > Zendesk.To view all the contents of your new Zendesk workspace, in the nav pane, select Workspaces > Zendesk.

  Pracovní prostor v Zendesku v navigačním podokně

  Toto zobrazení je seznam obsahu pro pracovní prostor.This view is the content list for the workspace. V pravém horním rohu vidíte položku Aktualizovat aplikaci.In the upper-right corner, you see Update app. Až budete připraveni k distribuci aplikace kolegům, můžete začít.When you're ready to distribute your app to your colleagues, that's where you'll start.

  Seznam obsahu v Zendesku

 2. Vyberte Sestavy a Datové sady, abyste viděli i ostatní prvky v pracovním prostoru.Select Reports and Datasets to see the other elements in the workspace.

  Přečtěte si další informace o distribuci aplikací kolegům.Read about distributing apps to your colleagues.

Požadavky na systémSystem requirements

K práci s aplikací šablony Zendesk je nutný účet správce Zendesku.A Zendesk Administrator account is required to access the Zendesk template app. Pokud jste agent nebo koncový uživatel a chtěli byste se podívat na data Zendesku, přidejte návrh a zkontrolujte konektor Zendesku v Power BI Desktopu.If you're an agent or an end user and are interested in viewing your Zendesk data, add a suggestion and review the Zendesk connector in the Power BI Desktop.

Vyhledání parametrůFinding parameters

Vaše adresa URL služby Zendesk bude stejná jako adresa URL, kterou používáte k přihlášení ke svému účtu Zendesk.Your Zendesk URL will be the same as the URL you use to sign into your Zendesk account. Pokud si nejste jistí adresou URL služby Zendesk, můžete použít nápovědu k přihlášení Zendesku.If you're not sure of your Zendesk URL, you can use the Zendesk login help.

Řešení potížíTroubleshooting

Pokud máte problémy s připojením, zkontrolujte adresu URL Zendesku a potvrďte, že používáte účet správce Zendesku.If you're having issues connecting, check your Zendesk URL and confirm you're using a Zendesk administrator account.

Další krokyNext steps