Pokyny pro nasazení brány dat pro Power BIGuidance for deploying a data gateway for Power BI

Poznámka

Dokumentaci k místní bráně dat jsme nedávno přepracovali. Rozdělili jsme ji na obsah specifický pro Power BI a na obecný obsah, který platí pro všechny služby podporované bránou.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. Teď se díváte na obsah týkající se Power BI.You're currently in the Power BI content. Pokud nám chcete poslat své názory na tento článek nebo celkové zkušenosti s dokumentací k bráně, posuňte se na konec článku.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

Tento článek obsahuje pokyny a důležité informace pro nasazení brány dat pro Power BI ve vašem síťovém prostředí.This article provides guidance and considerations for deploying a data gateway for Power BI in your network environment.

Informace o tom, jak můžete stáhnout, nainstalovat, nakonfigurovat a spravovat místní bránu dat, najdete v článku Co je místní brána dat.For information about how to download, install, configure, and manage the on-premises data gateway, see What is an on-premises data gateway?. Další informace o místní bráně dat a Power BI najdete také v blogu k Microsoft Power BI a na webu komunity Microsoft Power BI.You can also find out more about the on-premises data gateway and Power BI by visiting the Microsoft Power blog and the Microsoft Power BI Community site.

Důležité informace pro instalaci místní brány datInstallation considerations for the on-premises data gateway

Před instalací místní brány dat pro cloudovou službu Power BI byste měli zvážit některé aspekty.Before you install the on-premises data gateway for your Power BI cloud service, there are some considerations to keep in mind. To je popsáno v následujících částech.The following sections describe these considerations.

Počet uživatelůNumber of users

Počet uživatelů využívajících sestavu, která používá bránu, je důležitou metrikou při rozhodování, kam se má brána nainstalovat.The number of users who consume a report that uses the gateway is an important metric in your decision about where to install the gateway. Tady je pár otázek, které je potřeba zvážit:Here are some questions to consider:

  • Používají uživatelé tyto sestavy v různou dobu během dne?Do users use these reports at different times of the day?
  • Jaké typy připojení používají (DirectQuery nebo Import)?What types of connections do they use (DirectQuery or Import)?
  • Používají všichni uživatelé stejnou sestavu?Do all users use the same report?

Pokud všichni uživatelé používají danou sestavu každý den ve stejnou dobu, nainstalujte bránu na počítač, který dokáže všechny tyto žádosti obsloužit.If all the users access a given report at the same time each day, make sure that you install the gateway on a machine that's capable of handling all those requests. V následujících částech najdete čítače výkonu a minimální požadavky, které vám pomohou určit, jestli je počítač adekvátní.See the following sections for performance counters and minimum requirements that can help you determine whether a machine is adequate.

Omezení v Power BI dovoluje jen jednu bránu na sestavu.A constraint in Power BI allows only one gateway per report. I když je sestava založená na několika zdrojích dat, musí všechny tyto zdroje dat projít jedinou bránou.Even if a report is based on multiple data sources, all such data sources must go through a single gateway. Pokud je řídicí panel založený na několika sestavách, můžete pro každou přispívající sestavu použít vyhrazenou bránu.If a dashboard is based on multiple reports, you can use a dedicated gateway for each contributing report. Tímto způsobem distribuujete zatížení brány mezi několik sestav, které přispívají do jednoho řídicího panelu.In this way, you distribute the gateway load among the multiple reports that contribute to the single dashboard.

Typ připojeníConnection type

Power BI nabízí dva typy připojení: DirectQuery a Import.Power BI offers two types of connections: DirectQuery and Import. Ne všechny zdroje dat podporují oba typy připojení.Not all data sources support both connection types. K výběru jedné z těchto možností může přispívat množství faktorů, například požadavky na zabezpečení, výkon, omezení dat a velikosti datového modelu.Many factors might contribute to your choice of one over the other, such as security requirements, performance, data limits, and data model sizes. Další informace o typech připojení a podporovaných zdrojích dat najdete v seznamu dostupných typů zdrojů dat.To learn more about connection types and supported data sources, see the list of available data source types.

V závislosti na použitém typu připojení se může lišit použití brány.Depending on which type of connection is used, gateway usage can be different. Kdykoli je to možné, se například pokuste oddělit zdroje dat DirectQuery od zdrojů dat využívajících plánované aktualizace.For example, try to separate DirectQuery data sources from scheduled refresh data sources whenever possible. Předpokladem je, že jsou v různých sestavách a dají se oddělit.The assumption is that they're in different reports and can be separated. Oddělením zdrojů zabráníte tomu, aby brána měla ve frontě tisíce žádostí DirectQuery ve stejnou dobu jako je ranní naplánovaná aktualizace velkého datového modelu, který se používá pro hlavní řídicí panel firmy.Separating sources prevents the gateway from having thousands of DirectQuery requests queued up at the same time as the morning's scheduled refresh of a large-size data model that's used for the company's main dashboard.

U jednotlivých možností zvažte tyto faktory:Here's what to consider for each option:

  • Naplánovaná aktualizace: V závislosti na velikosti dotazu a počtu aktualizací za den se můžete rozhodnout zůstat v rámci doporučených minimálních požadavků na hardware, nebo upgradovat na počítač s vyšším výkonem.Scheduled refresh: Depending on your query size and the number of refreshes that occur per day, you can choose to stay with the recommended minimum hardware requirements or upgrade to a higher performance machine. Pokud daný dotaz není složený, dojde na počítači brány k transformaci.If a given query isn't folded, transformations occur on the gateway machine. Počítač brány tak bude těžit z toho, že má více dostupné paměti RAM.As a result, the gateway machine benefits from having more available RAM.

  • DirectQuery: Pokaždé, když nějaký uživatel otevře sestavu nebo se podívá na data, se odešle dotaz.DirectQuery: A query is sent each time any user opens the report or looks at data. Pokud očekáváte, že k datům bude souběžně přistupovat více než 1000 uživatelů, měl by váš počítač mít robustní a výkonné hardwarové součásti.If you expect more than 1,000 users to access the data concurrently, make sure your computer has robust and capable hardware components. Více jader procesoru umožní vyšší propustnost pro připojení DirectQuery.More CPU cores result in better throughput for a DirectQuery connection.

Požadavky na instalaci počítačů najdete v požadavcích na instalaci místní brány dat.For the machine installation requirements, see the on-premises data gateway installation requirements.

UmístěníLocation

Umístění instalace brány může mít významný vliv na výkon dotazů.The location of the gateway installation can have significant impact on your query performance. Kvůli minimalizaci latence sítě se pokuste zajistit, aby brána, umístění zdrojů dat a tenant Power BI byly co nejblíže u sebe.Try to make sure that your gateway, data source locations, and the Power BI tenant are as close as possible to each other to minimize network latency. Pokud chcete zjistit umístění tenanta Power BI, vyberte ve službě Power BI ikonu ?To determine your Power BI tenant location, in the Power BI service select the ? v pravém horním rohu.icon in the upper-right corner. Pak vyberte O Power BI.Then select About Power BI.

Určení umístění tenanta Power BI

Pokud plánujete používat bránu Power BI se službou Azure Analysis Services, ujistěte se, že se oblasti dat v bráně a v této službě shodují.If you intend to use the Power BI gateway with Azure Analysis Services, be sure that the data regions in both match. Pokud potřebujete další informace o nastavení oblastí dat pro více služeb, podívejte se na toto video.For more information about how to set data regions for multiple services, watch this video.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community.