Správa zdroje dat – SAP HANAManage your data source - SAP HANA

Poznámka

Dokumentaci k místní bráně dat jsme nedávno přepracovali. Rozdělili jsme ji na obsah specifický pro Power BI a na obecný obsah, který platí pro všechny služby podporované bránou.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. Teď se díváte na obsah týkající se Power BI.You're currently in the Power BI content. Pokud nám chcete poslat své názory na tento článek nebo celkové zkušenosti s dokumentací k bráně, posuňte se na konec článku.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

Po instalaci místní brány dat je zapotřebí přidat zdroje dat, které je možné s touto bránou používat.After you install the on-premises data gateway, you need to add data sources that can be used with the gateway. Tento článek popisuje, jak pracovat s bránami a zdroji dat SAP HANA, které se používají pro plánované aktualizace nebo pro DirectQuery.This article looks at how to work with gateways and SAP HANA data sources that are used either for scheduled refresh or for DirectQuery.

Přidání zdroje datAdd a data source

Další informace o přidání zdroje dat najdete v článku Přidání zdroje dat.For more information about how to add a data source, see Add a data source. V části Typ zdroje dat vyberte SAP HANA.Under Data Source Type, select SAP HANA.

Přidání zdroje dat SAP HANA

Po výběru typu zdroje dat SAP HANA zadejte pro tento zdroj dat informace Server, Uživatelské jméno a Heslo.After you select the SAP HANA data source type, fill in the Server, Username, and Password information for the data source.

Poznámka

Pomocí těchto přihlašovacích údajů se budou provádět všechny dotazy na zdroj dat.All queries to the data source will run using these credentials. Další informace o tom, jak se přihlašovací údaje ukládají, najdete v části Uložení zašifrovaných přihlašovacích údajů v cloudu.To learn more about how credentials are stored, see Store encrypted credentials in the cloud.

Zadání informací nastavení zdroje dat

Až všechno vyplníte, vyberte Přidat.After you fill in everything, select Add. Teď můžete tento zdroj dat použít pro plánovanou aktualizaci nebo DirectQuery z místního serveru SAP HANA.You can now use this data source for scheduled refresh or DirectQuery against an SAP HANA server that is on-premises. V případě úspěchu uvidíte zprávu o úspěšném připojení.You see Connection Successful if it succeeded.

Zobrazení stavu připojení

Pokročilá nastaveníAdvanced settings

Pro zdroj dat můžete volitelně nakonfigurovat úroveň ochrany osobních údajů.Optionally, you can configure the privacy level for your data source. Toto nastavení určuje, jak lze data kombinovat.This setting controls how data can be combined. Používá se jen pro plánovanou aktualizaci.It's only used for scheduled refresh. Nastavení úrovně ochrany osobních údajů neplatí pro DirectQuery.The privacy-level setting doesn't apply to DirectQuery. Další informace o úrovních ochrany osobních údajů u vašeho zdroje dat najdete v článku Úrovně ochrany osobních údajů (Power Query).To learn more about privacy levels for your data source, see Privacy levels (Power Query).

Nastavení úrovně ochrany osobních údajů

Použití zdroje datUse the data source

Po vytvoření lze zdroj dat použít s připojeními DirectQuery nebo prostřednictvím plánované aktualizace.After you create the data source, it's available to use with either DirectQuery connections or through scheduled refresh.

Poznámka

Název serveru a databáze v Power BI Desktopu a ve zdroji dat v rámci místní brány dat se musí shodovat.The server and database names must match between Power BI Desktop and the data source within the on-premises data gateway.

Propojení mezi datovou sadu a zdrojem dat v rámci brány je založené na názvu serveru a názvu databáze.The link between your dataset and the data source within the gateway is based on your server name and database name. Tyto názvy se musí shodovat.These names must match. Pokud třeba zadáte IP adresu pro název serveru v rámci Power BI Desktopu, musíte stejnou IP adresu použít pro zdroj dat v rámci konfigurace brány.For example, if you supply an IP address for the server name within Power BI Desktop, you must use the IP address for the data source within the gateway configuration. Pokud v Power BI Desktopu použijete SERVER\INSTANCE, musíte použít to samé v rámci zdroje dat nakonfigurovaného pro bránu.If you use SERVER\INSTANCE in Power BI Desktop, you also must use it within the data source configured for the gateway.

Tento požadavek platí pro DirectQuery i plánovanou aktualizaci.This requirement is the case for both DirectQuery and scheduled refresh.

Používání zdroje dat s připojeními DirectQueryUse the data source with DirectQuery connections

Zajistěte, aby se názvy serveru a databáze mezi Power BI Desktopem a nakonfigurovaným zdrojem dat pro bránu shodovaly.Make sure that the server and database names match between Power BI Desktop and the configured data source for the gateway. Musíte také zajistit, aby byl váš uživatel uvedený na kartě Uživatelé zdroje dat kvůli publikování datových sad DirectQuery.You also need to make sure your user is listed in the Users tab of the data source to publish DirectQuery datasets. Výběr DirectQuery se v Power BI Desktop objeví při prvním importování dat.The selection for DirectQuery occurs within Power BI Desktop when you first import data. Další informace o tom, jak používat DirectQuery, najdete v článku Používání DirectQuery v Power BI Desktopu.For more information about how to use DirectQuery, see Use DirectQuery in Power BI Desktop.

Po publikování, ať už z Power BI Desktopu nebo z funkce Získat data, by vaše sestavy měly začít fungovat.After you publish, either from Power BI Desktop or Get Data, your reports should start to work. Po vytvoření zdroje dat v rámci brány může několik minut trvat, než bude připojení použitelné.It might take several minutes after you create the data source within the gateway for the connection to be usable.

Použití zdroje dat s plánovanou aktualizacíUse the data source with scheduled refresh

Pokud jste uvedení na kartě Uživatelé zdroje dat nakonfigurovaného v rámci brány a názvy serveru a databáze se shodují, zobrazí se brána jako možnost použitelná při plánované aktualizaci.If you're listed in the Users tab of the data source configured within the gateway and the server name and database name match, you see the gateway as an option to use with scheduled refresh.

Zobrazení uživatelů

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community.