Správa zdroje dat – import nebo plánovaná aktualizaceManage your data source - Import/scheduled refresh

Poznámka

Dokumentaci k místní bráně dat jsme nedávno přepracovali. Rozdělili jsme ji na obsah specifický pro Power BI a na obecný obsah, který platí pro všechny služby podporované bránou.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. Teď se díváte na obsah týkající se Power BI.You're currently in the Power BI content. Pokud nám chcete poslat své názory na tento článek nebo celkové zkušenosti s dokumentací k bráně, posuňte se na konec článku.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

Po instalaci místní brány dat je zapotřebí přidat zdroje dat, které je možné s touto bránou používat.After you install the on-premises data gateway, you need to add data sources that can be used with the gateway. Tento článek popisuje, jak pracovat s bránami a zdroji dat, které se používají pro plánované aktualizace, a ne s DirectQuery nebo živými připojeními.This article looks at how to work with gateways and data sources that are used for scheduled refresh as opposed to DirectQuery or live connections.

Přidání zdroje datAdd a data source

Další informace o přidání zdroje dat najdete v článku Přidání zdroje dat.For more information about how to add a data source, see Add a data source. Vyberte typ zdroje dat.Select a data source type.

Všechny uvedené typy zdrojů dat je možné s místní bránou dat použít pro plánovanou aktualizaci.All of the data source types listed can be used for scheduled refresh with the on-premises data gateway. Analysis Services, SQL Server a SAP HANA je možné použít jak pro plánovanou aktualizaci, tak pro DirectQuery nebo živá připojení.Analysis Services, SQL Server, and SAP HANA can be used for either scheduled refresh or DirectQuery/live connections.

Výběr zdroje dat

Pak vyplňte informace pro zdroj dat, mezi které patří informace o zdroji a přihlašovací údaje sloužící pro získání přístupu k tomuto zdroji dat.Then fill in the information for the data source, which includes the source information and credentials that are used to access the data source.

Poznámka

Pomocí těchto přihlašovacích údajů se provádějí všechny dotazy vůči zdroji dat.All queries to the data source run by using these credentials. Další informace o tom, jak se přihlašovací údaje ukládají, najdete v části Uložení zašifrovaných přihlašovacích údajů v cloudu.To learn more about how credentials are stored, see Store encrypted credentials in the cloud.

Zadání informací nastavení zdroje dat

Seznam typů zdrojů dat, které je možné používat s plánovanou aktualizací, najdete v části Seznam dostupných typů zdrojů dat.For a list of data source types that can be used with scheduled refresh, see List of available data source types.

Až všechno vyplníte, vyberte Přidat.After you fill in everything, select Add. Nyní můžete tento zdroj dat použít pro plánované aktualizace místních dat.You can now use this data source for scheduled refresh with your on-premises data. V případě úspěchu uvidíte zprávu o úspěšném připojení.You see Connection Successful if it succeeded.

Zobrazení stavu připojení

Pokročilá nastaveníAdvanced settings

Pro zdroj dat můžete volitelně nakonfigurovat úroveň ochrany osobních údajů.Optionally, you can configure the privacy level for your data source. Toto nastavení určuje, jak lze data kombinovat.This setting controls how data can be combined. Používá se jen pro plánovanou aktualizaci.It's only used for scheduled refresh. Další informace o úrovních ochrany osobních údajů u vašeho zdroje dat najdete v článku Úrovně ochrany osobních údajů (Power Query).To learn more about privacy levels for your data source, see Privacy levels (Power Query).

Nastavení úrovně ochrany osobních údajů

Použití zdroje dat pro plánovanou aktualizaciUse the data source for scheduled refresh

Po vytvoření lze zdroj dat použít s připojeními DirectQuery nebo prostřednictvím plánované aktualizace.After you create the data source, it's available to use with either DirectQuery connections or through scheduled refresh.

Poznámka

Název serveru a databáze v Power BI Desktopu a ve zdroji dat v rámci místní brány dat se musí shodovat.The server and database names must match between Power BI Desktop and the data source within the on-premises data gateway.

Propojení mezi datovou sadu a zdrojem dat v rámci brány je založené na názvu serveru a názvu databáze.The link between your dataset and the data source within the gateway is based on your server name and database name. Tyto názvy se musí shodovat.These names must match. Pokud třeba zadáte IP adresu pro název serveru v rámci Power BI Desktopu, musíte stejnou IP adresu použít pro zdroj dat v rámci konfigurace brány.For example, if you supply an IP address for the server name within Power BI Desktop, you must use the IP address for the data source within the gateway configuration. Pokud v Power BI Desktopu použijete SERVER\INSTANCE, musíte použít to samé v rámci zdroje dat nakonfigurovaného pro bránu.If you use SERVER\INSTANCE in Power BI Desktop, you also must use it within the data source configured for the gateway.

Pokud jste uvedení na kartě Uživatelé zdroje dat nakonfigurovaného v rámci brány a názvy serveru a databáze se shodují, zobrazí se brána jako možnost použitelná při plánované aktualizaci.If you're listed in the Users tab of the data source configured within the gateway and the server name and database name match, you see the gateway as an option to use with scheduled refresh.

Zobrazení uživatelů

Upozornění

Pokud vaše datová sada obsahuje několik zdrojů dat, musí být každý zdroj dat přidaný v rámci brány.If your dataset contains multiple data sources, each data source must be added within the gateway. Pokud do brány nejsou přidané některé zdroje dat, nebude tato brána viditelná pro plánovanou aktualizaci.If one or more data sources aren't added to the gateway, you won't see the gateway as available for scheduled refresh.

OmezeníLimitations

Místní brána dat nepodporuje schéma ověřování OAuth.OAuth isn't a supported authentication scheme with the on-premises data gateway. Zdroje dat vyžadující OAuth nelze přidat.You can't add data sources that require OAuth. Pokud vaše datová sada obsahuje zdroj dat vyžadující OAuth, nemůžete tuto bránu pro plánovanou aktualizaci použít.If your dataset has a data source that requires OAuth, you can't use the gateway for scheduled refresh.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community.