Aktualizace dat z místní databáze SQL ServeruRefresh data from an on-premises SQL Server database

V tomto kurzu zjistíte, jak aktualizovat datovou sadu Power BI z relační databáze, která existuje v místním prostředí lokální sítě.In this tutorial, you explore how to refresh a Power BI dataset from a relational database that exists on premises in your local network. Konkrétně tento kurz používá ukázkovou databázi SQL Serveru, ke které Power BI musí přistupovat přes místní bránu dat.Specifically, this tutorial uses a sample SQL Server database, which Power BI must access through an on-premises data gateway.

V tomto kurzu dokončíte následující kroky:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Vytvoření a publikování souboru Power BI Desktopu (.pbix), který importuje data z místní databáze SQL ServeruCreate and publish a Power BI Desktop (.pbix) file that imports data from an on-premises SQL Server database.
 • Konfigurace nastavení zdroje dat a datové sady v Power BI, aby se SQL Server mohl připojit přes bránu datConfigure data source and dataset settings in Power BI for SQL Server connectivity through a data gateway.
 • Konfigurace plánu aktualizace pro zajištění, že datová sada Power BI obsahuje nejnovější dataConfigure a refresh schedule to ensure your Power BI dataset has recent data.
 • Provedení aktualizace datové sady na vyžádáníPerform an on-demand refresh of your dataset.
 • Kontrola historie aktualizace za účelem analýzy výsledků minulých aktualizačních cyklůReview the refresh history to analyze the outcomes of past refresh cycles.
 • Vyčištění prostředků odstraněním artefaktů vytvořených v tomto kurzuClean up resources by deleting the artifacts created in this tutorial.

Co budete potřebovatPrerequisites

Poznámka

Pokud nejste správcem brány a nechcete bránu instalovat sami, obraťte se na správce brány ve vaší organizaci.If you're not a gateway administrator and don't want to install a gateway yourself, contact a gateway administrator in your organization. Správce může vytvořit požadovanou definici zdroje dat pro připojení datové sady k databázi SQL Serveru.They can create the required data source definition to connect your dataset to your SQL Server database.

Vytvoření a publikování souboru Power BI DesktopCreate and publish a Power BI Desktop file

Následujícím postupem vytvořte základní sestavu Power BI s využitím ukázkové databáze AdventureWorksDW.Use the following procedure to create a basic Power BI report using the AdventureWorksDW sample database. Publikujte sestavu ve službě Power BI, abyste v Power BI získali datovou sadu, kterou v následujících krocích budete moci nakonfigurovat a aktualizovat.Publish the report to the Power BI service, so that you get a dataset in Power BI, which you can then configure and refresh in subsequent steps.

 1. V Power BI Desktopu klikněte na kartě Domů na Načíst data > SQL Server.In Power BI Desktop, on the Home tab, select Get Data > SQL Server.

 2. V dialogovém okně Databáze SQL Serveru zadejte názvy pro Server a Databáze (nepovinné) , ujistěte se, že je Režim připojení dat nastavený na Import, a vyberte OK.In the SQL Server database dialog box, enter the Server and Database (optional) names, make sure the Data Connectivity mode is Import, and then select OK.

  Databáze SQL Serveru

  V tomto kurzu nepoužíváme upřesňující možnosti, můžete ale zadat příkaz jazyka SQL a nastavit jiné možnosti, například převzetí služeb při selhání SQL Serveru.We're not using Advanced options in this tutorial, but note that you can specify a SQL statement and set other options like using SQL Server Failover.

  Upřesňující možnosti SQL Serveru

 3. Ověřte svoje přihlašovací údaje a pak vyberte Připojit.Verify your credentials, then select Connect.

  Poznámka

  Pokud se nemůžete ověřit, zkontrolujte, že jste vybrali správnou metodu ověřování a použili účet s přístupem k databázi.If you're unable to authenticate, make sure you select the correct authentication method and use an account with database access. V testovacích prostředích můžete použít ověřování databáze s explicitním uživatelským jménem a heslem.In test environments, you might use Database authentication with an explicit username and password. V produkčních prostředích obvykle použijete ověřování Windows.In production environments, you typically use Windows authentication. Pokud potřebujete další pomoc, přečtěte si Řešení potíží se scénáři aktualizace a obraťte se na správce databáze.Refer to Troubleshooting refresh scenarios and contact your database administrator for additional assistance.

 4. Pokud se zobrazí dialogové okno Podpora šifrování, vyberte OK.If an Encryption Support dialog box appears, select OK.

 5. V dialogovém okně Navigátor vyberte tabulku DimProduct a potom vyberte Načíst.In the Navigator dialog box, select the DimProduct table, then select Load.

  Navigátor zdroje dat

 6. V Power BI Desktopu v zobrazení Sestava v podokně Vizualizace vyberte Skládaný sloupcový graf.In the Power BI Desktop Report view, in the Visualizations pane, select the Stacked column chart.

  Skládaný sloupcový graf

 7. Když je sloupcový graf na plátně sestavy vybraný, v podokně Pole vyberte pole EnglishProductName a ListPrice.With the column chart selected in the report canvas, in the Fields pane select the EnglishProductName and ListPrice fields.

  Podokno Pole

 8. Přetáhněte EndDate na Filtry na úrovni sestav a v části Základní filtrování zaškrtněte pouze políčko (Prázdné) .Drag the EndDate onto Report level filters, and under Basic filtering select only the checkbox for (Blank).

  Filtry na úrovni sestav

  Graf by teď měl vypadat takto.The chart should now look like the following.

  Dokončený sloupcový graf

  Všimněte si, že je uvedeno pět produktů Road-250 s nejvyšší ceníkovou cenou.Notice that the five Road-250 products are listed with the highest list price. To se změní, když data a sestavu později v tomto kurzu aktualizujete.This will change when you update the data and refresh the report later in this tutorial.

 9. Uložte sestavu pod názvem AdventureWorksProducts.pbix.Save the report with the name "AdventureWorksProducts.pbix".

 10. Na kartě Domů vyberte Publikovat > Můj pracovní prostor > Vybrat.On the Home tab select Publish > My Workspace > Select. Pokud budete vyzváni, přihlaste se ke službě Power BI.Sign in to the Power BI service if you're asked to do so.

 11. Na obrazovce Úspěch vyberte Otevřít AdventureWorksProducts.pbix v Power BI.On the Success screen, select Open 'AdventureWorksProducts.pbix' in Power BI.

  Publikování do Power BIPublish to Power BI

Připojení datové sady k databázi SQL ServeruConnect a dataset to a SQL Server database

V Power BI Desktopu jste se připojili přímo k místní databázi SQL Serveru, ale služba Power BI vyžaduje, aby brána data fungovala jako most mezi cloudem a místní sítí.In Power BI Desktop, you connected directly to your on-premises SQL Server database, but the Power BI service requires a data gateway to act as a bridge between the cloud and your on-premises network. Podle následujícího postupu přidejte do brány místní databázi SQL Serveru jako zdroj dat a potom k němu připojte datovou sadu.Follow these steps to add your on-premises SQL Server database as a data source to a gateway and then connect your dataset to this data source.

 1. Přihlaste se k Power BI.Sign in to Power BI. V pravém horním rohu vyberte ikonu ozubeného kola a potom vyberte Nastavení.In the upper-right corner, select the settings gear icon and then select Settings.

  Nastavení Power BI

 2. Na kartě Datové sady vyberte datovou sadu AdventureWorksProducts, abyste se mohli připojit k místní databázi SQL Serveru přes bránu dat.On the Datasets tab, select the dataset AdventureWorksProducts, so you can connect to your on-premises SQL Server database through a data gateway.

 3. Rozbalte část Připojení brány a zkontrolujte, že je uvedena alespoň jedna brána.Expand Gateway connection and verify that at least one gateway is listed. Pokud nemáte bránu, projděte si část Požadavky uvedenou dříve v tomto kurzu, kde najdete odkaz na produktovou dokumentaci týkající se instalace a konfigurace brány.If you don't have a gateway, see the Prerequisites section earlier in this tutorial for a link to the product documentation for installing and configuring a gateway.

  Připojení brány

 4. V části Akce rozbalte přepínací tlačítko, abyste zobrazili zdroje dat, a vyberte odkaz Přidat do brány.Under Actions, expand the toggle button to view the data sources and select the Add to gateway link.

  Přidání zdroje dat do brány

  Poznámka

  Pokud nejste správcem brány a nechcete bránu instalovat sami, obraťte se na správce brány ve vaší organizaci.If you're not a gateway administrator and don't want to install a gateway yourself, contact a gateway administrator in your organization. Správce může vytvořit požadovanou definici zdroje dat pro připojení datové sady k databázi SQL Serveru.They can create the required data source definition to connect your dataset to your SQL Server database.

 5. Na stránce správy Brány na kartě Nastavení zdroje dat zadejte a zkontrolujte následující informace a pak vyberte Přidat.On the Gateways management page, on the Data Source Settings tab, enter and verify the following information, and select Add.

  MožnostOption ValueValue
  Název zdroje datData Source Name AdventureWorksProductsAdventureWorksProducts
  Typ zdroje datData Source Type SQL ServerSQL Server
  ServerServer Název vaší instance SQL Serveru, například SQLServer01 (musí být stejný, jaký jste zadali v Power BI Desktopu)The name of your SQL Server instance, such as SQLServer01 (must be identical to what you specified in Power BI Desktop).
  DatabaseDatabase Název vaší databáze SQL Serveru, například AdventureWorksDW (musí být stejný, jaký jste zadali v Power BI Desktopu)The name of your SQL Server database, such as AdventureWorksDW (must be identical to what you specified in Power BI Desktop).
  Metoda ověřováníAuthentication Method Windows nebo Základní (obvykle Windows)Windows or Basic (typically Windows).
  Uživatelské jménoUsername Uživatelský účet, který používáte pro připojení k SQL ServeruThe user account you use to connect to SQL Server.
  HesloPassword Heslo pro účet, který používáte pro připojení k SQL ServeruThe password for the account you use to connect to SQL Server.

  Nastavení zdroje dat

 6. Na kartě Datové sady znovu rozbalte část Připojení brány.On the Datasets tab, expand the Gateway connection section again. Vyberte nakonfigurovanou bránu dat, která je ve spuštěném stavu na počítači, na který jste ji nainstalovali, a vyberte Použít.Select the data gateway you configured, which shows a Status of running on the machine where you installed it, and select Apply.

  Aktualizace připojení brány

Konfigurace plánu aktualizaceConfigure a refresh schedule

Nyní máte datovou sadu v Power BI místně připojenou k databázi SQL Serveru přes bránu dat a podle následujícího postupu nakonfigurujte plán aktualizace.Now you've connected your dataset in Power BI to your SQL Server database on-premises through a data gateway, follow these steps to configure a refresh schedule. Aktualizace datové sady v naplánovaných intervalech pomůže zajistit, že sestavy a řídicí panely mají nejnovější data.Refreshing your dataset on a scheduled basis helps to ensure that your reports and dashboards have the most recent data.

 1. V navigačním podokně otevřete Můj pracovní prostor > Datové sady.In the nav pane, open My Workspace > Datasets. Vyberte tři tečky ( . . . ) u datové sady AdventureWorksProducts a potom vyberte Naplánovat aktualizaci.Select the ellipsis (. . .) for the AdventureWorksProducts dataset, then select Schedule refresh.

  Poznámka

  Ujistěte se, že vybíráte tři tečky u datové sady AdventureWorksProducts, a nikoli tři tečky u sestavy se stejným názvem.Make sure you select the ellipsis for the AdventureWorksProducts dataset and not the ellipsis for the report with the same name. Kontextová nabídka sestavy AdventureWorksProducts neobsahuje možnost Naplánovat aktualizaci.The context menu of the AdventureWorksProducts report does not include a Schedule refresh option.

 2. V části Naplánovaná aktualizace pod položkou Zajištění aktuálnosti dat nastavte aktualizaci na Zapnuto.In the Scheduled refresh section, under Keep your data up to date, set refresh to On.

 3. Vyberte odpovídající Četnost aktualizace (v tomto příkladu Denně) a potom v části Čas vyberte Přidat jiný čas a zadejte požadovaný čas aktualizace (v tomto příkladu 6:30 a 18:30).Select an appropriate Refresh frequency, ( Daily for this example), and then under Time, select Add another time to specify the desired refresh time (6:30 AM and PM for this example).

  Konfigurace plánované aktualizace

  Poznámka

  Můžete nakonfigurovat až osm časových oken za den, pokud se vaše sada dat nachází ve sdílené kapacitě, nebo 48 časových oken v kapacitě Power BI Premium.You can configure up to 8 daily time slots if your dataset is on shared capacity, or 48 time slots on Power BI Premium.

 4. Ponechte políčko Odesílat mi e-maily s oznámením o selhání aktualizace zaškrtnuté a vyberte Použít.Leave the checkbox Send refresh failure notification emails to me enabled and select Apply.

Provedení aktualizace na vyžádáníPerform an on-demand refresh

Po konfiguraci plánu aktualizace Power BI aktualizuje datovou sadu v příštím naplánovaném čase v rozpětí 15 minut.Now that you've configured a refresh schedule, Power BI refreshes your dataset at the next scheduled time, within a margin of 15 minutes. Pokud chcete data aktualizovat dříve, například k otestování konfigurace brány a zdroje dat, proveďte aktualizaci na vyžádání pomocí možnosti Aktualizovat hned v nabídce sady dat v navigačním podokně.If you want to refresh the data sooner, such as to test your gateway and data source configuration, perform an on-demand refresh by using the Refresh Now option in the dataset menu in the nav pane. Aktualizace na vyžádání nemají vliv na čas příští naplánované aktualizace, ale počítají se do omezení počtu aktualizací za den, jak bylo vysvětleno v předchozí části.On-demand refreshes don't affect the next scheduled refresh time, but they count against the daily refresh limit, mentioned in the previous section.

Pro ilustraci nasimulujte změnu ukázkových dat tím, že aktualizujete tabulku DimProduct v databázi AdventureWorksDW pomocí sady SQL Server Management Studio (SSMS).For illustration purposes, simulate a change to the sample data by updating the DimProduct table in the AdventureWorksDW database using SQL Server Management Studio (SSMS).


UPDATE [AdventureWorksDW].[dbo].[DimProduct]
SET ListPrice = 5000
WHERE EnglishProductName ='Road-250 Red, 58'

Nyní postupujte podle následujících kroků, aby se aktualizovaná data předala přes připojení brány do datové sady a do sestav v Power BI.Now follow these steps so the updated data can flow through the gateway connection to the dataset and into the reports in Power BI.

 1. Ve službě Power BI v navigačním podokně vyberte a rozbalte Můj pracovní prostor.In the Power BI Service, in the nav pane, select and expand My Workspace.

 2. V části Datové sady vyberte u datové sady AdventureWorksProducts tři tečky ( . . . ) a potom vyberte Aktualizovat hned.Under Datasets, for the AdventureWorksProducts dataset, select the ellipsis (. . .) then select Refresh now.

  Aktualizovat hned

  V pravém horním rohu si všimněte, že Power BI se připravuje na provedení požadované aktualizace.Note in the upper right corner, that Power BI is preparing to perform the requested refresh.

 3. Vyberte Můj pracovní prostor > Sestavy > AdventureWorksProducts.Select My Workspace > Reports > AdventureWorksProducts. Podívejte se na tok aktualizovaných dat a všimněte si, že produktem s nejvyšší ceníkovou cenou je nyní Road-250 Red, 58.See how the updated data flowed through, and the product with the highest list price is now Road-250 Red, 58.

  Aktualizovaný sloupcový graf

Kontrola historie aktualizaceReview the refresh history

Je vhodné pravidelně kontrolovat výstupy minulých aktualizačních cyklů v historii aktualizace.It is a good idea to check the outcomes of past refresh cycles periodically in the refresh history. Mohlo totiž dojít například k tomu, že v době naplánované aktualizace vypršela platnost přihlašovacích údajů k databázi nebo vybraná brána byla offline.Database credentials might have expired, or the selected gateway might have been offline when a scheduled refresh was due. Podle následujícího postupu si projděte historii aktualizace a podívejte se, zda nedošlo k problémům.Follow these steps to examine the refresh history and check for issues.

 1. V pravém horním rohu uživatelského rozhraní Power BI vyberte ikonu ozubeného kola a potom Nastavení.In the upper-right corner of the Power BI user interface, select the settings gear icon and then select Settings.

 2. Přepněte na Datové sady a vyberte datovou sadu, kterou chcete prozkoumat (například AdventureWorksProducts).Switch to Datasets and select the dataset, such as AdventureWorksProducts, you want to examine.

 3. Výběrem odkazu Historie aktualizace otevřete dialogové okno Historie aktualizace.Select the Refresh history link to open the Refresh history dialog.

  Odkaz Historie aktualizace

 4. Na kartě Podle plánu si všimněte minulých naplánovaných a vyžádaných aktualizací s časem spuštění a ukončení a stavem Dokončeno, který označuje, že Power BI úspěšně provedl aktualizace.On the Scheduled tab, notice the past scheduled and on-demand refreshes with their Start and End times, and a Status of Completed, which indicates that Power BI performed the refreshes successfully. U neúspěšných aktualizací se podívejte na chybovou zprávu a prozkoumejte podrobnosti chyby.For failed refreshes, you can see the error message and examine error details.

  Podrobnosti historie aktualizace

  Poznámka

  Karta OneDrive je relevantní pouze pro datové sady připojené k souborům Power BI Desktopu, excelovým sešitům a souborům CSV na OneDrivu nebo SharePointu Online, jak podrobněji vysvětluje článek Aktualizace dat v Power BI.The OneDrive tab is only relevant for datasets connected to Power BI Desktop files, Excel workbooks, or CSV files on OneDrive or SharePoint Online, as explained in more detail in Data refresh in Power BI.

Vyčištění prostředkůClean up resources

Pokud už nechcete používat ukázková data, vyřaďte databázi v sadě SQL Server Management Studio (SSMS).If you don't want to use the sample data anymore, drop the database in SQL Server Management Studio (SSMS). Pokud nechcete používat zdroj dat SQL Server, odeberte ho z brány dat.If you don't want to use the SQL Server data source, remove the data source from your data gateway. Také zvažte odinstalaci brány dat, pokud jste ji nainstalovali pouze pro účely tohoto kurzu.Also consider uninstalling the data gateway if you only installed it for the purposes of completing this tutorial. Měli byste také odstranit datovou sadu AdventureWorksProducts a sestavu AdventureWorksProducts, které se v Power BI vytvořily při načtení souboru AdventureWorksProducts.pbix.You should also delete the AdventureWorksProducts dataset and AdventureWorksProducts report that Power BI created when you uploaded the AdventureWorksProducts.pbix file.

Další krokyNext steps

V tomto kurzu jste prozkoumali způsob importu dat z místní databáze SQL Serveru do datové sady Power BI a způsob aktualizace této datové sady podle plánu a na vyžádání, aby byly sestavy a řídicí panely používané touto datovou sadou stále v Power BI aktuální.In this tutorial, you've explored how to import data from an on-premises SQL Server database into a Power BI dataset and how to refresh this dataset on a scheduled and on-demand basis to keep the reports and dashboards that use this dataset updated in Power BI. Nyní si můžete přečíst další informace o správě bran dat a zdrojích dat v Power BI.Now you can learn more about managing data gateways and data sources in Power BI. Nemusí být od věci přečíst si také koncepční článek Aktualizace dat v Power BI.It might also be a good idea to review the conceptual article Data Refresh in Power BI.