Co jsou aplikace šablon Power BI?What are Power BI template apps?

Nové aplikace šablon Power BI umožňují partnerům Power BI vytvářet aplikace Power BI zcela bez nutnosti psaní kódu (nebo jen s minimálním množstvím kódu) a nasazovat je zákazníkům Power BI.The new Power BI template apps enable Power BI partners to build Power BI apps with little or no coding, and deploy them to any Power BI customer. Tento článek obsahuje přehled programu aplikací šablon Power BI.This article is an overview of the Power BI template app program.

Jako partner Power BI vytváříte pro své zákazníky obsah připravený k použití a sami ho publikujete.As a Power BI partner, you create a set of out-of-the-box content for your customers and publish it yourself.

Vytváříte aplikace šablon, které zákazníkům umožňují připojení a vytvoření instance v rámci jejich vlastních účtů.You build template apps that allow your customers to connect and instantiate within their own accounts. Jako specialisté na určitou oblast dokážou zpřístupnit data způsobem, který uživatelům ve firmě usnadní jejich používání.As domain experts, they can unlock the data in a way that's easy for their business users to consume.

Vy odesíláte aplikace šablon do Partnerského centra.You submit a template apps to the Partner center. Aplikace se pak stanou veřejně dostupné na marketplace aplikací Power BI a na webu Microsoft AppSource.The apps then become publicly available in the Power BI Apps marketplace and on Microsoft AppSource. Pojďme se podrobně podívat, jak vytváření veřejné aplikace šablony probíhá.Here's a high-level look at the public template app creation experience.

Marketplace aplikací Power BIPower BI Apps marketplace

Aplikace šablon Power BI umožňují uživatelům Power BI Pro nebo Power BI Premium získat okamžité přehledy prostřednictvím předem připravených řídicích panelů a sestav, které lze připojit k živým zdrojům dat.Power BI Template Apps allow Power BI Pro or Power BI Premium users to gain immediate insights through prepackaged dashboards and reports that can be connected to live data sources. Spousta aplikací Power BI je už dostupná na marketplace aplikací Power BI.Many Power BI Apps are already available in the Power BI Apps marketplace.

Webová aplikace Microsoft ProjectMicrosoft Project web app

Webová aplikace Microsoft 365 Usage AnalyticsMicrosoft 365 Usage Analytics web app

Webová aplikace Dynamic 365 Business Central – SalesDynamic 365 Business Central - Sales web app

Webová aplikace Microsoft Forms Pro Customer SatisfactionMicrosoft Forms Pro Customer Satisfaction web app

ProcesProcess

Obecně platí, že proces vývoje a odeslání aplikace šablony se skládá z několika kroků.The general process to develop and submit a template app involves several stages. Některé kroky může tvořit i více než jedna aktivita.Some stages can include more than one activity at the same time.

FázeStage Power BI DesktopPower BI Desktop Služba Power BIPower BI service Partnerské centrumPartner Center
JednaOne Vytvoření datového modelu a sestavy v souboru .pbixBuild a data model and report in a .pbix file Vytvoření pracovního prostoru.Create a workspace. Import souboru .pbix.Import .pbix file. Vytvoření doplňkového řídicího panelu.Create a complementary dashboard Registrace jako partnerRegister as a partner
DvěTwo Vytvoření testovacího balíčku a spuštění interního ověřeníCreate a test package and run internal validation
TřiThree Zvýšení úrovně testovacího balíčku na předprodukční pro ověření mimo tenanta Power BI a jeho odeslání do AppSourcePromote the test package to preproduction for validation outside your Power BI tenant, and submit it to AppSource Vytvoření nabídky aplikace šablony Power BI pomocí předprodukčního balíčku a spuštění procesu ověření.With your preproduction package, create a Power BI template app offer and start the validation process
ČtyřiFour Zvýšení úrovně předprodukčního balíčku na produkčníPromote the preproduction package to production ZveřejněníGo live

Než začneteBefore you begin

Pro vytvoření aplikace šablony potřebujete oprávnění k vytváření.To create the template app, you need permissions to create one. Podrobnosti najdete na portálu pro správu v nastavení aplikace šablony.See the Power BI admin portal, Template app settings for details.

Pokud chcete publikovat aplikaci šablony do služby Power BI a na AppSource, musíte splnit požadavky, abyste se mohli stát vydavatelem Partnerského centra.To publish a template app to the Power BI service and AppSource, you must meet the requirements for becoming a Partner Center publisher.

Základní krokyHigh-level steps

Tady je základní postup.Here are the high-level steps.

 1. Zkontrolujte požadavky a ujistěte se, že je splňujete.Review the requirements to make sure you meet them.

 2. Vytvořte sestavu v Power BI Desktopu.Build a report in Power BI Desktop. Použijte parametry, abyste ji mohli uložit jako soubor, který budou moci použít jiní lidé.Use parameters so you can save it as a file other people can use.

 3. Vytvořte pracovní prostor pro aplikaci šablony v tenantovi ve službě Power BI (app.powerbi.com).Create a workspace for your template app in your tenant on the Power BI service (app.powerbi.com).

 4. Importujte soubor .pbix a přidejte do aplikace obsah, například řídicí panel.Import your .pbix file and add content such as a dashboard to your app.

 5. Vytvořte testovací balíček a sami otestujte aplikaci šablony v rámci organizace.Create a test package to test the template app yourself within your organization.

 6. Zvyšte úroveň testovací aplikace na předprodukční a odešlete aplikaci pro ověření v AppSource a otestujte ji mimo vlastního tenanta.Promote the test app to pre-production to submit the app for validation in AppSource, and to test outside your own tenant.

 7. Odešlete obsah do Partnerského centra, aby se publikoval.Submit the content to Partner center for publishing.

 8. Zveřejněte nabídku na AppSource a v Power BI přesuňte aplikaci do produkce.Make your offer go 'Live' in AppSource, and move your app to production in Power BI.

 9. Nyní se můžete pustit do vývoje další verze ve stejném pracovním prostoru v předprodukci.Now you can start developing the next version in the same workspace, in preproduction.

PožadavkyRequirements

Pro vytvoření aplikace šablony potřebujete oprávnění k vytváření.To create the template app, you need permissions to create one. Podrobnosti najdete na portálu pro správu v nastavení aplikace šablony.See the Power BI admin portal, Template app settings for details.

Pokud chcete publikovat aplikaci šablony do služby Power BI a na AppSource, musíte splnit požadavky, abyste se mohli stát vydavatelem Partnerského centra.To publish a template app to the Power BI service and AppSource, you must meet the requirements for becoming a Partner Center publisher.

Poznámka

Odeslání aplikací šablon se spravují v Partnerském centru.Template apps submissions are managed in Partner Center. Přihlaste se pomocí stejného registračního účtu střediska pro vývojáře Microsoftu.Use the same Microsoft Developer Center registration account to sign in. Pro své nabídky na AppSource byste měli mít jenom jeden účet Microsoft.You should have only one Microsoft account for your AppSource offerings. Účty by neměly být specifické pro jednotlivé služby nebo nabídky.Accounts shouldn't be specific to individual services or offers.

TipyTips

 • Zkontrolujte, že aplikace obsahuje ukázková data, aby každý mohl začít jediným kliknutím.Make sure your app includes sample data to get everyone started in a click.
 • Pečlivě zkontrolujte aplikaci tak, že si ji nainstalujte do tenanta a do sekundárního tenanta.Carefully examine your application by installing it in your tenant and in a secondary tenant. Ujistěte se, že zákazníci uvidí pouze to, co chcete, aby viděli.Make sure customers only see what you want them to see.
 • K hostování aplikace použijte AppSource jako online úložiště.Use AppSource as your online store to host your application. Tak budou moci všichni uživatelé Power BI vaši aplikaci najít.This way everyone using Power BI can find your app.
 • Zvažte možnost, že byste nabídli více aplikací šablon pro samostatné jedinečné scénáře.Consider offering more than one template app for separate unique scenarios.
 • Povolte přizpůsobení dat uživatelem, který aplikaci instaluje (například podporu vlastního připojení a konfiguraci parametrů).Enable data customization; for example, support custom connection and parameters configuration by the installer.
 • Pokud jste nezávislý výrobce softwaru a distribuujete svou aplikaci prostřednictvím webové služby, zvažte možnost automatizace konfigurace parametrů během instalace, abyste usnadnili práci vašim zákazníkům a zvýšili pravděpodobnost úspěšné instalace.If you are an ISV and are distributing your app through your web service, consider automating parameter configuration during installation to make things easier for your customers and to increase the likelihood of a successful installation. Podrobnosti najdete v části Automatizovaná konfigurace instalace aplikace šablony.See Automated configuration of a template app installation for details.

Další návrhy najdete v článku Tipy pro vytváření aplikací šablon v Power BI.See Tips for authoring template apps in Power BI for more suggestions.

Známá omezeníKnown limitations

FunkceFeature Známá omezeníKnown Limitation
Obsah: Datové sadyContents: Datasets Musí existovat přesně jedna datová sada.Exactly one dataset should be present. Povoleny jsou pouze datové sady, které jsou součástí Power BI Desktopu (soubor .pbix).Only datasets built in Power BI Desktop (.pbix files) are allowed.
Nepodporuje se: Datové sady z jiných aplikací šablon, datové sady z různých pracovních prostorů, stránkované sestavy (soubory .rdl), excelové sešityNot supported: Datasets from other template apps, cross-workspace datasets, paginated reports (.rdl files), Excel workbooks
Obsah: Řídicí panelyContents: Dashboards Dlaždice v reálném čase nejsou povoleny (jinými slovy, nepodporují se datové sady nabízených oznámení ani streamování)Real-time tiles aren't allowed (in other words, no support for push or streaming datasets)
Obsah: Toky datContents: Dataflows Nepodporuje se: Toky datNot supported: Dataflows
Obsah ze souborůContents from files Povoleny jsou pouze soubory PBIX.Only PBIX files are allowed.
Nepodporuje se: Soubory .rdl (stránkované sestavy), excelové sešityNot supported: .rdl files (paginated reports), Excel workbooks
Zdroje datData sources Povoleny jsou podporované zdroje dat pro naplánovanou aktualizaci dat z cloudu.Data sources supported for cloud Scheduled Data refresh are allowed.
Nepodporuje se:Not supported:
 • Živá připojení (bez Azure AS)Live connections (no Azure AS)
 • Místní zdroje dat (osobní ani podnikové brány se nepodporují)On-premises data sources (personal and enterprise gateways aren't supported)
 • Operace v reálném čase (nepodporuje se datová sada nabízených oznámení)Real time (no support for push dataset)
 • Složené modelyComposite models
 • Datová sada: z různých pracovních prostorůDataset: cross-workspace Nejsou povoleny datové sady z různých pracovních prostorů.No cross-workspace datasets are allowed
  Parametry dotazůQuery parameters Nepodporuje se: Parametry typu Any, Date nebo Binary blokují operaci aktualizace datové sady.Not supported: Parameters of type "Any", "Date" or "Binary" type block refresh operation for dataset
  Vizuály Power BIPower BI visuals Podporují se pouze veřejně dostupné vizuály Power BI.Only publicly available Power BI visuals are supported. Nepodporují se vizuály Power BI organizace.Organizational Power BI visuals not supported
  Suverénní cloudySovereign clouds V suverénních cloudech nejsou aplikace šablon dostupné.Template apps are not available in sovereign clouds

  PodporaSupport

  Pokud potřebujete podporu při vývoji, použijte adresu https://powerbi.microsoft.com/support.For support during development, use https://powerbi.microsoft.com/support. Tento web aktivně sledujeme a spravujeme.We actively monitor and manage this site. Incidenty zákazníků rychle najdou svou cestu k odpovídající týmu.Customer incidents quickly find their way to the appropriate team.

  Další krokyNext steps

  Vytvoření aplikace šablonyCreate a template app