Vysvětlení výkyvů ve vizuálech sestav pomocí funkce AnalyzovatUse the Analyze feature to explain fluctuations in report visuals

PLATÍ PRO: Platí pro.Služba Power BI pro podnikové uživatele Platí pro.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Neplatí pro.Power BI Desktop Neplatí pro.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Ve vizuálech sestav často vidíte velký narůst, po kterém následuje strmý pokles hodnot, a vás zajímá, co tyto výkyvy způsobuje.Often in report visuals, you see a large increase and then a sharp drop in values, and wonder about the cause of such fluctuations. Pomocí funkce Analyzovat ve službě Power BI zjistíte příčinu na několik kliknutí.With Analyze in the Power BI service, you can learn the cause with just a few clicks.

Představte si například následující vizuál, který zobrazuje Celkový počet jednotek podle měsíce a výrobce.For example, consider the following visual that shows Total units by Month and Manufacturer. Firma VanArsdel překonává své konkurenty, ale v červnu 2014 má strmý pokles.VanArsdel is outperforming its competitors but has a deep dip in June 2014. V podobných případech vysvětlíte příčinu změny, když se podíváte na data.In such cases you can explore the data, to help explain the change that occurred.

Vizuál s růsty a poklesy

Službu Power BI můžete požádat o vysvětlení nárůstů, poklesů nebo nezvyklého rozdělení ve vizuálech a získat tak rychlou automatickou a přehlednou analýzu dat.You can ask the Power BI service to explain increases, decreases, or unusual distributions in visuals, and get fast, automated, insightful analysis about your data. Když kliknete pravým tlačítkem na datový bod a vyberete Analyzovat > Vysvětlete toto snížení (nebo zvýšení, pokud byl předchozí pruh nižší) nebo Analyzovat > Zjistit, kde se toto rozdělení liší, otevře se snadno použitelné okno s přehledem.Right-click on a data point, and select Analyze > Explain the decrease (or increase, if the previous bar was lower), or Analyze > Find where this distribution is different and the insight is delivered to you in an easy-to-use window.

Přehledy zobrazené ve vizuálu

Funkce Analyzovat je kontextová a vychází z bezprostředně předchozího datové bodu, například z předchozího pruhu nebo sloupce.The Analyze feature is contextual, and is based on the immediately previous data point - such as the previous bar, or column.

Poznámka

Tato funkce je ve verzi Preview a může se změnit.This feature is in preview, and is subject to change. Tato funkce je standardně povolená a zapnutá (nemusíte tedy zaškrtávat políčko Preview, abyste ji povolili).The insight feature is enabled and on by default (you don't need to check a Preview box to enable it).

Jaké faktory a kategorie jsou zvolenyWhich factors and categories are chosen

Po prozkoumání různých sloupců Power BI vybere a zobrazí faktory, které vykazují největší změnu v relativním příspěvku.After examining different columns, Power BI selects and displays those factors that show the biggest change to relative contribution. U každého sloupce jsou v popisu uvedené hodnoty s nejvýznamnější změnou příspěvku.For each, the values which had the most significant change to contribution are called out in the description. Uvedené jsou také hodnoty s největším skutečným zvýšením a snížením.In addition, the values that had the largest actual increases and decreases are also called out.

Pokud chcete zobrazit všechny přehledy vygenerované Power BI, použijte posuvník.To see all of the insights generated by Power BI, use the scrollbar. Nejvýznamnější přispěvatel se zobrazuje jako první.The order is ranked with the most significant contributor displayed first.

Používání přehledůUsing insights

Pokud chcete pomocí přehledů vysvětlit trendy ve vizuálech, klikněte pravým tlačítkem na libovolný datový bod v pruhovém nebo spojnicovém grafu a vyberte Analyzovat.To use insights to explain trends seen on visuals, right-click on any data point in a bar or line chart, and select Analyze. Pak zvolte zobrazenou možnost: vysvětlení zvýšení, vysvětlení snížení nebo vysvětlení rozdílu.Then choose the option that appears: explain the increase, explain the decrease, or explain the difference.

Power BI pak v těchto datech spustí své algoritmy strojového učení a zobrazí v okně vizuál s popisem, který objasňuje, jaké kategorie měly na zvýšení, snížení nebo rozdíl největší vliv.Power BI then runs its machine learning algorithms over the data, and populates a window with a visual and a description that describes which categories most influenced the increase or decrease or difference. Prvním přehledem v tomto příkladu je vodopádový graf.For this example, the first insight is a waterfall chart.

Automaticky otevírané okno přehledů

Když vyberete malé ikony v dolní části vizuálu vodopádu, můžete si zvolit zobrazení přehledů ve formě bodového grafu, skládaného sloupcového grafu nebo pásového grafu.By selecting the small icons at the bottom of the waterfall visual, you can choose to have insights display a scatter chart, stacked column chart, or a ribbon chart.

Snímek obrazovky zobrazuje ikony v dolní části vizuálu.

Pomocí ikon s palcem nahoru a palcem dolů nahoře na stránce můžete dát vědět, co si o vizuálu a funkci myslíte.Use the thumbs up and thumbs down icons at the top of the page to provide feedback about the visual and the feature.

Ikony s palcem nahoru a palcem dolů

Přehledy můžete použít, když je sestava v zobrazení pro čtení nebo úpravy, díky čemuž je vhodná pro analýzu dat i vytváření vizuálů, které pak snadno přidáte do sestav.You can use insights when your report is in Reading or Editing view, making it versatile for both analyzing data, and for creating visuals you can easily add to your reports. Pokud je sestava otevřená v zobrazení pro úpravy, uvidíte vedle ikon palců ikonu se znaménkem plus.If you have the report open in Editing view, you'll see a plus icon next to the thumb icons. Výběrem ikony se znaménkem plus přidáte do sestavy přehled jako nový vizuál.Select the plus icon to add the insight to your report as a new visual.

Snímek obrazovky zobrazuje ikonu plus pro přidání přehledu.

Podrobné informace k vráceným výsledkůmDetails of the results returned

Podrobnosti vrácené v přehledech mají zvýraznit rozdíly mezi dvěma časovými obdobími, abyste dokázali porozumět, k jakým změnám mezi nimi došlo.The details returned by insights are intended to highlight what was different between the two time periods, to help you understand the change between them.

Algoritmus spočívá v tom, že se vezmou všechny ostatní sloupce v modelu a vypočítá se rozklad podle tohoto sloupce za předchozí a následující časová období. Tím se zjistí, k jak velkým změnám v rozkladu došlo, a následně se vrátí sloupce s největší změnou.The algorithm can be thought of as taking all the other columns in the model, and calculating the breakdown by that column for the before and after time periods, determining how much change occurred in that breakdown, and then returning those columns with the biggest change. Například ve vodopádovém přehledu výše byl vybrán Stát, protože příspěvek za státy Louisiana, Texas a Colorado poklesl od června do července o 13 až 19 % a nejvíce přispívá k poklesu celkového počtu jednotek.For example, State was selected in the waterfall insight above, as the contribution made by Louisiana, Texas, and Colorado fell 13% to 19% from June to July, and contributed the most to the decrease in Total units.

U každého vráceného přehledu lze zobrazit čtyři vizuály.For each insight returned, there are four visuals that can be displayed. Tři z těchto vizuálů mají zvýraznit změnu příspěvků mezi dvěma obdobími.Three of those visuals are intended to highlight the change in contribution between the two periods. Příkladem je vysvětlení růstu mezi 2. a 3. čtvrtletím.For example, for the explanation of the increase from Qtr 2 to Qtr 3. Pásový graf znázorňuje změnu před a po vybraném datovém bodu.The ribbon chart shows change both before and after the selected data point.

Bodový grafThe scatter plot

Malý snímek obrazovky s vybranou ikonou bodového grafu

Vizuál bodového grafu znázorňuje hodnotu míry v prvním období (na ose X) oproti hodnotě míry ve druhém období (na ose Y), a to pro každou hodnotu sloupce (v tomto případě Stát).The scatter plot visual shows the value of the measure in the first period (on the x-axis) against the value of the measure in the second period (on the y-axis), for each value of the column (State in this case). Datové body se nacházejí v zelené oblasti, pokud došlo k nárůstu, a v červené oblasti, pokud došlo k poklesu.Data points are in the green region if they have increased, and in the red region if they have decreased.

Přerušovaná čára znázorňuje nejlepší shodu, přičemž datové body nad touto čarou rostly více než celkový trend a datové body pod touto čarou méně.The dotted line shows the best fit, and data points above this line increased by more than the overall trend, and those below it by less.

Bodové vykreslení s přerušovanou čarou

Datové položky, které nemají v některém období hodnotu, se v bodovém grafu nezobrazují.Data items whose value was blank in either period will not appear on the scatter plot.

100% skládaný sloupcový grafThe 100% stacked column chart

Malý snímek obrazovky s vybranou ikonou sloupcového grafu

Vizuál 100% skládaného sloupcového grafu znázorňuje hodnotu příspěvku k celku (100 %) pro vybraný a předchozí datový bod.The 100% stacked column chart visual shows the value of the contribution to the total (100%), for the selected data point and the previous. Můžete tak vedle sebe porovnat příspěvek jednotlivých datových bodů.This allows side-by-side comparison of the contribution for each data point. V tomto příkladu zobrazují popisky skutečný příspěvek vybrané hodnoty pro Texas.In this example, the tooltips show the actual contribution for the selected value of Texas. Protože je seznam států dlouhý, pomohou vám popisky zobrazit podrobnosti.Because the list of states is long, tooltips help you see the details. Díky popiskům vidíme, že Texas přispěl k celkovému počtu jednotek zhruba stejným procentem (31 % a 32 %), ale skutečný počet jednotek se snížil z 89 na 71.By using the tooltips, we see that Texas contributed about the same percent to the total units (31% and 32%), but the actual number of total units decreased from 89 to 71. Uvědomte si, že osa Y je procento, nikoli celek, a každý pruh sloupce je procento, nikoli hodnota.Remember, the Y axis is a percentage, not a total, and each column band is a percentage, not a value.

100% skládaný sloupcový graf

Pásový grafThe ribbon chart

Malý snímek obrazovky s vybranou ikonou pásového grafu

Vizuál pásového grafu znázorňuje hodnotu míry předtím a potom.The ribbon chart visual shows the value of the measure before and after. Je zvláště vhodný k zobrazení změn v příspěvcích, pokud se změnilo pořadí přispěvatelů (například stát LA se z druhého místa propadl na jedenácté).It's particularly useful in showing the changes in contributions when the ordering of contributors changed (for example, LA dropped from number two contributor to number eleven). I když je stát TX vyjádřený širokým pásem nahoře, což značí, že jde o nejvýznamnějšího přispěvatele předtím a potom, pokles ukazuje, že hodnota tohoto příspěvku klesla jak během vybraného období, tak potom.And, though TX is represented by a wide ribbon at the top signifying that it is the most significant contributor before and after, the drop shows that the value of the contribution dropped both during the selected period and after.

Pásový graf

Vodopádový grafThe waterfall chart

Malý snímek obrazovky s vybranou ikonou vodopádového grafu

Čtvrtým vizuálem je vodopádový graf, který zobrazuje skutečné nárůsty a poklesy mezi obdobími.The fourth visual is a waterfall chart, showing actual increases or decreases between the periods. Tento vizuál jasně ukazuje jednoho významného přispěvatele poklesu za červen 2014 – v tomto případě Stát.This visual clearly shows one significant contributor to the decrease for June 2014 -- in this case, State. Z detailů vlivu Státu na celkový počet jednotek vyplývá, že nejvýznamnější roli hrály poklesy ve státech Louisiana, Texas a Colorado.And the particulars of State's influence on total units are that declines in Louisiana, Texas, and Colorado played the most significant role.

Vodopádový graf

Důležité informace a omezeníConsiderations and limitations

Tyto přehledy jsou založené na změně oproti předchozímu datovému bodu, a proto nejsou dostupné, když ve vizuálu vyberete první datový bod řady.Since these insights are based on the change from the previous data point, they aren't available when you select the first data point in a visual.

Funkce Analyzovat není dostupná pro všechny typy vizuálů.Analyze is not available for all visual types.

V následujícím seznamu jsou scénáře, které funkce Analyzovat – vysvětlení zvýšení/snížení/rozdílu v současnosti nepodporuje:The following list is the collection of currently unsupported scenarios for Analyze - explain the increase/decrease/difference:

  • Filtry nejlepších položekTopN filters
  • Filtry pro zahrnutí a vyloučeníInclude/exclude filters
  • Filtry měrMeasure filters
  • Nečíselné míryNon-numeric measures
  • Použití volby Zobrazit hodnoty jakoUse of "Show value as"
  • Filtrované hodnoty jsou výpočty na úrovni vizuálu s použitým určitým filtrem, například celkové tržby ve Francii (Total Sales for France), které se používají v některých vizuálech vytvořených funkcí Přehledy.Filtered measures - filtered measures are visual level calculations with a specific filter applied (for example, Total Sales for France), and are used on some of the visuals created by the insights feature
  • Sloupce na ose X zařazené do kategorií, pokud nedefinují řazení podle skalárního sloupce.Categorical columns on X-axis unless it defines a sort by column that is scalar. Pokud používáte hierarchii, musí všechny sloupce v aktivní hierarchii odpovídat této podmínce.If using a hierarchy, then every column in the active hierarchy has to match this condition

Další krokyNext steps

Vodopádové grafy Waterfall charts
Bodové grafy Scatter charts
Sloupcové grafy Column charts
Pásové grafyRibbon charts