Aplikace v Power BIApps in Power BI

PLATÍ PRO: Platí pro.Služba Power BI pro podnikové uživatele Neplatí pro.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Neplatí pro.Power BI Desktop Platí pro.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Power BI dostává nový vzhled a některé obrázky v dokumentaci nemusí souhlasit s tím, co v této službě vidíte.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Přečtěte si více o novém vzhledu a vyzkoušejte si ho sami.Learn more about the new look and try it for yourself.

Co je aplikace Power BI?What is a Power BI app?

Aplikace je typ obsahu Power BI, který na jednom místě kombinuje související řídicí panely a sestavy.An app is a Power BI content type that combines related dashboards and reports, all in one place. Aplikace může mít jeden nebo více řídicích panelů a jednu nebo více sestav – vše spojené dohromady.An app can have one or more dashboards and one or more reports, all bundled together. Aplikace vytvářejí návrháři Power BI, kteří distribuují a sdílejí aplikace se svými spolupracovníky.Apps are created by Power BI designers who distribute and share the apps with their colleagues. Existují různé způsoby, jak návrháři můžou sdílet aplikaci.There are many different ways a designer can share an app. Další informace najdete v následujícím oddílu Získání nové aplikace .To learn more, see the Get a new app section, below.

Návrháři a uživatelé aplikacíApp designers and app users

V závislosti na vaší roli můžete být tím, kdo aplikace vytváří pro vlastní potřebu nebo za účelem jejich sdílení s kolegy ( návrhářem ).Depending on your role, you may be someone who creates apps ( designer ) for your own use or to share with colleagues. Nebo můžete být ten, kdo dostává a stahuje aplikace vytvořené jinými návrháři ( firemní uživatel ).Or, you may be someone who receives and downloads apps ( business user ) created by others. Tento článek je pro firemní uživatele .This article is for business users .

K zobrazení a otevření aplikace potřebujete určitá oprávnění.Seeing and opening an app require certain permissions. Příjemce buď musí mít licenci Power BI Pro, nebo musí být aplikace sdílena s příjemcem v určitém typu cloudového úložiště, které se nazývá kapacita Premium .The recipient must either have a Power BI Pro license or the app must be shared with the recipient in a special type of cloud storage called Premium capacity . Další informace o licencích a kapacitě Premium najdete v tématu o licencích ke službě Power BI.To learn more about licenses and Premium capacity, see Licensing for the Power BI service.

Výhody aplikacíAdvantages of apps

Aplikace představují jednoduchý způsob, jak můžou návrháři sdílet najednou různé typy obsahu.Apps are an easy way for designers to share different types of content at one time. Návrháři aplikací vytvářejí řídicí panely a sestavy a seskupují je dohromady do aplikace.App designers create the dashboards and reports and bundle them together into an app. Návrháři pak sdílejí nebo publikují aplikaci v místě, kde k ní jako firemní uživatel máte přístup.The designers then share or publish the app to a location where you, the business user , can access it. Protože související řídicí panely a sestavy jsou seskupeny dohromady, můžete je snadněji najít a nainstalovat jak ve službě Power BI (https://powerbi.com), tak v mobilním zařízení.Because related dashboards and reports are bundled together, it's easier for you to find and install in both the Power BI service (https://powerbi.com) and on your mobile device. Po nainstalování aplikace si nemusíte pamatovat názvy nejrůznějších řídicích panelů nebo sestav, protože je máte všechny pohromadě v jedné aplikaci, v prohlížeči nebo na mobilním zařízení.After you install an app, you don't have to remember the names of a lot of different dashboards or reports because they're all together in one app, in your browser or on your mobile device.

Když autor aplikace vydá aktualizaci, buď dostanete oznámení, nebo se změny projeví automaticky.With apps, whenever the app author releases updates, you either get a notification or you automatically see the changes. Autor také určuje naplánované aktualizace dat, takže obavy o aktuálnost dat můžete pustit z hlavy.The author also controls how often the data is scheduled to refresh, so you don't need to worry about keeping it up to date.

Získání nové aplikaceGet a new app

Novou aplikaci můžete získat několika různými způsoby.There are several different ways to get a new app. Aplikace můžete hledat, nalézat a instalovat a návrháři aplikací je s vámi můžou sdílet.You can search, find, and install apps and app designers can share apps with you.

Vyhledání a instalace aplikací z marketplace aplikací Power BIFind and install apps from the Power BI apps marketplace

Jednou z možností, jak hledat aplikace, je vybrat na obrazovce Power BI Aplikace možnost Získat aplikace .One way to find apps is to select Get app from the Power BI Apps screen.

Snímek obrazovky Aplikace zobrazující ikonu Získat aplikace

Procházejte seznam aplikací na marketplace aplikací Power BI, až najdete tu, kterou chcete nainstalovat.Browse through the list of apps in the Power BI apps marketplace until you find one to install. Volte z Organizačních aplikací , které jsou k dispozici pouze lidem ve vaší společnosti, nebo z Aplikací šablony , které publikuje Microsoft a komunita pro všechny uživatele Power BI.Choose from Organizational apps , which are only available to people in your company, or Template apps , which are published by Microsoft and the community for any Power BI user to install.

Marketplace aplikací Power BI

Je několik dalších způsobů, jak můžete získat aplikace.There are a few other ways to get apps. Některé z nich jsou uvedené níže.Some of these ways are listed below. Podrobné pokyny ke získání a prozkoumání aplikace ale najdete v článku Otevření a používání aplikací.But for detailed step-by-step instructions for getting and exploring an app, see Open and interact with an app.

  • Návrhář aplikace může aplikaci automaticky nainstalovat do vašeho účtu Power BI. Až příště službu Power BI otevřete, uvidíte novou aplikaci ve svém seznamu obsahu Aplikace .The app designer can install the app automatically in your Power BI account, and the next time you open the Power BI service, you'll see the new app in your Apps content list.
  • Návrhář aplikace vám může e-mailem poslat přímý odkaz na aplikaci.The app designer can email you a direct link to an app. Když tento odkaz vyberete, otevře se aplikace ve službě Power BI.Selecting the link opens the app in the Power BI service.
  • V Power BI na mobilním zařízení můžete aplikace instalovat pouze prostřednictvím přímého odkazu, marketplace aplikací použít nelze.In Power BI on your mobile device, you can only install an app from a direct link, and not from the apps marketplace. Pokud autor nainstaluje aplikaci automaticky, zobrazí se ve vašem seznamu aplikací.If the app author installs the app automatically, you'll see it in your list of apps.

Vaše aplikace jsou uspořádány v seznamu obsahu Aplikace .Your apps are organized in the Apps content list. Pokud je chcete zobrazit, stačí vybrat možnost Aplikace .Just select Apps to display your apps. Najetím myši na aplikaci zobrazíte datum poslední aktualizace a vlastníka.Hover over an app to see the last updated date and the owner.

Aplikace v Power BI

Další krokyNext steps