Co jsou záložky?What are bookmarks?

PLATÍ PRO: Platí pro.Služba Power BI pro podnikové uživatele Neplatí pro.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Neplatí pro.Power BI Desktop Závisí na licenci.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Depends on license.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Power BI dostává nový vzhled a některé obrázky v dokumentaci nemusí souhlasit s tím, co v této službě vidíte.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Přečtěte si více o novém vzhledu a vyzkoušejte si ho sami.Learn more about the new look and try it for yourself.

Záložky zachytí aktuálně nakonfigurované zobrazení stránky sestavy, včetně filtrů, průřezů a stavu vizuálů.Bookmarks capture the currently configured view of a report page, including filters, slicers, and the state of visuals. Když vyberete záložku, Power BI přejde zpět do tohoto zobrazení.When you select a bookmark, Power BI takes you back to that view. Existují dva typy záložek – ty, které vytvoříte sami, a které jsou vytvořeny návrháři sestav.There are two types of bookmarks - those you create yourself and those created by report designers. Každý uživatel Power BI může vytvářet osobní záložky.Any Power BI user can create personal bookmarks. Možnost používat záložky vytvořené jinými uživateli ale vyžaduje licenci Power BI Pro nebo Premium.However, the ability to use bookmarks created by others requires a Power BI Pro or Premium license. Jakou licenci mám?Which license do I have?

Použití záložek ke sdílení přehledů a sestavení příběhů v Power BIUse bookmarks to share insights and build stories in Power BI

Záložky mají spoustu využití.There are many uses for bookmarks. Řekněme, že jste narazili na zajímavý přehled a chcete ho zachovat – vytvořte si záložku, abyste se k němu mohli později vrátit.Say you discover an interesting insight and want to preserve it -- create a bookmark so you can return later. Když potřebujete přerušit práci a chcete zachovat aktuální stav, vytvoříte si záložku.Need to leave and want to preserve your current work, create a bookmark. Můžete dokonce nastavit záložku jako výchozí zobrazení sestavy, takže pokaždé, když se vrátíte, se toto zobrazení stránky sestavy otevře jako první.You can even make a bookmark your default view of the report, so each time you return, that view of the report page opens first.

Můžete také vytvořit kolekci záložek, uspořádat je v požadovaném pořadí a následně pak v prezentaci procházet jednotlivé záložky, abyste vypíchli řadu přehledů, které sdělí vše podstatné.You can also create a collection of bookmarks, arrange them in the order you want, and subsequently step through each bookmark in a presentation to highlight a series of insights that tell a story.

Zobrazení podokna záložek tím, že ho vyberete z pásu karet

Otevření záložekOpen bookmarks

Pokud chcete otevřít podokno Záložky, vyberte na řádku nabídek Záložky > Zobrazit další záložky.To open the Bookmarks pane, select Bookmarks > Show more bookmarks from the menu bar.

Snímek obrazovky s plátnem sestavy a otevřeným podoknem Záložky

Pokud se chcete vrátit k původně publikované verzi sestavy, vyberte ikonu Resetovat.To return to the original published view of the report, select the reset icon.

Snímek obrazovky s vybranou ikonou vrácení

Záložky sestavyReport bookmarks

Pokud návrhář sestavy do ní přidal záložky sestavy, najdete je pod nadpisem Záložky sestavy.If the report designer included report bookmarks, you'll find them under the Report bookmarks heading. Na této stránce sestavy jsou čtyři záložky: B1, B2, VanArsdel YTD a All YTD (Vše za letošní rok).This report page has four bookmarks: B1, B2, VanArsdel YTD, and All YTD. Teď je vybraná možnost All YTD (Vše za letošní rok).All YTD is currently selected.

Poznámka

Pro zobrazení sdílených sestav budete potřebovat Power BI Pro nebo Premium.You will need Power BI Pro or Premium to view shared reports.

Zobrazení Záložek sestavy

Vyberte záložku, na jejíž zobrazení chcete změnit sestavu.Select a bookmark to change to that report view.

Video znázorňující vybírání záložek sestavy

Osobní záložkyPersonal bookmarks

Pokud můžete sestavu zobrazit, můžete také přidat osobní záložky.If you can view a report, then you can also add personal bookmarks. Když vytvoříte záložku, uloží se s ní tyto prvky:When you create a bookmark, the following elements are saved with the bookmark:

 • Aktuální stránkaThe current page
 • FiltryFilters
 • Průřezy včetně typu průřezu (například seznam nebo rozevírací seznam) a stavu průřezuSlicers, including slicer type (for example, dropdown or list) and slicer state
 • Stav výběru vizuálů (jako jsou filtry křížového zvýraznění)Visual selection state (such as cross-highlight filters)
 • Pořadí řazeníSort order
 • Umístění podrobnostíDrill location
 • Viditelnost (objektu, pomocí podokna Výběr)Visibility (of an object, using the Selection pane)
 • Režimy detailního zobrazení nebo Spotlightu jakéhokoliv viditelného objektuThe focus or Spotlight modes of any visible object

Nakonfigurujte stránku sestavy tak, jak chcete, aby se zobrazila na záložce.Configure a report page the way you want it to appear in the bookmark. V tomto příkladu:In this example:

 1. V podokně Filtry jsme změnili stávající filtr kalendářního data.We've changed the existing Date filter on the Filters pane,
 2. V podokně Filtry jsme změnili stávající filtr oblastí.changed the existing Regions filter on the Filters pane, and
 3. Ve vizuálu prstencového grafu jsme vybrali datové body, které křížově filtrují a zvýrazňují plátno sestavy.and selected a data points on the doughnut chart visual to cross-filter and cross-highlight the report canvas.

Jakmile máte stránku sestavy a vizuály uspořádané tak, jak chcete, vyberte Přidat z podokna Záložky a přidejte záložku.Once your report page and visuals are arranged how you want them, select Add from the Bookmarks pane to add a bookmark.

Přidání Osobních záložek

Power BI vytvoří osobní záložku a dá jí obecný název nebo název, který zadáte vy.Power BI creates a personal bookmark and gives it a generic name or a name you enter. Záložku můžete přejmenovat, odstranit nebo aktualizovat, když vyberete tři tečky vedle názvu záložky a poté vyberete akci z nabídky, která se zobrazí.You can rename, delete, or update your bookmark by selecting the ellipses next to the bookmark's name, then selecting an action from the menu that appears.

Jakmile máte záložku, můžete ji zobrazit, když ji vyberete v podokně Záložky.Once you have a bookmark, display it by selecting the bookmark in the Bookmarks pane.

Zobrazení určité záložky tím, že ji vyberete

Záložky jako prezentaceBookmarks as a slide show

Pokud chcete prezentovat nebo zobrazit záložky v pořadí, zvolte Zobrazení v podokně Záložky a začněte prezentaci.To present or view bookmarks, in order, select View from the Bookmarks pane to begin a slideshow.

V režimu Zobrazení existuje několik zajímavých funkcí:When in View mode, there are a few features to notice:

 • Název záložky se zobrazí v záhlaví okna záložky, který je v dolní části plátna.The name of the bookmark appears in the bookmark title bar, which appears at the bottom of the canvas.
 • Záhlaví záložky má šipky, které umožňují přesun na další nebo předchozí záložku.The bookmark title bar has arrows that let you move to the next or previous bookmark.
 • Režim Zobrazení můžete ukončit tlačítkem Ukončit z podokna Záložky nebo tlačítkem X v záhlaví záložky.You can exit View mode by selecting Exit from the Bookmarks pane or by selecting the X found in the bookmark title bar.

Prezentace se záložkami

Až budete v režimu Zobrazení, můžete zavřít podokno Záložky (kliknutím na křížek v tomto podokně), abyste měli více místa pro prezentaci.When you're in View mode, you can close the Bookmarks pane (by clicking the X on that pane) to provide more space for your presentation. A v režimu Zobrazení jsou všechny vizuály interaktivní a dostupné pro křížové zvýraznění, stejně jako by byly při práci s nimi.And, while in View mode, all visuals are interactive and available for cross-highlighting, just as they would otherwise be when interacting with them.

Omezení a důležité informaceLimitations and considerations

V této verzi záložek platí některá omezení a jsou zde některé skutečnosti, které je potřeba mít na paměti.In this release of bookmarks, there are a few limitations and considerations to keep in mind.

 • Většina vizuálů Power BI by měla se záložkami dobře spolupracovat.Most Power BI visuals should work well with bookmarking. Pokud narazíte na potíže se záložkami a vizuálem Power BI, kontaktujte autora tohoto vizuálu Power BI a požádejte ho o přidání podpory záložek.If you run into trouble with bookmarking and a Power BI visual, contact the creator of that Power BI visual and ask them to add support for bookmarks to their visual.
 • Pokud přidáte vizuál na stránku sestavy po vytvoření záložky, bude zobrazený ve svém výchozím stavu.If you add a visual on a report page after creating a bookmark, the visual will be displayed in its default state. To také znamená, že pokud dáte průřez do stránky, kde jste dříve vytvořili záložky, bude průřez ve svém výchozím stavu.This also means that if you introduce a slicer into a page where you previously created bookmarks, the slicer will behave in its default state.
 • Obecně platí, že vaše záložky nebudou ovlivněny, pokud návrhář sestav aktualizuje nebo znovu publikuje sestavu.Generally, your bookmarks will not be affected if the report designer updates or republishes the report. Pokud však návrhář provede v sestavě významné změny, jako je například odebrání polí používaných záložkou, zobrazí se vám při příštím pokusu o otevření této záložky chybová zpráva.However, if the designer makes major changes to the report, such as removing fields used by a bookmark, then you will receive an error message the next time you attempt to open that bookmark.