Změna řazení grafu v sestavě Power BIChange how a chart is sorted in a Power BI report

PLATÍ PRO: Pro toto platí.Služba Power BI pro firemní uživatele Pro toto neplatí.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Pro toto neplatí.Power BI Desktop Pro toto neplatí.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium.APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Důležité

Tento článek je určen uživatelům Power BI, kteří nemají oprávnění k úpravám sestavy nebo datové sady a kteří pracují jen v online verzi Power BI (službě Power BI). Pokud jste návrhář, správce nebo vlastník sestavy, možná zde nenajdete všechny potřebné informace. Namísto toho si přečtěte článek Řazení podle sloupce v Power BI Desktopu .This article is intended for Power BI users who do not have edit permissions to the report or dataset and who only work in the online version of Power BI (the Power BI service). If you are a report designer or administrator or owner, this article may not have all the information you need. Instead, please read Sort by column in Power BI Desktop.

Ve službě Power BI můžete měnit vzhled vizuálů tím, že je seřadíte podle různých datových polí.In the Power BI service, you can change how a visual looks by sorting it by different data fields. Změnou způsobu řazení vizuálu můžete zvýraznit informace, které chcete sdělit.By changing how you sort a visual, you can highlight the information you want to convey. Ať jsou používaná data číselná (například údaje o prodeji) nebo textová (například názvy států), můžete vizuály vždy seřadit tak, jak potřebujete.Whether you're using numeric data (such as sales figures) or text data (such as state names), you can sort your visuals as desired. Power BI nabízí pro řazení velkou flexibilitu a rychlé nabídky.Power BI provides lots of flexibility for sorting, and quick menus for you to use.

Na řídicím panelu nelze vizuály seřadit.Visuals on a dashboard cannot be sorted. Ale v sestavě Power BI můžete k řazení většiny vizuálů použít jedno nebo i dvě pole najednou.But in a Power BI report, you can sort most visuals by one, and sometimes two, fields at a time. U určitých typů vizuálů není řazení k dispozici vůbec: jedná se o stromové mapy, měřidla, mapy a další.For certain types of visuals, sorting is not available at all: tree maps, gauges, maps, etc.

ZačínámeGet started

Začněte tím, že otevřete vámi vytvořenou sestavu nebo jinou sestavu, kterou s vámi někdo sdílel.To get started, open any report that you have created or that has been shared with you. Vyberte vizuál (který se dá řadit) a zvolte Další akce (...). Existují tři možnosti řazení: Seřadit sestupně, Seřadit vzestupně a Řadit podle.Select a visual (that can be sorted) and choose More actions (...). There are three options for sorting: Sort descending, Sort ascending, and Sort by.

Pruhový graf seřazený abecedně podle osy Y

Řazení podle abecedy nebo číselSort alphabetically or numerically

Vizuály můžete řadit podle abecedy podle názvů kategorií ve vizuálu nebo podle číselných hodnot jednotlivých kategorií.Visuals can be sorted alphabetically by the names of the categories in the visual, or by the numeric values of each category. Tento graf je například seřazený abecedně podle kategorie Název obchodu na ose X.For example, this chart is sorted alphabetically by the X-axis category store Name.

Pruhový graf seřazený abecedně podle osy X

Pokud chcete změnit řazení z kategorie (název obchodu) na hodnotu (tržby na čtvereční stopu), vyberte Další možnosti (...) a zvolte Řadit podle.To change the sort from a category (store name) to a value (sales per square feet), select More actions (...) and choose Sort by. Vyberte číselnou hodnotu použitou ve vizuálu.Select a numeric value used in the visual. V tomto příkladu jsme vybrali Sales Per Sq Ft.In this example, we've selected Sales Per Sq Ft.

Snímek obrazovky znázorňující výběr možnosti Řadit podle a hodnotu

V případě potřeby změňte pořadí řazení na vzestupné nebo sestupné.If necessary, change the sort order between ascending and descending. Znovu vyberte Další možnosti (...) a zvolte Seřadit sestupně nebo Seřadit vzestupně.Select More actions (...) again and choose Sort descending or Sort ascending. Pole, které se používá k řazení, je označené tučným písmem a žlutým pruhem.The field that is being used to sort is in bold and has a yellow bar.

Video zobrazující výběr možnosti Seřadit podle a následně Vzestupně a Sestupně

Poznámka

Ne všechny vizuály jde seřadit.Not all visuals can be sorted. Nejde seřadit například následující vizuály: stromovou mapu, mapu, kartogram, bodový graf, měřidlo, kartu, kartu, vodopád.For example, the following visuals cannot be sorted: treemap, map, filled map, scatter, gauge, card, waterfall.

Řazení podle více sloupcůSorting by multiple columns

Data v této tabulce jsou seřazena podle sloupce Number of customers (Počet zákazníků).The data in this table is sorted by Number of customers. Poznáme to podle malé šipky pod slovem Number (Počet).We know this because of the small arrow beneath the word Number. Šipka směřuje dolů, což znamená, že sloupec je seřazen v sestupném pořadí.The arrow is pointing down which means the column is being sorted in descending order.

Snímek obrazovky zobrazující první sloupec použitý pro řazení

Pokud chcete do pořadí řazení přidat další sloupce, stiskněte Shift a klikněte na záhlaví sloupce, který chcete přidat jako další do pořadí řazení.To add more columns to the sort order, Shift + click the column header you would like to add next in the sort order. Pokud například kliknete na sloupec Number of customers (Počet zákazníků), stisknete Shift a kliknete na sloupec Total revenue (Celkový výnos), tabulka se seřadí nejprve podle počtu zákazníků a potom podle výnosu.For example, if you click Number of customers and then Shift + click Total revenue, then the table is sorted first by customers, then by revenue. Červený obrys znázorňuje oblasti, kde se pořadí řazení změnilo.The red outline show areas where sort order changed.

Snímek obrazovky zobrazující druhý sloupec použitý pro řazení

Pokud podruhé stisknete Shift a kliknete na stejný sloupec, změní se směr jeho řazení (vzestupně, sestupně).If you Shift + click a second time on the same column, this will change the sort direction (ascending, descending) for that column. Pokud navíc stisknete Shift a kliknete na sloupec, který jste dříve přidali do pořadí řazení, přesunete daný sloupec za pořadí řazení.Furthermore, if you Shift + click a column you have previously added to the sort order, this will move that column to the back of the sort order.

Uložení změněného pořadí řazeníSaving changes you make to sort order

Sestavy Power BI si uchovávají filtry, průřezy, řazení a další změny zobrazených dat i tehdy, když pracujete v zobrazení pro čtení.Power BI reports retain the filters, slicers, sorting, and other data view changes that you make -- even if you're working in Reading view. Takže když sestavu opustíte a později se k ní vrátíte, změny řazení se uloží.So, if you navigate away from a report, and return later, your sorting changes are saved. Pokud chcete změny vrátit zpět do původního nastavení od návrháře sestavy, vyberte na horním řádku nabídek Obnovit výchozí.If you want to revert your changes back to the report designer's settings, select Reset to default from the upper menu bar.

Trvalé řazení

Pokud je tlačítko Obnovit výchozí zašedlé, znamená to, že návrhář sestavy ukládání změn zakázal.If however, the Reset to default button is greyed out, that means the report designer has disabled the ability to save (persist) your changes.

Co je potřeba vzít v úvahu a jak řešit potížeConsiderations and troubleshooting

Řazení pomocí jiných kritériíSorting using other criteria

Občas můžete chtít vizuál seřadit pomocí jiného pole (které v něm není obsažené) nebo jiného kritéria.Sometimes, you want to sort your visual using a different field (that isn't included in the visual) or other criteria. Můžete například chtít řadit podle měsíce v sekvenčním pořadí (a nikoli v abecedním pořadí) nebo můžete chtít řadit podle celých čísel a nikoli číslic (například 0, 1, 9, 20 a nikoli 0, 1, 20, 9).For example, you might want to sort by month in sequential order (and not in alphabetical order) or you might want to sort by entire numbers instead of by digit (example, 0, 1, 9, 20 and not 0, 1, 20, 9).

Tyto změny může provést pouze osoba, která sestavu navrhla.Only the person who designed the report can make these changes for you. Kontaktní informace na návrháře najdete tak, že vyberete název sestavy z řádku záhlaví.Contact information for the designer can be found by selecting the report name from the header bar.

Rozevírací seznam zobrazující kontaktní informace

Pokud jste návrhář a máte oprávnění k úpravám obsahu, najdete informace o aktualizaci datové sady a povolení tohoto typu řazení v tématu Řazení podle sloupce v Power BI Desktopu.If you are a designer and have edit permissions to the content, read Sort by column in Power BI Desktop to learn how to update the dataset and enable this type of sorting.

Další krokyNext steps

Další informace o vizualizacích v sestavách Power BIMore about Visualizations in Power BI reports.

Power BI – základní přehledPower BI - Basic Concepts