Rychlý start – Navigace ve službě Power BIQuickstart - Getting around in Power BI service

Poznámka

Power BI dostává nový vzhled a některé obrázky v dokumentaci nemusí souhlasit s tím, co v této službě vidíte.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Přečtěte si více o novém vzhledu a vyzkoušejte si ho sami.Learn more about the new look and try it for yourself.

Teď, když už znáte základy Power BI, se rozhlédneme po službě Power BI.Now that you know the basics of Power BI, let's take a look around the Power BI service. Jak už bylo zmíněno dříve, někdo ve vašem týmu mohl v Power BI Desktopu strávit všechen svůj čas kombinováním dat a vytvářením sestav pro ostatní.As mentioned earlier, someone on your team might spend all of their time in Power BI Desktop, combining data and creating reports for others. Vy jste ale na druhou stranou mohli strávit všechen svůj čas ve službě Power BI prohlížením obsahu, který vytvořili ostatní, a interakcí s ním (užíváním prostředí).But you, on the other hand, might spend all of your time in the Power BI service, viewing and interacting with content created by others (consuming experience). V tomto rychlém startu naimportujete ukázková data a použijete je k tomu, abyste se naučili orientovat ve službě Power BI.In this quickstart you'll be importing sample data and using that data to learn your way around the Power BI service.

Co budete potřebovatPrerequisites

Otevřete službu Power BI.Open the Power BI service

Otevřete službu Power BI (app.powerbi.com) a přejděte na stránku Domů.To begin, open the Power BI service (app.powerbi.com) and navigate to Home.

 1. Pokud je levé navigační podokno sbalené, vyberte ikonu navigačního podoknaIf the left navigation pane is collapsed, select the nav pane icon Ikona se 3 vodorovnými čárami ji rozbalte.to expand it.

 2. Vyberte Domů – pokud už není tato stránka otevřená.Select Home if it's not already open.

 3. Získejte ukázková data.Get sample data. Pro naši prohlídku službou Power BI si stáhneme ukázková data.We'll grab some sample data to use for our tour of Power BI service. K prozkoumání nabízíme mnoho typů ukázkových dat. Tentokrát použijeme data o prodeji a marketingu.There are all types of sample data we provide for you to explore, and this time we'll use the data about marketing and sales.

  Abyste mohli pokračovat, nainstalujte si podle těchto pokynů aplikaci Ukázka prodeje a marketingu.To follow along, use these instructions to install the Sales and marketing sample app.

 4. Po instalaci aplikace vyberte v podokně navigace možnost Aplikace.After the app is installed, from the nav pane, select Apps.

  Snímek obrazovky s domovskou obrazovku Power B I s uvítací zprávou

 5. Na obrazovce Aplikace vyberte aplikaci Ukázka prodeje a marketingu.On the Apps screen, select the Sales and Marketing sample app.

  Snímek obrazovky Aplikací Power B I s aplikací nazvanou Ukázka prodeje a marketingu.

 6. Vyberte Prozkoumat aplikaci.Select Explore app.

  Výběr ukázky

 7. Služba Power BI otevře řídicí panel aplikace.The Power BI service opens the app's dashboard. Rozdíl mezi službou Power BI a aplikací Power BI Desktop je právě v řídicích panelech.Dashboards are something that differentiates the Power BI service from Power BI Desktop. Ukázka také obsahuje sestavu a datovou sadu.The sample also includes a report and a dataset.

  Zobrazení řídicího panelu

  Pro vás jako běžného uživatele nezahrnuje většina aplikací přímý přístup k podkladovým datovým sadám.As a consumer, most apps that you receive won't include direct access to the underlying datasets. Protože jsou ale ukázky Power BI vytvořené pro všechny zákazníky Power BI, jsou v nich datové sady zahrnuty.Because the Power BI samples are created for all Power BI customers, datasets are included. Vaši kolegové návrháři se na datových sadách učí vytvářet nové řídicí panely a sestavy.Your designer colleagues use the datasets to learn how to create new dashboards and reports.

Zobrazení obsahu (řídicí panely a sestavy)View content (dashboards and reports)

Nejdřív si ukážeme, jak je uspořádaný základní obsah (řídicí panely, sestavy, aplikace).Let's start by looking at how the basic content (dashboards, reports, apps) is organized. Obsah se zobrazí v kontextu pracovního prostoru.Content is displayed within the context of a workspace. Každý běžný uživatel má alespoň jeden pracovní prostor – ten se nazývá Můj pracovní prostor.Every consumer has at least one workspace, and it's called My workspace. Pokaždé, když nainstalujete aplikaci, vytvoří se pro tuto aplikaci pracovní prostor.Each time you install an app, a workspace is created for that app. Protože jsme nainstalovali aplikaci Ukázka prodeje a marketingu, máme teď dva pracovní prostory.Since we installed the Sales and Marketing sample app, we now have two workspaces.

Přesvědčit se můžete tak, že v levém navigačním podokně vyberete Pracovní prostory.Check it out for yourself by selecting Workspaces from the left nav.

Moje pracovní prostoryMy Workspaces

V pracovním prostoru Můj pracovní prostor se ukládá veškerý obsah, který vlastníte a vytvoříte.My Workspace stores all the content that you own and create. Můžete ho chápat jako svůj osobní izolovaný prostor nebo pracovní oblast pro vlastní obsah.Think of it as your personal sandbox or work area for your own content. Mnoho běžných uživatelů Power BI má Můj pracovní prostor prázdný, protože nevytvářejí nový obsah.For many Power BI consumers, My workspace remains empty because your job doesn't involve creating new content. Běžní uživatelé (jak z názvu plyne) užívají data vytvořená jinými lidmi a činí na základě těchto dat obchodní rozhodnutí.Consumers, by definition, consume data created by others and use that data to make business decisions. Pokud budete chtít obsah vytvářet, přečtěte si místo tohoto článku články o Power BI pro tvůrce sestav.If you find that you are creating content, consider reading the Power BI articles for report creators instead.

Pracovní prostor aplikace obsahuje veškerý obsah konkrétní aplikace.App workspaces contain all the content for the specific app. Když návrhář vytváří aplikaci, zkompletuje veškerý obsah, který je nutný pro použití této aplikace.When a designer creates an app, they bundle together all the content that is necessary for that app to be utilized. Vyberte pracovní prostor Prodej a marketing a podívejte se, co návrhář zahrnul do aplikace.Select the Sales and Marketing workspace to see what the designer bundled into the app.

Obrazovka Pracovní prostor aplikace

Pracovní prostor aplikace Prodej a marketing obsahuje jeden řídicí panel, jednu sestavu a jednu datovou sadu.The Sales and Marketing app workspace contains one dashboard, one report, and one dataset. Ne každá aplikace bude obsahovat tyto tři položky obsahu.Not every app will contain these three pieces of content. Aplikace může třeba obsahovat jenom jeden řídicí panel, nebo tři položky z každého typu obsahu nebo dokonce dvacet sestav.An app may contain only one dashboard, or three of each content type, or even twenty reports. Závisí to na tom, co návrhář do aplikace zahrne.It all depends on what the designer includes in the app. Protože aplikace Prodej a marketing je ukázková, obsahuje i datovou sadu.Since the Sales and marketing data is a sample, it does include a dataset. Pracovní prostory aplikací pro běžné uživatele datové sady většinou nezahrnují.But, more commonly, app workspaces for consumers won't include any datasets.

Pracovní prostor je mnohem víc než jenom jednoduchý výpis obsahu.A workspace is much more than a simple listing of content. Na této stránce můžete získat spoustu informací o řídicích panelech a sestavách pracovního prostoru.On this page, you can learn a lot about the workspace's dashboards and reports. Za pár minut můžete identifikovat vlastníka obsahu, datum poslední aktualizace, související obsah a doporučení.Take a few minutes to identify the content owner, last refreshed date, related content, and endorsements. Pokud má pracovní prostor popis, umožní vám lépe porozumět, k čemu je pracovní prostor určený a jak ho můžete využít ke svým obchodním účelům.If the workspace has a description, that description may help you gain a better understanding of the workspace's goals and how you might go about using it for your business purposes. A pokud má pracovní prostor hodně obsahu, můžete pomocí možností hledání a řazení rychle najít, co potřebujete.And, if the workspace has a lot of content, use the search and sort options to find what you need, quickly.

Obrazovka pracovního prostoru aplikace se zobrazenou nabídkou Další akce

Pracovní prostor je také jednou z cest k vašim datům.A workspace is also one of the paths into your data. Řídicí panel nebo sestavu otevřete tak, že je vyberete v seznamu.Open a dashboard or report by selecting it from the list. Řídicí panel nebo sestavu přidáte mezi oblíbené tak, že na ně najedete myší a vyberete ikonu hvězdičky.Favorite a dashboard or report by hovering and selecting the star icon. Pokud vám návrhář dal oprávnění ke sdílení, zobrazí se při najetí myší i tato akce.If the designer gave you sharing permissions, hovering will display that action as well.

Nabídka, která se zobrazí při najetí myší

Otevřete řídicí panel vybráním názvu řídicího panelu.Open the dashboard by selecting the dashboard name.

Otevřený řídicí panel

Přidání řídicího panelu a sestavy mezi oblíbenéFavorite a dashboard and a report

Díky oblíbeným položkám se rychle dostanete k obsahu, který je pro vás nejdůležitější.Favorites lets you quickly access content that is most important to you. Už jste se naučili, jak řídicí panel přidat mezi oblíbené z pracovního prostoru.You just learned how to favorite a dashboard from a workspace. Oblíbené položky můžete vytvářet také přímo z řídicího panelu nebo sestavy.You can also create favorites directly from a dashboard or report.

 1. Při otevřeném řídicím panelu vyberte na řádku nabídek možnost Přidat k oblíbeným.With the dashboard open, select Favorite from the menu bar.

  Přidání k oblíbeným

  Možnost Přidat k oblíbeným se změní na Odebrat z oblíbených a ikona hvězdičky se vybarví žlutě.Favorite changes to Unfavorite and the star icon becomes yellow.

  Odebrání z oblíbených

 2. Když chcete zobrazit seznam veškerého obsahu, který jste přidali k oblíbeným, vyberte v navigačním podokně šipku vpravo od možnosti Oblíbené.To display a list of all the content that you have added as favorites, from the nav pane, select the arrow to the right of Favorites. Navigační podokno je trvalou funkcí služby Power BI, takže máte k tomuto seznamu přístup z libovolného místa ve službě Power BI.Because the nav pane is a permanent feature of Power BI service, you have access to this list from anywhere in the Power BI service.

  Kontextová nabídka Oblíbené

  Tento uživatel Power BI má zatím čtyři oblíbené položky.This Power BI user has four favorites so far. Mezi oblíbené položky mohou patřit řídicí panely, sestavy nebo aplikace.Favorites can be dashboards, reports, or apps.

Další informace najdete v tématu o oblíbených položkách.To learn more, see Favorites

Vyhledání naposledy používaného obsahuLocate your most recent content

 1. Podobně jako u možnosti Oblíbené se k naposledy používanému obsahu ve službě Power BI dostanete rychle odkudkoli tak, že v navigačním podokně vyberete šipku vedle možnosti Poslední.Similar to Favorites, quickly see your most recently accessed content from anywhere in the Power BI service by selecting the arrow next to Recent in the nav pane.

  Kontextová nabídka Poslední

  Z rozevírací nabídky vyberte obsah, který chcete otevřít.From the flyout, select content to open it.

 2. Někdy nechcete poslední obsah jednoduše otevřít, ale chcete si prohlédnout informace nebo provést nějakou jinou akci, jako je zobrazení přehledů nebo export do Excelu.Sometimes you don't want to simply open recent content, but want to view information or take other action, such as viewing Insights, or exporting to Excel. V takových případech otevřete podokno Nedávné vybráním možnosti Poslední nebo vyberte jeho ikonu v navigačním podokně.In cases like these, open the Recents pane by selecting Recent or its icon from the nav pane. V tomto příkladu má uživatel Power BI více než jeden pracovní prostor, takže tento seznam může zahrnovat obsah ze všech pracovních prostorů uživatele.In this example, the Power BI user has more than one workspace, so this list can include content from all of their workspaces.

  Podokno Poslední

Další informace najdete v článku Poslední položky v Power BI.To learn more, see Recents in Power BI

Hledání a řazení obsahuSearch and sort content

Pokud se službou Power BI teprve začínáte, budete mít jen málo obsahu.When you're new to the Power BI service, you'll have only a few pieces of content. Až s vámi ale začnou vaši kolegové obsah sdílet a budete stahovat aplikace, můžou být vaše seznamy obsahu značně dlouhé.But as colleagues begin sharing content with you and you begin downloading apps, you may end up with long lists of content. Pak velmi oceníte funkce vyhledávání a řazení.That's when you'll find searching and sorting extremely helpful.

Hledání je dostupné v téměř každé části služby Power BI.Search is available from almost every part of the Power BI service. Stačí najít vyhledávací pole nebo ikonu lupy pro hledání.Just look for the search box or search magnifying glass icon.
Ikona lupy

Do vyhledávacího pole zadejte celý nebo částečný název řídicího panelu, sestavy, sešitu, aplikace nebo vlastníka.In the Search field, type all or part of the name of a dashboard, report, workbook, app, or owner. Power BI prohledá veškerý váš obsah.Power BI searches all of your content.

Hledání sestavy

Existuje také mnoho způsobů řazení obsahu.There are also many ways to sort content. Najeďte myší na záhlaví sloupců a hledejte šipky, které označují, že sloupec jde seřadit.Hover over column headers and look for arrows indicating that the column can be sorted. Ne všechny sloupce lze seřadit.Not all columns can be sorted.

Šipka vedle záhlaví sloupce Typ

Nebo najděte ovládací prvek pro řazení v pravém horním rohu plátna.Or, look for the sort control near the upper right corner of your canvas. Vyberte, jestli chcete řadit vzestupně nebo sestupně podle data, názvu nebo vlastníka.Select whether to sort ascending or descending by date, name, or owner.

Seřazení obsahu

Další informace najdete v článku Navigace v Power BI: vyhledávání a řazení.To learn more, see Power BI navigation: search and sort

Domovská stránka Power BIPower BI Home

A v tomto rychlém startu skončíme v Power BI tam, kde jsme začali – na stránce Domů.And we'll end this quickstart where we began; Power BI Home.

Plátno domovské stránky

Domovská stránka nabízí nástroje pro vyhledávání a řazení, navigační podokno a plátno s kartami, které můžete vybírat a otevírat tak řídicí panely, sestavy a aplikace.Home brings together the searching and sorting tools, the nav pane, and a canvas with cards that you can select to open your dashboards, reports, and apps. Ze začátku nemusí být na vašem plátně domovské stránky karet mnoho, ale to se změní, když začnete Power BI používat s kolegy.At first, you might not have many cards on your Home canvas, but that will change as you start to use Power BI with your colleagues. Vaše plátno domovské stránky se také aktualizuje o doporučený obsah a výukové materiály.Your Home canvas also updates with recommended content and learning resources.

Další informace najdete v článku o domovské stránce Power BI.For more information, see Power BI Home

Vyčištění prostředkůClean up resources

Pokud chcete, můžete po dokončení tohoto rychlého startu ukázkový řídicí panel, sestavu a datovou sadu odstranit.After you finish this quickstart, you can delete the sample dashboard, report, and dataset, if you wish.

 1. Otevřete službu Power BI (app.powerbi.com) a přihlaste se.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 2. Otevřete domovskou stránku Power BI, posuňte se dolů k části Pracovní prostory a vyberte Prodej a marketing.Open Power BI Home, scroll down to Workspaces and select Sales and marketing.

 3. Najeďte myší na řídicí panel, sestavu nebo datovou sadu a vyberte Další možnosti (...) > Odstranit.Hover over the dashboard, report, or dataset and select More options (...) > Delete. Opakujte to, dokud nebudou všechny tři položky odebrány.Repeat until all three are removed.

  odstranění řídicího panelu

Další krokyNext steps