Stránkované sestavy ve službě Power BIPaginated reports in the Power BI service

PLATÍ PRO: Platí pro:Služba Power BI pro podnikové uživatele Platí pro:Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Neplatí pro:Power BI Desktop Platí pro:Vyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Seznámili jste se se sestavami Power BI, což jsou typy sestav, se kterými nejpravděpodobněji setkáte.You've learned about Power BI reports, and those are the types of report you're most likely to encounter. Sestavy Power BI jsou optimalizované pro zkoumání a interaktivitu.Power BI reports are optimized for exploration and interactivity. Pro sestavu prodejů, kde různí prodejci chtějí rozdělit data ve stejné sestavě pro svou konkrétní oblast/odvětví/zákazníka a vidět, jak se čísla mění, nejlépe poslouží sestava Power BI.A sales report where different salespeople want to slice the data in the same report for their specific region/industry/customer and see how the numbers change would be best served by a Power BI report.

Existuje ale také další typ sestavy, který se nazývá stránkovaná sestava.However, there is another type of report called a paginated report. Příjem a zobrazení stránkovaných sestav vyžaduje licenci Power BI Pro, aby sestavu bylo možné uložit do kapacity Premium.Receiving and viewing paginated reports requires a Power BI Pro license of for the report to be saved in Premium capacity. Další informace o licencíchLearn about licenses.

Identifikace stránkované sestavyIdentify a paginated report

V seznamech obsahu a na domovské cílové stránce můžete stránkované sestavy identifikovat podle jejich ikony Ikona stránkované sestavy.In content lists and on your Home landing page, paginated reports can be identified by their icon paginated report icon. Stránkovanou sestavu vám může někdo nasdílet přímo nebo v rámci aplikace Power BI.A paginated report can be shared with you directly, or as part of a Power BI app. Pokud vám návrhář sestavy dá oprávnění, budete moci stránkovanou sestavu dále sdílet a přihlásit k jejímu odběru sebe i ostatní uživatele.If the report designer gave you permissions, you'll be able to re-share the paginated report and subscribe yourself and others.

Seznam sestav s jednou standardní a jednou stránkovanou sestavou

Co je stránkovaná sestava?What is a paginated report?

Těmto sestavám se říká se jim stránkované, protože jsou formátované tak, aby se dobře vešly na tištěnou stránku.These reports are called paginated because they're formatted to fit well on a printed page. Jednou z výhod těchto sestav je, že zobrazují všechna data v tabulce, i když je tabulka na více stránek.One advantage is that they display all the data in a table, even if the table spans multiple pages. Stránkované sestavy se také někdy označují jako „na pixel přesné“, protože návrhářům sestav umožňují přesně určit rozložení stránky sestavy.Paginated reports are sometimes called "pixel perfect" because report designers control the report page layout exactly.

Stránkované sestavy jsou nejvhodnější pro scénáře, které vyžadují vysoce formátované výstupy s přesností na pixely, optimalizované pro tisk nebo generování PDF.Paginated reports are best for scenarios that require a highly formatted, pixel-perfect output optimized for printing or PDF generation. Dobrým příkladem typu sestavy, kterou by pravděpodobně bylo vhodné vytvořit jako stránkovanou, je výkaz zisků a ztrát.A profit and loss statement is a good example of the type of report you would probably want to see as a paginated report.

Jak stránkované sestavy fungují?How do paginated reports work?

Když návrháři sestavy vytvářejí stránkovanou sestavu, ve skutečnosti vytvářejí definici sestavy.When report designers create a paginated report, they're really creating a report definition. Ta neobsahuje data.It doesn't contain the data. Určuje, kde se mají data získat, která data se mají získat a jak se mají zobrazit.It specifies where to get the data, which data to get, and how to display the data. Při spuštění sestavy procesor sestav vezme definici sestavy, načte data a jejich zkombinováním s rozložením sestavy vygeneruje sestavu.When you run the report, the report processor takes the report definition, retrieves the data, and combines it with the report layout to generate the report. Někdy sestava zobrazuje výchozí data.Sometimes, the report displays default data. V jiných případech musíte zadat parametry, než bude moci sestava zobrazit data.Other times you need to enter parameters before the report can display any data.

Výběrem stránkované sestavy ji otevřete ve službě Power BI.Select a paginated report to open it in the Power BI service. Pokud obsahuje parametry, musíte je před zobrazením sestavy vybrat.If it has parameters, you need to select them before you can view the report.

Parametry sestavy

A to je obvykle celý rozsah interakce – nastavení parametrů.And that's typically the extent of the interaction - setting the parameters. Pokud jste analytikem fakturace, můžete pomocí stránkovaných sestav vytvářet nebo tisknout faktury.If you're a billing analyst, you may use paginated reports to create or print invoices. Pokud jste prodejním manažerem, můžete pomocí stránkovaných sestav zobrazit objednávky podle obchodu nebo prodejce.If you're a sales manager, you may use paginated reports to view orders by store or sales person.

Po výběru parametru Year vygeneruje tato jednoduchá stránkovaná sestava zisk podle roku.This simple paginated report generates profit by year, after you select the Year parameter.

Jednoduchá sestava s jedním parametrem

Ve srovnání se stránkovanými sestavami jsou sestavy Power BI interaktivnější.Compared to paginated reports, Power BI reports are much more interactive. Sestavy Power BI umožňují vytváření sestav ad hoc a podporují další typy vizuálů, včetně vlastních vizuálů.Power BI reports allow for ad hoc reporting, and support many more types of visuals, including custom visuals.

Interakce se stránkovanou sestavouInteract with a paginated report

Způsob interakce se stránkovanou sestavou se od ostatních sestav liší.The way you interact with a paginated report is different from other reports. Sestavu můžete tisknout, přidat ji do záložek, exportovat a komentovat, ale je méně interaktivní.You can do things like print, bookmark, export, and comment, but there is less interactivity. Stránkované sestavy často vyžadují vstup ze strany uživatele, aby se naplnilo plátno sestavy.Often, paginated reports require input from you to populate the report canvas. V jiných případech sestava zobrazí výchozí data a vy musíte zadat parametry, aby se zobrazila jiná data.Other times the report displays default data and you can enter parameters to see different data.

Stránkované sestavy jsou formátovány tak, aby se přizpůsobily stránce a dobře se vytiskly.Paginated reports are formatted to fit well on a page and to print well. To, co vidíte v prohlížeči, se také vytiskne.What you see in the browser is what you see when you print. A navíc, pokud sestava obsahuje dlouhou tabulku, vytiskne se celá tabulka, i když má více stránek.Plus, if the report has a long table, the entire table prints, even if it spans multiple pages.

Stránkované sestavy můžou mít mnoho stránek.Paginated reports can have many pages. Třeba tato sestava má 563 stránek.For example, this report has 563 pages. Každá stránka má přesné rozložení, které odpovídá vždy jedné faktuře s opakovaným záhlavím a zápatím.Each page is laid out exactly, with one page per invoice and repeating headers and footers. Při tisku této sestavy budou faktury odděleny pomocí zalomení stránek.When you print this report, you'll get page breaks between invoices.

První stránka stránkované sestavy pro Tailspin Toys

V této sestavě prodejních objednávek jsou tři parametry: Business type, Reseller a Order number.In this sales order report, there are three parameters: Business type, Reseller, and Order number.

Sestava se třemi parametry

Pokud chcete změnit zobrazované informace, zadejte nové hodnoty tří parametrů a vyberte Zobrazit sestavu.To change the information being displayed, enter new values for the three parameters and select View report. My jsme tady vybrali Specialty bike shop, Alpine Ski House a číslo objednávky SO46085.Here, we've selected Specialty bike shop, Alpine Ski House, and order number SO46085. Výběrem možnosti Zobrazit sestavu se aktualizuje plátno sestavy pomocí této nové prodejní objednávky.Selecting View report refreshes our report canvas with this new sales order.

Změna parametrů

Zobrazí se nová prodejní objednávka s využitím parametrů, které jsme vybrali.The new sales order displays, using the parameters we selected.

Nová prodejní objednávka

Některé stránkované sestavy mají mnoho stránek.Some paginated reports have many pages. K procházení sestavy slouží ovládací prvky stránky.Use the page controls to navigate through the report.

Ovládací prvky stránky

Export stránkované sestavyExport the paginated report

Při exportu stránkovaných sestav máte různé možnosti, včetně PDF, Wordu, XML, PowerPointu a Excelu.You have a variety of options for exporting paginated reports, including PDF, Word, XML, PowerPoint, Excel, and more. Při exportu se zachová maximum formátování.When exporting, as much of the formatting as possible is preserved. Stránkované sestavy exportované do Excelu, Wordu, PowerPointu, MHTML a PDF si například zachovají bezchybné formátování.Paginated reports exported to Excel, Word, PowerPoint, MHTML, and PDF, for example, keep the "pixel perfect" formatting.

Snímek obrazovky znázorňující exportovanou stránkovanou sestavu

Čtyři různé typy exportu

Přihlášení k odběru stránkované sestavySubscribe to the paginated report

Když se přihlásíte k odběru stránkované sestavy, Power BI vám pošle e-mail se sestavou v podobě přílohy.When you subscribe to a paginated report, Power BI sends you an email with the report as an attachment. Při nastavování odběru volíte, jak často chcete e-maily dostávat: denně, týdně, hodinově nebo měsíčně.In setting up your subscription, you choose how often you want to receive the emails: daily, weekly, hourly, or monthly. Odběr obsahuje přílohu ve formátu PDF s výstupem celé sestavy. Příloha může mít velikost až 25 MB.The subscription contains an attachment of the entire report output, up to 25MB in size. Můžete exportovat celou sestavu nebo si předem vybrat parametry.Export the entire report or choose the parameters ahead of time. Zvolte si z mnoha typů příloh, včetně Excelu, PDF, PowerPointu a dalších.Choose from many different attachment types, including Excel, PDF, PowerPoint, and more.

Formáty pro odběr

Co je potřeba vzít v úvahu a jak řešit potížeConsiderations and troubleshooting

  • Stránkovaná sestava se může jevit jako prázdná, dokud nevyberete parametry a nezvolíte Zobrazit sestavu.A paginated report can appear blank until you select parameters and choose View report.

  • Pokud nemáte žádné stránkované sestavy, může být důvodem to, že vám nikdo tento typ sestavy nenasdílel.If you don't have any paginated reports, it could be because nobody has shared this type of report with you. Může to také znamenat, že vám správce systému stránkované sestavy nepovolil.It could also mean that your system administrator hasn't enabled paginated reports for you.

Další krokyNext steps