Přizpůsobení vizuálů v sestavěPersonalize visuals in a report

PLATÍ PRO: anoslužba Power BI pro uživatele neslužba Power BI pro návrháře a vývojáře nePower BI Desktop nevyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: yesPower BI service for consumers noPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop noRequires Pro or Premium license

Je těžké vyrobit jeden vizuál, který vyhovuje všem požadavkům.It's hard to make one visual that satisfies everyone's requirements. Když ale kolega nasdílí sestavu s vámi, možná budete chtít ve vizuálech dělat změny – aniž byste museli svého kolegu žádat, aby změny provedl on.But, when a colleague shares a report with you, you may want to make changes to the visuals -- without having to ask your colleague to make the changes for you.

Možná budete chtít prohodit hodnoty osy, změnit typ vizuálu nebo přidat popisek.Maybe you'd like to swap what's on the axis, change the visual type, or add something to the tooltip. Díky funkci Přizpůsobit tento vizuál provedete změny sami a když budete mít vizuál upravený požadovaným způsobem, uložíte si ho jako záložku, ke které se můžete vrátit.With the Personalize this visual feature, make the changes yourself and when you have the visual the way you want it, save it as a bookmark to come back to. Pro sestavu ani nepotřebujete oprávnění k úpravám.You don't even need edit permission for the report.

Přizpůsobení vizuálu

Co můžete změnitWhat you can change

Tato funkce vám pomůže získat větší přehled, protože umožňuje jednorázově zkoumat vizuály v sestavě Power BI.This feature helps you gain further insights through ad-hoc exploration of visuals on a Power BI report. Tady jsou některé změny, které můžete provést.Here are some of the modifications that you can make. Dostupné možnosti se liší podle typu vizuálu.The available options vary by visual type.

 • Změna typu vizualizaceChange the visualization type
 • Prohození míry nebo dimenzeSwap out a measure or dimension
 • Přidání nebo odebrání legendyAdd or remove a legend
 • Porovnání dvou nebo více měrCompare two or more measures
 • Změna agregací atd.Change aggregations, etc.

Tato funkce uživatelům nabízí nejen nové možnosti průzkumu,Not only does this feature allow for new exploration capabilities. ale také způsob, jak změny zaznamenat a sdílet:It also includes ways for you to capture and share your changes:

 • Zachytávání změnCapture your changes
 • Sdílení změnShare your changes
 • Resetování všech změn v sestavěReset all your changes for a report
 • Resetování všech změn ve vizuáluReset all your changes for a visual
 • Vymazání nedávných změnClear out your recent changes

Přizpůsobení vizuálů ve službě Power BIPersonalize visuals in the Power BI service

Přizpůsobením vizuálu můžete různě zkoumat data a nemusíte přitom opouštět zobrazení sestavy pro čtení.By personalizing a visual, you can explore your data in many ways, without leaving report reading view. Následující příklady ukazují různé způsoby, jak můžete upravit vizualizaci, aby vyhovovala vaším potřebám.The following examples show different ways you can modify a visualization to meet your needs.

 1. Otevřete sestavu ve službě Power BI v zobrazení pro čtení.Open a report in reading view in the Power BI service.

 2. V panelu nabídek vizuálu vyberte ikonu Přizpůsobit tento vizuál Ikona Přizpůsobit tento vizuál.In the menu bar for the visual, select the Personalize this visual Personalize this visual icon icon.

 3. Jestli chcete vymazat některé pole Přizpůsobit, vyberte Další možnosti (...) a zvolte možnost Odebrat pole.To clear any of the Personalize fields, select More options (...) and choose Remove field.

Změna typu vizualizaceChange the visualization type

Myslíte si, že se data budou lépe zobrazovat jako skládaný sloupcový graf?Do you think the data would display better as a Stacked column chart? Změňte Typ vizualizace.Change the Visualization type.

Změna typu vizualizace

Prohození míry nebo dimenzeSwap out a measure or dimension

Pole, které se používá pro osu X, nahraďte tak, že vyberete pole, které chcete nahradit, a pak vyberete jiné pole.Replace the field being used for the X axis by selecting the field that you want to replace, then selecting a different field.

Změna osy

Přidání nebo odebrání legendyAdd or remove a legend

Když přidáte legendu, můžete kategorie vizuálu barevně odlišit.By adding a legend, you can color-code a visual based on a category. V tomto příkladu se používá barevné kódování na základě názvu společnosti.In this example, we're color-coding based on company name.

Přidání nebo odebrání legendy

Porovnání dvou nebo více různých měrCompare two or more different measures

Pokud chcete porovnat hodnoty různých měr nebo chcete vyjádřit jejich kontrast, použijte ikonu + a přidejte do vizuálu více měr.Compare and contrast values for different measures by using the + icon to add multiple measures for a visual. Jestli chcete odebrat míru, vyberte Další možnosti (...) a zvolte Odebrat pole.To remove a measure, select More options (...) and choose Remove field.

Porovnání měr

Změna agregacíChange aggregations

Způsob výpočtu míry změníte tím, že v podokně Přizpůsobit změníte agregaci.Change how a measure is computed by changing the aggregation in the Personalize pane. Vyberte Další možnosti (...) a zvolte agregaci, kterou chcete použít.Select More options (...) and choose the aggregation to use.

Změna agregací

Záznam změnCapture changes

Osobní záložky pomáhají zaznamenat změny, abyste se mohli vrátit k přizpůsobenému zobrazení.Using personal bookmarks, capture your changes so you can return to your personalized view. Vyberte Záložky > Osobní záložky a zadejte název záložky.Select Bookmarks > Personal bookmarks and give the bookmark a name.

Vytvoření záložky

Záložku také můžete nastavit jako výchozí zobrazení.You can also make the bookmark your default view.

Sdílení změnShare changes

Pokud máte oprávnění pro čtení a další sdílení sestavy, můžete při sdílení sestavy zvolit, že chcete zahrnout vlastní změny.If you have read and reshare permissions, when you share the report you can choose to include your changes.

Sdílení změn

Resetování všech změn sestavyReset all your changes to a report

V pravém horním rohu plátna sestavy vyberte Obnovit výchozí.From the upper-right corner of your report canvas, select Reset to default. Tím odeberete všechny změny v sestavě a nastavíte zpět autorem naposledy uložené zobrazení sestavy.This removes all your changes in the report and sets it back to the author's last saved view of the report.

Resetování všech změn

Resetování všech změn vizuáluReset all your changes to a visual

Na panelu nabídek pro vizuál vyberte Resetovat tento vizuál, aby se odebraly všechny vaše změny z určitého vizuálu a nastavilo se u něj zpět autorem naposledy uložené zobrazení vizuálu.From the menu bar for the visual, select Reset this visual to remove all your changes to a particular visual and set it back to the author's last saved view of that visual.

Resetování všech změn vizuálu

Vymazání posledních změnClear recent changes

Pokud chcete vymazat všechny nedávné změny, které jste provedli od otevření podokna Přizpůsobit, vyberte ikonu gumy.Select the eraser icon to clear all recent changes you've made since you opened the Personalize pane.

Vrácení posledních změn

Omezení a známé problémyLimitations and known issues

Tato funkce má v současnosti některá omezení, o kterých je potřeba vědět.Currently the feature has a few limitations to be aware of.

 • Přizpůsobit tento vizuál může být vypnuté pro celou sestavu nebo pro určitý vizuál.Personalize this visual can be turned off for an entire report or for a particular visual. Pokud nemáte možnost přizpůsobit vizuál, obraťte se na správce tenanta nebo vlastníka sestavy.If you don't have an option to personalize a visual, check with your tenant administrator or the report owner. Jestliže chcete zobrazit kontaktní informace vlastníka sestavy, vyberte název sestavy z panelu nabídek Power BI.To display contact information for the report owner, select the name of the report from the Power BI menu bar.
 • Průzkumy uživatelů se automaticky neuchovávají.User explorations don't automatically persist. Pokud chcete zachytit změny, musíte zobrazení uložit jako osobní záložku.You need to save your view as a personal bookmark to capture your changes.
 • Tato funkce je podporovaná v mobilních aplikacích Power BI pro tablety s iOS a Androidem a v aplikaci Power BI pro Windows; není podporovaná v mobilních aplikacích Power BI pro telefony.This feature is supported in the Power BI mobile apps for iOS and Android tablets and in the Power BI Windows app; it is not supported in the Power BI mobile apps for phones. Jakákoli změna vizuálu, který ve službě Power BI uložíte do osobní záložky, je ale respektována ve všech mobilních aplikacích Power BI.However, any change to a visual you save in a personal bookmark while in the Power BI service is respected in all the Power BI mobile apps.

Existují ještě další známé problémy, které se momentálně řeší:There are also some known issues that we're addressing:

 • Není podporované přidání hierarchie, je potřeba přidat jednotlivé podřízené položky.Adding a hierarchy isn't supported; you need to add each of the individual child items.
 • Výsledky získané z osobních záložek můžou být trochu jiné – záleží na vybrané sekvenci.With personal bookmarks, you might get results that are slightly different based on the sequence you select. Rozdíly jsou možné, protože nezaznamenáváme celý stav sestavy, ale jenom provedené úpravy.Discrepancies are possible because we don't capture the full state of the report, but just the modifications made. Další možností je vybrat Obnovit výchozí a pak vybrat záložku, kterou chcete zobrazit.The workaround is to select Reset to default, then select the bookmark you want to view.

Další krokyNext steps

Kopírování vizuálu sestavy jako statického obrázku Copy a report visual as a static image
Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community