Export sestav do PowerPointuExport reports to PowerPoint

PLATÍ PRO: Pro toto platí.Služba Power BI pro firemní uživatele Pro toto platí.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Pro toto neplatí.Power BI Desktop Pro toto neplatí.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium. APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Pomocí služby Power BI (app.powerbi.com) můžete publikovat sestavu do Microsoft PowerPointu a snadno tak vytvořit prezentaci založenou na sestavě Power BI.With the Power BI service (app.powerbi.com), you can publish your report to Microsoft PowerPoint and easily create a slide deck based on your Power BI report. Při exportu do PowerPointu se stane toto:When you export to PowerPoint, the following occurs:

 • Každá stránka v sestavě Power BI se stane samostatným snímkem v PowerPointu.Each page in the Power BI report becomes an individual slide in PowerPoint.
 • Každá stránka v sestavě Power BI se do PowerPointu vyexportuje jako obrázek s vysokým rozlišením.Each page in the Power BI report is exported as a single high-resolution image in PowerPoint.
 • Nastavení filtrů a průřezů, které jste přidali do sestavy, může zůstat zachováno.You can preserve the filters and slicers settings that you've added to the report.
 • V PowerPointu se vytvoří zpětný odkaz na sestavu v Power BI.A link is created in PowerPoint that links back to the Power BI report.

Export sestavy Power BI do PowerPointu je rychlý.Getting your Power BI report exported into PowerPoint is quick. Postupujte podle kroků uvedených v následujícím oddílu.Follow the steps outlined in the next section.

Můžete také zkopírovat vždy jen jeden vizuál ze služby Power BI a vložit ho do PowerPointu (nebo do jiného programu, který podporuje vkládání).You can also copy one visual at a time from the Power BI service and paste it into PowerPoint (or any other program that supports pasting). Vyberte ikonu Zkopírovat jako obrázek a zkopírujte vizuál do schránky.Select the Copy as image icon to copy the visual to your clipboard. Pak otevřete PowerPoint a vložte vizuál.Then, open PowerPoint and paste the visual. Další informace najdete v tématu Kopírování vizuálů jako statických obrázků.For more information, see Copy visuals as static images.

Výběr ikony Zkopírovat jako obrázek

Export sestavy Power BI do PowerPointuExport your Power BI report to PowerPoint

Ve službě Power BI vyberte sestavu, která se tak zobrazí na plátně.In the Power BI service, select a report to display it on the canvas. Sestavu můžete vybrat i v částech Domů, Aplikace nebo v jiném kontejneru z navigačního podokna.You can also select a report from Home, Apps, or any other container from the nav pane.

Poznámka

Power BI dostává nový vzhled a některé obrázky v dokumentaci nemusí souhlasit s tím, co v této službě vidíte.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Přečtěte si více o novém vzhledu a vyzkoušejte si ho sami.Learn more about the new look and try it for yourself.

Až se sestava, kterou chcete exportovat do PowerPointu, zobrazí na plátně, vyberte na řádku nabídek položky Soubor > Exportovat do PowerPointu.When the report you want to export to PowerPoint is displayed on the canvas, select File > Export to PowerPoint from the menu bar.

Výběr možnosti Exportovat z řádku nabídek

Zobrazí se automaticky otevírané okno, kde budete mít možnost vybrat Aktuální hodnoty nebo Výchozí hodnoty.A pop-up appears where you have the option to select Current values or Default values. Možnost Aktuální hodnoty exportuje sestavu v aktuálním stavu a zahrnuje aktivní změny hodnot průřezů a filtrů, které jste provedli.Current values exports the report in the current state, which includes the active changes you made to slicer and filter values. Tuto možnost volí nejvíce uživatelů.Most users select this option. Pokud jste obrazovku posunuli, pak zobrazení Aktuální hodnoty neukazuje stav posunutí vizuálu – místo toho exportuje horní část dat.If you've scrolled, Current values does not include the scroll state of the visual, but instead exports the top portion of the data. Když naproti tomu vyberete Výchozí hodnoty, exportuje se sestava v původním stavu (tak, jak ji její návrhář nasdílel) bez jakýchkoli změn, které jste v původní sestavě provedli.Alternatively, selecting Default values exports the report in the original state, as the designer shared it, and doesn't reflect any changes you've made to the original state.

Výběr obsahu k exportu

Zaškrtnutím políčka můžete také zvolit, jestli se mají exportovat skryté karty sestavy.Additionally, there's a check box to select whether or not to export the hidden tabs of a report. Pokud chcete exportovat jenom karty sestavy, které vidíte v prohlížeči, zaškrtněte toto políčko.Select this check box if you want to export only report tabs that are visible to you in your browser. Pokud ale chcete spolu se sestavou exportovat i všechny skryté karty, nechejte toto políčko nezaškrtnuté.If you prefer to get all the hidden tabs as part of your export, leave this check box cleared. Pokud je zaškrtávací políčko vyšedlé, sestava neobsahuje žádné skryté karty.If the check box is grayed out, there are no hidden tabs in the report. Příkladem skryté karty může být karta s popisem. Vlastní popisy jsou vytvořeny návrháři sestavy a nezobrazují se jako karty sestav ve službě Power BI pro firemní uživatele.An example of a hidden tab would be a tooltip tab. Custom tooltips are created by report designers and don't display as report tabs in the Power BI service for business users.

Pokud zaškrtnete možnost Exportovat jenom aktuální stránku, můžete také vybrat, že chcete exportovat jenom aktuální stránku zobrazenou v sestavě.You may also choose to export only the current page you're viewing in a report by checking the Only export current page option. Ve výchozím nastavení tato možnost zaškrtnuta není. To znamená, že se ze sestavy exportují všechny stránky.By default, this is unchecked and all pages will be exported from your report.

Až vyberete vše, co chcete, pokračujte výběrem možnosti Exportovat.After you make your selections, select Export to continue. V pravém horním rohu okna prohlížeče se službou Power BI se zobrazí informační zpráva, že probíhá export sestavy do PowerPointu.You'll see a notification banner in the upper-right corner of the Power BI service browser window that the report is being exported to PowerPoint.

Oznámení o probíhajícím exportu do PowerPointu

Export může trvat několik minut.Exporting might take a few minutes. Mezi faktory, které můžou mít vliv na dobu potřebnou k exportu, patří struktura sestavy a aktuální zatížení služby Power BI.Factors that can affect the time required include the structure of the report and the current load on the Power BI service. Během exportu sestavy můžete pokračovat v práci v Power BI.You can continue to work in Power BI while the report is being exported.

Po dokončení se informační zpráva změní a oznámí vám, že služba Power BI dokončila proces exportu.After the Power BI service has finished the export process, the notification banner changes to let you know. Váš soubor je pak k dispozici na místě, kde váš prohlížeč zobrazuje stažené soubory.Your file is then available where your browser displays downloaded files. Na následujícím obrázku je zobrazený jako proužek informující o stažení podél dolního okraje okna prohlížeče.In the following image, it's shown as a download banner along the bottom of the browser window.

oznámení prohlížeče v dolní části obrazovky

A to je celé.And that's all there is to it. Soubor si můžete stáhnout, otevřít v PowerPointu a pak ho upravit nebo vylepšit stejně jako libovolnou jinou powerpointovou prezentaci.You can download the file, open it with PowerPoint, and then modify or enhance it like you would any other PowerPoint deck.

Otevření powerpointového souboruOpen the PowerPoint file

Když otevřete soubor PowerPointu vyexportovaný z Power BI, najdete v něm několik užitečných prvků.When you open the PowerPoint file that Power BI exported, you find a few cool and useful elements. Podívejte se na následující obrázek a pak si přečtěte popisy očíslovaných prvků.Take a look at the following image, and check out the numbered elements that describe some of those cool features. Stránky v PowerPointu se vždy vytvářejí ve standardní velikosti 9:16, bez ohledu na původní velikost nebo rozměry stránek v sestavě Power BI.Pages in PowerPoint are always created in the standard 9:16 size, regardless of the original page sizes or dimensions in the Power BI report.

Otevřený PowerPoint

 1. Na první stránce prezentace je název sestavy a odkaz, který umožňuje zobrazit v Power BI sestavu, na které je prezentace založená.The first page of the slide deck includes the name of your report and a link so that you can View in Power BI the report on which the slide deck is based.

 2. Získáte také užitečné informace o sestavě.You get some useful information about the report, too. Poslední aktualizace dat zobrazuje datum a čas, na nichž je založena exportovaná sestava.Last data refresh shows the date and time on which the exported report is based. Staženo zobrazuje datum a čas, kdy byla sestava Power BI exportována do powerpointového souboru.Downloaded at shows the date and time when the Power BI report was exported into a PowerPoint file. Čas Staženo v je nastavený na časové pásmo vašeho počítače v době exportu.The Downloaded at time is set to your computer's time zone at the time of the export.

 3. Každá stránka sestavy tvoří samostatný snímek, jak vidíte v navigačním podokně.Each report page is a separate slide, as shown in the nav pane.

 4. Publikovaná sestava se vykreslí v jazyce podle nastavení Power BI, jinak podle nastavení národního prostředí vašeho prohlížeče.Your published report is rendered in the language according to your Power BI settings, or otherwise by the locale setting of your browser. Pokud chcete zobrazit nebo nastavit preferovaný jazyk ve vašem prohlížeči, vyberte ikonu ozubeného kola Ikona ozubeného kola > Nastavení > Obecné > Jazyk.To see or set your language preference in your browser, select the cog icon Cog icon > Settings > General > Language. Informace o národních prostředích najdete v článku Podporované jazyky a země nebo oblasti pro Power BI.For locale information, see Supported languages and countries or regions for Power BI.

Při zobrazení individuálního snímku uvidíte, že každá stránka sestavy je nezávislý obrázek.When you view an individual slide, you see that each report page is an independent image. Posouvání v PowerPointu není k dispozici, protože každý snímek je statický obrázek.Scrolling in PowerPoint is not available since each slide is a static image.

Obrazovka znázorňující jednotlivé vizuály jako samostatné obrázky

Co od tohoto okamžiku uděláte s powerpointovou prezentací nebo s kterýmkoliv z obrázků ve vysokém rozlišení, které jsou v ní obsažené, je jenom na vás.What you do with your PowerPoint deck from there, or any of the high-resolution images, is up to you.

Co je potřeba vzít v úvahu a jak řešit potížeConsiderations and troubleshooting

Existuje několik aspektů a omezení, které je při práci s funkcí Exportovat do PowerPointu potřeba vzít v úvahu.There are a few considerations and limitations to keep in mind when you work with the Export to PowerPoint feature.

 • Pokud možnost exportu nevidíte, ověřte, že jste zapnuli „nový vzhled“ a že je zobrazená sestava (nikoli řídicí panel).If you don't see the Export option, make sure that you have turned on "New look" and that you are viewing a report (not a dashboard).

  Snímek obrazovky s přepínačem Nový vzhled

 • Filtry adres URL se při výběru možnosti Aktuální hodnoty pro účely exportu v současnosti nedodržují.URL filters aren't currently respected when you choose Current Values for your export.

 • Pokud při exportu do PowerPointu používá sestava vlastní písmo, pak se toto písmo nahradí výchozím písmem.When exporting to PowerPoint, if the report uses a custom font, that font will be replaced with a default font.

 • Následující typy vizuálů nejsou podporované a do PowerPointu se nebudou exportovat:The following visual types are not supported, and will not be exported to PowerPoint:

 • Některé sestavy není možné exportovat.Some reports cannot be exported. Tady jsou některé z nich:These include:

  • Pokud sdílíte řídicí panel s uživatelem, který nepatří do vaší organizace (to znamená, že není ve vašem tenantovi Power BI), nemůže tento uživatel exportovat sestavy přidružené ke sdílenému řídicímu panelu do PowerPointu.If you share a dashboard with someone outside of your organization, and thereby, a user who isn't in your Power BI tenant, that user can't export the shared dashboard's associated reports to PowerPoint. Pokud jste například aaron@contoso.com, můžete řídicí panel nasdílet uživateli david@cohowinery.com.For example, if you're aaron@contoso.com, you can share with david@cohowinery.com. Uživatel david@cohowinery.com ale nemůže exportovat přidružené sestavy do PowerPointu.But david@cohowinery.com can't export the associated reports to PowerPoint.
  • Sestavy s více než 50 stránkami.Reports with more than 50 report pages. Exportuje se jen prvních 50 stránek.Only the first 50 pages will be exported.
  • Sestavy exportované do starších verzí PowerPointuReports being exported to older versions of PowerPoint.
  • Sestavy, jejichž zpracování trvá déle než hodinu.Reports that take longer than an hour to process.
  • Stránky sestav, jejichž načítání trvá déle než 6 minut.Report pages that take longer than 6 minutes to load.
 • Pokud položka nabídky Exportovat do PowerPointu není ve službě Power BI k dispozici, je to pravděpodobně kvůli tomu, že tuto funkci zakázal váš správce Power BI nebo vlastník sestavy.If the Export to PowerPoint menu item isn't available in the Power BI service, it's likely because your Power BI admin or report owner disabled the feature. Podrobnosti získáte od správce nebo vlastníka.Contact your admin or the owner for details.

 • Jako jazyk pro powerpointový export používá služba Power BI vaše jazykové nastavení Power BI.The Power BI service uses your Power BI language setting as the language for the PowerPoint export. Pokud chcete zobrazit nebo nastavit preferovaný jazyk ve vašem prohlížeči, vyberte ikonu ozubeného kola Ikona ozubeného kola > Nastavení > Obecné > Jazyk.To see or set your language preference, in your browser, select the cog icon Cog icon > Settings > General > Language.

Další krokyNext steps

Kopírování vizuálů jako statických obrázků Copy visuals as static images
Tisk sestavyPrint a report