Tisk ve službě Power BIPrinting from the Power BI service

PLATÍ PRO: anoslužba Power BI pro uživatele anoslužba Power BI pro návrháře a vývojáře nePower BI Desktop nevyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: yesPower BI service for consumers yesPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop noRequires Pro or Premium license

Co se dá vytisknoutWhat can be printed

Poznámka

Power BI dostává nový vzhled a některé obrázky v dokumentaci nemusí souhlasit s tím, co v této službě vidíte.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Přečtěte si více o novém vzhledu a vyzkoušejte si ho sami.Learn more about the new look and try it for yourself.

Ve službě Power BI si můžete vytisknout celý řídicí panel, dlaždici řídicího panelu, stránku sestavy nebo vizuál sestavy.Print an entire dashboard, a dashboard tile, a report page, or a report visual from the Power BI service. Pokud má sestava více než jednu stránku, bude nutné vytisknout každou stránku samostatně.If your report has more than one page, you'll need to print each page separately.

Co vzít při tisku v úvahuPrinting considerations

Návrháři sestav vytvářejí většinu řídicích panelů a sestav Power BI tak, aby je uživatelé mohli používat online a aby při zobrazení na různých zařízeních vypadaly skvěle.Most Power BI dashboards and reports are created by report designers to be used online and to look amazing when displayed on a variety of devices. Když sestavu tisknete, řídí vzhled obsahu na papíře váš prohlížeč.When you print a report, how that content displays on paper is controlled by your browser.

Způsob tisku můžete pomocí určitých nastavení prohlížeče upravit, ale i tak nemusíte získat požadovaný výsledek.There are browser settings you can use to adjust the printout, but even then you still may not get the result you want. Zvažte proto, jestli by nebylo lepší exportovat do PDF a pak vytisknout soubor PDF.Consider exporting to PDF first and printing the PDF instead.

Úprava nastavení tisku v prohlížečiAdjust your browser print settings

Když tisknete z Power BI, prohlížeč otevře okno Tisk.When you print from Power BI, your browser opens a Print window. Okna Tisk můžou u různých prohlížečů vypadat různě.Each browser's Print window is different from the others. Zjistíte ale, že všechna nabízejí podobné možnosti řízení vzhledu výtisku.But, you'll find that they all have similar options available for you to use to control the look of your printout.

Tady je několik rychlých tipů k formátování výtisku.Here are a few quick tips you can use to format your printout.

 1. Pokud má váš řídicí panel, sestava nebo vizuál větší rozměr na šířku než na výšku, zvažte použití rozložení Na šířku.If your dashboard, report, or visual is more wide than it is tall, consider using the Landscape layout.

  Dialogové okno Tisk s nastavením rozložení Na šířku

 2. Pokud chcete, aby se toho na tištěnou stránku vešlo víc, upravte například okraje a měřítko.To fit more onto a printed page, adjust things like margins and scale.

  Dialogové okno Tisk s dalšími možnostmi nastavení

Experimentujte s možnostmi nastavení vašeho konkrétního prohlížeče, dokud nedosáhnete požadovaného vzhledu.Experiment with your particular browser's settings until you get the look that you like. Některé prohlížeče mají i možnosti tisku grafiky na pozadí.Some browsers even have options to print background graphics.

 1. Otevřete řídicí panel, který chcete vytisknout.Open the dashboard that you'd like to print.

 2. V levém horním rohu vyberte Exportovat a zvolte Vytisknout tuto stránku.In the upper left corner, select Export and choose Print this page.

  Možnost tisku řídicího panelu

 3. V prohlížeči se otevře okno Tisk.The Print window for your browser opens. Zvolte nastavení.Choose the settings. Pokud má váš řídicí panel například větší rozměr na šířku než na výšku, může být vhodné změnit rozložení na Na šířku.For example, if your dashboard is wider than it is long, you may want to change the layout to Landscape. Vyberte Tisk.Select Print.

  Dialogové okno Tisk

 1. Otevřete řídicí panel v režimu na celou obrazovku. Uděláte to tak, že v horním panelu nabídek vyberete ikonu režimu na celou obrazovku Ikona režimu na celou obrazovku.Open the dashboard in full screen mode by selecting the full screen icon full screen icon from the upper menu bar.

 2. Otevřete dlaždici v detailním režimu: Nastavením ukazatele myši zobrazte Další možnosti (...) a zvolte Otevřít v detailním režimu nebo ikonu detailního režimu Ikona detailního režimu.Open the tile in Focus mode by hovering to reveal More options (...) and choosing Open in focus mode or the focus icon Focus icon.

  Nabídka se třemi tečkami

 3. Když na dlaždici najedete, zobrazí se nabídka Možnosti.Hover over the tile to reveal the Options menu.

  Nabídka s možnostmi režimu na celou obrazovku

 4. Vyberte ikonu TiskSelect the Print icon Ikona Tisk..

 5. V prohlížeči se otevře okno Tisk.The Print window for your browser opens. Zvolte nastavení.Choose the settings. Pokud se například dlaždice nevejde na stránku, můžete chtít změnit měřítko na 75 %.For example, if your tile isn't fitting on the page, you may want to change the scale to 75%. Vyberte Tisk.Select Print.

  Okno Tisk

Tip

Pokud jste provedli všechny tyto kroky a dlaždice se nezobrazuje, jak by měla, zkuste následující postup.If you've followed all of these steps and your tile still isn't displaying the way you want it to, try the following.

 1. Otevřete okno Tisk a změňte nastavení tisku, která by mohla podle vašeho přesvědčení vést k nejlepšímu výtisku.Open the Print window and make the changes to the print settings that you believe will result in the best printout. Změňte například rozložení, okraje a měřítko.For example, change the layout, margins, and scale.
 2. Místo tlačítka Tisk ale vyberte tlačítko Zrušit.But, instead of printing, select Cancel.
 3. Znovu proveďte kroky 1 až 5.Go through steps 1-5 again. Dlaždice se přizpůsobí novému nastavení v okně Tisk a bude připravená k tisku.Your tile will adjust to the new Print window settings and be ready to print.

Sestavy se tisknou jen po jednotlivých stránkách.Reports can be printed one page at a time.

 1. Pokud chcete vytisknout aktuální stránku sestavy, otevřete sestavu a vyberte Exportovat > Tisk.Open the report and select Export > Print to print the current report page.

  Nabídka Soubor v Power BI

 2. V prohlížeči se otevře okno Tisk.The Print window for your browser opens.

 3. Postupujte podle pokynů k tisku uvedených výše v části Tisk řídicího panelu.Follow the printing steps from Print a dashboard, above.

 1. Otevřete vizuál v detailním režimu. Uděláte to tak, že na dlaždici najedete myší a v pravém horním rohu vyberete ikonu detailního režimu Ikona detailního režimu.Open the visual in Focus mode by hovering over the tile and selecting the Focus icon Focus icon from the top-right corner.

 2. V levém horním rohu vyberte Exportovat > Tisk a vytiskněte vizuál.From the upper left corner, select Export > Print to print the visual.

  Nabídka Soubor v Power BI

 3. Postupujte podle pokynů k tisku uvedených výše v části Tisk řídicího panelu.Follow the printing steps from Print a dashboard, above.

Co je potřeba vzít v úvahu a jak řešit potížeConsiderations and troubleshooting

 • Otázka: Nemůžu vytisknout všechny stránky sestavy najednou.Q: I cannot print all the report pages at once.
 • Odpověď: To je v pořádku.A: That is correct. Sestavy se tisknou jen po stránkách.Report pages can only be printed one page at a time.
 • Otázka: Nemůžu tisknout do PDF.Q: I cannot print to PDF.
 • Odpověď: Tato možnost se zobrazí, jen pokud je v prohlížeči nakonfigurovaný ovladač PDF.A: You will only see this option if you've already configured the PDF driver in your browser.
 • Otázka: Okno Tisk, které se zobrazí po výběru tlačítka Tisk, neodpovídá zde zobrazenému oknu.Q: What I see when I select Print doesn't match what you're showing me here.
 • Odpověď: Obrazovky tisku se liší podle používaného prohlížeče a verze softwaru.A: The Print screens vary by browser and software version.
 • Otázka: Velikost vytištěného obsahu neodpovídá formátu stránky.Q: My printout isn't scaled correctly. Řídicí panel se nevejde na stránku.My dashboard doesn't fit on the page. Ostatní problémy se škálováním a orientací stránky.Other scaling and orientation questions.
 • Odpověď: Nedokážeme zaručit, aby vytištěná kopie byla přesně stejná jako ve službě Power BI.A: We cannot guarantee that the printed copy will be exactly the same as it appears in the Power BI service. Služba Power BI neřídí škálování, okraje, detaily obrazu, orientaci ani velikost.Things like scaling, margins, visual details, orientation, and size are not controlled by Power BI. Zkuste upravit nastavení tisku ve vašem prohlížeči.Try adjusting the print settings for your browser. Jak jsme uvedli výše, můžete upravit třeba orientaci stránky (na výšku nebo na šířku), velikost okrajů a měřítko.Some of the ones we suggest above are page orientation (portrait or landscape), margin size, and scale. Pokud to nepomůže, podívejte se do dokumentace k vašemu prohlížeči.If these don't help, refer to the documentation for your specific browser.
 • Otázka: Když chci tisknout z režimu na celou obrazovku a najedu na vizuál myší, nezobrazuje se možnost tisku.Q: When I'm printing from Full screen mode, I don't see the print option when I hover over the visual.
 • Odpověď: Vraťte se k řídicímu panelu nebo sestavě ve výchozím zobrazení a otevřete vizuál znovu v detailním režimu a potom v režimu na celou obrazovku.A: Go back to the dashboard or report in default view and re-open the visual in Focus mode and then Full screen mode.

Další krokyNext steps

Sdílení řídicích panelů a sestav se spolupracovníky a dalšími uživateliShare dashboards and reports with colleagues and others

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community