Rychlý start: Informace o možnostech Power BI pro podnikové uživateleQuickstart: learn about the Power BI capabilities for business users

PLATÍ PRO: Platí pro.Služba Power BI pro podnikové uživatele Neplatí pro.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Neplatí pro.Power BI Desktop Platí pro.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

V tomto rychlém startu se naučíte pracovat s Power BI a získat obchodní přehled řízený daty.In this quickstart, you'll learn how to interact with Power BI to discover data-driven business insights. Tento článek nemá být podrobnou příručkou, spíš se jedná o rychlé seznámení s akcemi dostupnými pro podnikové uživatele Power BI.This article isn't intended to be a deep dive, but rather a quick trip through many of the actions available for Power BI business users.

Pokud nejste k Power BI zaregistrovaní, před zahájením práce si zaregistrujte bezplatnou zkušební verzi.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin.

What is Power BI?What is Power BI?

Power BI je kolekce softwarových služeb, aplikací a konektorů, které společně dokážou přeměnit nesouvisející zdroje dat na ucelené, vizuálně poutavé a interaktivní přehledy poznatků.Power BI is a collection of software services, apps, and connectors that work together to turn your unrelated sources of data into coherent, visually immersive, and interactive insights. Bez ohledu na to, jestli jsou vaše data tvořená jednoduchou excelovou tabulkou nebo kolekcí dat z různých zdrojů dat, Power BI vám umožní snadno se připojit ke zdrojům dat, vizualizovat (nebo zjistit), co je důležité, a sdílet výsledky s kýmkoli chcete.Whether your data is a simple Excel spreadsheet, or a collection of data from different data sources, Power BI lets you easily connect to your data sources, visualize (or discover) what's important, and share that with anyone or everyone you want.

Snímek obrazovky znázorňující Power BI při získávání obsahu z různých zdrojů a vytváření sestavy

Otevřete službu Power BI v prohlížeči nebo na mobilním zařízení.Open the Power BI service, in a browser or on a mobile device. Vy i vaši kolegové pracujete se stejnými důvěryhodnými aplikacemi, řídicími panely a sestavami, které se automaticky aktualizují, takže neustále máte k dispozici nejnovější obsah.You and your colleagues work from the same trusted apps, dashboards, and reports, that update and refresh automatically, so you're always working with the freshest content.

Zobrazení pro čteníReading view

Práce se sestavami může ve službě Power BI probíhat ve dvou režimech: v zobrazení pro čtení a zobrazení pro úpravy.There are two modes for interacting with reports in the Power BI service: Editing view and Reading view. Pokud jste podnikoví uživatelé, pravděpodobně budete více využívat zobrazení pro čtení, ve kterém si budete prohlížet sestavy vytvořené jinými uživateli.If you are a business user, then you are more likely to use Reading view to consume reports created by others. Zobrazení pro úpravy používají návrháři sestav, kteří vytvářejí sestavy a sdílejí je s vámi.Editing view is used by report designers, who create the reports and share them with you. Díky zobrazení pro čtení můžete zkoumat sestavy, které vytvořili vaši kolegové, a interagovat s nimi.Reading view is your way to explore and interact with reports created by colleagues.

Obsah není statický ani v zobrazení pro čtení.Even in Reading view, the content isn't static. Můžete přejít na podrobnosti, hledat trendy, poznatky a další prvky business intelligence.You can dig in, looking for trends, insights, and other business intelligence. Obsah můžete rozebrat do všech podrobností a dokonce klást otázky vlastními slovy.Slice and dice the content, and even ask it questions using your own words. Nebo si můžete dát pohov a nechat v datech objevit zajímavé poznatky; odesílat upozornění, když se data změní, a posílat si e-mailem sestavy podle nastaveného plánu.Or, sit back and let your data discover interesting insights for you; send you alerts when data changes, and email reports to you on a schedule you set. Všechna svá data máte dostupná kdykoli, v cloudu nebo v místním prostředí, na libovolném zařízení.All your data, any time, in the cloud or on-premises, from any device.

Čtěte dál a dozvíte se více.Read on to learn about these and more.

Obsah Power BIPower BI content

Když v Power BI používáme termín „obsah“, myslíme tím sestavy, řídicí panely a aplikace.When we use the term "content" in Power BI, we're referring to reports, dashboards, and apps. Jsou to stavební kameny, které budete používat ke zkoumání dat a k přijímání obchodních rozhodnutí.These are the building blocks you'll use to explore your data and make business decisions.

Poznámka

Řídicí panely, sestavy a aplikace se dají zobrazovat a sdílet také na mobilních zařízeních.Dashboards, reports, and apps can be viewed and shared on mobile devices, too.

AplikaceApps

Aplikace je typ obsahu Power BI, který na jednom místě kombinuje související řídicí panely a sestavy.An app is a Power BI content type that combines related dashboards and reports, all in one place. Aplikace může mít jeden nebo více řídicích panelů a jednu nebo více sestav – vše spojené dohromady.An app can have one or more dashboards and one or more reports, all bundled together. Aplikace vytvářejí návrháři Power BI, kteří je distribuují a sdílejí s podnikovými uživateli, jako jste vy.Apps are created by Power BI designers who distribute and share the apps with business users like you.

Jednou z možností, jak aplikace zobrazit, je vybrat v navigačním podokně Aplikace a zvolit tu, kterou chcete otevřít.One way to view your apps is to select Apps from the nav pane and choose an app to open.

Snímek obrazovky Aplikace zobrazující osm různých aplikací

Další informace o zobrazení aplikací najdete v tématu o aplikacích Power BI.To learn more about viewing apps, see Power BI apps

SestavyReports

Sestava Power BI nabízí pohled na datovou sadu z více úhlů – prostřednictvím vizuálů, které představují různé závěry a zjištění na základě dané datové sady.A Power BI report is a multi-perspective view into a dataset, with visuals that represent different findings and insights from that dataset. Sestava může mít jediný vizuál nebo stránky plné vizuálů.A report can have a single visual or pages full of visuals. Sestavy vytvářejí návrháři Power BI, kteří je distribuují a sdílejí s podnikovými uživateli, jako jste vy.Reports are created by Power BI designers who distribute and share the reports with business users like you.

Obrázek znázorňující stejnou sestavu na mobilním telefonu i v prohlížeči na počítači

Informace o zobrazení sestav najdete v tématu o sestavách Power BI.To learn how to view reports, see Power BI reports

Řídicí panelyDashboards

Řídicí panel Power BI je jedna stránka, často nazývaná plátno, která sděluje souhrnné informace pomocí vizualizací.A Power BI dashboard is a single page, often called a canvas, that uses visualizations to tell a story. Protože se omezuje na jednu stránku, obsahuje dobře navržený řídicí panel nejdůležitější prvky těchto souhrnných informací.Because it is limited to one page, a well-designed dashboard contains only the most-important elements of that story.

Vizualizace, které na řídicím panelu vidíte, se nazývají dlaždice. Na řídicí panel je připnuli návrháři sestav.The visualizations you see on the dashboard are called tiles and are pinned to the dashboard by report designers. Výběrem některé dlaždice většinou přejdete na stránku sestavy, kde byla tato vizualizace vytvořena.In most cases, selecting a tile takes you to the report page where the visualization was created.

Obrázek znázorňující stejný řídicí panel, který je zobrazený na mobilním telefonu a v prohlížeči na obrazovce počítače

Další informace o zobrazení řídicích panelů najdete v tématu o řídicích panelech Power BI.To learn how to view dashboards, see Power BI dashboards

Interakce ve službě Power BIInteract in the Power BI service

Spolupráce s kolegyCollaborate with colleagues

Zapomeňte na e-mail.Skip the email. Přidejte osobní komentář nebo začněte s kolegy konverzovat o řídicím panelu, a to přímo na řídicím panelu.Add a personal comment or start a conversation with colleagues about a dashboard, right there on that dashboard. Funkce komentáře je jenom jedním ze způsobů, jak můžete spolupracovat s ostatními.The comment feature is just one of the ways you can collaborate with others.

video o přidávání komentářů

Získejte další informace o přidávání komentářů.Learn more about commenting

Jak si dát pohov a nechat Power BI pracovat za vásSit back and let Power BI work for you

Dva ze způsobů, jak může služba Power BI pracovat za vás, jsou přihlášení k odběru a upozornění.Two of the ways that the Power BI service does the work for you is with subscriptions and alerts.

Přihlášení k odběru řídicího panelu (nebo sestavy)Subscribe to a dashboard (or report)

K monitorování řídicího panelu není nutné otevírat Power BI.It's not necessary to open Power BI to monitor a dashboard. Místo toho se můžete přihlásit k odběru a Power BI vám podle vámi nastaveného plánu pošle e-mailem snímek tohoto řídicího panelu.You can subscribe instead, and Power BI will email you a snapshot of that dashboard on a schedule you set.

Výběr ikony přihlášení k odběru

Získejte další informace o přihlášeních k odběru ve službě Power BI.Learn more about Power BI subscriptions

Jak si nechat posílat upozornění, když vaše data dosáhnou prahové hodnotyGet alerts when your data reaches a threshold

Vaše data jsou živá a vaše vizuály se automaticky aktualizují, aby to reflektovaly.Your data is live, and your visuals update automatically to reflect this. Pokud chcete dostávat oznámení, když se data změní nad nebo pod nastavenou prahovou hodnotou, použijte upozornění na data.If you want to get notified when data changes above or below a threshold you set, use data alerts. Upozornění fungují u měřidel, klíčových ukazatelů výkonu a karet.Alerts work on gauges, KPIs, and cards.
dlaždice, karta, klíčový ukazatel výkonu

Když se hodnota zvýší nebo sníží mimo nastavený limit, Power BI vám pošle e-mail.Power BI sends you an email when the value increases or decreases past the limit you set.
E-mailové upozornění

Získejte další informace o upozorněních Power BI.Learn more about Power BI alerts

Použití Q&A k pokládání otázek přirozeným jazykemUse Q&A to ask questions using natural language

Data vám někdy poskytnou nejrychlejší odpověď, když se zeptáte přirozeným jazykem.Sometimes the fastest way to get an answer from your data is to ask a question using natural language. Pole Q&A pro zadávání dotazů je k dispozici v horní části řídicího panelu.The Q&A question box is available at the top of your dashboard. Například „chci zobrazit počet velkých příležitostí podle fáze prodeje jako trychtýř“.For example, "show me count of large opportunities by sales stage as a funnel."

Q&A

Získejte další informace o Q&A v Power BI.Learn more about Power BI Q&A

Zobrazení podrobností vizualizaceDisplay details on a visualization

Vizuály se skládají z datových bodů. Když na datový bod najedete myší, můžete zobrazit podrobnosti.Visuals are made up of datapoints, and by hovering over a datapoint, you can view the details.

zobrazení podrobností najetím myší

Nastavení řídicího panelu jako oblíbené položkyFavorite a dashboard

Když nastavíte obsah jako oblíbený, budete k němu mít přístup na domovské obrazovce i v navigačním podokně.When you make content a favorite, you'll be able to access it from Home and from the nav pane. Navigační podokno je viditelné prakticky z každé oblasti služby Power BI.The nav pane is visible from just about every area of the Power BI service. Oblíbenými položkami jsou obvykle řídicí panely, stránky sestav a aplikace, které nejčastěji navštěvujete.Favorites are typically the dashboards, report pages, and apps that you visit most often.

Obsah označíte jako oblíbený tak, že v pravém horním rohu služby Power BI vyberete ikonu hvězdičky.To save content as a favorite, from the upper right corner of the Power BI service, select the star icon.

Snímek obrazovky s horním pravým rohem řídicího panelu s červeně označenou ikonou hvězdičky

Pokud chcete zobrazit oblíbený obsah, v navigačním podokně vyberte Oblíbené.To see your favorites, select Favorites from the nav pane.

Snímek domovské obrazovky s vybranou a červeně označenou položkou Oblíbené

Podívejte se na ostatní akce, které jsou k dispozici v řádku nabídek.Take a look at the other actions available in the menu bar. V tomto článku je všechny neprobíráme, ale jsou popsány v dalších článcích.We don't cover all of them in this article, but we do cover them in other articles. Další informace získáte, když použijete obsah nápovědy k Power BI nebo pole Hledat.Learn more by using the Power BI table of contents or Search field.

Získejte další informace o oblíbených položkách.Learn more about favorites and featured

Upravit rozměry zobrazeníAdjust the display dimensions

Sestavy lze zobrazit na mnoha různých zařízeních s různou velikostí obrazovky a poměry stran.Reports are viewed on many different devices, with varying screen sizes and aspect ratios. Výchozí vykreslování nemusí být přesně to, které je pro vaše zařízení nejlepší.The default rendering may not be what you want to see on your device.

Pokud ho chcete upravit, v pravém horním řádku nabídek vyberte ikonu Zobrazení a zvolte jednu z možností zobrazení.To adjust, from the upper right menu bar select the View icon and choose one of the display options.

nabídka zobrazení sestavy

Podívejte se, jak jsou všechny vizuály na stránce vzájemně propojené.See how all the visuals on a page are interconnected

Související vizualizace na stránce sestavy se křížově zvýrazňují a filtrují.Cross-highlight and cross-filter the related visualizations on a report page. Vizualizace v rámci jedné stránky sestavy jsou navzájem „propojené“.The visualizations on a single report page are all "connected" to each other. To znamená, že pokud vyberete jednu nebo více hodnot v jedné vizualizaci, jiné vizualizace, které používají stejnou hodnotu, se změní v souladu s výběrem.What this means is that if you select one or more values in one visualization, other visualizations that use that same value will change based on your selection.

křížové zvýraznění

Získejte další informace o interakcích vizuálů.Learn more about visual interactions

Zvětšení jednotlivých vizuálůZoom in on individual visuals

Najeďte myší na vizuál a vyberte ikonu detailního režimu vyberte detailní režim z nabídky .Hover over a visual and select the Focus mode icon select Focus mode from menu . Vizualizace se v detailním režimu zvětší tak, že vyplní celé plátno pro sestavy, jak je vidět na obrázku níže.When you view a visualization in Focus mode, it expands to fill the entire report canvas as shown below.

Snímek obrazovky se šipkou směřující k ikoně detailního režimu

Snímek obrazovky znázorňující detailní režim vyplňující celé plátno

Pokud chcete tutéž vizualizaci zobrazit, aniž by vás u toho rušily řádky nabídek, podokno filtrování a další prvky, v rozevírací nabídce Zobrazení vyberte možnost Celá obrazovka.To display that same visualization without the distraction of menu bars, filter pane, and other chrome -- select Full screen from the View dropdown.

Snímek obrazovky s rozevírací nabídkou Zobrazení

Snímek obrazovky se stejným vizuálem v režimu celé obrazovky

Získejte další informace o detailním režimu a režimu zobrazení na celé obrazovce.Learn more about focus mode and full screen mode

Řazení vizualizaceSort a visualization

Vizuály na stránce sestavy můžete řadit a uložit s vašimi změnami.Visuals on a report page can be sorted and saved with your changes applied.

Najeďte myší na vizuál, aby byl aktivní, a výběrem symbolu Další možnosti (...) otevřete možnosti řazení.Hover over a visual to make it active, and select More options (...) to open sorting options.

řazení grafu

Získejte další informace o řazení vizuálů.Learn more about sorting visuals

Zobrazení dat použitých k vytvoření vizualizaceShow the data used to create a visualization

Vizualizace Power BI je vytvořená pomocí dat z podkladových datových sad.A Power BI visualization is constructed using data from underlying datasets. Pokud vás zajímá, co se děje v zákulisí, dovolí vám Power BI zobrazit data použitá k vytvoření vizuálu.If you're interested in seeing behind-the-scenes, Power BI lets you display the data that is being used to create the visual. Když vyberete Zobrazit jako tabulku, zobrazí Power BI tato data pod vizualizací (nebo vedle ní).When you select Show as a table, Power BI displays the data below (or next to) the visualization.

Když je vizuál aktivní, vyberte Další možnosti (...) a pak Zobrazit jako tabulku.With a visual active, select More options (...) and choose Show as a table.

Snímek obrazovky s plošným grafem nahoře a tabulkou s daty dole

Export dat do ExceluExport data to Excel

Kromě zobrazení dat použitých k vytvoření vizuálu můžete tato data také exportovat a zobrazit je v Microsoft Excelu.In addition to showing the data that is used to create a visual, you can also export that data and view it in Microsoft Excel. Při exportu do Excelu vytvoříte samostatný dokument – tabulku, která není součástí Power BI.When you export to Excel, you're creating a separate document, a spreadsheet that isn't part of Power BI. Žádné změny, které v tomto excelovém souboru uděláte, nebudou mít vliv na data v Power BI.Any changes that you make in the Excel file won't impact the data in Power BI. Ať už se chcete podívat na data podrobněji nebo chcete data použít v jiné aplikaci nebo k jinému účelu, Power BI vám tuto flexibilitu nabízí.Whether you want to take a closer look at the data, or you want to use the data in another application or for another purpose, Power BI gives you that flexibility.

data exportovaná do Excelu

Toto byl rychlý přehled několika možností, které služba Power BI nabízí podnikovým uživatelům.This has been a quick overview of just some of the things business users can do with the Power BI service.

Vyčištění prostředkůClean up resources

  • Pokud jste připojení k aplikaci, v navigačním podokně vyberte Aplikace. Otevřete tak seznam obsahu Aplikací.If you connected to an app, from the nav pane, select Apps to open the Apps content list. Najeďte myší na aplikaci, kterou chcete odstranit, a vyberte ikonu koše.Hover over the app to delete, and select the trashcan icon.

  • Pokud jste naimportovali ukázkovou sestavu Power BI nebo se k ní připojili, v navigačním panelu otevřete Pracovní prostor.If you imported or connected to a Power BI sample report, from the nav pane, open My workspace. Pomocí karet v horní části vyhledejte řídicí panel, sestavu a datovou sadu a pro každou z těchto položek vyberte ikonu koše.Using the tabs at the top, locate the dashboard, report, and dataset, and select the trashcan icon for each.

Další krokyNext steps

Power BI pro firemní uživatelePower BI for business users