Dlaždice řídicího panelu v Power BIDashboard tiles in Power BI

PLATÍ PRO: Platí pro.Služba Power BI pro podnikové uživatele Neplatí pro.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Neplatí pro.Power BI Desktop Platí pro.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Power BI dostává nový vzhled a některé obrázky v dokumentaci nemusí souhlasit s tím, co v této službě vidíte.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Přečtěte si více o novém vzhledu a vyzkoušejte si ho sami.Learn more about the new look and try it for yourself.

Dlaždice je snímek vašich dat připnutý návrhářem na řídicí panel.A tile is a snapshot of your data, pinned to the dashboard by a designer. Návrháři můžou vytvořit dlaždice mimo jiné třeba ze sestavy, datové sady, řídicího panelu, pole otázek Q&A, Excelu nebo služby SQL Server Reporting Services (SSRS).Designers can create tiles from a report, dataset, dashboard, the Q&A question box, Excel, SQL Server Reporting Services (SSRS), and more. Na tomto snímku obrazovky vidíte spoustu různých dlaždic, které jsou připnuté na řídicím panelu.This screenshot shows many different tiles pinned to a dashboard.

Řídicí panel Power BI

Kromě dlaždic připnutých ze sestav můžou návrháři přidat samostatné dlaždice přímo na řídicím panelu pomocí možnosti Přidat dlaždici.Besides tiles pinned from reports, designers can add standalone tiles directly on the dashboard using Add tile. Samostatné dlaždice se dají vytvořit z textových polí, obrázků, videí, streamovaných dat a webového obsahu.Standalone tiles include: text boxes, images, videos, streaming data, and web content.

Potřebujete podrobněji vysvětlit, z jakých stavebních bloků se Power BI skládá?Need help understanding the building blocks that make up Power BI? Přečtěte si téma Power BI – základní přehled.See Power BI - Basic Concepts.

Práce s dlaždicemi na řídicím paneluInteracting with tiles on a dashboard

 1. Najeďte na dlaždicí myší, aby se zobrazily tři tečky.Hover over the tile to display the ellipses.

  Symbol tří teček u dlaždice

 2. Výběrem symbolu tří teček otevřete nabídku akcí pro dlaždici.Select the ellipses to open the tile action menu. Dostupné možnosti se liší podle typu vizuálu a metody použité k vytvoření dlaždice.The options available vary by visual type and method used to create the tile. Tady je pár příkladů, co se může zobrazit.Here are a few examples of what you may see.

  • Dlaždice vytvořená pomocí funkce Q&Atile created using Q&A

   Snímek obrazovky s nabídkou se šesti možnostmi

  • Dlaždice vytvořená ze sešitutile created from a workbook

   Snímek obrazovky s nabídkou se třemi možnostmi

  • Dlaždice vytvořená ze sestavytile created from a report

   Snímek obrazovky s nabídkou s pěti možnostmi

  Odsud můžete:From here you can:

 3. Když budete chtít nabídku akcí zavřít, vyberte prázdnou oblast na plátně.To close the action menu, select a blank area in the canvas.

Výběr dlaždice (kliknutí na ni)Select (click) a tile

To, co se stane po výběru dlaždice, závisí na způsobu jejího vytvoření a na tom, jestli má vlastní odkaz.When you select a tile, what happens next depends on how the tile was created and if it has a custom link. V případě, že má dlaždice vlastní odkaz, dostanete se po jejím výběru do cíle tohoto odkazu.If it has a custom link, selecting the tile takes you to that link. Jinak se po výběru dlaždice dostanete do sestavy, sešitu Excelu Online, místní sestavy SSRS nebo otázky Q&A, ze kterých byla dlaždice vytvořena.Otherwise, selecting the tile takes you to the report, Excel Online workbook, SSRS report that is on-premises, or Q&A question that was used to create the tile.

Poznámka

Výjimkou jsou dlaždice s videem vytvořené přímo na řídicím panelu pomocí možnosti Přidat dlaždici.The exception to this is video tiles created directly on the dashboard using Add tile. Při výběru dlaždice s videem (vytvořené tímto způsobem) se přímo na řídicím panelu začne přehrávat příslušné video.Selecting a video tile (that was created this way) causes the video to play right there on the dashboard.

Co je potřeba vzít v úvahu a jak řešit potížeConsiderations and troubleshooting

 • Pokud nebyla sestava použitá k vytvoření vizualizace uložena, nedoje při výběru příslušné dlaždice k žádné akci.If the report that was used to create the visualization was not saved, then selecting the tile produces no action.
 • Jestliže byla sestava vytvořena ze sešitu v Excelu Online a vy k tomuto sešitu nemáte aspoň oprávnění ke čtení, příslušný sešit se v Excelu Online při výběru dlaždice neotevře.If the tile was created from a workbook in Excel Online, and you do not have at least Read permissions for that workbook, selecting the tile will not open the workbook in Excel Online.
 • U dlaždic vytvořených přímo na řídicím panelu pomocí možnosti Přidat dlaždici platí, že pokud mají nastavený vlastní hypertextový odkaz, otevře se při výběru dlaždice nebo jejího nadpisu či podnadpisu příslušná adresa URL.For tiles created directly on the dashboard using Add tile, if a custom hyperlink has been set, selecting the title, subtitle, and or tile will open that URL. Jinak se ve výchozím nastavení při výběru dlaždice pro obrázek, webový kód nebo textové pole, která byla vytvořena přímo na řídicím panelu, nic nestane.Otherwise, by default, selecting one of these tiles created directly on the dashboard for an image, web code, or text box produces no action.
 • Pokud nemáte oprávnění k sestavě ve službě SSRS, zobrazí se při výběru dlaždice vytvořené z této služby stránka se zprávou, že k ní nemáte přístup (rsAccessDenied).If you don't have permission to the report within SSRS, selecting a tile created from SSRS will produce a page indicating you don't have access (rsAccessDenied).
 • Jestliže nemáte přístup k síti, kde se nachází server SSRS, zobrazí se při výběru dlaždice vytvořené ze služby SSRS stránka se zprávou, že příslušný server nejde najít (HTTP 404).If you don't have access to the network where the SSRS server is located, selecting a tile created from SSRS will product a page that will indicate it cannot locate the server (HTTP 404). Abyste mohli sestavu zobrazit, potřebuje vaše zařízení síťový přístup k serveru sestav.Your device needs to have network access to the report server to view the report.
 • Při změně původní vizualizace použité k vytvoření dlaždice se dlaždice nezmění.If the original visualization used to create the tile changes, the tile doesn't change. Pokud třeba návrhář připnul spojnicový graf ze sestavy a potom tento spojnicový graf změnil na pruhový graf, bude se na dlaždici řídicího panelu pořád zobrazovat spojnicový graf.For example, if the designer pinned a line chart from a report and then changed the line chart to a bar chart, the dashboard tile continues to show a line chart. Data se aktualizují, ale typ vizualizace nikoli.The data refreshes, but the visualization type does not.

Další krokyNext steps

Aktualizace datData refresh

Power BI – základní pojmyPower BI - Basic Concepts