Zobrazení sestav Power BI optimalizovaných pro telefonView Power BI reports optimized for your phone

Platí pro:Applies to:

iPhone Telefon s Androidem
iPhonyiPhones Telefony s AndroidemAndroid phones

Když na telefonu zobrazíte sestavu Power BI, Power BI zkontroluje, jestli je sestava optimalizovaná pro telefony.When you view a Power BI report on your phone, Power BI checks to see if the report has been optimized for phones. Pokud ano, Power BI automaticky otevře optimalizovanou sestavu v zobrazení na výšku.If it has, Power BI automatically opens the optimized report in portrait view.

Sestava v režimu na výšku

Pokud sestava není optimalizovaná pro telefony, otevře se, ale zobrazí se v neoptimalizovaném režimu na šířku.If a phone-optimized report doesn't exist, the report still opens, but in the non-optimized landscape views. I v případě sestavy optimalizované pro telefony platí, že když telefon otočíte na šířku, sestava se otevře v neoptimalizovaném zobrazení s původním rozložením.Even in a phone-optimized report, if you turn your phone sideways, the report opens in the non-optimized view with the original report layout. Když jsou optimalizované jen některé stránky, v režimu na výšku se zobrazí zpráva s informací, že sestava je k dispozici v zobrazení na šířku.If only some pages are optimized, you see a message in portrait view, indicating the report is available in landscape.

Neoptimalizovaná stránka sestavy

Všechny ostatní funkce sestav Power BI fungují i v sestavách optimalizovaných pro telefony.All the other features of Power BI reports still work in phone-optimized reports. Přečtěte si další informace, jak můžete pracovat se:Read more about what you can do in:

Filtrování stránky sestavy na telefonuFilter the report page on a phone

Pokud má sestava optimalizovaná pro telefony definované filtry, když ji zobrazíte na telefonu, můžete tyto filtry použít.If a phone-optimized report has filters defined, when you view the report on a phone you can use those filters. Sestava se otevře v telefonu filtrovaná na hodnoty filtrované v sestavě na webu.The report opens on your phone, filtered to the values being filtered in the report on the web. Zobrazí se zpráva, že jsou na stránce aktivní filtry.You see a message that there are active filters on the page. Filtry můžete na telefonu změnit.You can change the filters on your phone.

 1. Klepněte na ikonu filtruTap the filter icon Ikona filtru na telefonu v dolní části stránky.at the bottom of the page.

 2. Pomocí základního nebo rozšířeného filtrování zobrazte výsledky, které vás zajímají.Use basic or advanced filtering to see the results you're interested in.

  Rozšířené filtrování sestav Power BI optimalizovaných pro telefony

Křížové zvýraznění vizuálůCross-highlight visuals

Křížové zvýraznění vizuálů ve zobrazení na výšku funguje stejně jako ve službě Power BI a na telefonech v zobrazení na šířku: Když vyberete data v jednom vizuálu, zvýrazníte tím související data v ostatních vizuálech na dané stránce.Cross highlighting visuals in portrait view works the way it does in the Power BI service, and on phones in landscape view: When you select data in one visual, it highlights related data in the other visuals on that page.

Přečtěte si další informace o filtrování a zvýrazňování v Power BI.Read more about filtering and highlighting in Power BI.

Výběr vizuálůSelect visuals

Když v sestavě optimalizované pro telefony vyberete vizuál, zvýrazní se a aplikace se na něj zaměří a gesta pro plátno nebudou fungovat.In phone reports when you select a visual, the phone report highlights that visual and focuses on it, neutralizing canvas gestures.

Pokud máte vybraný vizuál, můžete se v něm například posouvat.With the visual selected, you can do things like scroll within the visual. Když chcete zrušit výběr vizuálu, klepněte kamkoliv mimo jeho oblast.To de-select a visual, just touch anywhere outside the visual area.

Výběr vizuálůOpen visuals in focus mode

Sestavy pro telefony nabízejí také detailní režim: Získáte větší přehled o jednom vizuálu a můžete ho snadněji prozkoumat.Phone reports also offer a focus mode: You get a bigger view of a single visual and explore it more easily.

 • V sestavě na telefonu klepněte v pravém horním rohu vizuálu na symbol tří teček ( ... ) > Rozbalit do detailního režimu.In a phone report, tap the ellipsis (...) in the upper-right corner of a visual > Expand to focus mode.

  Rozbalit do detailního režimu

Akce, které provedete v detailním režimu, se přenesou na plátno pro sestavy a naopak.What you do in focus mode carries over to the report canvas and vice versa. Když například ve vizuálu zvýrazníte hodnotu a pak se vrátíte do celé sestavy, sestava bude filtrována podle hodnoty, kterou jste zvýraznili ve vizuálu.For example, if you highlight a value in a visual, then return to the whole report, the report is filtered to the value you highlighted in the visual.

Vzhledem k omezením způsobeným velikostí obrazovky lze některé kroky provádět pouze v detailním režimu:Some actions are only possible in focus mode, due to screen size constraints:

 • Přecházet k podrobnostem dat zobrazených ve vizuálu.Drill down into the information displayed in a visual. Další informace o procházení hierarchie v sestavě na telefonu najdete níže.Read more about drilling down and up in a phone report, below.

 • Řazení hodnot ve vizuálu.Sort the values in the visual.

 • Vrácení: Odstranění kroků, které jste při zkoumání vizuálu podnikli, a vrácení sestavy do definice nastavené po jejím vytvoření.Revert: Clear exploration steps you've taken on a visual and revert to the definition set when the report was created.

  Kroky provedené při zkoumání dat odstraníte z vizuálu tak, že klepnete na symbol tří teček ( ... ) > Vrátit.To clear all exploration from a visual, tap the ellipsis (...) > Revert.

  Vrátit

  Funkce Vrátit je k dispozici na úrovni sestavy, kde odstraní všechny kroky pro zkoumání ze všech vizuálů, nebo na úrovni vizuálů, kde odstraní všechny kroky pro zkoumání z vybraného vizuálu.Revert is available at the report level, clearing exploration from all visuals, or at the visual level, clearing exploration from the selected visual.

Procházení hierarchie ve vizuáluDrill down in a visual

Pokud jsou ve vizuálu definované úrovně hierarchie, můžete mezi nimi přecházet, zobrazovat podrobnosti a vracet se zpět do vyšších úrovní.If hierarchy levels are defined in a visual, you can drill down into the detailed information displayed in a visual, then back up. Možnosti hierarchie můžete do vizuálu přidat buď ve službě Power BI, nebo v Power BI Desktopu.You add drill-down to a visual either in the Power BI service or in Power BI Desktop.

K dispozici je několik typů podrobností:There are few types of drill-down:

Přechod k podrobnostem hodnotyDrill down on a value

 1. Klepněte dlouze (klepněte a podržte) na datový bod ve vizuálu.Long tap (tap and hold) on a data point in a visual.

 2. Zobrazí se popisek, a pokud je definována hierarchie, pak se v zápatí popisku zobrazí šipka k podrobnostem a k souhrnným datům.Tooltip will show up, and if hierarchy is defined, then the tooltip footer will show drill down and up arrow.

 3. Klepnutím na šipku dolů přejdete k podrobnostem.Tap on the down arrow for drill-down

  Přechod k podrobnostem klepnutím

 4. Klepnutím na šipku nahoru přejdete k souhrnným datům (přehledům).Tap on the up arrow for drill-up.

Přechod na další úroveňDrill to next level

 1. V sestavě na telefonu klepněte v pravém horním rohu na symbol tří teček ( ... ) > Rozbalit do detailního režimu.In a report on a phone, tap the ellipsis (...) in the upper-right corner > Expand to focus mode.

  Rozbalit do detailního režimu

  V tomto příkladu představují pruhy hodnoty pro jednotlivé státy.In this example, the bars show the values for states.

 2. Klepněte na ikonu ProzkoumatTap the explore icon Ikona Prozkoumat v levém dolním rohu.in the lower left.

  Režim Prozkoumat

 3. Klepněte na Zobrazit další úroveň, nebo na Rozbalte na další úroveň.Tap Show next level or Expand to next level.

  Zobrazit další úroveň

  Teď pruhy zobrazují hodnoty pro města.Now the bars show the values for cities.

  Rozšířené úrovně

 4. Pokud klepnete na šipku v levém horním rohu, v sestavě v telefonu se vrátíte na předchozí, tj. stále nižší než základní úroveň.If you tap the arrow in the upper-left corner, you return to the phone report with the values still expanded to the lower level.

  Rozšíření na nižší úrovni

 5. Když se chcete vrátit na původní úroveň, klepněte znovu na tři tečky ( ... ) > Vrátit.To go back up to the original level, tap the ellipsis (...) again > Revert.

  Vrátit

Horizontální přechod k podrobnostem z hodnotyDrill through from a value

Horizontální přechod k podrobnostem spojí hodnoty na jedné stránce sestavy s jinými stránkami sestavy.Drill through connects values in one report page, with other report pages. Když přejdete horizontálně od datového bodu na jinou stránku sestavy, hodnoty datových bodů se použijí k filtrování na stránce s podrobnostmi, nebo bude v kontextu vybraných dat.When you drill through from a data point to another report page, the data point values are used to filter the drilled through page, or it will be in the context of the selected data. Autoři sestav můžou definovat horizontální přechod k podrobnostem při vytváření sestavy.Report authors can define drill through when they create the report.

 1. Klepněte dlouze (klepněte a podržte) na datový bod ve vizuálu.Long tap (tap and hold) on a data point in a visual.

 2. Zobrazí se popisek, a pokud je definován horizontální přechod k podrobnostem, pak se v zápatí popisku zobrazí horizontální šipka k podrobnostem.Tooltip will show up, and if drill through is defined, then the tooltip footer will show drill through arrow.

 3. Klepnutím na horizontální šipku přejděte k podrobnostem.Tap on the arrow for drill through

  Klepnutí na horizontální přechod k podrobnostem

 4. Zvolte stránku sestavy, na kterou chcete přejít.Choose which report page to drill through

  Zvolte stránku sestavy.

 5. Pomocí tlačítka zpět v záhlaví aplikace se vraťte na stránku, ze které jste začali.Use the back button, at the app header to go back to the page you started from.

Další krokyNext steps