Power BI pro HoloLens 2Power BI for HoloLens 2

Aplikace Power BI pro HoloLens 2 propojuje vaše sestavy a řídicí panely Power BI s fyzickým prostředím, čímž vznikají prostorová, imerzivní a hands-free prostředí – pohybujete se ve fyzickém světě a získáváte relevantní data, kdykoli a kdekoli je potřebujete.The Power BI app for HoloLens 2 blends your Power BI reports and dashboards with your physical environment to create a 3D, immersive, hands-free experience where you can move through the physical world and get your relevant data when and where you need it.

Obrázek z HoloLens 2 se vznášejícími se sestavami Power BI

Získání aplikace Power BI pro HoloLens 2Get the Power BI app for HoloLens 2

Aplikace Power BI pro HoloLens 2 je k dispozici přes Microsoft Store.The Power BI app for HoloLens 2 is available from the Microsoft Store.

Projděte si další informace o instalaci aplikací na zařízení HoloLens 2.Learn more about installing apps on your HoloLens 2 device.

Otevření aplikace Power BI na HoloLens 2Open the Power BI app on your HoloLens 2

Otevřete nabídku Start a vyberte aplikaci Power BI.Open the Start menu and select the Power BI app. Aplikace se otevře a všechny sestavy a řídicí panely, které jste si nastavili jako oblíbené, se vám načtou do virtuálního pásu nástrojů, odkud si je můžete vybrat pro zobrazení.The app opens with all your favorited reports and dashboards loaded into your virtual toolbelt, where you can select them for viewing.

Práce s aplikací Power BI pro HoloLens 2Using the Power BI app for HoloLens 2

Pomocí ručních gest a sledování očí v zařízení HoloLens 2 můžete měnit velikost a umístění obsahu Power BI a provádět s ním interakce.You use the HoloLens 2 hand gestures and eye tracking to resize, place, and interact with your Power BI content. Přečtěte si další informace o interakci s objekty ve světě HoloLens 2.Learn more about interacting with objects in the HoloLens 2 world.

Přístup k sestavám a řídicím panelůmAccess reports and dashboards

Pokud chcete získat přístup k sestavě nebo řídicímu panelu, uchopte požadovanou položku na virtuálním pásu nástrojů a umístěte ji tam, kam chcete.To access a report or dashboard, grab it out of your virtual toolbelt and position it where you want. Projděte si další informace o přemísťování a umísťování oken aplikací.Learn more about grabbing and positioning app windows.

Sestavy nebo řídicí panely je třeba označit jako oblíbené, aby se na virtuálním pásu nástrojů zobrazily.To be in your virtual toolbelt, a report or dashboard must be marked as a favorite. Pokud na pásu nástrojů nemáte žádné sestavy ani řídicí panely nebo pokud chcete přidat další, stačí tyto položky označit jako oblíbené ve službě Power BI nebo v mobilní aplikaci Power BI.If you don’t have any reports or dashboards in your toolbelt, or if you want to add additional reports and dashboards, simply mark those items as favorites in either the Power BI service or the Power BI mobile apps. Pak se na virtuálním pásu nástrojů Power BI v HoloLens 2 objeví.They will then be available in your Power BI virtual toolbelt in HoloLens 2.

Změna velikosti sestav a řídicích panelůResize reports and dashboards

Pokud chcete změnit velikost sestavy nebo řídicího panelu, uchopte aplikační okno za příslušné úchyty, které se zobrazují v rozích, a upravte je podle potřeby.To resize a report or dashboard, grab it by the resize handles that appear on the corners of the app window and adjust the size as desired. Přečtěte si další informace o změně velikosti oken aplikací.Learn more about resizing app windows.

Umístění sestav a řídicích panelů v prostoruPosition reports and dashboards in space

Pokud chcete sestavu nebo řídicí panel umístit v prostoru, uchopte danou položku stažením ukazováčku a palce a potom, aniž byste ji pustili, posuňte ruku na požadovanou pozici.To position your report or dashboard in space, grab it by pinching your index finger and thumb on its title bar and then, without letting go, move your hand to the desired position. Až se tam dostanete, uvolněte prsty.Release your fingers when you’ve got it to the desired place. Projděte si další informace o přesunech oken aplikací.Learn more about moving app windows.

Po přesunu sestavy nebo řídicího panelu na požadované místo si vaše zařízení HoloLens 2 bude toto umístění v prostředí pamatovat.Once you’ve placed your report or dashboard where you want it, your HoloLens 2 device remembers its location in the environment. Při další návštěvě stejného místa najdete danou položku na témže místě.When you next visit the same place, you’ll find the item you placed in exactly the same location.

Procházení stránek sestavyBrowse report pages

Každá sestava má rejstřík stránek, který si můžete zobrazit a pomocí něhož můžete přecházet mezi stránkami.Each report has a page index that you can display in order to get from page to page. Rejstřík stránek si zobrazíte nebo skryjete kliknutím na tlačítko indexu v pravém horním rohu okna sestavy.Select the Page Index button in the upper right corner of the report window to display or hide the page index.

Obrázek znázorňující index stránek sestavy v Power BI pro HoloLens 2

Otevírání sestav pomocí kódů QROpen reports with QR codes

Pokud byl pro sestavu vytvořen kód QR a následně připojen k položce, jako je například zařízení, jehož data jsou v dané sestavě obsažená, můžete sestavu otevřít jen tím, že se zadíváte na kód QR na položce.If a QR code has been created for a report and attached to an item, such as a piece of equipment whose data is contained in that report, you can open the report merely by looking at the QR code on the item.

Přečtěte si další informace o vytváření kódů QR pro sestavy.Learn more about creating QR codes for reports.

Aktualizace datData refresh

Sestavy a řídicí panely se při používání aplikace aktualizují, takže pokud se data v Power BI při používání aplikace změní, uvidíte, že se tyto změny projeví v sestavách a řídicích panelech.Reports and dashboards update while you’re using the app, so if data changes in Power BI while you’re using the app, you’ll see those changes reflected in the reports and dashboards you’re viewing.

Další krokyNext steps