Sdílení řídicího panelu nebo sestavy z mobilních aplikací Power BIShare a dashboard or report from the Power BI mobile apps

Platí pro:Applies to:

iPhone iPad Telefon s Androidem Tablet s Androidem Windows 10
iPhonyiPhones iPadyiPads Telefony s AndroidemAndroid phones Tablety s AndroidemAndroid tablets Zařízení s Windows 10Windows 10 devices

Poznámka

Podpora mobilní aplikace Power BI pro telefony s Windows 10 Mobile bude ukončena 16. března 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Další informaceLearn more

Pokud máte licenci Power BI Pro a chcete, aby ostatní mohli zobrazit vaše řídicí panely a sestavy, můžete s nimi sdílet odkazy z mobilních aplikací Power BI.With a Power BI Pro license, you can invite others to view your dashboards and reports by sharing links from the Power BI mobile apps. Můžete sdílet s kýmkoli ve vaší organizaci i mimo ni, s firemním poštovním účtem i bez něj.You can share with anyone, in or out of your organization, with or without a corporate mail account. Příjemci ale musí také mít licenci Power BI Pro nebo obsah musí spadat do kapacity Premium.They do need to have a Power BI Pro license, too, or the content needs to be in a Premium capacity.

V mobilních aplikacích Power BI pro systémy iOS a Android můžete také opatřit poznámkami a s kýmkoliv sdílet snímky dlaždic, sestav nebo vizuálů.From the Power BI mobile apps for iOS and Android, you can also annotate and share a snapshot of a tile, report, or visual with anyone.

Sdílení z iPhonu nebo iPaduShare from your iPhone or iPad

 1. Řídicí panel nebo sestavu můžete sdílet buď ze samotného řídicího panelu nebo sestavy, nebo z domovské stránky řídicího panelu nebo sestavy:You can share a dashboard or report either from within the dashboard or report itself, or from the dashboard or report home page:

  • Z řídicího panelu nebo sestavy: Na panelu akcí v dolní části řídicího panelu nebo sestavy klepněte na ikonu Sdílet Ikona Pozvat.From within a dashboard or report, tap the Share icon invite icon in the actions bar at the bottom of the dashboard or report.
  • Z domovské stránky řídicího panelu nebo sestavy: Vedle názvu řídicího panelu nebo sestavy klepněte na ikonu Informace Další informace a potom na kartě Informace, která se zobrazí, klepněte na ikonu Sdílet Ikona Pozvat.On a dashboard or report home page, tap Info icon More info next to the dashboard or report name, and then tap the Share icon Invite icon in the info tab that appears.
 2. Zadejte jména oddělená čárkami a napište zprávu, kterou doplníte pozvánku.Type names, separated by commas, and a message to accompany your invitation. Pokud chcete povolit další sdílení, nechejte vybranou možnost Povolit příjemcům sdílet dále.To allow resharing, leave Allow recipients to reshare selected. Když kolegům povolíte sdílení, budou moct přeposlat e-mailovou pozvánku dalším osobám ve vaší organizaci, a to buď prostřednictvím webu, nebo mobilních aplikací.Resharing allows your colleagues to forward the email invitation to others in your organization, either through the web or the mobile apps.

 3. V pravém horním rohu klepněte na Odeslat.Tap Send in the upper-right corner.

  Příjemci dostanou e-mailovou pozvánku s přímým odkazem na řídicí panel nebo sestavu.Recipients get an email invitation with a direct link to the dashboard or report. Platnost pozvánky je jeden měsíc.The invitation expires after one month. Když příjemci otevřou řídicí panel nebo sestavu ve službě Power BI nebo v mobilní aplikaci Power BI, řídicí panel nebo sestava se přidá do části Sdílí se se mnou jejich účtu Power BI.When they open it in either the Power BI service or the Power BI mobile app, it's added to the Shared with me section of their Power BI account. Přístup k části Sdílí se se mnou:To access your Shared with me section:

  • V mobilní aplikaci Power BI klepněte na navigačním panelu na Další možnosti (...) a zvolte Sdílí se se mnou Sdílí se se mnou.On the Power BI mobile app, tap More options (...) on the navigation bar and choose Shared with me Shared with me.
  • Ve službě Power BI klikněte v levém navigačním podokně na Sdílí se se mnou Sdílí se se mnou.In the Power BI service, click Shared with me Shared with me in the left-hand navigation pane.

  Přečtěte si další poznámky o sdílení s kolegy.Read more notes about sharing with colleagues.

Zrušení sdílení z iPhonu nebo iPaduUnshare from your iPhone or iPad

Sdílení může zrušit jenom vlastník.You can only unshare if you're the owner.

 1. Na panelu akcí v dolní části řídicího panelu nebo sestavy klepněte na ikonu SdíletIkona Sdílet.In the actions bar at the bottom of the dashboard or report, tap the Share icon Share icon.

 2. Klepněte na Sdíleno s.Tap Shared with. Zobrazí se seznam kolegů, se kterými jste sdíleli tento řídicí panel nebo sestavu.You see the list of colleagues with whom you've shared this dashboard or report.

 3. Klepněte na Další možnosti (...) vedle jména osoby, se kterou chcete sdílení zrušit, a zvolte, jestli chcete odebrat přístup jenom ke sdílenému řídicímu panelu nebo i k jakémukoli podkladovému obsahu, který tento řídicí panel používá.Tap More options (...) next to the name of the person you want to unshare, and choose whether you want to remove access just to the shared dashboard or to any underlying content it uses as well.

Sdílení ze zařízení s AndroidemShare from your Android device

 1. Řídicí panel nebo sestavu můžete sdílet buď ze samotného řídicího panelu nebo sestavy, nebo z domovské stránky řídicího panelu nebo sestavy:You can share a dashboard or report either from within the dashboard or report itself, or from the dashboard or report home page:

  • Z řídicího panelu nebo sestavy: V horní části řídicího panelu nebo sestavy klepněte na Další možnosti (...) a zvolte Pozvat kolegu.From within a dashboard or report, tap More options (...) at the top of the dashboard or report and choose Invite a colleague.
  • Z domovské stránky řídicího panelu nebo sestavy: Vedle názvu řídicího panelu nebo sestavy klepněte na Další možnosti (...) a potom na kartě Informace, která se zobrazí, klepněte na ikonu Sdílet Ikona Pozvat.On a dashboard or report home page, tap More options (...) next to the dashboard or report name, and then tap the Share icon Invite icon in the info tab that appears.
 2. Zadejte e-mailové adresy a napište zprávu, kterou chcete připojit k pozvánce k řídicímu panelu.Type email addresses, and a message to accompany your dashboard invitation. Pokud to neuděláte, Power BI odešle zprávu s výchozím textem.Otherwise Power BI sends a default message. Pokud chcete kolegům povolit, aby řídicí panel sdíleli dál, ponechte vybranou možnost Povolit příjemcům sdílet tento řídicí panel.To allow resharing, leave Allow recipients to share this dashboard selected. Když kolegům povolíte sdílení, budou moct přeposlat e-mailovou pozvánku dalším osobám ve vaší organizaci, a to buď prostřednictvím prohlížeče, nebo mobilních aplikací.Resharing allows your coworkers to forward the email invitation to others in your organization, either through the browser or the mobile apps.

 3. V pravém horním rohu klepněte na ikonu Odeslat . Tím odešlete e-mail.

  Příjemci dostanou e-mailovou pozvánku s přímým odkazem na řídicí panel nebo sestavu.Recipients get an email invitation with a direct link to the dashboard or report. Platnost pozvánky je jeden měsíc.The invitation expires after one month. Když příjemci otevřou řídicí panel nebo sestavu ve službě Power BI nebo v mobilní aplikaci Power BI, řídicí panel nebo sestava se přidá do části Sdílí se se mnou jejich účtu Power BI.When they open it in either the Power BI service or the Power BI mobile app, it's added to the Shared with me section of their Power BI account. Přístup k části Sdílí se se mnou:To access your Shared with me section:

  • V mobilní aplikaci Power BI klepněte na navigačním panelu na Další možnosti (...) a zvolte Sdílí se se mnou Sdílí se se mnou.On the Power BI mobile app, tap More options (...) on the navigation bar and choose Shared with me Shared with me.
  • Ve službě Power BI klikněte v levém navigačním podokně na Sdílí se se mnou Sdílí se se mnou.In the Power BI service, click Shared with me Shared with me in the left-hand navigation pane.

  Přečtěte si další poznámky o sdílení s kolegy.Read more notes about sharing with colleagues.

Zrušení sdílení ze zařízení s AndroidemUnshare from your Android device

Sdílení může zrušit jenom vlastník.You can only unshare if you're the owner.

 1. Sdílení řídicího panelu nebo sestavy můžete zrušit buď ze samotného řídicího panelu nebo sestavy, nebo z domovské stránky řídicího panelu nebo sestavy:You can unshare a dashboard or report from within the dashboard or report itself or from the dashboard or report home page:

  • Z řídicího panelu nebo sestavy: V horní části řídicího panelu nebo sestavy klepněte na Další možnosti (...) a zvolte Pozvat kolegu.From within a dashboard or report, tap More options (...) at the top of the dashboard or report and choose Invite a colleague.
  • Z domovské stránky řídicího panelu nebo sestavy: Vedle názvu řídicího panelu nebo sestavy klepněte na Další možnosti (...) a potom na kartě Informace, která se zobrazí, klepněte na ikonu Sdílet Ikona Pozvat.On a dashboard or report home page, tap More options (...) next to the dashboard or report name, and then tap the Share icon Invite icon in the info tab that appears.
 2. V dolní části stránky Přidat lidi, která se otevře, se zobrazí seznam kolegů, kterým jste tento řídicí panel nebo sestavu nasdíleli.Towards the bottom of the Add people page that opens, you see the list of colleagues with whom you've shared this dashboard or report. Klepněte na jméno kolegy, se kterým chcete sdílení zrušit.Tap the name of the colleague you want to unshare with.

 3. Na stránce Kdo má přístup, která se zobrazí, klepněte na ikonu Odebrat Ikona Odebrat a zvolte, jestli chcete odebrat přístup jenom ke sdílenému řídicímu panelu nebo i k jakémukoli podkladovému obsahu, který tento řídicí panel používá.On the Who has access page that appears, tap the Remove icon Remove icon and choose whether to remove access just to the shared dashboard or to any underlying content it uses as well.

Sdílení ze zařízení s Windows 10Share from your Windows 10 device

 1. Řídicí panel nebo sestavu můžete sdílet buď ze samotného řídicího panelu nebo sestavy, nebo z domovské stránky řídicího panelu nebo sestavy:You can share a dashboard or report from within the dashboard or report itself or from the dashboard or report home page:

  • Z řídicího panelu nebo sestavy: Klepněte na ikonu Sdílet Ikona Pozvat.From within a dashboard or report, tap the Share icon Invite icon.
  • Z domovské stránky řídicího panelu nebo sestavy: Klikněte pravým tlačítkem nebo stiskněte a podržte a pak zvolte Pozvat.On a dashboard or report home page, right-click or press and hold, and choose Invite.

  Pokud jste vlastníkem řídicího panelu, zobrazí se seznam kolegů, kterým jste tento řídicí panel nebo sestavu nasdíleli.If you're the owner of the dashboard, you see the list of colleagues with whom you've shared this dashboard or report.

 2. Zadejte e-mailové adresy a napište zprávu, kterou chcete připojit k pozvánce.Type email addresses, and a message to accompany your invitation. Pokud to neuděláte, Power BI odešle zprávu s výchozím textem.Otherwise Power BI sends a default message. Pokud chcete kolegům povolit, aby řídicí panel sdíleli dál, ponechte vybranou možnost Povolit příjemcům sdílet tento řídicí panel.To allow resharing, leave Allow recipients to share this dashboard selected. Když kolegům povolíte sdílení, budou moct obsah sdílet s dalšími osobám ve vaší organizaci, a to buď prostřednictvím prohlížeče, nebo mobilních aplikací.Resharing allows your coworkers to share with others in your organization, either through the browser or the mobile apps.

 3. Klepněte na ikonu Odeslat .

  Příjemci dostanou e-mailovou pozvánku s přímým odkazem na řídicí panel nebo sestavu.Recipients get an email invitation with a direct link to the dashboard or report. Platnost pozvánky je jeden měsíc.The invitation expires after one month. Když příjemci otevřou řídicí panel nebo sestavu ve službě Power BI nebo v mobilní aplikaci Power BI, řídicí panel nebo sestava se přidá do části Sdílí se se mnou jejich účtu Power BI.When they open it in either the Power BI service or the Power BI mobile app, it's added to the Shared with me section of their Power BI account. Přístup k části Sdílí se se mnou:To access your Shared with me section:

  • V mobilní aplikaci Power BI klepněte na navigačním panelu na Další možnosti (...) a zvolte Sdílí se se mnou Sdílí se se mnou.On the Power BI mobile app, tap More options (...) on the navigation bar and choose Shared with me Shared with me.
  • Ve službě Power BI klikněte v levém navigačním podokně na Sdílí se se mnou Sdílí se se mnou.In the Power BI service, click Shared with me Shared with me in the left-hand navigation pane.

  Přečtěte si další poznámky o sdílení s kolegy.Read more notes about sharing with colleagues.

Další krokyNext steps