Nový vzhled služby Power BIThe 'new look' of the Power BI service

Služba Power BI (app.powerbi.com) má nový vzhled, který usnadňuje zobrazení sestav a interakci se sestavami.The Power BI service (app.powerbi.com) has a new look that makes it easier to view and interact with your reports. Nový vzhled je jednodušší a vychází ze známého prostředí dalších produktů Microsoftu.The new look is simpler and builds on your familiarity with other Microsoft products. Ve službě Power BI se obsah sestavy stal hlavním předmětem, na který jsme se při přechodu na světlejší barevný motiv a aktualizaci ikon soustředili.Across the Power BI service, we’ve made report content the main point of focus by switching to a lighter color theme and updating icons.

Hledáte informace o novém vzhledu v Power BI Desktop?Looking for information about the new look in Power BI Desktop? Přečtěte si článek Použití aktualizovaného pásu karet v Power BI Desktopu.See Use the updated ribbon in Power BI Desktop.

Tady je přehled toho, co se v novém vzhledu změnilo.Here's an overview of what’s changed in the new look. Podrobnosti najdete v očíslovaných částech:See the numbered sections for details:

Přehled změn nového vzhledu

Hledáte konkrétní akci?Looking for a specific action? Přečtěte si téma Nový vzhled: Kam zmizely akce?See The 'new look': Where did the actions go?.

Rychlá prohlídka změnQuick tour of the changes

Tato animace ukazuje změny ve vzhledu sestav v akci.This animation demonstrates the changes to the way reports look, in action.

Nový vzhled – rychlá prohlídka

1. Přihlášení k novému vzhledu1. Opt in to the new look

K novému vzhledu se může přihlásit každý uživatel služby Power BI.Any Power BI service user can opt in to the new look. Stačí posunout posuvník z polohy Nový vzhled je vypnutý do polohy Nový vzhled je zapnutý.Just slide New look off to New look on.

Přihlášení k novému vzhledu

Pokud se potřebujete vrátit k původnímu vzhledu, stačí posuvník Nový vzhled je zapnutý vrátit zpět do polohy vypnuto.If you need to return to the old look, just slide it back to off New look on. Pokud ho nevidíte, vyberte v pravém horním rohu tři tečky a zobrazte nabídku.If you don't see it, select the ellipsis menu in the upper-right corner.

Odhlášení od nového vzhledu

2. Zobrazení podrobností sestavy2. View report details

Podrobnosti, jako jsou datum poslední aktualizace a kontaktní informace, můžete rychle zobrazit přímo na horním panelu.See details such as last refresh date and contact information quickly, right in the top banner. Otevřete nabídku pro zobrazení dalších podrobností o sestavě.Open the menu to view additional details about the report. Můžete dokonce poslat e-mail vlastníkovi sestavy.You can even send an email to the report owner.

Zobrazení podrobností sestavy

3. Svislý seznam stránek3. Vertical list of pages

Názvy stránek sestavy se nyní zobrazují v seznamu ve svislém podokně.Report page names are now in a list in a vertical pane. Jsou dobře vidět, nedají se přehlédnout a podobají se navigaci ve Wordu a PowerPointu.They're prominent, hard to miss, and similar to navigation in Word and PowerPoint. Zbývající část oblasti sestavy můžete zvětšit nebo zmenšit tak, že změníte velikost svislého podokna.You can increase or decrease the rest of the report area by resizing the vertical pane.

Stránky sestavy

4. Zjednodušený panel akcí4. Simplified action bar

Aktualizovaný panel akcí nahoře obsahuje nejdůležitější příkazy, přehledně zobrazené pro uživatele sestavy.The updated action bar across the top features the most relevant commands, front and center for report consumers. Usnadňuje export, odběry a spolupráci s ostatními a umožňuje ponořit se hlouběji do filtrů a záložek.It's easier to export, subscribe, collaborate with others, and delve deeper through filters and bookmarks.

Nový panel akcí

5. Kde jsou příkazy sestavy?5. Where are the report commands?

Z původního vzhledu jsme neodebrali žádnou funkci.We didn't remove any of the functionality from the old look. Další příkazy, například pro úpravu, uložení kopie atd., najdete rozbalením tří teček (nabídka ...) na panelu akcí.You can find the additional commands such as edit, save a copy, and so on, by expanding the ellipsis (the ... menu) in the action bar. Dále můžete přistupovat k metrikám využití v seznamu obsahu.Also, you can access the usage metrics from the content list.

Panel akcí sestavy v novém vzhledu

Kde jsou akce nabídky Soubor?Where are File menu actions?

Hledáte akce nabídky Soubor?Looking for File menu actions? Akce, které bývaly v nabídce Soubor, se teď nacházejí také v nabídce Další možnosti (...).The actions that used to be on the File menu are also on the More options (...) menu.

Nabídka Soubor v novém vzhledu

6. Nové rozhraní filtrování6. New filter experience

Nedávné aktualizace, jako je například zobrazení použitých filtrů a nové podokno filtrů, jsou v novém vzhledu standardně k dispozici.Recent updates such as viewing applied filters and the new filters pane are available by default with the new look. Nové podokno filtrů vidíte i v případě, že váš Návrhář sestav není upgradovaný na nové prostředí filtrů.Even if your report designer hasn't upgraded to the new filters experience, you see the new filters pane.

Aktuální nastavení filtru

Prostředí nového vzhledu řídicího paneluDashboard 'new look' experience

I řídicí panely mají stejně jako sestavy a aplikace zjednodušený panel akcí, který zajišťuje konzistentní prostředí a zachovává funkční rozdíly.Dashboards also have a simplified action bar, just like reports and apps, for a consistent experience, while retaining the functional differences. Tady je návod k akcím na řídicím panelu.Here's a walkthrough of actions in a dashboard.

Panel akcí řídicího panelu v novém vzhledu

Žádné změny režimu úpravNo changes to edit mode

Prostředí pro vytváření jsme ponechali podobné, jako je prostředí v Desktopu.We’ve kept the authoring experience similar to the experience in Desktop. Změny nového vzhledu se týkají pouze zobrazení pro čtení.The new look changes only apply to the reading view.

Další krokyNext steps