Návrhy sestav Power BI pro usnadnění přístupuDesign Power BI reports for accessibility

Při navrhování a vytváření působivých sestav můžete zároveň myslet na jejich přístupnost.You can design and create compelling reports while also designing for accessibility. Když navrhujete nějakou sestavu, měli byste ji bez ohledu na to, jaká je vaše cílová skupina, zpřístupnit co největšímu počtu lidí, aniž by ji bylo potřeba nějak speciálně přizpůsobovat.Whenever building a report, no matter who your audience is, you should create your reports to be usable by as many people as possible, without the need to be adapted for a sort of special design.

Nastavení vysokého kontrastu ve Windows

Tento článek popisuje funkce a nástroje pro vytváření přístupných sestav v Power BI.This article describes the accessibility features and tools for creating accessible reports in Power BI.

Obecně platí, že při použití Power BI s čtečkou obrazovky doporučujeme vypnout režim skenování nebo režim procházení.In general, when using Power BI with a screen reader, we recommend turning scan mode or browse mode off.

Ke zlepšení procesu vytváření sestav se čtečkami obrazovky je dostupná kontextová nabídka.To improve the process of creating reports with screen readers, a context menu is available. Tato nabídka umožňuje přesouvat pole v kontejneru směrem nahoru nebo dolů v seznamu Pole.The menu allows moving fields in the well up or down in the Fields list. Umožňuje také přesouvat pole do jiných kontejnerů, jako například Legenda nebo Hodnota nebo jiných.The menu also allows moving the field to other wells, such as Legend or Value or others.

Místní nabídka v kontejneru Pole umožňuje posunout pole nahoru, dolů nebo do jiné oblasti.

Typy funkcí pro usnadnění přístupuTypes of accessibility features

Power BI umožňuje vytvářet přístupné sestavy, je ale na vás, abyste je jako autoři sestavy začlenili do svých sestav.Power BI provides capability to create accessible reports, but as the report author, it's up to you to incorporate them in your reports. V tomto článku jsou popsány tři kategorie funkcí pro usnadnění přístupu:There are three categories of accessibility features described in this article:

 • Integrované funkce pro usnadnění přístupu (bez nutnosti konfigurace)Built-in accessibility features (no configuration required)
 • Integrované funkce pro usnadnění přístupu (s nutností konfigurace)Built-in accessibility features (requiring configuration)
 • Další tipy a důležité informaceOther tips and considerations

Každou z těchto kategorií probereme v následujících oddílech.We discuss each of these categories in the following sections.

Integrované funkce pro usnadnění přístupuBuilt-in accessibility features

Power BI obsahuje integrované funkce pro usnadnění přístupu, které od autora sestavy nevyžadují žádnou konfiguraci.Power BI has accessibility features built into the product, which don't require any configuration from the report author. Mezi tyto funkce patří:These features are the following:

 • Procházení pomocí klávesniceKeyboard navigation
 • Kompatibilita se čtečkami obrazovkyScreen-reader compatibility
 • Zobrazení s vysoce kontrastními barvamiHigh contrast colors view
 • Detailní režimFocus mode
 • Zobrazení tabulky datShow data table

K dispozici jsou také funkce, které pomáhají s používáním sestav.There are also features that help with the report consumption experience. Články popisující tyto funkce najdete v části Další kroky na konci tohoto článku.Articles describing those features can be found in the Next steps section, at the end of this article.

Pojďme se podívat na každou z těchto integrovaných funkcí pro usnadnění přístupu.Let's take a look at each of these built-in accessibility features, in turn.

Procházení pomocí klávesniceKeyboard navigation

Jako autor sestavy se nemusíte starat o to, jestli uživatelé mohou sestavu procházet pomocí klávesnice.As a report author, you don't have to worry whether your consumers can use their keyboard to navigate through a report. Vizuály Power BI lze procházet pomocí klávesnice, přičemž uživatel vaší sestavy může procházet datové body ve vizuálech, přepínat mezi kartami stránek a získat přístup k interaktivním funkcím, jako jsou křížové zvýraznění, filtrování a průřezy.Power BI visuals are all keyboard navigable and your report consumer can walk through the data points in visuals, switch between page tabs, and have access to interactive capabilities including cross-highlighting, filtering, and slicing.

Když uživatel prochází nějakou sestavu, zobrazí se fokus, který mu ukazuje místo, kde se v sestavě nachází.As a report consumer navigates around a report, focus shows up to indicate where the user is in the report. V závislosti na použitém prohlížeči se režim fokusu může zobrazovat odlišně.Depending on the browser being used, focus mode may appear differently.

Zaměření na přístupné procházení

Pokud chcete získat přístup k nejčastěji používaným klávesovým zkratkám, můžete stisknutím ?To access the most frequently used keyboard shortcuts, you can press ? zobrazit dialogové okno s klávesovými zkratkami.to display a keyboard shortcut dialog. Další informace najdete v článcích o usnadnění přístupu při používání a klávesových zkratkách v části Další kroky na konci tohoto článku.To learn more, see these articles on accessible consumption experiences and keyboard shortcuts in the Next steps section at the end of this article.

Kompatibilita se čtečkami obrazovkyScreen reader compatibility

Obecně platí, že každý objekt v Power BI, který lze procházet pomocí klávesnice, je také kompatibilní se čtečkami obrazovky.In general, every object in Power BI that has keyboard navigation is also compatible for screen readers. Když uživatel sestavy přejde na vizuál, předčítá čtečka obrazovky název, typ vizuálu a jakýkoli alternativní text, pokud byl nastaven.When a report consumer navigates to a visual, the screen reader will read out the title, visual type, and any alt text if that has been set.

Zobrazení s vysoce kontrastními barvamiHigh contrast color view

Power BI podporuje u sestav vysoký kontrast.Power BI has high contrast support for reports. Pokud ve Windows používáte režim vysokého kontrastu, Power BI Desktop automaticky zjišťuje, který motiv s vysokým kontrastem se používá, a aplikuje toto nastavení na sestavy.If you're using a high contrast mode in Windows, Power BI Desktop automatically detects which high contrast theme is being used in Windows and applies those settings to your reports. Barvy s vysokým kontrastem v sestavě zůstanou i po publikování ve službě Power BI nebo jinde.Those high contrast colors follow the report when published to the Power BI service or elsewhere.

Snímek obrazovky zobrazuje sestavu s nastavením vysokého kontrastu ve Windows.

Služba Power BI se také pokusí zjistit nastavení vysokého kontrastu vybrané pro Windows, ale účinnost a přesnost detekce závisí na prohlížeči používaném pro službu Power BI.The Power BI service also attempts to detect the high contrast settings selected for Windows, but how effective and accurate that detection is depends on the browser being used for the Power BI service. Pokud chcete motiv ve službě Power BI nastavit ručně, můžete v pravém horním rohu vybrat Zobrazení > Vysoce kontrastní barvy a pak vybrat motiv, který chcete na sestavu aplikovat.If you want to set the theme manually in the Power BI service, in the top-right corner you can select V > High contrast colors and then select the theme you would like to apply to the report.

Snímek obrazovky ukazuje, jak vybrat motiv s barvami s vysokým kontrastem.

Detailní režimFocus mode

Pokud si uživatel sestavy prohlíží nějaký vizuál na řídicím panelu, může ho rozbalit tak, aby vyplnil větší plochu obrazovky. Stačí, když přejde na kontextovou nabídku vizuálu a vybere Otevřít v detailním režimu.If a report consumer is looking at a visual in a dashboard, they can expand the visual to fill up more of their screen by navigating to the context menu of the visual and selecting Open in focus mode.

Detailní režim

Zobrazení tabulky datShow data table

Uživatelé sestavy si data ve vizuálu mohou prohlížet také v tabulkovém formátu, a sice stisknutím kláves Alt+Shift+F11.Report consumers can also view the data in a visual in a tabular format by pressing Alt+Shift+F11. Tato tabulka se podobá výběru volby Zobrazit data v kontextové nabídce vizuálu, ale zobrazuje tabulku, která je vhodnější pro čtečky obrazovky.This table is similar to pressing Show Data in the visual context menu, but it shows a table that is screen reader friendly.

Zobrazení tabulky dat

Integrované funkce pro usnadnění přístupu s nutností konfiguraceBuilt-in accessibility features requiring configuration

Power BI obsahuje integrované funkce pro usnadnění přístupu, které od autora sestavy vyžadují konfiguraci.Power BI has accessibility features that are built into the product and require configuration from the report author. Mezi tyto funkce patří:These features include:

 • Alternativní textAlt text
 • Pořadí karetTab order
 • Názvy a popiskyTitles & labels
 • ZnačkyMarkers
 • Motivy sestavReport themes

Alternativní textAlt text

Alternativní text (alternativní textový popis) se používá k popisu vzhledu a funkce vizuálů a obrázků na stránce sestavy pro uživatele čteček obrazovky.Alt text (alternative text descriptions) are used to describe the appearance and function of visuals and images on the report page to screen reader users. Autoři sestav by měli alternativní text přidat ke každému objektu, který sděluje smysluplné informace o sestavě.Report authors should add alt text to every object that conveys meaningful information on a report. Zadáním alternativního textu zajistíte, že uživatelé sestavy pochopí, co se snažíte pomocí vizuálu sdělit i v případě, že příslušný vizuál, obrázek, tvar nebo textové pole neuvidí.Providing alt text ensures that consumers of your report understand what you are trying to communicate with a visual, even if they cannot see the visual, image, shape, or textbox. Alternativní text můžete pro libovolný objekt v sestavě Power BI Desktopu zadat tak, že objekt (například vizuál, tvar atd.) vyberete a v podokně Vizualizace vyberete sekci Formát, rozbalíte Obecné, posunete se úplně dolů a vyplníte textové pole Alternativní text.You can provide alt text for any object on a Power BI Desktop report by selecting the object (such as a visual, shape, and so on) and in the Visualizations pane, select the Format section, expand General, scroll to the bottom, and fill in the Alt Text textbox. Textové pole Alternativní text je omezené na 250 znaků.The Alt Text textbox has a limit of 250 characters.

Textové pole Alternativní text

Alternativní text by měl obsahovat informace o poznatcích, které si má uživatel sestavy z vizuálu odnést.Alt text should include information about the insight that you'd like the report consumer to take away from a visual. Protože čtečka obrazovky předčítá název a typ vizuálu, stačí jen vyplnit popis.Because a screen reader reads out the title and type of a visual, you only need to fill in a description. Příklad alternativního textu pro následující vizuál: Spokojenost uživatelů podle barvy prodaného produktu, dále rozčleněná podle třídy produktůAn example of alt text for the following visual could be: Net user satisfaction by color of product sold, further broken down by product class.

Použití popisného alternativního textu

Uvědomte si, že popisek nějakého poznatku nebo konkrétních datových bodů nemusí být vhodné umístit do statického alternativního textu, protože data v Power BI jsou dynamická.Keep in mind that calling out an insight or specific data points may not be the best thing to put in static alt text, because data in Power BI is dynamic. Pokud chcete použít dynamický alternativní text, přečtěte si další část, která popisuje podmíněné formátování alternativního textu.If you'd like to use dynamic alt text, see the next section that describes conditional formatting for alt text.

Podmíněné formátování alternativního textuConditional formatting for alt text

Jednou z vlastností, díky kterým je Power BI tak atraktivní, je skutečnost, že používá dynamická data.One feature that makes Power BI so compelling is that its data is dynamic. K vytvoření dynamického alternativního textu můžete použít míry DAX a podmíněné formátování.You can use DAX measures and conditional formatting to create dynamic alt text. Čtečky obrazovky jsou pak schopny popisovat hodnoty specifické pro data, která si uživatel sestavy prohlíží.Screen readers are then able to call out values specific to the data that a report consumer is viewing.

Podmíněné formátování alternativního textu

Pořadí karetTab order

Nastavení pořadí ovládacích prvků umožňuje uživatelům klávesnice procházet sestavu způsobem, který odpovídá tomu, jak si vizuály v sestavě prohlížejí.Setting the tab order helps keyboard users navigate your report in an order that matches the way users visually process the report visuals. Pokud do sestavy zahrnete dekorativní tvary a obrázky, měli byste je z pořadí ovládacích prvků odebrat.If you're including decorative shapes and images in your report, you should remove those from the tab order.

Pořadí ovládacích prvků nastavíte tak, že na pásu karet vyberete kartu Zobrazení a zaškrtnutím políčka Podokno výběru zobrazíte podokno výběru.To set the tab order, select the View tab in the ribbon and select the Selection Pane button to display the Selection pane.

Nabídka Zobrazení umožňující zobrazit podokno výběru

Výběrem možnosti Pořadí karet v podokně výběru zobrazíte aktuální pořadí ovládacích prvků v sestavě.In the Selection pane, selecting Tab order displays the current tab order for your report. Můžete vybrat nějaký objekt a pak ho pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů přesunout v hierarchii, případně můžete objekt vybrat myší a přetáhnout ho na požadovanou pozici v seznamu.You can select an object, then use the up and down arrow buttons to move the object in the hierarchy, or you can select an object with your mouse and drag it into the position you'd like it the list. Kliknutím na číslo vedle objektu se tento objekt v pořadí ovládacích prvků skryje.Clicking on the number next to an object hides the object from the tab order.

Pořadí ovládacích prvků v podokně výběru

Názvy a popiskyTitles and labels

Názvy vizuálů a stránek sestavy jsou důležité funkce pro usnadnění přístupu, díky kterým se uživatel v sestavě orientuje.Visual and report page titles are important accessibility features that orient the report consumer. Nepoužívejte v názvech sestav zkratky ani žargon. Pokud sestavu sdílíte s novým uživatelem nebo s někým, kdo nepracuje ve vaší organizaci, nemusí význam těchto pojmů nebo zkratek znát.Avoid using acronyms or jargon in your report titles; if you share the report to a new user or someone who is external to your organization, they may not know what your terms or acronyms mean. Následující obrázek znázorňuje vizuál se zkratkou v názvu (vlevo) a výstižnějším názvem vizuálu vpravo.The following image shows a visual with an acronym in the title (on the left), and a clearer title for the visual on the right.

Vyhýbání se žargonu v názvech vizuálů

Ve vizuálu zajistěte, aby všechny názvy, popisky os, hodnoty legendy a popisky dat byly snadno pochopitelné a výstižné.Within a visual, make sure that any titles, axis labels, legend values, and data labels are easy to read and understand. Porovnejte následující obrázky, kde první obrázek obsahuje jen pár čísel nebo popisů dat, zatímco druhý velké množství.Compare the following images, where the first image has few numbers or descriptions of the data, and the second has many.

Zadání obšírných popisů, hodnot legendy a popisků dat

Při používání popisků dat můžete dokonce zapnout nebo vypnout popisky jednotlivých řad ve vizuálu nebo je umístit nad nebo pod řadu.With data labels, you can even choose to turn on or off the labels for each series in your visual or position them above or below a series. I když se Power BI snaží umístit popisky dat nad nebo pod čáru co nejlépe, ne vždy se to podaří.While Power BI does its best to place data labels above or below a line, sometimes it is not very clear. V následujícím vizuálu jsou popisky dat zpřeházené a ne příliš názorné.In the following visual, the data labels are jumbled and not easy to read.

Popisky dat nad nebo pod

Umístění popisků dat nad nebo pod řadu může pomoci, zejména pokud používáte spojnicový graf s více spojnicemi.Positioning your data labels above or below your series can help, especially if you're using a line chart with multiple lines. Po několika úpravách teď popisky dat vypadají mnohem lépe.With a few adjustments, the data labels now look much better.

Mnohem jasnější popisky dat po úpravě

ZnačkyMarkers

Osvědčeným postupem je nepoužívat barvu (včetně podmíněného formátování) jako jediný způsob sdělování informací.It's a best practice to avoid using color (including features conditional formatting) as the only way of conveying information. Místo toho můžete k vyjádření různých řad použít značky.Instead, you can use markers to convey different series.

U spojnicových, plošných a kombinovaných vizuálů a také u bodových a bublinových vizuálů můžete zapnout značky a pro každou spojnici použít jiný tvar značky.For Line, Area, and Combo visuals, as well as for Scatter and Bubble visuals, you can turn markers on, and use a different Marker shape for each line.

Použití značek ke sdělování informací

Značky zapnete tak, že vyberete oddíl Formát v podokně Vizualizace, rozbalíte oddíl Tvary, posunete se dolů, vyhledáte přepínač Zobrazit značky a nastavíte ho do polohy Zapnuto, jak ukazuje následující obrázek.To turn Markers on, select the Format section in the Visualizations pane, expand the Shapes section, then scroll down to find the Show Markers toggle and turn it to On, as shown in the following image.

Zapnutí značek

Můžete také použít možnost Přizpůsobit řady a vybrat název jednotlivých spojnic (nebo oblastí, pokud používáte plošný graf) v rozevíracím seznamu v tomto oddílu Tvary.You can also use Customize Series to select the name of each line (or area, if using an Area chart) from the drop-down box in that Shapes section. Pod rozevíracím seznamem pak můžete upravit mnoho aspektů značek použitých u vybrané spojnice včetně tvaru, barvy a velikosti.Below the drop-down, you can then adjust many aspects of the marker used for the selected line, including its shape, color, and size.

I když autorům sestav doporučujeme zapnout popisky a značky dat, jejich zapnutí ve všech vizuálech může být rušivé a učinit sestavu méně přístupnou.While we suggest report authors to turn on data labels and markers, turning them all on for every visual may be distracting and make your report less accessible. Na následujícím obrázku můžete porovnat vizuál, u kterého jsou zapnuté popisky dat i značky, s přehlednější verzí s vypnutými popisky dat.In the following image, you can compare a visual that has data labels and markers both on, and then a more understandable version with data labels off.

Přemýšlejte o použití popisků dat

Pokud nevíte, jestli je váš vizuál nebo sestava příliš nepřehledná, otestujte je pomocí testu rozostřením.If you're not sure whether your visual or report is too busy, test that by doing a squint test. Pokud jsou vaše oči přitahovány více k popiskům dat než k datovým bodům, vypněte popisky dat.If your eyes are drawn more to the data labels than the data points, turn off your data labels.

Motivy, kontrast a barvy rozeznatelné pro barvoslepéThemes, contrast and colorblind-friendly colors

Měli byste zajistit, aby v sestavách byl dostatečný kontrast mezi textem a barvami pozadí.You should ensure that your reports have enough contrast between text and any background colors. Kritérium úspěšnosti 1.4.3 standardu WCAG 2.1 stanovuje, že barva textu a pozadí by měla mít kontrastní poměr alespoň 4,5:1.WCAG 2.1 success criterion 1.4.3 delineates that text and background color should have a contrast ratio of at least 4.5:1. Ke kontrole barev v sestavě můžete použít několik nástrojů, mezi které patří Color Contrast Analyzer, WebAIM a Accessible Colors.There are several tools such as Color Contrast Analyzer, WebAIM, and Accessible Colors you can use to check your report colors.

Do úvahy byste také měli vzít skutečnost, že někteří uživatelé sestav mohou mít vady barevného vidění.You should also consider that some report viewers may have color vision deficiencies. Nástroje jako Coblis a Vischeck simulují, co vidí uživatelé sestav s různými vadami barevného vidění.Tools like Coblis and Vischeck simulate what report viewers with different color deficiencies see. Když v sestavě použijete menší počet barev nebo monochromatickou paletu, snížíte riziko, že vytvoříte sestavy, které nejsou přístupné.Using fewer colors or a monochrome palette in your report can help mitigate creating reports that are inaccessible.

Některé kombinace barev jsou pro uživatele s vadami barevného vidění obtížně rozpoznatelné.Certain color combinations are particularly difficult for users with color vision deficiencies to distinguish. Patří mezi ně následující kombinace:These include the following combinations:

 • zelená a červenágreen and red
 • zelená a hnědágreen and brown
 • modrá a fialováblue and purple
 • zelená a modrágreen and blue
 • světle zelená a žlutálight green and yellow
 • modrá a šedáblue and grey
 • zelená a šedágreen and grey
 • zelená a černágreen and black

Vyhněte se používání těchto barev v jednom grafu nebo na stejné stránce sestavy.Avoid using these colors together in a chart, or on the same report page. Power BI má několik předdefinovaných motivů, díky kterým budou vaše sestavy přístupnější, doporučujeme ale sestavu zkontrolovat některými dalšími nástroji navrhovanými v tomto článku.Power BI has some built-in themes to help make your report more accessible, but it's best practice to check your report with some of the additional tools suggested in this article.

Předdefinované motivy

Tipy a důležité informaceTips and considerations

V této části najdete několik rad, tipů a důležitých informací, na které byste při vytváření přístupných sestav měli myslet.This section provides some guidance, tips, and considerations to keep in mind when creating reports with accessibility in mind.

Zjistěte, co potřebuje vaše cílová skupinaUnderstand what your audience wants

Vytvoření sestavy je iterativní proces.Creating a report is an iterative process. Než začnete s umísťováním vizuálů na stránku, promluvte si s některým uživatelem sestavy, abyste lépe chápali, jaké informace chtějí z vaší sestavy získat a v jaké podobě je chtějí vidět.Before you begin placing visuals on the page, speak to some of your report consumers to have a better understanding of what information they want to get from your report and how they want to see it.

Součástí tohoto procesu by mělo být začlenění přístupnosti.Building in accessibility should be part of this process. Můžete zjistit, že se vaše představa liší od představ uživatelů sestavy.You might find out that your vision is not what your report consumers have in mind. Jakmile připravíte počáteční koncept sestavy, ukažte ho některému uživateli sestavy a požádejte ho o další zpětnou vazbu.Once you have prepared an initial draft of your report, show it to a report consumer and gather more feedback. Shromáždění zpětné vazby vám jako autorovi pomůže omezit budoucí záplavu žádostí o změny od nespokojených uživatelů sestavy.As a report author, gathering feedback can help mitigate a future deluge of requests for changes from unhappy report consumers.

Udržujte sestavu jednoduchou a konzistentníKeep your report simple and consistent

Udržujte sestavu co nejjednodušší.Keep your report as simple as possible. Lidé se často snaží umístit do jednoho vizuálu příliš mnoho informací.People often try to put too much into a single visual. Rozdělením do několika vizuálů často dosáhnete větší jednoduchosti a názornosti.Often breaking it out into multiple visuals makes it simpler and easy to understand. Zvažte použití více vizuálů, pokud zobrazují různé charakteristiky dat, a pomocí filtrů nebo interakce s vizuály vytvořte funkčně bohaté prostředí.Consider using multiple visuals if they show different facets of the data and use filters or visual interactions to create a rich experience. Zároveň udržujte počet vizuálů na stránce na minimu.At the same time, keep the number of visuals on a page to a minimum. Snažte se vyhnout zbytečné redundanci a nepřehlednosti stránky.Try to avoid unnecessary redundancy and page clutter. Nepotřebujete dva vizuály, které zobrazují totéž.You don't need two visuals to show the same thing. Uživatelé sestav mohou být zahlceni spoustou informací pocházejících z příliš mnoha vizuálů, nebo mohou mít omezený rozsah pozornosti a ztratit přehled.Report consumers may get overwhelmed from all the information being given from too many visuals, or they may have a limited attention span and get distracted. Nejen že tím usnadníte používání sestavy, ale příliš mnoho vizuálů na stránce může také zhoršit výkon sestavy.Not only does this make your report easier to consume, but also having too many visuals on a page can slow down the performance of your report.

Zachovejte konzistenci sestavy pomocí stejné barvy a stylu písma ve vizuálních prvcích v rámci sestavy.Keep your report consistent by using the same font color and style for the visual elements across your report. Pro názvy všech vizuálů použijte stejnou velikost písma, stejně jako pro popisky dat a názvy os.Use the same font size for all visual titles, just as you should for data labels and axis titles. Pokud používáte průřezy na více stránkách sestavy, zachovejte je na všech stránkách sestavy na stejném místě.If you're using slicers on multiple report pages, keep them in the same location on every page of your report.

Proveďte test na slabý zrakTest for low vision

Rychlý způsob, kterým můžete otestovat, jak by sestavu viděli uživatelé se slabým zrakem, spočívá ve snížení jasu obrazovky nebo mobilního zařízení.A quick way to test what a report would look like for consumers with low vision would be to turn down the brightness of your screen or mobile device. Test rozostřením můžete provést pomocí doplňků prohlížeče.There are browser add-ons you can use that can help you perform a squint test.

Kontrolní seznam přístupnosti sestavReport accessibility checklist

Kromě nástrojů a funkcí pro usnadnění přístupu nabízí Power BI následující kontrolní seznam, který můžete použít při vytváření sestav.In addition to providing accessibility tools and functionality, Power BI provides the following checklist you can use when creating reports. Tento kontrolní seznam vám pomůže zajistit, aby vaše sestavy byly přístupné co největší cílové skupině předtím, než je publikujete.This checklist helps ensure your reports are accessible, and available to the largest audience, before you publish it.

Všechny vizuályAll visuals

 • Zajistěte, aby barevný kontrast mezi názvem, popiskem osy a textem popisku dat a pozadím byl alespoň 4,5:1.Ensure color contrast between title, axis label, and data label text and the background are at least 4.5:1.
 • Nepoužívejte barvy jako jediný způsob sdělování informací.Avoid using color as the only means of conveying information. Použijte text nebo ikony k doplnění nebo nahrazení barvy.Use text or icons to supplement or replace the color.
 • Nahraďte zbytečný žargon nebo zkratky.Replace unnecessary jargon or acronyms.
 • Zajistěte doplnění alternativního textu do všech vizuálů na stránce, které nemají dekorativní funkci.Ensure alt text is added to all non-decorative visuals on the page.
 • Zkontrolujte, že je stránka sestavy viditelná pro uživatele s vadami barevného vidění.Check that your report page works for users with color vision deficiency.

PrůřezySlicers

 • Pokud máte na stránkách sestavy kolekci několika průřezů, zajistěte, aby byl návrh na všech stránkách konzistentní.If you have a collection of several slicers on your report pages, ensure your design is consistent across pages. Použijte v co největší míře stejné písmo, barvy a prostorové umístění.Use the same font, colors, and spatial position as much as possible.

Textové poleTextbox

 • Zajistěte, aby barevný kontrast mezi písmem a pozadím byl alespoň 4,5:1.Ensure color contrast between font and background are at least 4.5:1.
 • Nezapomeňte vložit textový obsah do pole alternativní text, aby ho čtečky obrazovky dokázaly předčítat.Make sure to put text contents in the alt text box so screen readers can read them.

Interakce vizuálůVisual interactions

 • Jsou klíčové informace dostupné jen prostřednictvím interakce?Is key information only accessible through an interaction? Pokud ano, přeuspořádejte vizuály tak, aby byly předem filtrované a důležité závěry byly nápadnější.If so, rearrange your visuals so they are pre-filtered to make the important conclusion more obvious.
 • Používáte k procházení záložky?Are you using bookmarks for navigation? Zkuste sestavu procházet pomocí klávesnice a zajistěte, aby byl tento postup přijatelný pro uživatele, kteří používají jen klávesnici.Try navigating your report with a keyboard to ensure the experience is acceptable for keyboard-only users.

Pořadí řazeníSort order

 • Nastavili jste záměrně pořadí řazení každého vizuálu na stránce?Have you purposefully set the sort order of each visual on the page? V přístupné tabulce Zobrazit data jsou data seřazena způsobem, jaký jste nastavili u vizuálu.The accessible Show Data table shows the data in the sort order you have set on the visual.

PopisyTooltips

 • Nepoužívejte popisy ke sdělení důležitých informací.Don't use tooltips to convey important information. Pro uživatele s pohybovými problémy a uživatele, kteří nepoužívají myš, bude obtížné se k nim dostat.Users with motor issues and users who do not use a mouse will have difficulties accessing them.
 • Do grafů přidejte popisy jako doplňující informace.Do add tooltips to charts as ancillary information. Jsou součástí přístupné tabulky Zobrazit data jednotlivých vizuálů.It is included in the accessible Show Data table for each visual.

VideoVideo

 • Nepoužívejte video, která se automaticky spustí při vykreslení stránky.Avoid video that automatically starts when the page is rendered.
 • Zajistěte, aby video obsahovalo titulky, nebo dodejte přepis.Ensure your video has captions or provide a transcript.

ZvukAudio

 • Nepoužívejte zvuk, který se automaticky spustí při vykreslení stránky.Avoid audio that automatically starts when the page is rendered.
 • Ke každému zvuku dodejte přepis.Provide a transcript for any audio.

ObrazceShapes

 • Zajistěte, aby všechny dekorativní tvary byly v pořadí ovládacích prvků označené jako skryté a nebyly tak předčítány čtečkami obrazovky.Make sure any decorative shapes are marked as hidden in tab order, so they aren't announced by a screen reader.
 • Vyhněte se použití příliš mnoha dekorativních tvarů, kdy už to může být rušivé.Avoid using too many decorative shapes to the point where they are distracting.
 • Při používání tvarů pro popisy datových bodů použijte k vysvětlení alternativní text.When using shapes to call out data points, use alt text to explain what is being called out.

ImagesImages

 • Při používání obrázků pro popisy datových bodů použijte k vysvětlení alternativní text.When using images to call out data points, use alt text to explain what is being called out.
 • Zajistěte, aby všechny dekorativní obrázky byly v pořadí ovládacích prvků označené jako skryté a nebyly tak předčítány čtečkami obrazovky.Make sure any decorative images are marked as hidden in tab order, so they aren't announced by a screen reader.
 • Vyhněte se použití příliš mnoha dekorativních obrázků, kdy už to může být rušivé.Avoid using too many decorative images, to the point where they are distracting.

Vizuály Power BIPower BI visuals

 • Zkontrolujte přístupnou tabulku Zobrazit data u vizuálů Power BI.Check the accessible Show Data table for Power BI visuals. Pokud zobrazené informace nejsou dostatečné, vyhledejte jiný vizuál.If the information shown is not enough, look for another visual.
 • Pokud používáte vlastní vizuál Osa přehrávání, zajistěte, aby se nepřehrával automaticky.If using the Play Axis custom visual, ensure it does not auto play. Dejte uživateli najevo, že kliknutím na tlačítko pro přehrávání/pozastavení musí spustit/zastavit měnící se hodnoty.Make it obvious that the user must press the play/pause button to start/stop the changing values.

Vizuály na stránceAcross visuals on the page

 • Nastavte pořadí ovládacích prvků a u všech dekorativních položek vypněte pořadí ovládacích prvků (označením položky jako skryté).Set tab order and turn off tab order (mark the item as hidden) on any decorative items.

Důležité informace a omezeníConsiderations and limitations

U funkcí pro přístupnost víme o několika problémech a omezeních.There are a few known issues and limitations with the accessibility features. Popis těchto problémů a omezení najdete v následujícím seznamu:Descriptions of those issues and limitations are in the following list:

 • Při používání čteček obrazovky s Power BI Desktopem dosáhnete nejlepších výsledků, když čtečku obrazovky otevřete před otevřením jakýchkoli souborů v Power BI Desktopu.When using screen readers with Power BI Desktop, you'll have the best experience if you open your screen reader before opening any files in Power BI Desktop.

Další krokyNext steps

Sada článků o usnadnění přístupu v Power BI:The collection of articles for Power BI accessibility are the following: