Automatická aktualizace stránky v Power BIAutomatic page refresh in Power BI

Při monitorování kritických událostí je důležité, aby se data aktualizovala hned po aktualizaci zdrojových dat.When you monitor critical events, it's important for data to be refreshed as soon as the source data is updated. Například ve výrobním odvětví je důležité vědět, kdy má určitý stroj poruchu nebo že tato porucha zanedlouho nastane.For example, in the manufacturing industry, it's critical to know when a machine is malfunctioning or is close to malfunctioning. Pokud monitorujete signály, jako jsou například nálady na sociálních sítích, potřebujete zaznamenat náhlé změny ve chvíli, kdy k nim dojde.If you're monitoring signals like social media sentiment, you want to know about sudden changes as soon as they happen.

Automatická aktualizace stránky v Power BI umožňuje, aby se vaše aktivní stránka sestavy v předem stanoveném intervalu dotazovala zdrojů DirectQuery na nová data.Automatic page refresh in Power BI enables your active report page to query for new data, at a predefined cadence, for DirectQuery sources.

Typy aktualizaceRefresh types

Při používání funkce automatické aktualizace stránky máte k dispozici dva typy aktualizace: pevný interval a detekci změn.When using automatic page refresh, there are two refresh types available: fixed interval and change detection.

Pevný intervalFixed interval

Tento typ vám umožňuje aktualizovat všechny vizuály na stránce sestavy ve stálém intervalu, jako je jedna sekunda nebo pět minut.This refresh type allows you to update all visuals in a report page based on a constant interval such as one second or five minutes. Při dosažení nastaveného intervalu odešlou všechny vizuály na stránce aktualizační dotaz do zdroje dat a odpovídajícím způsobem se aktualizují.When that specific interval is reached, all visuals in that page send an update query to the data source and update accordingly.

Detekce změnChange detection

Tento typ vám umožňuje aktualizovat vizuály na stránce na základě zjištěných změn v datech, nikoliv v určitém intervalu.This refresh type allows you to refresh visuals on a page based on detecting changes in the data rather than a specific refresh interval. Konkrétně se tato míra dotazuje na změny zdroje DirectQuery.Specifically, this measure polls for changes to your DirectQuery source. Kromě definování míry je potřeba vybrat, jak často bude Power BI Desktop kontrolovat změny.Besides defining the measure, you also have to select how frequently Power BI Desktop will check for changes. Při publikování do služby se tento typ aktualizací podporuje jen v pracovních prostorech, které jsou součástí kapacity Premium.When publishing to the service, this refresh type is only supported in workspaces that are part of a Premium capacity.

Vytváření sestav s automatickou aktualizací stránky v Power BI DesktopuAuthoring reports with automatic page refresh in Power BI Desktop

Funkce automatické aktualizace stránky je k dispozici jen pro zdroje DirectQuery, a tedy jen tehdy, když jste připojení je zdroji dat DirectQuery.Automatic page refresh is available only for DirectQuery sources so it will only be available when you are connected to a DirectQuery data source. Toto omezení platí pro oba typy aktualizací.This restriction applies to both automatic page refresh types.

Pokud chcete v Power BI Desktopu použít funkci automatické aktualizace stránky, vyberte stránku sestavy, u které se mají aktualizace povolit.To use automatic page refresh in Power BI Desktop, select the report page for which you want to enable automatic page refresh. V podokně Vizualizace vyberte tlačítko Formátování (malířský váleček) a v dolní části podokna vyhledejte možnost Aktualizace stránky .In the Visualizations pane, select the Formatting button (a paint roller) and find the Page refresh section near the bottom of the pane.

Umístění aktualizace stránky

 1. Zapnutí nebo vypnutí aktualizace stránkyTurns page refresh on or off.
 2. Typ aktualizaceRefresh type
 3. Vstupy a informace (podle typu aktualizace)Inputs and information (depending on refresh type)

Karta Aktualizace stránky se zobrazuje jen tehdy, když jste připojení ke zdroji DirectQuery.The Page refresh card will only be available if you are connected to a DirectQuery source. Automatickou aktualizaci povolíte posunutím přepínače do polohy Zapnuto.To enable automatic page refresh the toggle needs to be on the On position. Potřebné vstupy a zobrazení informace závisí na zvoleném typu.The inputs needed and information provided will depend on the refresh type selected.

Nastavení pevného intervaluFixed interval setup

Pokud jako typ aktualizace zvolíte Automatické obnovení stránky , je nutné zadat požadovaný interval aktualizací.When selecting Auto page refresh as the refresh type, you need to provide the desired refresh interval. Výchozí hodnota je 30 minut.The default value is 30 minutes. (Minimální interval aktualizace je jedna sekunda.) Vaše sestava se začne aktualizovat v intervalu, který jste nastavili.(The minimum refresh interval is one second.) Your report will begin refreshing at the interval you set.

Po kliknutí na možnost Zobrazit podrobnosti uvidíte v Power BI následující informace:When clicking on show details Power BI will provide further information on:

 • Zda funkci povoluje váš správce (jen při přihlášení k účtu Power BI)If the feature is enabled by your admin (only when logged into your Power BI account)
 • Minimální interval povolený správcem (jen při přihlášení k účtu Power BI)The minimum interval allowed by your admin (only when logged into your Power BI account)
 • Skutečná frekvence aktualizací (obvykle delší, než je zvolený interval)Actual rate of refresh (usually longer than your selected interval)
 • Čas poslední aktualizaceLast refresh time

Zobrazení podrobností v okně Aktualizace stránky

Nastavení detekce změnChange detection setup

Pokud zvolíte jako typ aktualizace možnost Detekce změn , zobrazí se vám odkaz na okno Přidat zjišťování změn .When selecting Change detection as your refresh type, you are presented with a link to Add change detection . Také můžete na kartě Modelování na pásu karet otevřít okno Detekce změn .You can also access the change detection window from the Modeling tab in the ribbon. Potom klikněte na ikonu Detekce změn v části Aktualizace stránky .Then click on the Change detection icon on the Page refresh section. Můžete také kliknutím pravým tlačítkem nebo pomocí šipky rozevíracího seznamu vedle libovolné hodnoty v kontejneru Hodnoty vybrat z nabídky možnost Detekce změn .Finally, you can right-click or select the drop-down arrow next to any value in the Values well, and select Change detection from the menu.

Karta detekce změn

Po otevření okna uvidíte možnost Typ míry , pomocí které můžete vybrat existující míru, nebo vytvořit úplně novou.Once the window is open, you are presented with the Measure type option where you can select an existing measure or create a new one from scratch. Pokud se rozhodnete pro existující míru, stačí ji jen vybrat v seznamu Pole, anebo ji přetáhnout do části Choose existing measure (Zvolit existující míru).When selecting an existing, you just have to select the desired measure from the fields list or drag and drop it into the Choose existing measure section. Když vytváříte novou míru, můžete pro ni zvolit výpočet , jako je počet, počet jedinečných, minimum, maximum a součet.When creating a new measure, you can Choose a calculation for the measure between count, count distinct, minimum, maximum and sum. Možnost Počet jedinečných například využijete tehdy, když chcete počítat ID zákazníků a aktualizace se má provést jen při přidání zákazníka do seznamu.For example, you can use count distinct to count customer IDs and only refresh when a new customer is added to the list. Jakmile vyberete míru, je potřeba definovat, jak často má Power BI kontrolovat změny .Once you have a measure selected, you have to define how often Power BI will Check for changes . Jedná se o interval, v němž bude Power BI počítat míru a dotazovat se na změny.That's the interval on how often Power BI will calculate the measure and poll changes. Po kliknutí na možnost Použít se nová míra s ikonou detekce změn zobrazí v seznamu polí.Once you click apply, a new measure with the change detection icon will appear in your field list.

Okno Detekce změn

Když se teď vrátíte do části Aktualizace stránky, uvidíte informace o tom, která míra slouží k detekci změn a jaký je definovaný interval.Then, back on the page refresh section, you will see the information of which measure is being used for change detection and the defined interval for your reference.

Karta detekce změn s podrobnostmi

Poznámka

Pro každý model lze zvolit jen jednu míru detekce změn.Only one change detection measure is allowed per model.

Nastavení intervalu aktualizacíDetermining the refresh interval

Když je zapnutá automatická aktualizace stránky, Power BI Desktop pravidelně posílá dotazy vašemu zdroji DirectQuery.When automatic page refresh is enabled, Power BI Desktop is constantly sending queries to your DirectQuery source. Po odeslání dotazu dojde před vrácením dat k určité prodlevě.After the query is sent, there's a delay before data is returned. U krátkých intervalů aktualizace byste proto měli zkontrolovat, jestli se dotazovaná data vrací v nakonfigurovaném intervalu.So, for short refresh intervals, you should confirm that queries are successfully returning the queried data within the configured interval. Pokud se data v tomto intervalu nevrací, budou se vizuály aktualizovat méně často, než jak jsou nakonfigurovány.If data isn't returned within the interval, visuals will update less frequently than configured.

Tato omezení platí pro oba typy aktualizací (pevný interval i detekci změn).These considerations apply for both refresh types: fixed interval and change detection. Hlavní rozdíl tkví v tom, že při detekci změn se vrací do zdroje jen jeden dotaz v pevném intervalu a aktualizace vizuálů se aktivuje jen při změně hodnoty nastavené míry.The main difference will be that for change detection there is only one query going back to the source at a fixed interval and the visuals refresh is triggered only when the value of the change detection measure changes.

Doporučujeme, aby interval aktualizace odpovídal alespoň očekávané rychlosti načítání nových dat.As a best practice, the refresh interval should at least match your expected new data arrival rate:

 • Pokud se do zdroje přidávají data každých 20 minut, váš interval aktualizace nemůže být kratší než 20 minut.If new data arrives at the source every 20 minutes, your refresh interval can't be less than 20 minutes.
 • Pokud se nová data přidávají každou sekundu, nastavte interval na jednu sekundu.If new data arrives every second, set the interval to one second.

Při použití krátkých intervalů aktualizace, například jedné sekundy, vezměte do úvahy následující faktory:For low refresh intervals like one second, take factors like the following into consideration:

 • Typ zdroje dat DirectQueryThe type of the DirectQuery data source
 • Zatížení zdroje způsobené vašimi dotazyThe load your queries create on it
 • Vzdálenost osob, které si prohlížejí vaši sestavu, od datacentra dané kapacityThe distance of your report viewers from the capacity's datacenter

Dobu vrácení můžete odhadnout pomocí Analyzátoru výkonu v Power BI Desktopu a v případě pevného intervalu také pomocí nabídky Zobrazit podrobnosti v části Aktualizace stránky.You can estimate return times by using the Performance Analyzer in Power BI Desktop and the show details menu in the page refresh section for fixed interval refresh type. Analyzátor výkonu umožňuje zjistit, jestli mají dotazy jednotlivých vizuálů dost času na vrácení výsledků z daného zdroje.Performance Analyzer lets you check if each visual query has enough time to come back with results from the source. Umožňuje také určit, kde dochází k časovým ztrátám.It also lets you determine where time is spent. Na základě výsledků z Analyzátoru výkonu můžete upravit zdroj dat, nebo v sestavě experimentovat s jinými vizuály a mírami.Based on the results from Performance Analyzer, you can adjust the data source, or you can experiment with other visuals and measures in your report.

Tento obrázek znázorňuje výsledky zdroje DirectQuery v Analyzátoru výkonu:This image shows the results of a DirectQuery source in Performance Analyzer:

Výsledky Analyzátoru výkonu

Zaměřme se na další charakteristiky tohoto zdroje dat:Let's consider some other characteristics of this data source:

 • Data přicházejí v intervalu 2 sekund.Data arrives at a rate of 2 seconds
 • Analyzátor výkonu ukazuje maximální dobu dotazu + zobrazení přibližně 4,9 sekundy (4 688 ms).Performance Analyzer shows a maximum query + display time of approximately 4.9 seconds (4,688 milliseconds)
 • Zdroj dat je nakonfigurovaný tak, aby zvládl odpovídat na zhruba 1 000 souběžných dotazů za sekundu.The data source is configured to handle approximately 1,000 concurrent queries per second
 • Očekáváte, že sestavu bude zobrazovat najednou asi deset uživatelů.You expect approximately 10 users to be viewing the report concurrently

Výsledkem je následující vzorec:So that results in the following equation:

 • 5 vizuálů × 10 uživatelů = přibližně 50 dotazů5 visuals x 10 users = approximately 50 queries

Výsledek tohoto výpočtu ukazuje mnohem větší zatížení, než jaké zdroj dat dokáže podporovat.The result of this calculation shows much more load than the data source can support. Data přicházejí v intervalu dvou sekund, což by měl být váš interval aktualizace.The data arrives at a rate of two seconds, so that should be your refresh rate. Protože ale dokončení tohoto dotazu trvá přibližně pět sekund, měli byste nastavit interval delší než pět sekund.But because the query takes around five seconds to complete, you should set it to more than five seconds.

Tento výsledek může být navíc odlišný při publikování sestavy do služby.Also note that this result might differ as you publish your report to the service. K tomuto rozdílů dojde kvůli tomu, že sestava bude používat instanci služby Azure Analysis Services hostovanou v cloudu.This difference occurs because the report will use the Azure Analysis Services instance that's hosted in the cloud. Frekvenci aktualizací proto zřejmě budete muset příslušným způsobem upravit.You might want to adjust your refresh rates accordingly.

Aby se dotazy spouštěly a aktualizace probíhaly správně, Power BI spustí další dotaz na aktualizaci dat jen v případě, pokud byly dokončeny všechny ostatní dotazy.To account for queries and refresh timing, Power BI will only run the next refresh query when all the remaining refresh queries are complete. I když je tedy interval aktualizace kratší než doba, po kterou trvá zpracování dotazů, provede Power BI aktualizaci znovu až po dokončení zbývajících dotazů.So even if your refresh interval is shorter than the time your queries take to process, Power BI will refresh again only after remaining queries complete.

Tato omezení platí i v případě detekce změn.In the case of change detection refresh type, these considerations still apply. Analyzátor výkonu vám zobrazí výsledky dotazu na míru detekce změn i tehdy, když neodpovídá žádnému vizuálu ve vaší sestavě.Also, the Performance Analyzer will show you the results for the change detection measure query even though it does not match to any visual in your report. Tuto možnost máte k dispozici proto, abyste mohli řešit problémy s touto konkrétní mírou stejným způsobem, jako jsme popsali výše.We have provided this capability for you to be able to troubleshoot this particular type of measure following the same guidance we mentioned previously. Hlavní rozdíl tkví v tom, že u tohoto typu přijde do zdroje dat jen jeden dotaz, nikoliv všechny dotazy ze všech vizuálů.The main difference for this refresh type is that only one query is going to the data source instead of all queries from all visuals. To platí i v případě, že si sestavu zobrazuje více uživatelů.This is still the case if multiple users are viewing the report.

Výsledky nástroje Analyzátor výkonu s detekcí změn

Pro stejný scénář popsaný výše platí:For the same scenario we discussed before:

 • Jeden dotaz na míru detekce změn pro pět vizuálů vygeneruje jen jeden dotaz při libovolném počtu prohlížejících.1 change detection measure query for 5 visuals generates only one query for any number of viewers

 • Když míra detekce změn aktivuje aktualizaci a použijeme stejný scénář jako výše, pak 5 vizuálů × 10 uživatelů = přibližně 50 dotazů.When the change detection measure triggers an update assuming same scenario as before with 5 visuals x 10 users = approximately 50 queries

Shrnuto a podtrženo, při použití detekce změn se do zdroje dat odesílá jen jeden dotaz, dokud se nezaznamená změna.To summarize, when using change detection only one query is sent to the data source until a change is detected. Když k tomu dojde, použije se stejná logika jako pro typ pevného intervalu, čímž se aktualizují všechny vizuály pro všechny uživatele a vygeneruje se stejný počet dotazů.When that happens, the same logic used for fixed interval refresh type applies updating all visuals for all users generating the same number of queries. Tento přístup by měl být z dlouhodobého hlediska efektivnější.This approach should be more efficient in the long run.

Teď se podíváme na to, jak můžete v roli správce kapacity zjistit a diagnostikovat potenciální problémy s výkonem.Now let's look at how you can potentially detect and diagnose performance problems as a capacity administrator. Můžete si také přečíst Nejčastější dotazy dále v tomto článku, kde najdete další otázky a odpovědi týkající se výkonu a řešení problémů.You can also check the Frequently asked questions section, later in this article, for more questions and answers about performance and troubleshooting.

Automatická aktualizace stránky ve službě Power BIAutomatic page refresh in the Power BI service

Automatickou aktualizaci stránky můžete nastavit i u sestav publikovaných ve službě Power BI v případě, že je zdrojem dat DirectQuery.You can also set automatic page refresh for reports that have been published to the Power BI service as long as the data source is DirectQuery.

Při konfiguraci automatické aktualizace stránky u sestav ve službě Power BI se používá podobný postup jako v Power BI Desktopu.To configure automatic page refresh for reports in the Power BI service, the steps are similar to Power BI Desktop. Při konfiguraci ve službě Power BI podporuje automatická aktualizace stránky také vložený obsah Power BI.When configured in the Power BI service, automatic page refresh also supports embedded Power BI content. Tento obrázek znázorňuje konfiguraci Aktualizace stránky ve službě Power BI:This image shows the Page refresh configuration for the Power BI service:

Umístění možnosti Aktualizace stránky ve službě

 1. Zapnutí nebo vypnutí aktualizace stránkyTurns page refresh on or off.
 2. Typ aktualizaceRefresh type
 3. Vstupy a informace (podle typu aktualizace)Inputs and information (depending on refresh type)

Poznámka

Když z Power BI Desktopu publikujete do služby sestavu s povolenou automatickou aktualizací stránky, budete muset v nabídce nastavení datové sady zadat přihlašovací údaje ke zdroji dat DirectQuery.When you publish your automatic page refresh-enabled report from Power BI Desktop to the service, you'll have to provide the credentials for the DirectQuery data source on the dataset settings menu. Přihlašovací údaje slouží k tomu, aby mohli mít prohlížející sestavy přístup ke zdroji dat pod vlastní identitou a respektovala se tak jakákoli nastavení zabezpečení zdroje.You can set up the credentials so report viewers access this data source with their own identities, respecting any security set up at the source. V případě míry detekce změn dochází k vyhodnocení přihlašovacích údajů autora vždy.In the case of change detection measure, it will always be evaluated with the author's credentials.

Intervaly aktualizace stránkyPage refresh intervals

Na typy a intervaly aktualizace stránky povolené ve službě Power BI má vliv typ pracovního prostoru dané sestavy.The page refresh types and intervals allowed in the Power BI service are affected by the report's workspace type. To platí pro tyto scénáře:This applies to these scenarios:

 • Publikování sestavy do pracovního prostoru, který má povolenou automatickou aktualizaci stránkyPublishing a report into a workspace that has automatic page refresh enabled
 • Úprava intervalu aktualizace stránky, který už je v pracovním prostoru nastavenýEditing a page refresh interval that's already in a workspace
 • Vytváření sestav přímo ve služběCreating a report directly in the service

Power BI Desktop nemá omezení pro interval aktualizací, takže jako jeho hodnotu můžete nastavit třeba jednu sekundu.Power BI Desktop has no restrictions for refresh intervals and can be as frequent as every second. Pro sestavy publikované ve službě Power BI ale platí určitá omezení, která jsou popsaná v následujících částech.But when reports are published to the Power BI service, certain restrictions apply which are described in the following sections.

Omezení intervalů aktualizaceRestrictions on refresh intervals

Omezení automatické aktualizace stránky ve službě Power BI závisí na pracovním prostoru, v němž je sestava publikovaná, na tom, jestli používáte služby Premium, a na nastavení správy této kapacity.In the Power BI service, restrictions on automatic page refresh apply based on the workspace where the report is published, whether you're using Premium services, and the Premium capacity admin settings.

Aby bylo jasné, jak tato omezení fungují, začneme s informacemi o kapacitách a pracovních prostorech.To clarify how these restrictions work, let's start with some background on capacities and workspaces.

Kapacity jsou důležitým konceptem Power BI.Capacities are an important Power BI concept. Představují sadu prostředků (úložiště, procesor a paměť) použitou k hostování a dodávání obsahu Power BI.They represent a set of resources (storage, processor, and memory) that are used to host and deliver Power BI content. Kapacity jsou buď sdílené, nebo vyhrazené.Capacities are either shared or dedicated. Sdílená kapacita se sdílí s ostatními zákazníky Microsoftu.A shared capacity is shared with other Microsoft customers. Vyhrazená kapacita je plně určena jednomu zákazníkovi.A dedicated capacity is fully committed to a single customer. Seznámení s vyhrazenými kapacitami je věnován článek Správa kapacit Premium.For an introduction to dedicated capacities, see Managing Premium capacities.

U sdílené kapacity běží úlohy na výpočetních prostředcích sdílených s jinými zákazníky.In shared capacity, workloads run on computational resources shared with other customers. Protože tato kapacita potřebuje sdílet prostředky, jsou kvůli fair play stanovena omezení, například maximální velikost modelu (1 GB) a maximální denní frekvence aktualizace (osmkrát denně).Because the capacity needs to share resources, limitations are imposed to ensure fair play , such as setting a maximum model size (1 GB) and maximum daily refresh frequency (eight times per day).

Pracovní prostory Power BI se nachází uvnitř kapacit.Power BI workspaces reside within capacities. Představují kontejnery pro zabezpečení, spolupráci a nasazení.They represent security, collaboration, and deployment containers. Každý uživatel Power BI má osobní pracovní prostor označený jako Můj pracovní prostor .Each Power BI user has a personal workspace known as My Workspace . Vytvořením dalších pracovních prostorů lze umožnit spolupráci a nasazení.Additional workspaces can be created to enable collaboration and deployment. Označují se jako pracovní prostory .They're known as workspaces . Pracovní prostory, včetně osobních pracovních prostorů, se standardně vytvářejí ve sdílené kapacitě.By default, workspaces, including personal workspaces, are created in the shared capacity.

Tady jsou podrobnosti o obou typech pracovních prostorů:Here are some details for the two workspace scenarios:

Sdílené pracovní prostory:Shared workspaces . U běžných pracovních prostorů (které nejsou součástí kapacity Premium) je minimální interval automatické aktualizace stránky 30 minut (nejkratší povolený interval).For regular workspaces (workspaces that aren't part of a Premium capacity), automatic page refresh has a minimum interval of 30 minutes (the lowest interval allowed). Detekce změn není ve sdílených kapacitách k dispozici.Change detection refresh type is not available in shared capacities.

Pracovní prostory Premium:Premium workspaces . Dostupnost automatické aktualizace stránky v pracovních prostorech Premium (pro pevný interval i detekci změn) závisí na nastavení úloh, které správce úrovně Premium nastavil pro kapacitu Power BI Premium.The availability of automatic page refresh in Premium workspaces (both for fixed interval and change detection) depends on the workload settings your Premium administrator has set up for the Power BI Premium capacity. K dispozici jsou dvě proměnné, které by mohly ovlivnit možnost nastavit automatickou aktualizaci stránky:There are two variables that might affect your ability to set up automatic page refresh:

 • Zapnutí nebo vypnutí funkce:Feature on/off . Pokud správce kapacity tuto funkci vypnul, nebudete moci v publikované sestavě nastavit žádný typ aktualizace stránky.If your capacity administrator has disabled the feature, you won't be able to set up any type of page refresh in your published report. Pevný interval a detekci změn můžete zapnout nebo vypnout samostatně.Fixed interval and change detection can be turned on and off separately.

 • Minimální interval aktualizace:Minimum refresh interval . Když povolíte automatickou aktualizaci stránky s typem Pevný interval, musí správce kapacity nastavit minimální interval aktualizace (výchozí hodnota je pět minut).When enabling automatic page refresh for fixed interval, your capacity administrator needs to set up a minimum refresh interval (default value is five minutes). Pokud zadáte interval kratší, než je stanovené minimum, služba Power BI vaši hodnotu přepíše tak, aby se zachoval minimální interval určený správcem kapacity.If your interval is lower than the minimum, the Power BI service overrides your interval to respect the minimum interval set by your capacity administrator.

 • Minimální interval spuštění:Minimum execution interval . Když povolíte typ Detekce změn, musí správce kapacity nastavit minimální interval spuštění (výchozí hodnota je pět sekund).When enabling change detection, your capacity administrator needs to set up a minimum execution interval (default value is five seconds). Pokud zadáte interval kratší, než je stanovené minimum, služba Power BI vaši hodnotu přepíše tak, aby se zachoval minimální interval určený správcem kapacity.If your interval is lower than the minimum, the Power BI service overrides your interval to respect the minimum interval set by your capacity administrator.

Nastavení automatické aktualizace stránky na portálu pro správce kapacity

Tato tabulka obsahuje další podrobnosti o tom, kde je tato funkce dostupná a jaká omezení se vztahují na jednotlivé typy kapacit a režim úložiště:This table describes with more detail where this feature is available and the limits for each capacity type and storage mode:

Režim úložištěStorage mode Vyhrazená kapacitaDedicated capacity Sdílená kapacitaShared capacity
DirectQueryDirectQuery Podpora PI : AnoFI supported : Yes
Podpora DZ : AnoCD supported : Yes
Minimum : 1 sekundaMinimum : 1 second
Přepsání správcem : AnoAdmin override : Yes
Podpora PI : AnoFI supported : Yes
Podpora DZ : NoCD supported : No
Minimum : 30 minutMinimum : 30 minutes
Přepsání správcem : NoAdmin override : No
ImportImport Podpora PI : NoFI supported : No
Podpora DZ : NoCD supported : No
Minimum : Není k dispoziciMinimum : N/A
Přepsání správcem : Není k dispoziciAdmin override : N/A
Podpora PI : NoFI supported : No
Podpora DZ : NoCD supported : No
Minimum : Není k dispoziciMinimum : N/A
Přepsání správcem : Není k dispoziciAdmin override : N/A
Smíšený režim (DirectQuery + jiné zdroje dat)Mixed mode (DirectQuery + other data sources) Podpora PI : AnoFI supported : Yes
Podpora DZ : AnoCD supported : Yes
Minimum : 1 sekundaMinimum : 1 second
Přepsání správcem : AnoAdmin override : Yes
Podpora PI : AnoFI supported : Yes
Podpora DZ : NoCD supported : No
Minimum : 30 minutMinimum : 30 minutes
Přepsání správcem : NoAdmin override : No
Živé připojení služby ASLive connect AS Podpora PI : NoFI supported : No
Podpora DZ : NoCD supported : No
Minimum : Není k dispoziciMinimum : N/A
Přepsání správcem : Není k dispoziciAdmin override : N/A
Podpora PI : NoFI supported : No
Podpora DZ : NoCD supported : No
Minimum : Není k dispoziciMinimum : N/A
Přepsání správcem : Není k dispoziciAdmin override : N/A
Živé připojení PBILive connect PBI Podpora PI : NoFI supported : No
Podpora DZ : NoCD supported : No
Minimum : Není k dispoziciMinimum : N/A
Přepsání správcem : Není k dispoziciAdmin override : N/A
Podpora PI : NoFI supported : No
Podpora DZ : NoCD supported : No
Minimum : Není k dispoziciMinimum : N/A
Přepsání správcem : Není k dispoziciAdmin override : N/A

Legenda:Table legend:

 1. PI: pevný intervalFI: Fixed interval
 2. DZ: detekce změnCD: Change detection

Upozornění

Při povolení ve vaší datové sadě otevře míra detekce změn připojení ke zdroji dat DirectQuery, aby vypočítala míru a dotazy na změny.When enabled in your dataset, change detection measure will open a connection to your DirectQuery data source to calculate the measure and poll for changes. Toto připojení se liší od připojení pro aktualizace s nízkou prioritou, která už Power BI provádí.This connection is different from the Low Priority refresh connections Power BI already makes.

Důležité informace a omezeníConsiderations and limitations

Pokud v Power BI Desktopu nebo ve službě Power BI používáte automatickou aktualizaci stránky, musíte pamatovat na několik věcí:There are a few things to keep in mind when you use automatic page refresh in Power BI Desktop or in the Power BI service:

 • Režimy úložiště Import, Živé připojení a Vytažení nepodporují automatickou aktualizaci stránky.Import, LiveConnect, and Push storage modes aren't supported for automatic page refresh.
 • Jsou podporovány složené modely, které mají alespoň jeden zdroj dat DirectQuery.Composite models that have at least one DirectQuery data source are supported.
 • Power BI Desktop intervaly aktualizace nijak neomezuje.Power BI Desktop has no restrictions for refresh intervals. Intervaly můžete nastavit i na jednu sekundu, a to jak v případě pevného intervalu, tak detekce změn.The interval can be as frequent as every second for both fixed interval and change detection refresh types. Pro sestavy publikované ve službě Power BI platí určitá omezení, která jsou popsaná dříve v tomto článku.When reports are published to the Power BI service, certain restrictions do apply, as described earlier in this article.
 • Pro každou datovou sadu můžete mít jen jednu míru detekce změn.You can only have one change detection measure per dataset.
 • Tenant služby Power BI může obsahovat maximálně 10 modelů s mírou detekce změn.There can only be a maximum of 10 models with change detection measure in a Power BI tenant.

Diagnostika výkonuPerformance diagnostics

Automatická aktualizace stránky je užitečná pro monitorování a zkoumání rychle se měnících dat.Automatic page refresh is useful for monitoring scenarios and exploring fast-changing data. Někdy ale může způsobit přílišné zatížení kapacity nebo zdroje dat.But sometimes it can put undue load on the capacity or data source.

Aby nedocházelo k nadměrnému zatížení zdrojů dat, má Power BI tato zabezpečení:To prevent undue load on data sources, Power BI has these safeguards:

 • Všechny dotazy automatické aktualizace stránky běží s nižší prioritou, aby měly přednost interaktivní dotazy (třeba načtení stránky a křížové filtrování vizuálů).All automatic page refresh queries run at a lower priority to ensure that interactive queries (like page load and cross-filtering visuals) take precedence.
 • Pokud dotaz nebyl dokončen před příštím cyklem aktualizace, nespustí Power BI nové aktualizační dotazy, dokud se nedokončí předchozí dotaz.If a query hasn't finished before the next refresh cycle, Power BI doesn't issue new refresh queries until the previous query completes. Pokud máte například interval aktualizace jednu sekundu a zpracování dotazů trvá v průměru čtyři sekundy, spustí Power BI ve skutečnosti dotaz jen jednou za čtyři sekundy.For example, if you have a refresh interval of one second and your queries take an average of four seconds, Power BI effectively only issues a query every four seconds.

Ve dvou oblastech se můžete setkat s omezením výkonu:There are two areas where you could still encounter performance bottlenecks:

 1. Kapacita:The capacity . Dotaz nejprve kontaktuje kapacitu Premium, která dotaz DAX vygenerovaný z vizualizací sestavy složí a vyhodnotí na dotaz na zdroj.The query first hits the Premium capacity, which will fold and evaluate the DAX query generated from the report visualizations into the source queries.
 2. Zdroj dat DirectQuery:The DirectQuery data source . Dotazy přeložené v předchozím kroku se pak spouští vůči zdroji.The translated queries in the previous step are then run against the source. Tímto zdrojem mohou být instance SQL Serveru, zdroje SAP Hana atd.The source would be your SQL Server instances, SAP Hana sources, and so on.

Pomocí aplikace Premium Capacity Metrics, která je dostupná správcům, můžete znázornit, kolik kapacity využívají dotazy s nízkou prioritou.By using the Premium Capacity Metrics app that's available to admins, you can visualize how much of the capacity is being used by low-priority queries.

Mezi dotazy s nízkou prioritou patří dotazy automatické aktualizace stránky a dotazy aktualizace modelu.Low-priority queries consist of automatic page refresh queries and model refresh queries. V současné době neexistuje způsob, jak rozlišovat mezi zatížením způsobeným dotazy automatické aktualizace stránky a dotazy aktualizace modelu.There's currently no way to distinguish between the load from automatic page refresh and model refresh queries.

Pokud je vaše kapacita přetížená kvůli dotazům s nízkou prioritou, můžete provést několik akcí:If you notice that your capacity is overloaded with low-priority queries, there are a few actions you can take:

 • Požádat o větší jednotku SKU úrovně PremiumRequest a larger premium SKU.
 • Požádat vlastníka sestavy o zkrácení intervalu aktualizaceAsk the report owner to lower the refresh interval.
 • Na portálu pro správce kapacity můžete:In the capacity admin portal, you can:
  • Vypnout automatickou aktualizaci stránky pro danou kapacituTurn off automatic page refresh for that capacity.
  • Zvýšit interval automatické aktualizace, což ovlivní všechny sestavy v dané kapacitěRaise the minimum refresh interval, which will affect all reports on that capacity.

Nejčastější dotazyFrequently asked questions

Jsem autor sestavy. V Power BI Desktopu mám definovaný interval aktualizace sestavy na jednu sekundu, ale po publikování ve službě se sestava neaktualizuje.I'm a report author. I defined my report refresh interval to one second on Power BI Desktop, but, after publishing, my report isn't refreshing in the service.

 • Zajistěte, aby pro tuto stránku byla zapnutá automatická aktualizace stránky.Ensure that automatic page refresh is turned on for the page. Protože toto nastavení platí pro konkrétní stránku, musíte zajistit, aby tato funkce byla zapnutá pro každou stránku sestavy, kterou chcete aktualizovat.Because this setting is per page, you need to ensure it's turned on for each page in the report you want to refresh.
 • Zkontrolujte, jestli jste sestavu nahráli do pracovního prostoru s připojenou kapacitou Premium.Check whether you uploaded to a workspace with an attached Premium capacity. Pokud tak neučiníte, interval aktualizací se v případě pevného intervalu uzamkne na hodnotu 30 minut a u detekce změn nebude k dispozici.If you haven't, your refresh interval will be locked at 30 minutes for fixed interval and it will not be available for change detection.
 • Pokud je sestava v pracovním prostoru Premium, zeptejte se správce, jestli je u připojené kapacity tato funkce zapnutá.If your report is on a Premium workspace, ask your admin if this feature is enabled for the attached capacity. Zajistěte také, aby byl minimální interval aktualizace pro kapacitu kratší nebo stejný jako interval pro sestavu.Also, ensure that the minimum refresh interval for the capacity is equal or lower than the interval for your report. To platí pro pevný interval i pro detekci změn.This applies separately for both fixed interval and change detection

Jsem správce kapacity. Změnil(a) jsem nastavení intervalu automatické aktualizace stránky, ale změny se neprojevují. Jinými slovy, sestavy se pořád aktualizují v nesprávném intervalu nebo vůbec, i když je funkce automatické aktualizace stránky zapnutá.I'm a capacity admin. I changed the settings for my automatic page refresh interval, but the changes aren't reflected. In other words, reports are still refreshing at a rate they shouldn't be, or not refreshing even though I turned on automatic page refresh.

 • Změny nastavení automatické aktualizace stránky provedené v uživatelském rozhraní správce kapacity se do sestav rozšíří až za 5 minut.It takes up to 5 minutes for automatic page refresh setting changes made in the capacity admin UI to propagate to reports.
 • Kromě zapnutí automatické aktualizace stránky pro kapacitu musíte tuto funkci zapnout také na stránkách sestavy, u kterých ji chcete povolit.In addition to turning on automatic page refresh for the capacity, you also need to turn it on for the pages of a report where you want to enable it.
 • Oba typy aktualizací se spravují samostatně, takže se ujistěte, že typ, který právě povolujete, je zapnutý.Both refresh types are managed separately so make sure that the type of refresh you are enabling is turned on.

Moje sestava pracuje ve smíšeném režimu. (Smíšený režim znamená, že sestava má připojení DirectQuery a zdroj dat typu Import.) Některé vizuály se neaktualizují.My report is operating in mixed mode. (Mixed mode means the report has a DirectQuery connection and an Import data source.) Some visuals aren't refreshing.

 • Pokud vaše vizuály odkazují na importované tabulky, je toto chování očekávané.If your visuals reference Import tables, this behavior is expected. Automatická aktualizace stránky není pro import podporována.Automatic page refresh isn't supported for Import.
 • Přečtěte si první otázku v této části.See the first question in this section.

Moje sestava se ve službě bez problémů aktualizovala, ale najednou přestala.My report was refreshing fine in the service, but then it suddenly stopped.

 • Zkuste stránku aktualizovat, abyste viděli, jestli se problém nevyřešil.Try refreshing the page to see if the problem resolves itself.
 • Obraťte se na správce kapacity. Správce možná tuto funkci vypnul nebo prodloužil minimální interval aktualizace.Check with your capacity admin. The admin might have turned off the feature or raised the minimum refresh interval. (Přečtěte si druhou otázku v této části.)(See the second question in this section.)

Jsem autor sestavy. Moje vizuály se neaktualizují zadanou rychlostí. Aktualizují se pomaleji.I'm a report author. My visuals aren't refreshing at the cadence I specified. They're refreshing at a slower rate.

 • Pokud dokončení dotazů trvá déle, dojde u intervalu aktualizace k prodlevě.If your queries are taking longer to run, your refresh interval will be delayed. Automatická aktualizace stránky čeká, než se dokončí všechny dotazy, a teprve potom spustí nové.Automatic page refresh waits for all queries to finish before running new ones.
 • Správce kapacity možná nastavil minimální interval aktualizace, který je delší než interval nastavený v sestavě.Your capacity admin might have set a minimum refresh interval that's higher than the one you set in your report. Požádejte správce kapacity o zkrácení minimálního intervalu aktualizace.Ask your capacity admin to lower the minimum refresh interval.

Jsou dotazy automatické aktualizace stránky obsluhovány z mezipaměti?Are automatic page refresh queries served from the cache?

 • Ne.No. Všechny dotazy automatické aktualizace stránky obchází veškerá data v mezipaměti.All automatic page refresh queries bypass any cached data.

Moje míra detekce změn neaktivuje žádné aktualizace.My change detection measure is not triggering any updates

 • Zkontrolujte, že je detekce změn na stránce zapnutá.Ensure that change detection is turned on for the page. Protože toto nastavení platí pro konkrétní stránku, musíte zajistit, aby tato funkce byla zapnutá pro každou stránku sestavy, kterou chcete aktualizovat.Because this setting is per page, you need to ensure it's turned on for each page in the report you want to refresh.
 • Zkontrolujte, jestli jste sestavu nahráli do pracovního prostoru s připojenou kapacitou Premium.Check whether you uploaded to a workspace with an attached Premium capacity. Pokud to neuděláte, detekce změn nebude fungovat.If you haven't, change detection will not work.
 • Pokud je sestava v pracovním prostoru Premium, zeptejte se správce, jestli je u připojené kapacity tato funkce zapnutá.If your report is on a Premium workspace, ask your admin if this feature is enabled for the attached capacity. Rovněž zajistěte, aby byl minimální interval spuštění pro kapacitu kratší nebo stejný jako interval pro sestavu.Also, ensure that the minimum execution interval for the capacity is equal or lower than the interval for your report.
 • Pokud jste provedli všechny tyto kroky, zkontrolujte v Power BI Desktopu nebo v režimu úprav, jestli se míra mění.I you have checked for all of the items mentioned before, check in Power BI Desktop or in edit mode if the measure is changing at all. To uděláte tak, že ji přetáhnete na plátno a podíváte se, jestli dochází ke změně hodnoty.To do this, drag it into the canvas and check if the value changes. Pokud tomu tak není, možná se míra pro dotazování na změny zdroje dat nehodí.If it does not, the measure might not be a good choice to poll for data source changes.

Další krokyNext steps

Další informace najdete v těchto článcích:For more information, see these articles: