Použití tlačítek v Power BIUse buttons in Power BI

Pomocí tlačítek můžete v Power BI vytvářet sestavy, které se chovají podobně jako aplikace, a zajistit tak poutavé prostředí, které uživatelům umožní najet myší na obsah Power BI, kliknout a dále s ním pracovat.Using buttons in Power BI lets you create reports that behave similar to apps, and thereby, create an engaging environment so users can hover, click, and further interact with Power BI content. Tlačítka můžete do sestav přidat v Power BI Desktopu a ve službě Power BI.You can add buttons to reports in Power BI Desktop and in the Power BI service. Při sdílení ve službě Power BI poskytují sestavy uživatelům prostředí podobné aplikaci.When you share your reports in the Power BI service, they provide an app-like experience for your users.

Tlačítka v Power BI

Vytvoření tlačítek v sestaváchCreate buttons in reports

Vytvoření tlačítka v Power BI DesktopuCreate a button in Power BI Desktop

Pokud chcete vytvořit tlačítko v Power BI Desktopu, výběrem možnosti Tlačítka ve skupině Vložit zobrazte rozevírací nabídku, kde můžete vybrat požadované tlačítko z kolekce možností, jak je znázorněno na následujícím obrázku.To create a button in Power BI Desktop, on the Insert ribbon, select Buttons and a drop-down menu appears, where you can select the button you want from a collection of options, as shown in the following image.

Přidání ovládacího prvku tlačítko v Power BI Desktopu

Vytvoření tlačítka ve službě Power BICreate a button in the Power BI service

Pokud chcete vytvořit tlačítko ve službě Power BI, otevřete sestavu v zobrazení pro úpravy.To create a button in the Power BI service, open the report in Editing view. Výběrem možnosti Tlačítka v horním řádku nabídek zobrazte rozevírací nabídku, kde můžete vybrat požadované tlačítko z kolekce možností, jak je znázorněno na následujícím obrázku.Select Buttons in the top menu bar and a drop-down menu appears, where you can select the button you want from a collection of options, as shown in the following image.

Přidání ovládacího prvku tlačítka ve službě Power BI

Přizpůsobení tlačítkaCustomize a button

Další postup je stejný bez ohledu na to, jestli jste tlačítko vytvořili v Power BI Desktopu nebo ve službě Power BI.Whether you create the button in Power BI Desktop or the Power BI service, the rest of the process is the same. Když tlačítko vyberete na plátně sestavy, zobrazí se v podokně Vizualizace mnoho způsobů, jak můžete tlačítko přizpůsobit podle svých požadavků.When you select the button on the report canvas, the Visualizations pane shows you the many ways you can customize the button to fit your requirements. Můžete například zapnout nebo vypnout Text tlačítka přepnutím jezdce na této kartě v podokně Vizualizace.For example, you can turn Button Text on or off by toggling the slider in that card of the Visualizations pane. Mimo jiné vlastnosti můžete také změnit ikonu tlačítka, výplň tlačítka, název a akci, která se provede, když uživatelé toto tlačítko v sestavě vyberou.You can also change the button icon, the button fill, the title, and the action that's taken when users select the button in a report, among other properties.

Formátování tlačítka v sestavě Power BI

Nastavení vlastností tlačítka při nečinnosti, nastavení myši na něj nebo při jeho výběruSet button properties when idle, hovered over, or selected

Tlačítka v Power BI mají tři stavy: výchozí (jak vypadají, když na nich není nastavená myš nebo nejsou vybraná), když je na nich nastavená myš nebo když jsou vybraná (tj. když se na ně klikne).Buttons in Power BI have three states: default (how they appear when not hovered over or selected), when hovered over, or when selected (often referred to as being clicked). Mnoho karet v podokně Vizualizace se dá upravit jednotlivě na základě těchto tří stavů, díky čemuž je přizpůsobení tlačítek velmi flexibilní.Many of the cards in the Visualizations pane can be modified individually based on those three states, providing plenty of flexibility for customizing your buttons.

Na následujících kartách v podokně Vizualizace můžete nastavit formátování nebo chování tlačítka podle jeho tří stavů:The following cards in the Visualizations pane let you adjust formatting or behavior of a button based on its three states:

  • Text tlačítkaButton Text
  • IkonaIcon
  • ObrysOutline
  • VýplňFill

Pokud chcete vybrat, jak by tlačítko mělo vypadat při každém stavu, rozbalte jednu z těchto karet a vyberte rozevírací seznam, který se zobrazí v horní části karty.To select how the button should appear for each state, expand one of those cards and select the drop-down that appears at the top of the card. Na následujícím obrázku vidíte rozbalenou kartu Ikona s vybraným rozevíracím seznamem a zobrazenými třemi stavy.In the following image, you see the Icon card expanded, with the drop-down selected to show the three states.

Tři stavy tlačítka v sestavě Power BI

Výběr akce pro tlačítkoSelect the action for a button

Můžete vybrat akci, která se provede, když uživatel vybere tlačítko v Power BI.You can select which action is taken when a user selects a button in Power BI. K možnostem pro akce tlačítka se dostanete z karty Akce v podokně Vizualizace.You can access the options for button actions from the Action card in the Visualizations pane.

Akce pro tlačítko v Power BI

Pro akce tlačítka jsou dostupné následující možnosti:Here are the options for button actions:

  • Zpět vrátí uživatele na předchozí stránku sestavy.Back returns the user to the previous page of the report. To je užitečné pro stránky podrobné analýzy.This is useful for drill-through pages.
  • Záložka zobrazí stránku sestavy, která je přidružená k záložce definované pro aktuální sestavu.Bookmark presents the report page that's associated with a bookmark that is defined for the current report. Přečtěte si další informace o záložkách v Power BI.Learn more about bookmarks in Power BI.
  • Podrobná analýza nasměruje uživatele na stránku podrobné analýzy filtrovanou podle vlastního výběru i bez použití záložek.Drill through navigates the user to a drill-through page filtered to their selection, without using bookmarks. Přečtěte si další informace o tlačítkách podrobné analýzy v sestavách.Learn more about drill-through buttons in reports.
  • Navigace po stránkách nasměruje uživatele na nějakou jinou stránku sestavy, rovněž bez použití záložek.Page navigation navigates the user to a different page within the report, also without using bookmarks. Podrobnosti najdete v části Vytvoření navigace po stránkách tohoto článku.See Create page navigation in this article for details.
  • Q&A otevře okno Průzkumník Q&A.Q&A opens a Q&A Explorer window.

Některá tlačítka mají výchozí akci vybranou automaticky.Certain buttons have a default action selected automatically. Například typ tlačítka Q&A automaticky vybere Q&A jako výchozí akci.For example, the Q&A button type automatically selects Q&A as the default action. Další informace o Průzkumníkovi otázek a odpovědí můžete najít v tomto příspěvku na blogu.You can learn more about Q&A Explorer by checking out this blog post.

Tlačítka, která pro sestavu vytvoříte, můžete vyzkoušet nebo otestovat pomocí kombinace CTRL+kliknutí na tlačítko, které chcete použít.You can try or test the buttons you create for your report by using CTRL+CLICK on the button you want to use.

Vytvoření navigace po stránkáchCreate page navigation

Akci typu Navigace po stránkách můžete použít k vytvoření celého navigačního prostředí, aniž byste museli ukládat nebo spravovat záložky.With the Action type Page navigation, you can build an entire navigation experience without having to save or manage any bookmarks at all.

Tlačítko navigace po stránkách nastavíte tak, že vytvoříte tlačítko s akcí typu Navigace po stránkách a vyberete cílovou stránku.To set up a page navigation button, create a button with Page navigation as the action type, and select the Destination page.

Akce Navigace po stránkách

Můžete vytvořit vlastní navigační podokno a přidat do něj navigační tlačítka.You can build a custom navigation pane, and add the navigation buttons to it. Pokud chcete změnit, jaké stránky se zobrazují v navigačním podokně, vyhnete se úpravám a správě záložek.You avoid having to edit and manage bookmarks if you want to change which pages to show in your navigation pane.

Vytvoření stránky navigace

Navíc můžete podmíněně naformátovat popis jako u jiných typů tlačítek.Additionally, you can conditionally format the tooltip as you can do with other button types.

Podmíněné nastavení cíle navigaceSet the navigation destination conditionally

Podmíněné formátování můžete použít k nastavení cíle navigace na základě výstupu míry.You can use conditional formatting to set the navigation destination, based on the output of a measure. Můžete třeba ušetřit místo na plátně sestavy tím, že budete mít jedno tlačítko pro přechod na různé stránky podle výběru uživatele.For example, you may want to save space on your report canvas by having a single button to navigate to different pages based on the user’s selection.

Navigace pomocí tlačítka Přejít

Pokud chcete vytvořit uvedený příklad, začněte vytvářet tabulku, která bude mít jeden sloupec s názvy cílů navigace:To create the example shown above, start by creating a single-column table with the names of the navigation destinations:

Vytvoření tabulky

Power BI používá k nastavení cíle podrobné analýzy přesně se shodující řetězec. Proto znovu zkontrolujte, jestli zadané hodnoty přesně odpovídají názvům stránek s podrobnou analýzou.Power BI uses exact string match to set the drill-through destination, so double-check that the entered values exactly align with your drill-through page names.

Vytvořenou tabulku přidejte na stránku jako průřez s jedním výběrem:After you've created the table, add it to the page as a single-select slicer:

Navigace na průřez

Pak vytvořte tlačítko pro navigaci na stránku a vyberte možnost podmíněného formátování cíle:Then create a page navigation button and select the conditional formatting option for the destination:

Tlačítko navigace na stránku

Vyberte název vytvořeného sloupce. V tomto případě se sloupec jmenuje Vyberte cíl:Select the name of the column you created, in this case, Select a destination:

Vyberte cíl

Teď můžete tlačítko použít k navigaci na různé stránky podle výběru uživatele.Now the button can navigate to different pages, depending on the user’s selection.

Navigace pomocí tlačítka Přejít

Použití obrazců a obrázků pro navigaciShapes and images for navigation

Akce navigace na stránku je podporovaná nejen u tlačítek, ale i u obrazců a obrázků.Page navigation action is supported for shapes and images, not just buttons. Tady je příklad použití jednoho integrovaného obrazce:Here’s an example using one of the built-in shapes:

Použití šipky k navigaci

Tady je příklad použití obrázku:Here’s an example using an image:

Použití obrázku pro navigaci

Podpora obrázků výplně u tlačítekButtons support fill images

Tlačítka podporují obrázky výplně.Buttons support fill images. K přizpůsobení vzhledu a chování tlačítka můžete použít obrázky výplně kombinované s integrovanými stavy tlačítka: výchozí, při najetí myší, při stisknutí a zakázáno (pro podrobnou analýzu).You can customize the look and feel of your button with fill images combined with the built-in button states: default, on hover, on press, and disabled (for drill through).

Obrázky výplně u tlačítka podrobné analýzy

Nastavte Výplň na Zapnuto a vytvořte obrázky pro různé stavy.Set Fill to On, then create images for the different states.

Nastavení obrázku výplně

Další krokyNext steps

Další informace o funkcích, které jsou podobné nebo spolupracují s tlačítky, najdete v následujících článcích:For more information about features that are similar or interact with buttons, take a look at the following articles: