Názvy založené na výrazech v Power BI DesktopExpression-based titles in Power BI Desktop

Pro vizuály Power BI můžete vytvořit dynamické, přizpůsobené názvy.You can create dynamic, customized titles for your Power BI visuals. Vytvářením výrazů DAX (Data Analysis Expressions) založených na polích, proměnných nebo jiných programových prvcích můžete názvy vizuálů automaticky upravovat podle potřeby.By creating Data Analysis Expressions (DAX) based on fields, variables, or other programmatic elements, your visuals' titles can automatically adjust as needed. Tyto změny jsou založené na filtrech, výběrech nebo jiných interakcích a konfiguracích uživatele.These changes are based on filters, selections, or other user interactions and configurations.

Snímek obrazovky s možností podmíněného formátování v Power BI Desktop

Vytváření dynamických názvů, někdy označovaných jako názvy založené na výrazech, je jednoduché.Creating dynamic titles, sometimes called expression-based titles, is straightforward.

Vytvoření pole pro názevCreate a field for your title

Prvním krokem při vytváření názvu založeného na výrazu je vytvořit v modelu pole, které se bude pro název používat.The first step in creating an expression-based title is to create a field in your model to use for the title.

Existují nejrůznější tvůrčí možnosti, jak může název vizuálu vyjádřit to, co chcete.There are all sorts of creative ways to have your visual title reflect what you want it to say, or what you want to express. Podívejme se na pár příkladů.Let's take a look at a couple examples.

Můžete vytvořit výraz, který se bude měnit v závislosti na kontextu filtru, který vizuál obdrží pro název značky produktu.You can create an expression that changes based on the filter context that the visual receives for the product's brand name. Následující obrázek znázorňuje vzorec DAX pro takové pole.The following image shows the DAX formula for such a field.

Snímek obrazovky se vzorcem DAX

Dalším příkladem je použití dynamického názvu, který se mění v závislosti na jazyku nebo jazykové verzi uživatele.Another example is using a dynamic title that changes based on the user's language or culture. Názvy specifické pro jednotlivé jazyky můžete vytvořit v míře DAX pomocí funkce USERCULTURE().You can create language-specific titles in a DAX measure by using the USERCULTURE() function. Tato funkce vrátí kód jazykové verze uživatele na základě nastavení operačního systému nebo prohlížeče.This function returns the culture code for the user, based on their operating system or browser settings. K výběru správné přeložené hodnoty můžete v DAXu použít následující příkaz switch.You can use the following DAX switch statement to select the correct translated value.

SWITCH (
  USERCULTURE(),
  "de-DE", “Umsatz nach Produkt”,
  "fr-FR", “Ventes par produit”,
  “Sales by product”
)

Můžete také načíst řetězec z vyhledávací tabulky, která obsahuje všechny překlady.Or you can retrieve the string from a lookup table that contains all the translations. Tuto tabulku vložíte do svého modelu.You place that table in your model.

Toto je jenom pár příkladů, které můžete použít k vytvoření dynamických názvů založených na výrazech pro vizuály v Power BI Desktop.These are just a couple of examples you can use to create dynamic, expression-based titles for your visuals in Power BI Desktop. Co se svými názvy vyzkoušíte, je omezené jenom vaší představivostí a vaším modelem.What you can do with your titles are limited only by your imagination, and your model.

Výběr pole pro názevSelect your field for your title

Po vytvoření výrazu DAX pro pole, které vytvoříte v modelu, je nutné ho použít pro název vizuálu.After you've created the DAX expression for the field you create in your model, you need to apply it to your visual's title.

Pokud chcete vybrat pole a použít ho, přejděte do podokna Vizualizace.To select the field and apply it, go to the Visualizations pane. V oblasti Formát vyberte Název. Zobrazí se možnosti názvu pro vizuál.In the Format area, select Title to show the title options for the visual.

Když kliknete pravým tlačítkem myši na Text nadpisu, zobrazí se místní nabídka, ve které je možné vybrat fxPodmíněné formátování.When you right-click Title text, a context menu appears that allows you to select fxConditional formatting. Po výběru této položky nabídky se zobrazí dialogové okno Text nadpisu.When you select that menu item, a Title text dialog box appears.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Text nadpisu

V tomto okně můžete vybrat pole, které jste vytvořili pro název.From that window, you can select the field that you created to use for your title.

Omezení a důležité informaceLimitations and considerations

Aktuální implementace názvů založených na výrazech pro vizuály má několik omezení:There are a few limitations to the current implementation of expression-based titles for visuals:

  • Formátování založené na výrazech se v současné době nepodporuje u vizuálů v jazycích Python a R ani u vizuálu Klíčové vlivové faktory.Expression-based formatting isn’t currently supported on Python visuals, R visuals, or the Key Influencers visual.
  • Pole, které vytvoříte pro název, musí mít datový typ String.The field you create for the title must be a string data type. Míry, které vracejí čísla nebo datum a čas (nebo jakýkoliv jiný datový typ), nejsou aktuálně podporované.Measures that return numbers or date/time (or any other data type) aren't currently supported.
  • Názvy založené na výrazech se nepřenesou při připnutí vizuálu na řídicí panel.Expression based titles aren't carried over when you pin a visual to a dashboard.

Další krokyNext steps

V tomto článku jste se dozvěděli, jak vytvořit výrazy DAX, které změní názvy vizuálů na dynamická pole, jež se můžou měnit, když uživatelé budou pracovat se sestavami.This article described how to create DAX expressions that turn the titles of your visuals into dynamic fields that can change as users interact with your reports. Možná by se vám mohly líbit také následující články.You might find the following articles useful as well.