Použití podrobné analýzy křížové sestavy v Power BIUse cross-report drill through in Power BI

Díky funkci podrobné analýzy křížové sestavy v Power BI můžete v rámci stejného pracovního prostoru nebo aplikace služby Power BI kontextově přeskakovat z jedné sestavy do druhé.With the Power BI cross-report drill-through feature, you can contextually jump from one report to another report in the same Power BI service workspace or app. Podrobnou analýzu křížové sestavy můžete použít k propojení dvou a více sestav se souvisejícím obsahem a k předání kontextu filtru připojené křížové sestavě.You can use cross-report drill through to connect two or more reports that have related content, and to pass filter context along with the cross-report connection.

Pokud chcete zahájit podrobnou analýzu křížové sestavy, vyberte ve zdrojovém vizuálu, který je ve zdrojové sestavě, datový bod a z místní nabídky vyberte křížovou cílovou sestavu podrobností.To initiate cross-report drill through, you select a data point in a source visual of a source report, and then select the cross-report Drill through target from the context menu.

Možnost podrobné analýzy křížové sestavy v Power BI

Touto analytickou akcí otevřete v cílové sestavě příslušnou cílovou stránku.The drill-through action opens the target page in the target report.

Cíl podrobné analýzy křížové sestavy v Power BI Desktopu

V tomto článku si ukážeme, jak v sestavách Power BI nastavit a používat podrobnou analýzu křížové sestavy.This article shows you how to set up and use cross-report drill through for Power BI reports.

Poznámka

Podrobnou analýzu křížové sestavy nemůžete použít u sestavy, kterou s vámi někdo individuálně sdílel (sestavy s označením Sdílí se se mnou).You can't use cross-report drill through with individually-shared Shared with me reports. Tento typ analýzy můžete provést jen z pracovního prostoru, kde jste členem.To use cross-report drill through, you must access reports in workspaces that you’re a member of.

Použití podrobné analýzy křížové sestavyEnable cross-report drill through

Prvním krokem při povolení podrobné analýzy křížové sestavy je ověření datových modelů u zdrojové a cílové sestavy.The first step in enabling cross-report drill through is to validate the data models for the source and target reports. Schémata obou sestav sice nemusí být stejná, ale předávaná pole musí existovat v obou datových modelech.Although the schemas in each report don't have to be the same, the fields you want to pass must exist in both data models. Názvy polí a názvy tabulek, do kterých tato pole patří, musí být stejná.The names of the fields, and the names of the tables they belong to, must be identical. Řetězce musí být shodné (rozlišují se velká a malá písmena).The strings must match, and are case-sensitive.

Pokud chcete například předat filtr pole Stát v tabulce Státy USA, musí být v obou modelech tabulka Státy USA a v této tabulce pole Stát.For example, if you want to pass a filter on a field State within a table US States, both models must have a US States table, and a State field within that table. Pokud tomu tak není, bude potřeba aktualizovat název pole nebo tabulky v podkladovém modelu.If not, you must update the field name or table name in the underlying model. Pouhá aktualizace zobrazovaného názvu polí nebude v podrobné analýze křížové sestavy fungovat správně.Simply updating the display name of the fields won't work properly for cross-report drill through.

Jakmile ověříte modely, povolte ve zdrojové sestavě použití podrobné analýzy křížové sestavy.After you validate your models, enable the source report to use cross-report drill through.

 1. V Power BI Desktopu přejděte na Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti.In Power BI Desktop, go to File > Options and settings > Options.

 2. V levém navigačním okně Možnosti přejděte na konec oddílu Aktuální soubor a vyberte Nastavení sestavy.In the Options window left navigation, at the bottom of the Current file section, select Report settings.

 3. Vpravo dole v části Podrobná analýza křížové sestavy vyberte Povolit vizuálům v této sestavě používat cíle podrobné analýzy z jiných sestav.At bottom right, under Cross-report drill through, select Allow visuals in this report to use drill-through targets from other reports.

 4. Vyberte OK.Select OK.

  Povolení podrobné analýzy křížové sestavy v Power BI Desktopu

Podrobnou analýzu křížové sestavy také můžete povolit ve službě Power BI.You can also enable cross-report drill through from the Power BI service.

 1. Ve službě Power BI vyberte pracovní prostor s cílovou a zdrojovou sestavou.In Power BI service, select the workspace that contains your target and source reports.

 2. V seznamu pracovního prostoru vyberte vedle názvu zdrojové sestavy symbol Další možnosti a potom vyberte Nastavení.Next to the source report name in the workspace list, select the More options symbol, and then select Settings.

 3. V dolní části podokna Nastavení vyberte v části Podrobná analýza křížové sestavy možnost Povolit vizuálům v této sestavě používat cíle podrobné analýzy z jiných sestav a pak vyberte Uložit.Near the bottom of the Settings pane, under Cross-report drill through, select Allow visuals in this report to use drill-through targets from other reports, and then select Save.

  Povolení podrobné analýzy křížové sestavy ve službě Power BI

Nastavení cíle v podobě podrobné analýzy křížové sestavySet up a cross-report drill-through target

Nastavení cílové stránky pro podrobnou analýzu křížové sestavy je podobné jako nastavení podrobné analýzy v sestavě.Setting up a target page for cross-report drill through is similar to setting up drill through within a report. Když na cílové stránce povolíte podrobnou analýzu, umožníte tím ostatním vizuálům použít tuto stránku jako cíl podrobné analýzy.Enabling drill through on the target page allows other visuals to target the page for drill through. Pokud chcete podrobnou analýzu vytvořit v jedné sestavě, přečtěte si téma Použití podrobné analýzy v Power BI Desktopu.To create drill through within a single report, see Use drill through in Power BI Desktop.

Cíl podrobné analýzy křížové sestavy můžete nastavit v Power BI Desktopu nebo ve službě Power BI.You can set up a target for cross-report drill through in Power BI Desktop or Power BI service.

 1. Upravte cílový soubor a na cílové stránce s cílovou sestavou vyberte v podokně Vizualizace oddíl Pole.Edit the target file, and on the target page of the target report, select the Fields section of the Visualizations pane.

 2. V části Sestava podrobností nastavte přepínač Křížová sestava na Zapnuto.Under Drill through, set the Cross-report toggle to On.

 3. Pole, která chcete použít jako cíle podrobné analýzy, přetáhněte do pole Sem přidejte pole podrobné analýzy.Drag the fields you want to use as drill-through targets into Add drill-through fields here. U každého pole vyberte, jestli povolíte podrobnou analýzu, když je pole použité jako kategorie nebo je sumarizované jako míra.For each field, select whether you want to allow drill through when the field is used as a category, or when it's summarized like a measure.

 4. Vyberte, jestli chcete zachovat všechny filtry vizuálu.Select whether you want to Keep all filters for the visual. Pokud nechcete cílovému vizuálu předávat filtry použité ve zdrojovém vizuálu, vyberte Vypnuto.If you don't want to pass filters applied to the source visual to your target visual, select Off.

  Podokno Vizualizace se zvýrazněnými možnostmi podrobné analýzy

 5. Pokud stránku používáte jen pro podrobnou analýzu křížové sestavy, odstraňte tlačítko Zpět, které se na plátno přidalo automaticky.If you're using the page for cross-report drill through only, delete the Back button that's automatically added to the canvas. Tlačítko Zpět slouží jenom k navigaci v rámci sestavy.The Back button only works for navigation within a report.

 6. Jakmile nakonfigurujete cílovou stránku, uložte sestavu, pokud používáte službu Power BI, nebo ji uložte a publikujte, pokud používáte Power BI Desktop.After you configure the target page, save the report if you're using the Power BI service, or save and publish the report if you're using Power BI Desktop.

A je to!That's it. Sestavy jsou připravené k podrobné analýze křížové sestavy.Your reports are ready for cross-report drill through.

Použití podrobné analýzy křížové sestavyUse cross-report drill through

Pokud chcete používat podrobnou analýzu křížové sestavy, vyberte ve službě Power BI zdrojovou sestavu a pak vyberte vizuál, který použije pole podrobné analýzy tak, jak určíte při nastavení cílové stránky.To use cross-report drill through, select the source report in the Power BI service, and then select a visual that uses the drill-through field in the way you specified when you set up the target page. Když pravým tlačítkem kliknete na datový bod, otevře se místní nabídka vizuálu. Vyberte možnost Sestava podrobností a pak vyberte cíl podrobné analýzy.Right-click a data point to open the visual context menu, select Drill through, and then select the drill-through target. Cíle podrobné analýzy křížových sestav jsou ve formátu Název stránky [Název sestavy] .Cross-report drill-through targets are formatted as Page name [Report name].

Možnost podrobné analýzy křížové sestavy v Power BI

Na cílové stránce podrobné analýzy křížové sestavy se zobrazí výsledky tak, jak jste je nastavili při vytvoření cíle.You see the results in the target cross-report drill-through page, just as you set them up when you created the target. Výsledky se filtrují na základě nastavení podrobné analýzy.The results are filtered according to the drill-through settings.

Cíl podrobné analýzy křížové sestavy v Power BI Desktopu

Důležité

Power BI ukládá cíle podrobné analýzy křížové sestavy do mezipaměti.Power BI caches cross-report drill-through targets. Pokud provedete změny, a cíle podrobné analýzy se nezobrazují očekávaným způsobem, nezapomeňte aktualizovat prohlížeč.If you make changes, be sure to refresh your browser if you don't see the drill-through targets as expected.

Pokud při nastavování cílové stránky nastavíte možnost Zachovat všechny filtry na Zapnuto, může kontext filtru ze zdrojového vizuálu obsahovat následující související údaje:If you set Keep all filters to On when you set up the target page, filter context from the source visual can include the following:

 • Filtry na úrovni sestavy, stránky a vizuálu, které ovlivňují zdrojový vizuál.Report, page, and visual level filters that affect the source visual
 • Křížový filtr a křížové zvýraznění, které ovlivňují zdrojový vizuál.Cross-filter and cross-highlighting that affect the source visual
 • Průřezy a synchronizované průřezy na stránce.Slicers and sync-slicers on the page
 • Parametry adresy URLURL parameters

Když přejdete k cílové sestavě podrobné analýzy, použije služba Power BI filtry jen v polích, ve kterých se přesně shoduje název pole a název tabulky.When you land on the target report for drill through, Power BI only applies filters for fields that have exact string matches for field name and table name.

Power BI nepoužije přilepené filtry cílové sestavy, ale použije výchozí osobní záložku, pokud ji máte.Power BI doesn't apply sticky filters from the target report, but it does apply your default personal bookmark if you have one. Například pokud na výchozí osobní záložce máte filtr na úrovni sestavy Země = USA, použije Power BI napřed tento filtr a teprve potom použije kontext filtru ze zdrojového vizuálu.For example, if your default personal bookmark includes a report-level filter for Country = US, Power BI applies that filter before applying the filter context from the source visual.

Při podrobné analýze křížové sestavy předává Power BI kontext filtru standardním stránkám cílové sestavy.For cross-report drill through, Power BI passes the filter context to standard pages in the target report. Kontext se nepředává v případě stránek s popisem, protože ty se filtrují na základě zdrojového vizuálu, který popis vyvolává.Power BI doesn't pass filter context for tooltip pages, because tooltip pages are filtered based on the source visual that invokes the tooltip.

Pokud se po provedení akce podrobné analýzy křížové sestavy chcete vrátit do zdrojové sestavy, použijte v prohlížeči tlačítko Zpět.If you want to return to the source report after the cross-report drill-through action, use the browser's Back button.

Důležité informace a omezeníConsiderations and limitations

Podrobná analýza křížové sestavy nefunguje v sestavách Power BI na Serveru sestav Power BI.Cross-report drill through doesn't work in Power BI reports in Power BI Report Server.

Další krokyNext steps

Mohly by vás zajímat také následující články:You might also be interested in the following articles: