Vytvoření tlačítka přechodu k podrobnostem v Power BICreate a drill-through button in Power BI

V Power BI můžete vytvořit tlačítko přechodu k podrobnostem, což je tlačítko, které přejde na stránku s podrobnostmi filtrovanými na konkrétní kontext.You can create a drill-through button in Power BI, a button that drills through to a page with details that are filtered to a specific context.

Jedním ze způsobů, jak přejít k podrobnostem v sestavě, je kliknout na vizuál pravým tlačítkem.One way to drill through in a report is to right-click in a visual. Pokud chcete, aby byla akce přechodu k podrobnostem zřejmější, můžete vytvořit tlačítko přechodu k podrobnostem.If you want the drill-through action to be more obvious, you can create a drill-though button instead. Toto tlačítko může zlepšit vyhledatelnost důležitých scénářů přechodu k podrobnostem v sestavách.The button can increase the discoverability of important drill-through scenarios in your reports. Podmíněně můžete určit, jak bude tlačítko vypadat a fungovat.You can conditionally determine much of how the button looks and acts. V případě splnění určitých podmínek můžete například na tlačítku zobrazit jiný text.For example, you can show different text on a button if certain conditions are met. Podrobnosti najdete níže.Read on for details.

V tomto příkladu se po výběru pruhu Word v grafu povolí tlačítko Zobrazit podrobnosti.In this example, after you select the Word bar in the chart, the See details button is enabled.

Tlačítko Zobrazit podrobnosti

Když vyberete tlačítko Zobrazit podrobnosti, otevře se stránka Market Basket Analysis (Analýza nákupního košíku).When you select the See details button, you drill through to the Market Basket Analysis page. Jak je vidět na vizuálu vlevo, stránka podrobné analýzy se teď filtruje pro Word.As you can see from the visual on the left, the drill-through page is now filtered for Word.

Filtrovaný vizuál

Nastavení tlačítka přechodu k podrobnostemSet up a drill-through button

Pokud chcete nastavit tlačítko přechodu k podrobnostem, je nejprve potřeba nastavit ve vaší sestavě platnou stránku podrobné analýzy.To set up a drill-through button, you first need to set up a valid drill-through page within your report. Následně vytvoříte tlačítko s typem akce Podrobná analýza a jako Cíl zvolíte danou stránku podrobné analýzy.Then, you need to create a button with Drill through as the action type and select the drill-through page as the Destination.

Vzhledem k tomu, že tlačítko přechodu k podrobnostem má dva stavy (povolené a zakázané), jsou k dispozici dvě možnosti popisu tlačítka.Because the drill-through button has two states, enabled vs. disabled, you see two tooltip options.

Nastavení tlačítka přechodu k podrobnostem

Pokud necháte pole pro popis tlačítek prázdná, Power BI je vygeneruje automaticky.If you leave the tooltips boxes blank, Power BI automatically generates tooltips. Vytváří je na základě cíle a pole (nebo polí) podrobné analýzy.Those tooltips are based on the destination and drill-through field(s).

Tady je příklad automaticky vygenerovaného popisu pro zakázané tlačítko:Here's an example of the autogenerated tooltip when the button is disabled:

„To drill through to Market Basket Analysis [the destination page], select a single data point from Product [the drill-through field].“ (Pokud chcete přejít na stránku Market Basket Analysis [cílovou stránku], vyberte z pole Product [pole podrobné analýzy] jeden datový bod.)"To drill through to Market Basket Analysis [the destination page], select a single data point from Product [the drill-through field]."

Automaticky vygenerovaný popis zakázaného tlačítka

A tady je příklad automaticky vygenerovaného popisu pro povolené tlačítko:And here's an example of the autogenerated tooltip when the button is enabled:

„Click to drill through to Market Basket Analysis [the destination page].“ (Kliknutím přejdete na stránku Market Basket Analysis [cílovou stránku].)"Click to drill through to Market Basket Analysis [the destination page]."

Automaticky vygenerovaný popis povoleného tlačítka

Pokud nicméně chcete zadat vlastní popisy, můžete vždy zadat statický řetězec.However, if you'd like to provide custom tooltips, you can always input a static string. Můžete také použít podmíněné formátování pro popisy.You can also apply conditional formatting to tooltips.

Předání kontextu filtruPass filter context

Tlačítko funguje podobně jako běžný přechod k podrobnostem: Můžete předávat filtry dalších polí pomocí křížového filtrování vizuálů obsahujících pole přechodu k podrobnostem.The button works like the regular drill through: You can pass filters on additional fields by cross-filtering the visuals that contain the drill-through field. Například kombinací Ctrl + kliknutí a křížového filtrování můžete předávat více filtrů pole Store stránce podrobné analýzy, protože vaším výběrem se provede křížové filtrování vizuálu, který obsahuje pole Product (pole podrobné analýzy):For example, using Ctrl + click and cross-filtering, you can pass multiple filters on Store to the drill-through page because your selections cross-filter the visual that contains Product, the drill-through field:

Předávání kontextu filtru

Když vyberete tlačítko přechodu k podrobnostem, uvidíte, že se filtry polí Store a Product předaly na cílovou stránku:After you select the drill-through button, you see filters on both Store and Product being passed through to the destination page:

Filtry na této stránce

Nejednoznačný kontext filtruAmbiguous filter context

Vzhledem k tomu, že se tlačítko přechodu k podrobnostem neváže na jediný vizuál, bude v případě nejednoznačného výběru zakázané.Since the drill-through button isn't tied to a single visual, if your selection is ambiguous, then the button is disabled.

V tomto příkladu je tlačítko zakázané, protože oba dva vizuály obsahují jediný výběr pole Product.In this example, the button is disabled because two visuals both contain a single selection on Product. Není jasné, na který datový bod z kterého vizuálu se má akce podrobné analýzy vázat:There's ambiguity about which data point from which visual to tie the drill-through action to:

Nejednoznačný kontext filtru

Přizpůsobení formátování pro zakázaná tlačítkaCustomize formatting for disabled buttons

Možnosti formátování pro zakázaný stav tlačítek přechodu k podrobnostem můžete přizpůsobit.You can customize the formatting options for the disabled state of drill-through buttons.

Přizpůsobení formátování zakázaného tlačítka

Mezi tyto možnosti formátování patří:These formatting options include:

 • Ovládací prvky textu tlačítka: text, barva, odsazení, zarovnání, velikost a rodina písemButton text controls: text, color, padding, alignment, size, and font family

  Formátování textu zakázaného tlačítka

 • Ovládací prvky výplně tlačítka: barva, průhlednost a nový obrázek výplně (další informace najdete v další části)Button fill controls: color, transparency, and new fill image (more on this in the next section)

  Výplň zakázaného tlačítka

 • Ovládací prvky ikony: tvar, odsazení, zarovnání, barva čáry, průhlednost a tloušťkaIcon controls: shape, padding, alignment, line color, transparency, and weight

  Ikony zakázaného tlačítka

 • Ovládací prvky obrysu: barva, průhlednost, tloušťka, zaoblené hranyOutline controls: color, transparency, weight, round edges

  Obrys zakázaného tlačítka

Nastavení podmíněného formátování pro text tlačítkaSet formatting for button text conditionally

Podmíněné formátování můžete použít k provádění změn textu tlačítka podle zvolené hodnoty pole.You can use conditional formatting to change the button text based on the selected value of a field. K tomu je potřeba vytvořit míru, která zobrazí požadovaný řetězec na základě funkce SELECTEDVALUE v jazyce DAX.To do this, you need to create a measure that outputs the desired string based on the DAX function SELECTEDVALUE.

Tady je příklad míry, která zobrazí „See product details“ (Zobrazit podrobnosti o produktu) v případě, že NENÍ vybraná jediná hodnota Product. V opačném případě zobrazí „See details for [the selected Product]“ (Zobrazit podrobnosti pro [zvolený produkt]):Here's an example measure that outputs "See product details" if a single Product value is NOT selected; otherwise, it outputs "See details for [the selected Product]":

String_for_button = If(SELECTEDVALUE('Product'[Product], 0) == 0, "See product details", "See details for " & SELECTEDVALUE('Product'[Product]))

Jakmile tuto míru vytvoříte, vyberte pro text tlačítka možnost Podmíněné formátování:Once you've created this measure, you select the Conditional formatting option for the button text:

Výběr možnosti Podmíněné formátování

Potom vyberte míru, kterou jste vytvořili pro text tlačítka:Then, you select the measure you created for the button text:

Hodnota na základě pole

Pokud je vybraný jeden produkt, zobrazí se tlačítko s tímto textem:When a single product is selected, the button text reads:

„See details for Word“ (Zobrazit podrobnosti pro Word)"See details for Word"

Zobrazení při výběru jedné hodnoty

Když není vybraný žádný produkt, anebo jsou naopak vybrány dva a více produktů, tlačítko se zakáže.When either no products are selected, or more than one product is selected, the button is disabled. Zobrazí se následující text:The button text reads:

„See product details“ (Zobrazit informace o produktu)"See product details"

Zobrazení při výběru více hodnot

Nastavení podmíněného formátování pro popisySet formatting for tooltips conditionally

Pro povolené nebo zakázané tlačítko přechodu k podrobnostem můžete podmíněně formátovat popisy.You can conditionally format the tooltip for the drill-through button when it's enabled or disabled. Pokud jste podmíněné formátování použili k dynamickému nastavení cíle přechodu k podrobnostem, můžete chtít, aby popis stavu tlačítka zobrazoval více informací založených na výběru koncového uživatele.If you've used conditional formatting to dynamically set the drill-through destination, you may want the tooltip for the button state to be more informative, based on your end user’s selection. Tady je pár příkladů:Here are some examples:

 • Popis zakázaného tlačítka můžete nastavit tak, aby zobrazoval podrobné informace dle jednotlivých příkladů s využitím vlastní míry.You can set the disabled state tooltip to be prescriptive on a case-by-case basis using a custom measure. Pokud například chcete, aby uživatel vybral jeden produkt a jeden obchod předtím, než bude moct přejít k podrobnostem na stránce Market Analysis, můžete vytvořit míru s následující logikou:For example, if you want the user to select a single product and a single store before they can drill through to the Market Analysis page, you can create a measure with the following logic:

  Pokud uživatel nevybral jeden produkt nebo jeden obchod, vrátí míra text: „Select a single product and Ctrl + click to also select a single store.“ (Vyberte jeden produkt a kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl vyberte také jeden obchod.)If the user hasn't selected either a single product or a single store, the measure returns: “Select a single product and Ctrl + click to also select a single store.”

  Pokud uživatel vybral jeden produkt, ale nevybral jeden obchod, vrátí míra text: „Ctrl + click to also select a single store.“ (Kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl vyberte také jeden obchod.)If the user has selected a single product, but not a single store, the measure returns: “Ctrl + click to also select a single store.”

 • Podobně můžete nastavit popis povoleného stavu tak, aby byl specifický pro výběr uživatele.Similarly, you can set the enabled-state tooltip to be specific the user’s selection. Pokud například chcete, aby uživatel věděl, který produkt a obchod stránka přechodu k podrobnostem vyfiltruje, můžete vytvořit míru, která vrátí text:For example, if you want the user to know which product and store the drill-through page will be filtered to, you can create a measure that returns:

  „Click to drill through to [drill-through page name] to see more details on sales for [product name] at [store name] stores.“ (Kliknutím přejděte na [název stránky přechodu k podrobnostem] a zobrazte další podrobnosti týkající se prodeje [název produktu] v obchodech [název obchodu].)“Click to drill through to [drill-through page name] to see more details on sales for [product name] at [store name] stores.”

Podmíněné nastavení cíle přechodu k podrobnostemSet the drill-through destination conditionally

Podmíněné formátování můžete použít k nastavení cíle přechodu k podrobnostem na základě výstupu míry.You can use conditional formatting to set the drill-through destination based on the output of a measure.

Tady je několik scénářů, ve kterých můžete chtít, aby byl cíl přechodu k podrobnostem tlačítka podmíněný:Here are some scenarios where you might want the button drill-through destination to be conditional:

 • Přechod k podrobnostem na stránce můžete chtít povolit, pouze pokud bylo splněno více podmínek.You only want to enable drill through to a page when multiple conditions have been met. V opačném případě je tlačítko zakázané.Otherwise the button is disabled.

  Například chcete, aby si uživatelé zvolili jeden produkt a jeden obchod, než budou moct přejít na stránku podrobností Market.For example, you want users to select a single product and a single store before they can drill through to the Market details page. V opačném případě je tlačítko zakázané.Otherwise the button is disabled.

  Výběr produktu a obchodu

 • Chcete, aby tlačítko podporovalo více cílů přechodu k podrobnostem založených na výběrech uživatele.You want the button to support multiple drill-through destinations based on user selections.

  Řekněme například, že máte několik cílů (podrobnosti o trhu a podrobnosti o obchodu), na které můžou uživatelé přejít.For example, say you have multiple destinations (Market details and Store details) that users can drill through to. Můžete je nechat vybrat konkrétní cíl, na který chtějí přejít, než se tlačítko pro tento cíl přechodu k podrobnostem aktivuje.You can have them select a specific destination to drill through to before the button becomes enabled for that drill-through destination.

  Výběr produktu a cíle

 • Můžete mít také zajímavé případy pro hybridní scénář, který bude podporovat více cílů přechodu k podrobnostem a konkrétní podmínky, kdy chcete tlačítko zakázat.You may also have interesting cases for a hybrid scenario to support both multiple drill-through destinations and specific conditions where you want the button to be disabled. Přečtěte si podrobné informace o těchto třech možnostech.Read on for details about these three options.

Zakázání tlačítka, dokud nebude splněno více podmínekDisable the button until multiple conditions are met

Pojďme se podívat na první případ, kdy chcete, aby tlačítko zůstalo zakázané, dokud nebudou splněny další podmínky.Let's look at the first case, where you want to keep the button disabled until additional conditions are met. Musíte vytvořit základní míru DAX, jejímž výstupem je v případě, že nebyla splněna podmínka, prázdný řetězec („“).You need to create a basic DAX measure that outputs an empty string (“”) unless the condition has been met. Po splnění této podmínky pak vypíše název stránky cíle přechodu k podrobnostem.When it's met, it then outputs the name of the drill-through destination page.

Tady je příklad míry DAX, která vyžaduje výběr obchodu dříve, než uživatel může přejít ze stránky produktu na stránku podrobností obchodu:Here’s an example DAX measure that requires a Store to be selected before the user can drill through on a Product to Store details page:

Destination logic = If(SELECTEDVALUE(Store[Store], “”)==””, “”, “Store details”)

Když tuto míru vytvoříte, vyberte pro tlačítko možnost podmíněné formátování (fx) vedle možnosti Cíl:When you've created the measure, you select the conditional formatting (fx) button next to Destination for the button:

Výběr tlačítka podmíněného formátování

V posledním kroku vyberete vámi vytvořenou míru DAX jako hodnotu pole pro cíl:For the last step, you select the DAX measure you created as the field value for the destination:

Cíl založený na poli

Teď se tlačítko zobrazí zakázané, i když je vybraný jeden produkt, protože míra dále vyžaduje, abyste vybrali jeden obchod:Now you see the button is disabled even when a single product is selected, because the measure also requires you to select a single store:

Zakázané tlačítko pro přechod k podrobnostem

Podpora více cílůSupport multiple destinations

V dalším běžném případu, kdy chcete podporovat více cílů, začnete vytvořením tabulky s jedním sloupcem s názvy cílů přechodu k podrobnostem:For the other common case where you want to support multiple destinations, you start by creating a single-column table with the names of the drill-through destinations:

Vytvoření tabulky

Power BI používá k nastavení cíle přechodu k podrobnostem přesně se shodující řetězec. Proto znovu zkontrolujte, jestli zadané hodnoty přesně odpovídají názvům stránek s přechodem k podrobnostem.Power BI uses exact string match to set the drill-through destination, so double-check that the entered values exactly align with your drill-through page names.

Vytvořenou tabulku přidejte na stránku jako průřez s jedním výběrem:After you've created the table, add it to the page as a single-select slicer:

Průřez přechodu k podrobnostem

Pokud potřebujete více svislého prostoru, převeďte průřez na rozevírací seznam.If you need more vertical space, convert the slicer to a dropdown. Odeberte záhlaví průřezu a přidejte textové pole s názvem vedle tohoto pole:Remove the slicer header and add a text box with the title next to it:

Průřez přechodu k podrobnostem bez záhlaví

Případně můžete změnit orientaci průřezu seznamu ze svislé na vodorovnou:Alternatively, change the list slicer from vertical to horizontal orientation:

Vodorovný průřez

U cílového vstupu pro akci přechodu k podrobnostem vyberte tlačítko podmíněného formátování (fx) vedle možnosti Cíl pro tlačítko:For the destination input for the drill-through action, select the conditional formatting (fx) button next to Destination for the button:

Výběr tlačítka podmíněného formátování

Vyberte název vytvořeného sloupce. V tomto případě se sloupec jmenuje Vyberte cíl:Select the name of the column you created, in this case, Select a destination:

Vyberte cíl

Teď vidíte, že tlačítko přechodu k podrobnostem je povolené jenom v případě, že jste vybrali produkt a cíl:Now you see that the drill-through button is only enabled when you've selected a product and a destination:

Výběr produktu a cíle

Hybrid těchto dvou scénářůHybrid of the two scenarios

Pokud vás zajímá hybrid těchto dvou scénářů, můžete vytvořit a odkazovat na míru DAX pro přidání další logiky pro výběr cíle.If you're interested in a hybrid of the two scenarios, you can create and reference a DAX measure to add additional logic for the destination selection.

Tady je příklad míry DAX, která vyžaduje, aby uživatel vybral obchod dříve, než bude moct přejít ze stránky produktu na jakoukoli ze stránek přechodu k podrobnostem:Here’s an example DAX measure that requires the user to select a Store before they can drill through on a Product to any of drill-through pages:

Destination logic = If(SELECTEDVALUE(Store[Store], “”)==””, “”, SELECTEDVALUE(‘Table'[Select a destination]))

Potom vyberete vámi vytvořenou míru DAX jako hodnotu pole pro cíl.Then you select the DAX measure you created as the field value for the destination. V tomto příkladu musí uživatel vybrat produkt, obchod a cílovou stránku, aby se tlačítko přechodu k podrobnostem povolilo:In this example, the user would need to select a Product, a Store, and a destination page before the drill-through button is enabled:

Výběr produktu, obchodu a cíle

OmezeníLimitations

 • Pomocí jednoho tlačítka přechodu k podrobnostem není možné vybrat více cílů.This button doesn't allow for multiple destinations using a single button.
 • Podporuje přechod k podrobnostem jen v rámci jedné sestavy, nikoliv procházení mezi sestavami.This button only supports drill throughs within the same report; in other words, it doesn't support cross-report drill through.
 • Formátování tlačítka v zakázaném stavu je závislé na třídách barev v motivu sestavy.The disabled state formatting for the button is tied to the color classes in your report theme. Přečtěte si další informace o třídách barev.Learn more about color classes.
 • Akce přechodu k podrobnostem funguje u všech předdefinovaných vizuálů a u některých vizuálů importovaných z AppSource.The drill-through action works for all built-in visuals, and works with some visuals imported from AppSource. U všech vizuálů importovaných z AppSource to ale nejde zaručit.However, it isn't guaranteed to work with all visuals imported from AppSource.

Další krokyNext steps

Další informace o funkcích, které jsou podobné nebo spolupracují s tlačítky, najdete v následujících článcích:For more information about features that are similar or interact with buttons, take a look at the following articles: