Export sestav z Power BI Desktopu do formátu PDFExport reports to PDF from Power BI Desktop

V Power BI Desktopu nebo ve službě Power BI můžete exportovat sestavy do souboru PDF a pak je díky tomu snadněji sdílet nebo tisknout.In Power BI Desktop or the Power BI service, you can export reports to a PDF file, and thereby easily share or print your reports from that PDF.

Exportovat do souboru PDF

Export sestavy z Power BI Desktopu do formátu PDF, abyste tento soubor PDF mohli vytisknout nebo sdílet s ostatními, je velmi jednoduchý.The process of exporting your report from Power BI Desktop to a PDF, so that you can print the PDF or share that PDF document with others, is straightforward. Stačí v Power BI Desktopu vybrat Soubor > Exportovat do souboru PDF.Simply select File > Export to PDF from Power BI Desktop.

Export do souboru PDF exportuje všechny viditelné stránky sestavy a každou stránku sestavy exportuje na vlastní stránku v souboru PDF.The Export to PDF process will export all visible pages in the report, with each report page exporting to a single page in the PDF. Stránky sestav, které nejsou viditelné, například popisky nebo skryté stránky, se do souboru PDF nevyexportují.Report pages that are currently not visible, such as any tooltips or hidden pages, are not exported to the PDF file.

Exportování do souboru PDF

Když vyberete Soubor > Exportovat do formátu PDF, zahájí se export a zobrazí se dialogové okno zobrazující jeho průběh.When you select File > Export to PDF the export is initiated, and a dialog appears that shows the export process is underway. Toto dialogové okno zůstane na obrazovce, dokud se export nedokončí.The dialog remains on the screen until the export process completes. Během exportu nemůžete se sestavou pracovat,During the export process, all interaction with the report being exported is disabled. musíte počkat, dokud se export nedokončí, nebo export zrušit.The only way to interact with the report is to wait until the export process completes, or to cancel the export.

Po dokončení exportu se soubor PDF načte ve výchozím prohlížeči souborů PDF.When the export completes, the PDF is loaded into the default PDF viewer on the computer.

Důležité informace a omezeníConsiderations and limitations

V souvislosti s funkcí Exportovat do souboru PDF byste měli mít na paměti několik důležitých informací:There are a few considerations to keep in mind with the Export to PDF feature:

  • Tato funkce exportuje vizuály Power BI, ale nikoli případné tapety, které jste mohli v sestavě použít.The feature does export Power BI visuals, but it does not export any wallpaper you may have applied to the report.

Vzhledem k tomu, že se tapeta do souboru PDF neexportuje, měli byste si dávat pozor na sestavy, které používají tmavou tapetu.Since wallpaper is not exported to the PDF, you should pay special attention to reports that use dark wallpaper. Pokud je text sestavy světlý nebo bílý, aby vynikl na tmavé tapetě, bude velmi obtížné ho v exportovaném souboru PDF přečíst nebo bude dokonce nečitelný.If the text in your report is light or white, to have it stand out against your dark wallpaper, it will be difficult to read or unreadable in the export to PDF process since the wallpaper will not be exported with the rest of the report.

Další krokyNext steps

V Power BI Desktopu je spousta zajímavých vizuálních prvků a funkcí.There are all sorts of interesting visual elements and features in Power BI Desktop. Další informace najdete v následujících článcích:For more information in information, check out the following resources: