Použití seskupování a binningu v Power BI DesktopuUse grouping and binning in Power BI Desktop

Když Power BI Desktop vytváří vizuály, agreguje vaše data do bloků (nebo skupin) na základě hodnot nalezených v podkladových datech.When Power BI Desktop creates visuals, it aggregates your data into chunks (or groups) based on values found in the underlying data. Většinou vám to vyhovuje, ale může se stát, že budete chtít upřesnit, jak se mají tyto bloky zobrazovat.Often that's fine, but there may be times when you want to refine how those chunks are presented. Můžete třeba chtít umístit tři kategorie produktů do jedné větší kategorie (jedné skupiny).For example, you might want to place three categories of products in one larger category (one group). Nebo můžete chtít zobrazit údaje o prodejích v intervalech po 1 000 000 dolarů, místo po rovnoměrně rozdělených 923 983 dolarech.Or, you might want to see sales figures put into bin-sizes of 1,000,000 dollars, instead of chunks of 923,983-dollar sizes.

V Power BI Desktopu můžete seskupovat datové body, abyste mohli přehledněji zobrazovat, analyzovat a prozkoumávat data a trendy ve vizuálech.In Power BI Desktop, you can group data points to help you more clearly view, analyze, and explore data and trends in your visuals. Také můžete definovat velikost přihrádky, abyste mohli převést hodnoty do stejně velkých skupin, které vám umožní lépe a smysluplněji zobrazit vizualizovaná data.You can also define the bin size to put values into equally sized groups that better enable you to visualized data in ways that are meaningful. Tento krok se často označuje jako binning.This action is often called binning.

Použití seskupováníUsing grouping

Pokud chcete použít seskupování, vyberte dva nebo více prvků ve vizuálu. Více prvků vyberete stisknutím klávesy Ctrl a kliknutím.To use grouping, select two or more elements on a visual by using Ctrl+click to select multiple elements. Potom klikněte pravým tlačítkem na jeden z prvků a z místní nabídky vyberte možnost Skupina.Then right-click one of the multiple selection elements and choose Group from the context menu.

Příkaz Skupina, graf, seskupení, Power BI Desktop

Jakmile skupinu vytvoříte, přidá se do kontejneru Legenda pro vizuál.Once it's created, the group is added to the Legend bucket for the visual. Také se zobrazí v seznamu polí.The group also appears in the Fields list.

Seznam Legenda a seznam polí, seskupení, Power BI Desktop

Jakmile máte skupinu, můžete snadno upravit její členy.Once you have a group, you can easily edit the members of that group. Klikněte pravým tlačítkem na pole z kbelíku Legenda nebo ze seznamu polí a pak vyberte možnost Upravit skupiny.Right-click the field from the Legend bucket or from the Fields list, and then choose Edit Groups.

Příkaz Upravit skupiny, seznam Legenda a seznam polí, Power BI Desktop

V dialogovém okně Skupiny můžete vytvářet nové skupiny nebo upravovat ty stávající.In the Groups dialog box, you can create new groups or modify existing groups. Kteroukoliv z nich můžete také přejmenovat.You can also rename any group. Stačí dvakrát kliknout na název skupiny v poli Skupiny a členové a pak zadat nový název.Just double-click the group title in the Groups and members box, and then enter a new name.

Se skupinami můžete pracovat mnoha různými způsoby.You can do all sorts of things with groups. Můžete přidat položky ze seznamu Neseskupené hodnoty do nové skupiny nebo do jedné ze stávajících skupin.You can add items from the Ungrouped values list into a new group or into one of the existing groups. Pokud chcete vytvořit novou skupinu, vyberte dvě nebo více položek (stisknutím klávesy Ctrl a kliknutím) v poli Neseskupené hodnoty a pak vyberte tlačítko Skupina pod tímto polem.To create a new group, select two or more items (using Ctrl+click) from the Ungrouped values box, and then select the Group button below that box.

Neseskupenou hodnotu můžete přidat do stávající skupiny. Stačí vybrat jednu položku v části Neseskupené hodnoty, vybrat stávající skupinu, do které ji chcete přidat, a kliknout na tlačítko Skupina.You can add an ungrouped value into an existing group: just select the one of the Ungrouped values, then select the existing group to add the value to, and select the Group button. Pokud chcete položku ze skupiny odebrat, vyberte ji v poli Skupiny a členové a pak vyberte Oddělit.To remove an item from a group, select it from the Groups and members box, and then select Ungroup. Neseskupené kategorie můžete také přesunout do skupiny Jiné, nebo je nechat neseskupené.You can also move ungrouped categories into the Other group or leave them ungrouped.

Dialogové okno Skupiny, Power BI Desktop

Poznámka

Můžete vytvářet skupiny pro jakékoli pole v kontejneru Pole, aniž byste museli z existujícího vizuálu vybrat více položek.You can create groups for any field in the Fields well, without having to select multiple items from an existing visual. Stačí na pole kliknout pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vybrat Nová skupina.Just right-click the field, and select New Group from the menu that appears.

Použití binninguUsing binning

Pro číselná a časová pole můžete v Power BI Desktopu nastavit velikost přihrádky.You can set the bin size for numerical and time fields in Power BI Desktop. Binning můžete použít k nastavení optimální velikosti dat zobrazovaných Power BI Desktopem.You can use binning to right-size the data that Power BI Desktop displays.

Pokud chcete použít velikost přihrádky, klikněte pravým tlačítkem myši na Pole a vyberte možnost Nová skupina.To apply a bin size, right-click a Field and choose New Group.

Příkaz Nová skupina, seznam polí, Power BI Desktop

V dialogovém okně Skupiny nastavte požadovanou Velikost přihrádky.From the Groups dialog box, set the Bin size to the size you want.

Velikost přihrádky, dialogové okno Skupiny, Power BI Desktop

Když vyberete OK, můžete si všimnout, že se v podokně Pole zobrazí nové pole s připojenými (přihrádkami) .When you select OK, you'll notice that a new field appears in the Fields pane with (bins) appended. Toto pole pak můžete přetáhnout na plátno a použít velikost přihrádky ve vizuálu.You can then drag that field onto the canvas to use the bin size in a visual.

Přetáhnutí pole přihrádky na plátno, Power BI Desktop

Pokud chcete vidět binning v akci, podívejte se na toto video.To see binning in action, take a look at this video.

A to je vše. Seskupování a binning vám takto zajistí, aby vizuály ve vašich sestavách zobrazovaly data přesně podle vašich potřeb.And that's all there is to using grouping and binning to ensure the visuals in your reports show your data just the way you want them to.