Typy filtrů v sestavách Power BITypes of filters in Power BI reports

Filtry se nechovají všechny stejně, protože nejsou vytvořeny stejným způsobem.Filters don't all behave the same way because they're not created the same way. Způsob, jakým je vytvoříte, ovlivní to, jak se chovají v novém podokně filtrů v režimu pro úpravy.How you create them influences how they behave in the new filter pane in editing mode. V tomto článku popisujeme různé druhy filtrů: různé způsoby jejich vytvoření a jejich různé využití.In this article, we describe the different kinds of filters: the different ways you create them and the different things they're good for. Přečtěte si informace o tom, jak přidat filtry do sestavy.Read about how to add filters to reports.

Podokno filtru

Začněme dvěma nejběžnějšími typy filtrů: ručními a automatickými.Let’s start with the two most common filter types: manual and automatic.

Ruční filtryManual filters

Ruční filtry jsou filtry, které tvůrci sestav můžou přetáhnout kdekoli v novém podokně filtrů.Manual filters are the filters that report creators drag and drop anywhere in the new filter pane. Uživatelé s oprávněním k úpravám pro sestavu mohou tento filtr v novém podokně upravit, odstranit, zrušit, skrýt, uzamknout, přejmenovat nebo řadit.Users with edit permission to the report can edit, delete, clear, hide, lock, rename, or sort this filter in the new pane.

Automatické filtryAutomatic filters

Automatické filtry jsou filtry, které se automaticky přidají do úrovně vizuálu podokna filtrů, když vizuál vytváříte.Automatic filters are the filters that get automatically added to the visual level of the filter pane when you build a visual. Tyto filtry jsou založeny na polích, která tvoří vizuál.These filters are based on the fields that make up your visual. Uživatelé s oprávněním k úpravám pro sestavu mohou tento filtr v novém podokně upravit, zrušit, skrýt, uzamknout, přejmenovat nebo řadit.Users with edit permission to the report can edit, clear, hide, lock, rename, or sort this filter in the new pane. Automatické filtry nemůžou odstranit, protože vizuál na tato pole odkazuje.They can't delete automatic filters, because the visual refers to those fields.

Rozšířené filtryMore advanced filters

Tyto další typy filtrů nejsou tak běžné, ale i přesto je důležité jim rozumět, když se zobrazí ve vaší sestavě.These next filter types are less common, but it's still important to understand them if they're displayed in your report. Navíc můžete při vytváření filtru vhodného pro vaši sestavu zjistit, že jsou užitečné.Besides, you might find them useful in creating just the right filter for your report.

Filtry pro zahrnutí a vyloučeníInclude and exclude filters

Filtry pro zahrnutí a vyloučení se automaticky přidají do podokna filtrů, když pro vizuál použijete funkci zahrnutí nebo vyloučení.Include and exclude filters get automatically added to the filter pane when you use the include or exclude functionality for a visual. Uživatelé s oprávněním k úpravám pro sestavu mohou tento filtr v novém podokně odstranit, uzamknout, skrýt nebo řadit.Users with edit permission to the report can delete, lock, hide, or sort this filter in the new pane. Filtr pro zahrnutí nebo vyloučení nemůžou upravit, zrušit nebo přejmenovat, protože je přidružený funkci zahrnutí a vyloučení vizuálů.They can't edit, clear, or rename an include or exclude filter, because it's associated with the include and exclude functionality of visuals.

Filtr pro vyloučení

Filtry pro přechod k podrobnostemDrill-down filters

Filtry pro přechod k podrobnostem se automaticky přidají do podokna filtrů, když v sestavě pro vizuál použijete funkci přechodu k podrobnostem.Drill-down filters get automatically added to the filter pane when you use the drill-down functionality for a visual in your report. Uživatelé s oprávněním k úpravám pro sestavu mohou tento filtr v novém podokně upravit nebo zrušit.Users with edit permission to the report can edit or clear the filter in the new pane. Tento filtr nemůžou odstranit, skrýt, zamknout, přejmenovat nebo řadit, protože je přidružený funkci přechodu k podrobnostem vizuálů.They can't delete, hide, lock, rename, or sort this filter because it's associated with the drill-down functionality of visuals. Pokud chcete filtr pro přechod k podrobnostem odebrat, klikněte na tlačítko pro přechod k přehledům vizuálu.To remove the drill-down filter, you click the drill-up button for the visual.

Filtr pro přechod k podrobnostem

Filtry pro křížový přechod k podrobnostemCross-drill filters

Filtry pro křížový přechod k podrobnostem se do nového podokna automaticky přidají, když se filtr pro přechod k podrobnostem předá jinému vizuálu na stránce sestavy prostřednictvím funkce křížového filtrování nebo křížového zvýraznění.Cross-drill filters are automatically added to the new pane when a drill-down filter is passed to another visual on the report page via the cross-filter or cross-highlight feature. Uživatelé s oprávněním k úpravám tento filtr nemůžou odstranit, zrušit, skrýt, zamknout, přejmenovat nebo řadit, protože je přidružený funkci přechodu k podrobnostem vizuálů.Users with edit permission to the report can't delete, clear, hide, lock, rename, or sort this filter because it's associated with the drill-down functionality of visuals. Nemůžou tento filtr ani upravovat, protože pochází z procházení podrobností v jiném vizuálu.They also can't edit this filter because it comes from drilling down in another visual. Pokud chcete filtr pro přechod k podrobnostem odebrat, klikněte na tlačítko pro přechod k přehledům vizuálu, který filtr předává.To remove the drill-down filter, you click the drill-up button for the visual that's passing the filter.

Filtry podrobné analýzyDrillthrough filters

Filtry podrobné analýzy se předávají z jedné stránky na druhou prostřednictvím funkce podrobné analýzy.Drillthrough filters get passed from one page to another via the drillthrough feature. Zobrazují se v podokně podrobné analýzy.They show up in the drillthrough pane. Existují dva typy filtrů podrobné analýzy.There are two types of drillthrough filters. Prvním typem je ten, který podrobnou analýzu vyvolá.The first type is the one that invokes the drillthrough. Editory sestavy mohou tento typ filtru upravit, odstranit, skrýt nebo zamknout.Report editors can edit, delete, clear, hide, or lock this type of filter. Druhým typem je filtr podrobné analýzy, který se předává cíli, a je založený na filtrech na úrovni stránky zdrojové stránky.The second type is the drillthrough filter that gets passed to the target, based on the page-level filters of the source page. Editory sestavy mohou tento přechodný typ filtru podrobné analýzy upravit, odstranit nebo zrušit.Report editors can edit, delete, or clear, this transient type of drillthrough filter. Nemohou tento filtr pro koncové uživatele zamknout nebo skrýt.They can't lock or hide this filter for end users.

Filtry URLURL filters

Filtry URL se do nového podokna přidají přidáním parametru dotazu URL.URL filters get added to the new pane by adding a URL query parameter. Uživatelé s oprávněním k úpravám pro sestavu mohou tento filtr v novém podokně upravit, odstranit nebo zrušit.Users with edit permission to the report can edit, delete, or clear the filter in the new pane. Tento filtr nemůžou skrýt, zamknout, přejmenovat nebo řadit, protože je přidružený parametru URL.They can't hide, lock, rename, or sort this filter because it's associated with the URL parameter. Pokud chcete filtr odebrat, odeberte parametr z adresy URL.To remove the filter, you remove the parameter from the URL. Tady je příklad adresy URL s parametrem:Here's an example URL with a parameter:

app.powerbi.com/groups/me/apps/app-id/reports/report-id/ReportSection?filter=Stores~2FStatus%20eq%20'Off'app.powerbi.com/groups/me/apps/app-id/reports/report-id/ReportSection?filter=Stores~2FStatus%20eq%20'Off'

Filtr adresy URL

Přečtěte si další informace o filtrech URL.Read more about URL filters.

Průchozí filtryPass-through filters

Průchozí filtry jsou filtry na úrovni vizuálů vytvořené prostřednictvím funkce Q&A.Pass-through filters are visual-level filters created through Q&A. Autoři mohou tyto filtry v novém podokně odstranit, skrýt nebo řadit.Authors can delete, hide, or sort these filters in the new pane. Nemohou ale tyto filtry přejmenovat, upravit, zrušit nebo zamknout.However, they can't rename, edit, clear, or lock these filters.

Průchozí filtry s Q&A

Porovnání typů filtrůComparing filter types

Tato tabulka porovnává, co autoři mohou dělat s různými typy filtrů.This table compares what authors can do with the different types of filters.

Typ filtruFilter type EditEdit VymazatClear DeleteDelete SkrýtHide ZamknoutLock SeřaditSort PřejmenovatRename
Ruční filtryManual filters YY YY YY YY YY YY YY
Automatické filtryAuto filters YY YY NN YY YY YY YY
Filtry pro zahrnutí a vyloučeníInclude/Exclude filters NN NN YY YY YY YY NN
Filtry pro přechod k podrobnostemDrill-down filters YY YY NN NN NN NN NN
Filtry pro křížový přechod k podrobnostemCross Drill filters NN NN NN NN NN NN NN
Filtry podrobné analýzy (vyvolávající podrobnou analýzu)Drillthrough filters (Invokes drillthrough) YY YY YY YY YY NN NN
Filtry podrobné analýzy (přechodné)Drillthrough filters (Transient) YY YY YY NN NN NN NN
Filtry URL – přechodnéURL filters - transient YY YY YY NN NN NN NN
Průchozí filtryPass Through filters NN NN YY YY NN YY NN

Další krokyNext steps

Přidání filtrů do sestavAdd filters to reports

Prohlídka podokna Filtry sestavTake a tour of the report Filters pane

Filtry a zvýraznění v sestaváchFilters and highlighting in reports

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community