Změna nastavení pro sestavy Power BIChange settings for Power BI reports

PLATÍ PRO:APPLIES TO: ✔️ Power BI Desktop✔️ Power BI Desktop ✔️ Služba Power BI✔️ Power BI servicePLATÍ PRO:APPLIES TO: ✔️ Power BI Desktop✔️ Power BI Desktop ✔️ Služba Power BI✔️ Power BI service

Pomocí nastavení pro sestavy v Power BI Desktopu a službě Power BI můžete určit, jak s vaší sestavou budou moct pracovat její čtenáři.With the report settings in Power BI Desktop and the Power BI service, you can control how report readers interact with your report. U sestavy jim například můžete umožnit ukládání filtrů, přizpůsobení vizuálů nebo zobrazení stránek jako karet v její dolní části, tedy ne po straně.For example, you can allow them to save filters for the report, personalize the visuals in the report, or display the report pages as tabs across the bottom of the report instead of along the side.

Snímek obrazovky s podoknem Nastavení pro sestavu ve službě Power BI

Možná bude užitečné, když si nejdříve přečtete tyto články:It might be helpful to read these articles first:

Pusťme se do toho.Let's get started!

PožadavkyPrerequisites

Otevření podokna Nastavení v Power BI DesktopuOpen the Settings pane in Power BI Desktop

  1. Vyberte Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti .Select File > Options and settings > Options .

  2. V části Aktuální soubor vyberte Nastavení sestavy .Under Current file , select Report settings .

    Snímek obrazovky s podoknem Nastavení pro sestavu v Power BI Desktopu

    Ve zbývající části tohoto článku probereme některá konkrétní nastavení.The rest of this article calls out some of the specific report settings.

Otevření podokna Nastavení ve službě Power BIOpen the Settings pane in the Power BI service

  1. V zobrazení pro čtení vyberte Soubor > Nastavení .In report Reading view, select File > Settings .

    Snímek obrazovky s položkou Nastavení v nabídce Soubor

  2. V podokně Nastavení vidíte řadu přepínačů, které můžete nastavit jen pro tuto sestavu.In the Settings pane, you see a number of toggles you can set, just for this report. Ve zbývající části tohoto článku probereme některé z nich.The rest of this article calls out some of them.

Doporučovat je možné řídicí panely, sestavy a aplikace, které se tak zobrazí v části Doporučené na domovské stránce Power BI vašich kolegů.You can feature dashboards, reports, and apps so they appear in the Featured section of your colleagues' Power BI Home page. Další informace o doporučování obsahu najdete tady.Read more about how to feature content.

Nastavení podokna StránkySet the Pages pane

Aktuálně můžete nastavení podokna Stránky změnit jen ve službě Power BI.Currently you can only change the Pages pane setting in the Power BI service. Když Podokno Stránky zapnete, pak čtenáři v zobrazení pro čtení uvidí karty stránek sestavy v dolní části – ne po straně.When you toggle Pages pane on, report readers see the report page tabs along the bottom of the report in Reading view, instead of along the side. V zobrazení pro úpravy se karty stránek na dolním okraji sestavy už nacházejí.In Edit view, the report page tabs are already along the bottom of the report.

Snímek obrazovky s nastavením podokna Stránky

Řízení filtrůControl filters

Podokno Nastavení pro sestavu nabízí tři položky umožňující řízení interakcí čtenářů s filtry v sestavě.The report Settings pane has three settings for controlling reader interactions with the filters on your report. Následující odkazy vedou na podrobnosti o každém z nich v článku Návrh filtrů v sestavách Power BI.The following links go to the Design filters in Power BI reports article for details on each setting.

Export datExport data

Ve výchozím nastavení můžou čtenáři exportovat souhrnná nebo základní data z vizuálů v sestavě.By default, report readers can export summarized or underlying data from visuals in your report. U funkce Exportovat data jim můžete dovolit exportovat z vaší sestavy jen souhrnná data, případně vůbec žádná.With Export data , you can allow them to export only summarized data, or to export no data at all from your report.

Přizpůsobení vizuálůPersonalize visuals

Čtenářům můžete umožnit změny a přizpůsobení vizuálů v sestavě.Allow your readers to change and personalize the visuals in your report. Další informace o tom, jak čtenářům sestav umožnit přizpůsobování vizuálů, najdete tady.Read more about letting report readers personalize visuals.

Další krokyNext steps