Filtry a zvýraznění v sestavách Power BIFilters and highlighting in Power BI reports

Tento článek představuje filtrování a zvýrazňování ve službě Power BI.This article introduces you to filtering and highlighting in the Power BI service. V Power BI Desktopu je postup téměř totožný.The experience is almost exactly the same in Power BI Desktop. Filtry odeberou všechna data kromě těch, na které se chcete zaměřit.Filters remove all but the data you want to focus on. Zvýraznění není filtrování.Highlighting isn't filtering. Nezpůsobí odebrání dat, ale zvýrazní podmnožinu viditelných dat. Nezvýrazněná data jsou nadále zobrazená, ale jejich barva je tlumená.It doesn't remove data, but instead highlights a subset of the visible data; the data that isn't highlighted remains visible but dimmed.

Sestavy v Power BI můžete filtrovat a zvýrazňovat mnoha různými způsoby.There are many different ways you can filter and highlight reports in Power BI. Uvést všechny tyto informace v jednom článku by mohlo být matoucí, takže jsme je rozdělili do následujících částí:Putting all of that information in one article would get confusing, so we've broken it into these sections:

Věděli jste, že...Did you know? Power BI má nové rozhraní filtrování.Power BI has a new filter experience. Přečtěte si další informace o novém rozhraní filtrování v sestavách Power BI.Read more about the new filter experience in Power BI reports.

Nové rozhraní filtrování

Seznámení s podoknem FiltryIntro to the Filters pane

Filtry můžete používat v podokně Filtry nebo prováděním výběrů v průřezech přímo v samotné sestavě.You can apply filters in the Filters pane or by making selections in slicers directly on the report itself. V podokně Filtry se zobrazují tabulky a pole použité v sestavě a také případné aplikované filtry.The Filters pane shows the tables and fields used in the report and the filters that have been applied, if any.

Podokno Filtry

Rozlišují se čtyři typy filtrů.There are four types of filters.

  • Filtr stránky se vztahuje na všechny vizuály na stránce sestavy.page filter applies to all the visuals on the report page
  • Filtr vizuálu se vztahuje na jeden vizuál na stránce sestavy.visual filter applies to a single visual on a report page. Filtry na úrovni vizuálů uvidíte jen v případě, že jste na plátně pro sestavy vybrali vizuál.You only see visual level filters if you've selected a visual on the report canvas.
  • Filtr sestavy se vztahuje na všechny stránky v sestavě.report filter applies to all pages in the report
  • Filtr podrobné analýzy se vztahuje na jednu entitu v sestavě.drillthrough filter applies to a single entity in a report

Vyhledat a vybrat požadovanou hodnotu můžete pomocí filtru stránky, vizuálu nebo sestavy v zobrazení pro čtení i pro úpravy.You can search in page, visual, and report filters, in Reading or Editing view, to find and select the value you want.

Hledání ve filtru

Když je vedle filtru uvedeno slovo Vše, znamená to, že jsou v něm zahrnuty všechny hodnoty v poli.If the filter has the word All next to it, that means all the values in the field are included in the filter. Například Chain(All) (Řetězec (Vše)) na níže uvedeném snímku obrazovky říká, že tato stránka sestavy zahrnuje data o všech obchodních řetězcích.For example, Chain(All) in the screenshot below means this report page includes data about all the store chains. Filtr na úrovni sestavy FiscalYear is 2013 or 2014 (Fiskální rok 2013 nebo 2014) zase znamená, že sestava obsahuje jen data z fiskálních let 2013 a 2014.On the other hand, the report-level filter FiscalYear is 2013 or 2014 tells us that the report only includes data for the fiscal years of 2013 and 2014.

Filtry v zobrazení pro čtení a zobrazení pro úpravyFilters in Reading or Editing view

Práce se sestavami může probíhat ve dvou režimech: v zobrazení pro čtení nebo v zobrazení pro úpravy.There are two modes for interacting with reports: Reading view and Editing view. Možnosti filtrování, které máte k dispozici, závisí na těchto režimech.The filtering capabilities available to you depend on which mode you're in.

  • V zobrazení pro úpravy můžete přidat filtry sestavy, stránky, podrobné analýzy a vizuálu.In Editing view, you can add report, page, drillthrough, and visual filters. Při uložení sestavy se filtry uloží spolu se sestavou, dokonce i když ji otevřete v mobilní aplikaci.When you save the report, the filters are saved with the report, even if you open it in a mobile app. Lidé, kteří si sestavu prohlížejí v zobrazení pro čtení, můžou s přidanými filtry pracovat, nemůžou ale přidávat nové filtry.People looking at the report in Reading view can interact with the filters you added, but can't add new filters.
  • V zobrazení pro čtení můžete pracovat s libovolnými filtry, které v sestavě už existují, a uložit provedený výběr.In Reading view, you can interact with any filters that already exist in the report, and save the selections you make. Nemůžete ale přidávat nové filtry.You can't add new filters.

Filtry v zobrazení pro čteníFilters in Reading view

Pokud máte přístup do sestavy jen v zobrazení pro čtení, podokno Filtry vypadá podobně jako toto:If you only have access to a report in Reading view, the Filters pane looks similar to this:

Filtry v zobrazení pro čtení

Tato stránka sestavy má šest filtrů na úrovni stránek a jeden filtr na úrovni sestav.So this page of the report has six page-level filters and one report-level filter.

Každý vizuál může obsahovat filtry pro všechna svá pole a autor sestavy může přidávat ještě další.Each visual can have filters for all the fields in the visual, and a report author may add more. Na následujícím obrázku je v bublinovém grafu šest filtrů.In the image below, the bubble chart has six filters.

Filtr na úrovni vizuálu

V zobrazení pro čtení prozkoumejte data úpravou existujících filtrů.In Reading view, explore the data by modifying the existing filters. Změny, které uděláte, se uloží spolu se sestavou, dokonce i když sestavu otevřete v mobilní aplikaci.The changes you make are saved with the report, even if you open the report in a mobile app. Přečtěte si podrobnosti v tématu Prohlídka podokna Filtry sestav.Learn how when you take a tour of the report Filters pane

Při zavření sestavy se filtry uloží.When you exit the report, your filters are saved. Pokud chcete zrušit filtrování a vrátit se k výchozímu filtrování, řezům, procházení a řazení nastaveným autorem sestavy, vyberte na horním řádku nabídek Obnovit výchozí.To undo your filtering and return to the default filtering, slicing, drill, and sorting set by the report author, select Reset to default from the top menubar.

Ikona Obnovit výchozí

Filtry v zobrazení pro úpravyFilters in Editing view

Když máte u sestavy oprávnění vlastníka a otevřete ji v zobrazení pro úpravy, uvidíte, že máte k dispozici i další podokna pro úpravy, nejen Filtry.When you have owner permissions for a report and open it in Editing view, you see that Filters is just one of several editing panes available.

Podokno Filtry v zobrazení pro úpravy

Stejně jako v zobrazení pro čtení má tato stránka sestavy šest filtrů na úrovni stránek a jeden filtr na úrovni sestav.As in Reading view, we see this page of the report has six page-level filters and one report-level filter. Když vybereme bublinový graf, uvidíme, že je v něm opět použito šest filtrů na úrovni vizuálů.And by selecting the bubble chart, we'd see it has six visual level filters applied.

V zobrazení pro úpravy můžete využít více možností filtrování a zvýraznění.We can do more with filters and highlighting in Editing view. Především lze přidávat nové filtry.Mainly, we can add new filters. Přečtěte si, jak přidat filtr do sestavy a provádět řadu dalších akcí.Learn how to Add a filter to a report and much more.

Jednorázové zvýrazněníAd hoc highlighting

Výběrem hodnoty nebo popisku osy ve vizuálu zvýrazníte ostatní vizuály na stránce.Select a value or axis label in a visual to highlight the other visuals on the page. Když budete chtít zvýraznění odebrat, vyberte danou hodnotu znovu nebo ve stejném vizuálu vyberte libovolné prázdné místo.To remove the highlighting, select the value again, or select any empty space in the same visual. Zvýrazňování je zábavný způsob, jak rychle zkoumat vliv na data.Highlighting is a fun way to quickly explore data impacts. Pokud chcete tento typ křížového zvýraznění jemně doladit, přečtěte si téma o interakci vizuálů.To fine-tune how this type of cross-highlighting works, see Visual interactions.

Křížové zvýraznění

Další krokyNext steps

Nové rozhraní filtrování v sestavách Power BIThe new filter experience in Power BI reports

Přidání filtru do sestavy (v zobrazení pro úpravy)Add a filter to a report (in Editing view)

Průvodce filtry na úrovni sestavTake a tour of report filters

Změna způsobu křížového filtrování a zvýraznění vizualizací na stránceChange how report visuals cross-filter and cross-highlight each other

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community